Forslag til beslutning - B7-0202/2012Forslag til beslutning
B7-0202/2012

  FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen i Burma

  17.4.2012

  på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
  jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2,
  (2012/2604(RSP))

  Véronique De Keyser, Ana Gomes, Robert Goebbels, Marc Tarabella, Pino Arlacchi for S&D-Gruppen

  Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0202/2012

  Procedure : 2012/2604(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  B7-0202/2012
  Indgivne tekster :
  B7-0202/2012
  Forhandlinger :
  Afstemninger :
  Vedtagne tekster :

  B7‑0202/2012

  Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Burma

  (2012/2604(RSP))

  Europa-Parlamentet,

  –   der henviser til EU's restriktive foranstaltninger som fastsat i den fælles FUSP-holdning (2010/232/FUSP), senest ændret ved Rådets forordning (EU) nr.1083/2011 af 27. oktober 2011,

  –   der henviser til Rådets konklusioner af 12. april 2011 om suspension af møder på højt niveau samt forbuddet mod udstedelse af visum til civile regeringsmedlemmer (Rådets afgørelse 2011/239/FUSP),

  –   der henviser til erklæringen fra FN's generalsekretær af 2. april 2012 om valget i Burma/Myanmar,

  –   der henviser til formanden for Det Europæiske Råds erklæring af 30. januar 2012 om reformvejen i Myanmar,

  –   der henviser til EU's Udenrigsråds konklusioner af 23. januar 2012 om Burma/Myanmar,

  –   der henviser til erklæringerne fra den højtstående repræsentant og i særdeleshed erklæring af 13. november 2010 om frigivelsen af Aung San Suu Kyi, af 13. januar 2011 og 12. oktober 2011 om løsladelse af politiske fanger samt af 2. april 2012 om gennemførelsen af suppleringsvalg,

  –   der henviser til erklæringen fra ASEAN-topmødet af 3. april 2012 om resultatet af suppleringsvalget den 1. april 2012,

  –   der henviser til rapporten om menneskerettighedssituationen i Burma/Myanmar, der blev forelagt for FN's Menneskerettighedsråd den 12. marts 2012 af FN's særlige rapportør, Tomás Ojea Quintana,

  –   der henviser til EP-delegationens nylige besøg i Burma/Myanmar og de møder som blev afholdt, navnlig med præsident Thein Sein og Aung San Suu Kyi,

  –   der henviser til sine tidligere beslutninger om Burma/Myanmar, særlig beslutningerne af 25. november 2010 og af 20. maj 2010,

  –   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

  A. der henviser til suppleringsvalget, som fandt sted den 1. april 2012, med henblik på at besætte 44 ledige pladser i parlamentet; der henviser til, at Den Nationale Liga for Demokrati (NLD) vandt 43 pladser, og at valget blev afholdt i et rimeligt positivt klima til trods for visse rapporter om uregelmæssigheder og valgtryk; der henviser til, at valget derfor ikke kan anses for at have været virkelig frit og fair;

  B.  der henviser til, at valget i 2010 blev boykottet af NLD med den begrundelse, at det blev arrangeret på grundlag i forfatningen af 2008 og love vedtaget herefter, som forhindrede etableringen af ægte demokrati i Burma/Myanmar;

  C. der henviser til, at oppositionen på nuværende tidspunkt kun har 6,6 % af pladserne i parlamentet (43 ud af 659), mens de fleste af pladserne kontrolleres af det regerende parti ”Union Solidarity and Development Party” (USDP), herunder 25 % af pladserne, som er reserveret til det burmesiske militær, og at dette ikke giver nogen sikkerhed for, at oppositionen får mulighed for at spille en aktiv rolle med hensyn til at fremsætte de forslag om reformer, som er nødvendige for at bringe landet nærmere et demokrati;

  D. Der henviser til, at det næste parlamentsvalg skal afholdes i 2015, hvor der vil være valg til 75 % af pladserne, og at dette vil være den ægte test af, hvorvidt de burmesiske myndigheder er villige til at demokratisere landet;

  E.  der henviser til, at præsident Thein Sein efter sin indsættelse i marts 2011 har fulgt en mere forsonende politik over for den pro-demokratiske opposition, idet han har løsladt hundredvis af politiske fanger, deltaget i drøftelser med Aung San Suu Kyi og sat gang i reformprocessen i landet;

  F.  der henviser til, regeringen under optakten til suppleringsvalget lempede sin politik over for medierne, civilsamfundsorganisationerne og over for organiserede politiske modstandere og medlemmer af oppositionen; der henviser til, at det er første gang i Burmas historie, at der blev indbudt udenlandske observatører til et valg;

  G. der henviser til, at der i henhold til rapporten om menneskerettighedssituationen i Burma/Myanmar fra FN's særlige rapportør, Tomás Ojea Quintana, fortsat er grund til alvorlig bekymring med hensyn til menneskerettighedssituationen, herunder for så vidt angår tilbageholdelse af mange samvittighedsfanger under forfærdelige forhold, ingen fremskridt med hensyn til at sikre et uafhængigt retsvæsen og lovgivningsmæssige reformer samt forfølgelse af visse etniske mindretal;

  H. der henviser til, at der til trods for, at regeringen har indledt forhandlinger om våbenhvile med en række bevæbnede oprørsgrupper, fortsat er kampe i Kachin-staten, og at en lang række rapporter beretter om yderst alvorlige menneskerettighedskrænkelser og fordrivelse af mere end 75 000 mennesker;

  I.   der henviser til, at Burmas regering fortsætter med at blokere for adgangen for humanitær støtte til størstedelen af de internt fordrevne personer;

  J.   der henviser til, at størstedelen af de politiske fanger kun blev betinget løsladt;

  K. der henviser til, at rohingyaerne og andre mindretal nægtes statsborgerskab på grundlag af loven om statsborgerskab af 1982 og fortsat er udsat for alvorlig forfølgelse;

  L.  der henviser til, at de nuværende restriktive foranstaltninger skal revideres på det næste møde i Det Almindelige Råd den 23. april;

  M. der henviser til, at økonomiske sektorer i Burma/Myanmar, såsom minedrift, tømmer-, olie- og gasindustri samt dæmningsbyggeri, har været direkte forbundet med alvorlige menneskerettighedskrænkelser og miljømæssig ødelæggelse og samtidig udgjorde den største kilde til militærets statslige indtægter;

  N. der henviser til, at Aung San Suu Kyi støtter den betingede suspendering af EU’s restriktive foranstaltninger, eftersom denne opretholder presset på den burmesiske regering for at fortsætte reformarbejdet og samtidig stiller yderligere belønninger i vente, såfremt reformprocessen fortsætter;

  O. der henviser til, at der er planlagt et besøg for EU's højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i Burma/Myanmar kort efter Rådets afgørelse om sanktioner;

  1.  glæder sig over det positive resultat af suppleringsvalget den 1. april som et første konkret led i demokratiseringsprocessen af Burma/Myanmar, der stillede etableringen af nye, samarbejdsmæssige forbindelser med EU i udsigt under forsætning af, at der er tale om en bæredygtig og ufravigelig udvikling;

  2.  opfordrer indtrængende regeringen i Burma til at tage yderligere skridt som et bevis på deres oprigtige engagement i landets demokratiseringsproces; opfordrer navnlig til hurtig og ubetinget løsladelse af de resterende politiske fanger, uhindret adgang til konfliktområder for internationale og lokale humanitære organisationer, reform af love, som straffer fri meningsytring og tillader censur af medierne samt en ophævelse af loven om statsborgerskab af 1982;

  3.  opfordrer EU og EU's højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik til på sit kommende besøg at understrege det presserende behov for at vedtage politiske reformer inden for fire nøgleområder:

  –   vedvarende tilbageholdelse af samvittighedsfanger og chikane af politiske aktivister

  –   vedvarende angreb på civile og alvorlige forbrydelser mod etniske mindretal

  –   undertrykkende love og et retssystem, som afhænger af regeringspolitikker

  –   retfærdighed og ansvarlighed for så vidt angår tidligere og nuværende krænkelser af menneskerettighederne;

  4.  opfordrer regeringen og parlamentet i Burma/Myanmar til inden valget i 2015 at ændre de forfatningsmæssige bestemmelser, som giver militæret magt til at kontrollere en civil regering;

  5.  glæder sig over EU’s positive tilkendegivelse om at støtte indledningen af den politiske overgang i landet, herunder tilsagnet om økonomisk støtte på 150 mio. EUR til humanitær bistand, der navnlig tilsigter at udvikle sundheds- og uddannelsesfaciliteter og yde støtte til fordrevne personer;

  6.  opfordrer EU til at samarbejde med civilsamfundet omkring uddannelse og institutionel kapacitetsopbygning med henblik på forberedelsen af valget i 2015; opfordrer til at anvende EU's udviklingsbistand til at støtte fremskridt i retning af at opnå specifikke kriterier og øge antallet af burmesere, som drager nytte af reformer; gentager, at udviklingsbistanden bør kædes sammen med forvaltningspraksisstandarder og dialog med civilsamfundet og myndighederne;

  7.  opfordrer Rådet til at suspendere de nuværende restriktive foranstaltninger for en indledende periode på et år og nøje overvåge situationen i landet, navnlig for så vidt angår de politiske reformer, med henblik på efterfølgende gradvist at reducere sanktionerne som en reaktion på de væsentlige skridt hen imod reformer og forbedring af menneskerettighedssituationen i landet, som den burmesiske regering har taget;

  8.  opfordrer indtrængende Thein Sein til at til at give internationale hjælpeorganisationer uhindret adgang til alle konfliktområder i etniske stater, så de kan levere humanitær bistand til internt fordrevne;

  9.  glæder sig over den beslutning, som blev truffet på den 19. samling i FN's Menneskerettighedsråd, om at forlænge mandatet for den særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i Burma/Myanmar med endnu et år;

  10. glæder sig over det forestående officielle besøg af Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og beslutningen om at etablere en diplomatisk tilstedeværelse i landet samt til at indvie EU-kontoret ved denne lejlighed;

  11. gentager sin opfordring til Sakharovprismodtageren Daw Aung San Suu Kyi til at besøge Europa-Parlamentet for officielt at modtage den Sakharovpris, som hun blev tildelt i 1991;

  12. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, den højtstående repræsentant, medlemsstaternes parlamenter og regeringer, FN's generalsekretær, ASEAN’s generalsekretær samt parlamentet og regeringen i Burma/Myanmar.