Πρόταση ψηφίσματος - B7-0202/2012Πρόταση ψηφίσματος
B7-0202/2012

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στη Βιρμανία

  17.4.2012

  εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
  σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού
  (2012/2604(RSP))

  Véronique De Keyser, Ana Gomes, Robert Goebbels, Marc Tarabella, Pino Arlacchi εξ ονόματος της Ομάδας S&D

  Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0202/2012

  Διαδικασία : 2012/2604(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  B7-0202/2012
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  B7-0202/2012
  Συζήτηση :
  Ψηφοφορία :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  B7‑0202/2012

  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Βιρμανία

  (2012/2604(RSP))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη τη δέσμη περιοριστικών μέτρων της ΕΕ που αναφέρονται στην κοινή θέση ΚΕΠΠΑ (2010/232/ΚΕΠΠΑ) που τροποποιήθηκε πρόσφατα από τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΕ) 1083/2011 της 27ης Οκτωβρίου 2011,

  –   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης Απριλίου 2011 σχετικά με την αναστολή των υψηλού επιπέδου συναντήσεων καθώς και σχετικά με την απαγόρευση χορήγησης θεωρήσεων σε πολίτες που είναι μέλη της κυβέρνησης (απόφαση του Συμβουλίου 2011/239/ΚΕΠΠΑ),

  –   έχοντας υπόψη τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ της 2ας Απριλίου 2012 σχετικά με τις εκλογές στη Βιρμανία/Μυανμάρ,

  –   έχοντας υπόψη τη δήλωση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 30ής Ιανουαρίου 2012 σχετικά με την πορεία των μεταρρυθμίσεων στην Μυανμάρ,

  –   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, της 23ης Ιανουαρίου 2012 σχετικά με τη Βιρμανία/Μυανμάρ,

  –   έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Ύπατου Εκπροσώπου και ιδίως τις δηλώσεις της 13ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την απελευθέρωση της Aung San Suu Kyi, και τις δηλώσεις της 13ης Ιανουαρίου και της 12ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την διεξαγωγή επαναληπτικών εκλογών,

  –   έχοντας υπόψη τη δήλωση της συνόδου κορυφής του Συνδέσμου Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας (ΑΣΕΑΝ) σχετικά με το αποτέλεσμα των επαναληπτικών εκλογών της 1ης Απριλίου 2012,

  –   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Βιρμανία, Tomás Ojea Quintana, την οποία παρουσίασε στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στις 12 Απριλίου 2012,

  –   έχοντας υπόψη την πρόσφατη επίσκεψη της αποστολής του ΕΚ στη Βιρμανία/Μυανμάρ και τις συναντήσεις της ιδίως με τον πρόεδρο κ. Thein Sein και την κ. Aung San Suu Kyi,

  –   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Βιρμανία/Μυανμάρ, και ειδικότερα εκείνα της 25ης Νοεμβρίου 2010 και της 20ής Μαΐου 2010,

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

  Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι την 1η Απριλίου 2012 διεξήχθησαν επαναληπτικές εκλογές προκειμένου να καλυφθούν 44 κενές έδρες στο κοινοβούλιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι Εθνικός Συνασπισμός για τη Δημοκρατία (NLD) κέρδισε τις 43 έδρες και ότι οι εκλογές διεξήχθησαν υπό θετικές συνθήκες παρά την ύπαρξη ορισμένων καταγγελιών σχετικά με παρατυπίες και εκφοβισμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι για αυτόν τον λόγο οι εκλογές δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως πραγματικά ελεύθερες και δίκαιες·

  Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Εθνικός Συνασπισμός για τη Δημοκρατία μποϋκόταρε τις εκλογές του 2010 επειδή οργανώθηκαν με βάση το σύνταγμα του 2008 και επειδή διεξήχθησαν σύμφωνα με νόμους που εμποδίζουν την εδραίωση ενός πραγματικά δημοκρατικού πολιτεύματος στη Βιρμανία/Μυανμάρ·

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντιπολίτευση κατέχει μόνο το 6,6% των εδρών στο κοινοβούλιο (43 εκ των 659), ενώ το μεγαλύτερο μέρος των εδρών ανήκει στο κυβερνόν Κόμμα Αλληλεγγύης και Ανάπτυξης της Ένωσης (USDP) –στο οποίο περιλαμβάνεται και το 25% των εδρών που προορίζονται για αξιωματικούς του στρατού– και ως αποτέλεσμα δεν εξασφαλίζεται ότι θα μπορέσει η αντιπολίτευση να διαδραματίσει ενεργό ρόλο προτείνοντας μεταρρυθμίσεις που είναι αναγκαίες για την πορεία της χώρας προς τη δημοκρατία·

  Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τις επόμενες γενικές εκλογές που έχουν προγραμματιστεί για το 2015 και που θα αφορούν το 75% των εδρών θα φανεί εάν οι βιρμανικές αρχές έχουν πραγματικά τη βούληση να εκδημοκρατίσουν τη χώρα·

  Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρόεδρος Thein Sein ακολουθεί πολιτική συμφιλίωσης με τη δημοκρατική αντιπολίτευση από τον Μάρτιο του 2011 που ανέλαβε τα καθήκοντά του, απελευθερώνοντας εκατοντάδες πολιτικών κρατουμένων, αναπτύσσοντας διάλογο με την Aung San Suu Kyi και δρομολογώντας μια διαδικασία μεταρρυθμίσεων στη χώρα·

  ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πριν από τις επαναληπτικές εκλογές η κυβέρνηση χαλάρωσε την πολιτική της στάση απέναντι στα μέσα ενημέρωσης, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών καθώς και απέναντι σε οργανωμένους πολιτικούς αντιπάλους της και τους αντιφρονούντες· λαμβάνοντας υπόψη ότι ήταν οι πρώτες εκλογές στην ιστορία της Βιρμανίας όπου προσκλήθηκαν ξένοι παρατηρητές·

  Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την έκθεση του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Βιρμανία/Μυανμάρ εξακολουθούν να υφίστανται σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, περιλαμβανομένης της κράτησης πολλών κρατουμένων συνειδήσεως υπό άθλιες συνθήκες· λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη προόδου όσον αφορά τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας και τις νομικές μεταρρυθμίσεις και λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχή δίωξη ορισμένων εθνοτικών μειονοτήτων·

  Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι παρόλο που η κυβέρνηση ξεκίνησε διαπραγματεύσεις με ορισμένες ένοπλες επαναστατικές εθνοτικές ομάδες για την κατάπαυση του πυρός, συνεχίζουν να μαίνονται οι συγκρούσεις στην επαρχία Kachin και έχουν γίνει αρκετές καταγγελίες για σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για τον εκτοπισμό περισσότερων από 75.000 ανθρώπων·

  Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Βιρμανίας συνεχίζει να προβάλλει εμπόδια όσον αφορά την πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας με αποτέλεσμα να μην μπορεί να φτάσει στους περισσότερους εσωτερικά εκτοπισμένους ανθρώπους·

  Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποφυλάκιση των περισσότερων πολιτικών κρατουμένων έγινε υπό όρους·

  ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Rohyingya καθώς και άλλες μειονότητες δεν έχει το δικαίωμα της ιθαγένειας σύμφωνα με τον νόμο του 1982 περί ιθαγένειας και ότι οι παραπάνω μειονότητες συνεχίζουν να έρχονται αντιμέτωπες με σοβαρούς διωγμούς·

  ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη τα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν σήμερα πρόκειται να αναθεωρηθούν στην επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων στις 23 Απριλίου·

  ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί τομείς της οικονομικής δραστηριότητας στη Βιρμανία/Μυανμάρ όπως η εξόρυξη, η ξυλεία, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και η κατασκευή φραγμάτων συνδέονται άμεσα με σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και με περιβαλλοντικές καταστροφές ενώ συγχρόνως αποτελούν την κύρια πηγή εσόδων για τη στρατιωτική κυβέρνηση·

  ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Aung San Suu Kyi υποστηρίζει την υπό όρους αναστολή των περιοριστικών μέτρων της ΕΕ, έτσι ώστε να μπορέσει να συνεχίσει να ασκείται πίεση κυβέρνηση της Βιρμανίας για να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις και έτσι ώστε να της προσφέρεται η προοπτική για περαιτέρω ανταμοιβές εάν συνεχίσει τη διαδικασία των μεταρρυθμίσεων·

  ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει προγραμματιστεί επίσκεψη της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας στη Βιρμανία/Μυανμάρ λίγο μετά από τη λήψη της απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τις κυρώσεις·

  1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα των επαναληπτικών εκλογών της 1ης Απριλίου καθώς αποτελούν ένα πρώτο σημαντικό βήμα προς τον εκδημοκρατισμό της Βιρμανίας/Μυανμάρ, ο οποίος εάν συνεχιστεί με βιώσιμο και μη αντιστρέψιμο τρόπο θα προσφέρει μια προοπτική για την ανάπτυξη νέων σχέσεων συνεργασίας της χώρας με την ΕΕ·

  2.  ζητεί από την κυβέρνηση της Βιρμανίας να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες έτσι ώστε να αποδείξει την πραγματική της δέσμευση για εκδημοκρατισμό της χώρας· ζητεί ιδίως την γρήγορη και άνευ όρων απελευθέρωση των υπολοίπων πολιτικών κρατουμένων, ζητεί να επιτραπεί στις διεθνείς και τοπικές ανθρωπιστικές οργανώσεις η απρόσκοπτη πρόσβαση στις περιοχές των συγκρούσεων, να μεταρρυθμιστούν οι νόμοι που τιμωρούν την ελεύθερη έκφραση και επιτρέπουν τη λογοκρισία των μέσων ενημέρωσης, καθώς και να καταργηθεί ο νόμος του 1982 περί ιθαγένειας·

  3.  ζητεί από τη ΕΕ και την Ύπατη Εκπρόσωπό της για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας να τονίσει κατά την επικείμενη επίσκεψή της την μεγάλη ανάγκη για έγκριση πολιτικών μεταρρυθμίσεων σε τέσσερεις βασικούς τομείς:

  –   τη συνεχιζόμενη κράτηση κρατουμένων συνειδήσεως και τη συνεχιζόμενη παρενόχληση των πολιτικών κρατουμένων

  –   τις συνεχιζόμενες επιθέσεις κατά πολιτών και τα σοβαρά εγκλήματα κατά των εθνοτικών μειονοτήτων

  –   τους κατασταλτικούς νόμους και την εξάρτηση του δικαστικού συστήματος από τις πολιτικές της κυβέρνησης

  –   τη δικαιοσύνη και τη λογοδοσία για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαδραματίστηκαν τόσο στο παρελθόν όσο και σήμερα·

  4.  ζητεί από την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Βιρμανίας/Μυανμάρ να τροποποιήσει πριν από τις εκλογές του 2015 τις συνταγματικές διατάξεις που εκχωρούν την εξουσία στον στρατό να ελέγχει την πολιτική κυβέρνηση·

  5.  χαιρετίζει τις θετικές χειρονομίες της ΕΕ για την υποστήριξη των πρώτων βημάτων πολιτικής μετάβασης στη χώρα, περιλαμβανομένου του ενεχυριασμού 150 εκ. ευρώ για ανθρωπιστική βοήθεια με στόχο την ανάπτυξη των υπηρεσιών υγείας και εκπαίδευσης στη χώρα και την παροχή βοήθειας σε εκτοπισμένα άτομα·

  6.  ζητεί από την ΕΕ να συνεργαστεί με την κοινωνία των πολιτών για τη δημιουργία εκπαιδευτικών και θεσμικών υποδομών ενόψει της προετοιμασίας των εκλογών του 2015· ζητεί η αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ να υποστηρίξει την πορεία προς την επίτευξη συγκεκριμένων σημείων αναφοράς και να αυξηθεί ο αριθμός των Βιρμανών που επωφελούνται από τις μεταρρυθμίσεις· επαναλαμβάνει ότι η αναπτυξιακή βοήθεια θα πρέπει να συνδέεται με πρότυπα διακυβέρνησης και με διάλογο με την κοινωνία των πολιτών και τις αρχές·

  7.  ζητεί από το Συμβούλιο να αναστείλει τα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν αυτή τη στιγμή, αρχικά για περίοδο ενός έτους, και να παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη χώρα ιδίως όσον αφορά τις πολιτικές μεταρρυθμίσεις έτσι ώστε να μειώνονται στη συνέχεια οι κυρώσεις σταδιακά, ως ανταμοιβή για τη λήψη σημαντικών μεταρρυθμιστικών μέτρων από την κυβέρνηση της Βιρμανίας και τη βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα·

  8.  ζητεί από τον πρόεδρο Thein Sein να επιτρέψει την απρόσκοπτη πρόσβαση των διεθνών υπηρεσιών παροχής βοήθειας σε όλες τις ζώνες των συγκρούσεων στις εθνοτικές περιφέρειες έτσι ώστε να προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στους εσωτερικά εκτοπισμένους ανθρώπους·

  9.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση της 19ης συνόδου του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ σύμφωνα με την οποία παρατείνεται για ένα ακόμη έτος η εντολή του Ειδικού Εισηγητή για την Κατάσταση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Βιρμανία/Μυανμάρ·

  10. εκφράζει την ικανοποίησή του για την επικείμενη επίσημη επίσκεψη της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, καθώς και για την απόφαση για εδραίωση διπλωματικής παρουσίας στη χώρα και την εγκαινίαση γραφείου της ΕΕ με την ευκαιρία αυτή·

  11. επαναλαμβάνει την πρόσκληση προς την υποψήφια για το βραβείο Ζαχάρωφ Daw Aung San Suu Kyi να επισκεφθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να παραλάβει το βραβείο Ζαχάρωφ που της απονεμήθηκε το 1991·

  12. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Ύπατη Εκπρόσωπο, τα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τον Γενικό Γραμματέα του ASEAN και το κοινοβούλιο και την κυβέρνηση της Βιρμανίας/Μυανμάρ.