Päätöslauselmaesitys - B7-0202/2012Päätöslauselmaesitys
B7-0202/2012

  PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Burman tilanteesta

  17.4.2012

  komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
  työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti
  (2012/2604(RSP))

  Véronique De Keyser, Ana Gomes, Robert Goebbels, Marc Tarabella, Pino Arlacchi S&D-ryhmän puolesta

  Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0202/2012

  Menettely : 2012/2604(RSP)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  B7-0202/2012
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  B7-0202/2012
  Keskustelut :
  Äänestykset :
  Hyväksytyt tekstit :

  B7‑0202/2012

  Euroopan parlamentin päätöslauselma Burman tilanteesta

  (2012/2604(RSP))

  Euroopan parlamentti, joka

  –   ottaa huomioon YUTP:n nojalla hyväksytyssä yhteisessä kannassa (2010/232/YUTP) mainitut Euroopan unionin rajoittavat toimenpiteet, joita on viimeksi muutettu 27. lokakuuta 2011 annetulla neuvoston asetuksella (EU) N:o 1083/2011,

  –   ottaa huomioon 12. huhtikuuta 2011 hyväksytyt neuvoston päätelmät korkean tason kokousten keskeyttämisestä ja hallituksen siviilijäsenten viisumikiellosta (neuvoston päätös 2011/239/YUTP),

  –   ottaa huomioon YK:n pääsihteerin 2. huhtikuuta 2012 antaman julkilausuman Burman/Myanmarin vaaleista,

  –   ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan 30. tammikuuta 2012 antaman julkilausuman Myanmarin uudistustiestä,

  –   ottaa huomioon 23. tammikuuta 2012 kokoontuneen EU:n ulkoasiainneuvoston päätelmät Burmasta/Myanmarista,

  –   ottaa huomioon korkean edustajan julkilausumat ja erityisesti 13. marraskuuta 2010 Aung San Suu Kyin vapauttamisesta, 13. tammikuuta 2011 ja 12. lokakuuta 2011 poliittisten vankien vapauttamisesta sekä 2. huhtikuuta 2012 täytevaalien järjestämisestä annetut julkilausumat,

  –   ottaa huomioon ASEAN-huippukokouksessa 3. huhtikuuta 2012 annetun julkilausuman 1. huhtikuuta 2012 pidettyjen täytevaalien tuloksista,

  –   ottaa huomioon Burman ihmisoikeustilannetta käsittelevän YK:n erityisraportoijan Tomás Ojea Quintanan YK:n ihmisoikeusneuvostolle 12. huhtikuuta 2012 antaman raportin,

  –   ottaa huomioon Euroopan parlamentin valtuuskunnan äskettäisen vierailun Burmaan/Myanmariin ja tapaamiset etenkin presidentti Thein Seinin ja Aung San Suu Kyin kanssa,

  –   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Burmasta/Myanmarista ja etenkin 25. marraskuuta 2010 ja 20. toukokuuta 2010 antamansa päätöslauselmat,

  –   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

  A. ottaa huomioon, että 1. huhtikuuta 2012 pidettiin parlamentin täytevaalit, jossa oli jaossa 44 täytepaikkaa; toteaa, että NLD-puolue voitti 43 paikkaa ja vaalien ilmapiiri oli melko myönteinen, vaikkakin joistakin väärinkäytöksistä ja pelottelusta raportoitiin; katsoo, ettei vaaleja tästä syystä voida pitää aidosti vapaina ja rehellisinä;

  B.  toteaa, että Kansallinen demokraattinen liitto (NLD) boikotoi vuoden 2010 vaaleja, koska ne järjestettiin vuoden 2008 perustuslain mukaan ja niissä noudatettiin myöhemmin hyväksyttyjä lakeja, jotka estivät todellisen demokratian luomisen Burmaan/Myanmariin;

  C. ottaa huomioon, että oppositiolla on nyt vain 6,6 prosenttia parlamenttipaikoista (43 paikkaa 659:stä) ja että valtaosa paikoista, muun muassa armeijalle varatut 25 prosenttia, on hallitsevan Solidaarisuus- ja kehityspuolueen (USDP) hallussa, ja katsoo, ettei näin taata oppositiolle mahdollisuutta olla aktiivisesti mukana ehdottamassa tarvittavia uudistuksia, joilla maata vietäisiin lähemmäs demokratiaa;

  D. toteaa, että vuonna 2015 järjestettävät seuraavat parlamenttivaalit, joissa on jaossa 75 prosenttia paikoista, panevat aidosti koetukselle Burman viranomaisten halun demokratisoida maata;

  E.  ottaa huomioon, että astuttuaan virkaan maaliskuussa 2011 presidentti Thein Sein on edustanut sovinnollisempaa linjaa demokratiaa kannattavaa oppositiota kohtaan vapauttamalla satoja poliittisia vankeja, ryhtymällä vuoropuheluun Aung San Suu Kyin kanssa ja käynnistämällä maassa uudistusprosessin;

  F.  ottaa huomioon, että hallitus lievensi täytevaalien edellä suhtautumistaan tiedotusvälineisiin, kansalaisyhteiskunnan järjestöihin sekä järjestäytyneeseen poliittiseen oppositioon ja toisinajattelijoihin; toteaa, että kyseessä olivat ensimmäiset vaalit Burman historiassa, joihin oli kutsuttu ulkomaisia tarkkailijoita;

  G. ottaa huomioon Burman/Myanmarin ihmisoikeustilannetta käsittelevän YK:n erityisraportoijan raportin mukaan maassa on edelleen vakavia ihmisoikeuksiin liittyviä huolenaiheita, kuten se, että monia mielipidevankeja pidetään järkyttävissä oloissa, oikeuslaitoksen riippumattomuuden varmistamisessa ja lainsäädäntöuudistuksissa ei ole edistytty ja joitakin etnisiä vähemmistöjä vainotaan jatkuvasti;

  H. ottaa huomioon, että vaikka hallitus on aloittanut aseleponeuvottelut joidenkin aseistettujen etnisten kapinallisryhmien kanssa, taistelut jatkuvat edelleen Kachinin osavaltiossa ja sieltä on raportoitu lukuisista vakavista ihmisoikeusloukkauksista ja yli 75 000 pakolaisesta;

  I.   toteaa, että Burman hallitus estää edelleen humanitaarisen avun toimittamisen useimmille maan sisäisille pakolaisille;

  J.   huomauttaa, että useimmat poliittisista vangeista päästettiin pelkästään ehdonalaiseen vapauteen;

  K. toteaa, että rohingya-kansalta ja muilta vähemmistöiltä on evätty kansalaisuus vuoden 1982 kansalaisuuslain perusteella ja vähemmistöt kohtaavat edelleen ankaraa vainoa;

  L.  toteaa, että nyt voimassa olevia rajoittavia toimenpiteitä aiotaan tarkistaa seuraavassa yleisten asioiden neuvoston kokouksessa 23. huhtikuuta;

  M. ottaa huomioon, että monet Burman/Myanmarin taloudenalat, kuten kaivostoiminta, puuteollisuus, öljy- ja kaasuala sekä padonrakennus, on kytketty suoraan vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin ja ympäristön tuhoutumiseen ja että samaan aikaan ne ovat muodostaneet armeijan valtiontulojen tärkeimmän lähteen;

  N. ottaa huomioon, että Aung San Suu Kyi tukee EU:n rajoittavien toimenpiteiden ehdollista keskeyttämistä, sillä sen avulla voidaan painostaa Burman hallitusta jatkamaan uudistuksia ja se tarjoaa mahdollisuuden palkita hallitusta, mikäli uudistusprosessi jatkuu;

  O. ottaa huomioon, että EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan on tarkoitus vierailla Burmassa/Myanmarissa pian neuvoston tehtyä päätöksen pakotteista;

  1.  pitää 1. huhtikuuta pidettyjen täytevaalien myönteistä lopputulosta ensimmäisenä konkreettisena askelena Burman/Myanmarin demokratiakehityksessä, joka peruuttamattomalla ja kestävällä tavalla jatkuessaan tarjoaisi mahdollisuuden uusiin yhteistyösuhteisiin EU:n kanssa;

  2.  kannustaa Burman hallitusta lisätoimiin, joilla osoitetaan sen olevan aidosti sitoutunut maan demokratisoimiseen; kehottaa eritoten vapauttamaan pikaisesti ja ehdoitta jäljellä olevat poliittiset vangit, sallimaan kansainvälisten ja paikallisten humanitaaristen järjestöjen esteetön pääsy konfliktialueille, uudistamaan lait, joilla rangaistaan vapaasta mielipiteenilmaisusta ja sallitaan tiedotusvälineiden sensuuri, sekä kumoamaan vuoden 1982 kansalaisuuslain;

  3.  kehottaa EU:ta ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa painottamaan edustajan tulevalla vierailulla pikaista tarvetta hyväksyä poliittisia uudistuksia neljällä keskeisellä alalla:

  –   mielipidevankien pitäminen edelleen vangittuina ja poliittisten aktivistien jatkuva häirintä

  –   jatkuvat siviileihin kohdistuvat hyökkäykset ja etnisiin vähemmistöihin kohdistuvat vakavat rikokset

  –   repressiiviset lait ja oikeusjärjestelmä, joka on riippuvainen hallituksen politiikasta

  –   oikeuden toteutuminen ja vastuunotto menneistä ja nykyisistä ihmisoikeusloukkauksista;

  4.  kehottaa Burman/Myanmarin hallitusta ja parlamenttia muuttamaan perustuslain säännöksiä, jotka antavat sotilasvoimille vallan siviilihallituksessa, ennen vuoden 2015 vaaleja;

  5.  panee tyytyväisenä merkille EU:n myönteiset eleet, joilla tuetaan maan poliittisen siirtymäprosessin alkamista, kuten 150 miljoonan euron lupaamista humanitaariseen apuun etenkin maan terveys- ja koulutuspalvelujen kehittämistä ja maan sisäisten pakolaisten avustamista varten;

  6.  kehottaa EU:ta aloittamaan kansalaisyhteiskunnan kanssa koulutuksen ja institutionaalisten valmiuksien kehittämisen vuoden 2015 vaalien valmistelua silmällä pitäen; kehottaa tukemaan EU:n kehitysavusta edistymistä erityisten tavoitteiden saavuttamisessa ja lisäämään uudistuksista hyötyvien burmalaisten määrää; toistaa, että kehitysapu olisi kytkettävä hallintoa koskeviin vaatimuksiin ja vuoropuheluun kansalaisyhteiskunnan ja viranomaisten kanssa;

  7.  kehottaa neuvostoa keskeyttämään nykyiset rajoittavat toimenpiteet aluksi yhdeksi vuodeksi ja seuraamaan tiiviisti maan tilannetta ja erityisesti poliittisia uudistuksia, jotta pakotteita voidaan myöhemmin vähentää sitä mukaa kun Burman hallitus toteuttaa merkittäviä uudistuksia ja maan ihmisoikeustilanne paranee;

  8.  vaatii presidentti Thein Seiniä sallimaan kansainvälisten avustusjärjestöjen esteettömän pääsyn kaikille konfliktialueille etnisten ryhmien asuttamissa osavaltioissa, jotta ne voivat toimittaa humanitaarista apua maan sisäisille pakolaisille;

  9.  pitää myönteisenä YK:n ihmisoikeusneuvoston 19. istunnossa tehtyä päätöstä jatkaa Burman/Myanmarin ihmisoikeustilannetta käsittelevän erityisraportoijan toimikautta vielä vuodella;

  10. pitää myönteisenä, että ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja tekee pian virallisen vierailun maahan, ja panee tyytyväisenä merkille päätöksen perustaa maahan diplomaattinen edustus ja vihkiä EU:n toimisto käyttöön vierailun yhteydessä;

  11. kutsuu Saharovin palkinnon voittajan Daw Aung San Suu Kyin uudelleen Euroopan parlamenttiin, jotta hänelle voidaan virallisesti ojentaa hänen vuonna 1991 saamansa Saharovin palkinto;

  12. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden parlamenteille ja hallituksille, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille, ASEANin pääsihteerille sekä Burman/Myanmarin parlamentille ja hallitukselle.