Rezolūcijas priekšlikums - B7-0202/2012Rezolūcijas priekšlikums
B7-0202/2012

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par stāvokli Birmā

17.4.2012

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu
(2012/2604(RSP))

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Robert Goebbels, Marc Tarabella, Pino Arlacchi S&D grupas vārdā

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B7-0202/2012

Procedūra : 2012/2604(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B7-0202/2012
Iesniegtie teksti :
B7-0202/2012
Debates :
Pieņemtie teksti :

B7‑0202/2012

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Birmā

(2012/2604(RSP))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā KĀDP Kopējā nostājā (2010/232/KĀDP) noteikto Eiropas Savienības ierobežojošo pasākumu kopumu, kas nesen tika grozīts ar Padomes 2011. gada 27. oktobra Regulu (ES) Nr. 1083/2011,

–   ņemot vērā Padomes 2011. gada 12. aprīļa secinājumus par augsta līmeņa sanāksmju apturēšanu, kā arī par valdības pilsoniskajiem pārstāvjiem noteikto vīzu aizliegumu (Padomes Lēmums 2011/239/KĀDP),

–   ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra 2012. gada 2. aprīļa paziņojumu par vēlēšanām Birmā/Mjanmā,

–   ņemot vērā Eiropadomes priekšsēdētāja 2012. gada 30. janvāra paziņojumu par reformu virzību Birmā/Mjanmā,

–   ņemot vērā 2012. gada 23. janvārī pieņemtos ES Ārlietu padomes secinājumus par Birmu/Mjanmu,

–   ņemot vērā augstās pārstāves paziņojumus, jo īpaši 2010. gada 13. novembra paziņojumu par Aung San Suu Kyi atbrīvošanu, 2011. gada 13. janvāra un 2011. gada 12. oktobra paziņojumu par politisko ieslodzīto atbrīvošanu un 2012. gada 2. aprīļa paziņojumu par papildvēlēšanu norisi,

–   ņemot vērā Dienvidaustrumu Āzijas valstu asociācijas (ASEAN) augstākā līmeņa sanāksmes 2012. gada 3. aprīļa paziņojumu par 2012. gada 1. aprīļa papildvēlēšanu rezultātiem,

–   ņemot vērā ANO Cilvēktiesību padomei 2012. gada 12. aprīlī iesniegto ANO īpašā referenta cilvēktiesību jautājumos Birmā Tomás Ojea Quintana ziņojumu,

–   ņemot vērā neseno EP delegācijas vizīti Birmā/Mjanmā un sanāksmes, jo īpaši tās, kurās piedalījās prezidents Thein Sein un Aung San Suu Kyi,

–   ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Birmu/Mjanmu, jo īpaši 2010. gada 25. novembra un 2010. gada 20. maija rezolūciju,

–   ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A. tā kā 2012. gada 1. aprīlī notika papildvēlēšanas, lai aizpildītu 44 brīvās parlamenta deputātu vietas; tā kā NLD ieguva 43 deputātu vietas un vēlēšanas noritēja diezgan pozitīvā gaisotnē, neraugoties uz dažos ziņojumos norādītajiem trūkumiem un iebiedēšanas gadījumiem; tā kā šā iemesla dēļ vēlēšanas nevar uzskatīt par patiesi brīvām un godīgām;

B.  tā kā Nacionālā demokrātijas līga boikotēja 2010. gada vēlēšanas, attaisnojot savu rīcību ar to, ka vēlēšanas tika organizētas saskaņā ar 2008. gada konstitūciju un vēlāk pieņemtiem tiesību aktiem, kuri kavēja patiesas demokrātijas iedibināšanu Birmā/Mjanmā;

C. tā kā opozīcijai parlamentā pašlaik ir tikai 6,6 % vietu (43 no 659 vietām), bet lielākā daļa vietu ir valdošajai Savienības solidaritātes un attīstības partijai (USDP), tostarp 25 % vietu, kas paredzētas militārpersonām, un tādējādi nav garantiju, ka opozīcijai tiks ļauts aktīvi iesaistīties reformu ierosināšanas darbā, kuras nepieciešamas, lai valsti tuvinātu demokrātijai;

D. tā kā nākamās vispārējās vēlēšanas, kuras plānotas 2015. gadā un kurās notiks cīņa par 75 % vietu, būs īsts pārbaudījums Birmas varas iestādēm, lai noteiktu, vai tās vēlas demokratizēt valsti;

E.  tā kā prezidents Thein Sein kopš 2011. gada marta, kad viņš stājās amatā, attiecībā uz demokrātiju atbalstošo opozīciju ir pieņēmis politiku, kas vairāk vērsta uz samierināšanu, atbrīvojot simtiem politisko ieslodzīto, iesaistoties dialogā Aung San Suu Kyi un sākot valstī reformu procesu;

F.  tā kā, gatavojoties papildvēlēšanām, valdība īstenoja pielaidīgāku politiku pret plašsaziņas līdzekļiem, pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kā arī pret organizētiem politiskās opozīcijas spēkiem un disidentiem; tā kā tās bija pirmās vēlēšanas Birmas vēsturē, kurās tika aicināti piedalīties ārvalstu novērotāji;

G. tā kā saskaņā ar ANO īpašā referenta cilvēktiesību jautājumos Birmā/Mjanmā ziņojumu joprojām pastāv būtiskas cilvēktiesību problēmas, tostarp daudzu pārliecības dēļ ieslodzītu personu turēšana šausminošos apstākļos, nav panākts progress tiesu neatkarības un tiesisko reformu nodrošināšanā un vēl aizvien notiek dažu mazākumtautību vajāšana;

H. tā kā, neraugoties uz to, ka valdība ir sākusi pamiera sarunas ar vairākiem bruņotiem etnisko nemiernieku grupējumiem, Kačinas štatā joprojām notiek cīņas un ir saņemti daudzi ziņojumi par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem un vairāk nekā 75 000 cilvēku pārvietošanu;

I.   tā kā Birmas valdība joprojām liedz humānās palīdzības organizācijām palīdzēt lielai daļai valsts iekšienē pārvietotu personu;

J.   tā kā lielākā daļa politisko ieslodzīto tika atbrīvoti tikai nosacīti;

K. tā kā rohingiem un citiem mazākumtautību pārstāvjiem tiek liegta pilsonība, pamatojoties uz 1982. gada Pilsonības likumu, un viņi joprojām tiek bargi vajāti;

L.  tā kā pašreizējie ierobežojošie pasākumi tiks pārskatīti nākamajā Ģenerālpadomes sanāksmē, kas notiks 23. aprīlī;

M. tā kā vairākas Birmas/Mjanmas saimnieciskās darbības nozares, piemēram, kalnrūpniecība, kokmateriālu, naftas un gāzes ieguve un dambju izbūve, ir tieši saistītas ar būtiskiem cilvēktiesību pārkāpumiem un vides iznīcināšanu un vienlaikus ir militārās valdības ieņēmumu galvenais avots;

N. tā kā Aung San Suu Kyi atbalsta ES ierobežojošo pasākumu nosacītu atcelšanu, jo tādējādi tiek saglabāts spiediens uz Birmas valdību turpināt reformas un tiek nodrošinātas iespējas sasniegt turpmākus panākumus, ja reformu process netiek pārtraukts;

O. tā kā tūlīt pēc Padomes lēmuma pieņemšanas par sankcijām ir ieplānota Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vizīte Birmā/Mjanmā,

1.  atzinīgi vērtē 1. aprīļa papildvēlēšanu pozitīvo rezultātu, kurš uzskatāms par pirmo konkrēto soli ceļā uz Birmas/Mjanmas demokratizāciju, kas nodrošinās iespējas veidot jaunas un uz sadarbību balstītas attiecības ar ES, ja šis process tiks turpināts ilgtspējīgā un neatgriezeniskā veidā;

2.  mudina Birmas valdību veikt tādus turpmākus pasākumus, kuri apliecina valdības pārstāvju patiesu līdzdalību valsts demokratizācijā; jo īpaši prasa nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot pārējos politiskos ieslodzītos, atļaut starptautisko un vietējo humānās palīdzības organizāciju piekļuvi konflikta zonām, reformēt tiesību aktus, kuros noteikti sodi par vārda brīvību un kuri ļauj cenzēt plašsaziņas līdzekļus, un atcelt 1982. gada Pilsonības likumu;

3.  aicina ES un tās augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos gaidāmās vizītes laikā uzsvērt steidzamo nepieciešamību pieņemt politiskās reformas attiecībā uz šādiem četriem būtiskiem jautājumiem:

–   turpinās personu ieslodzīšana pārliecības dēļ un politisko aktīvistu aizskaršana,

–   turpinās uzbrukumi civiliedzīvotājiem un nopietni noziegumi pret mazākumtautībām,

–   no valdības politikas atkarīgi represīvi tiesību akti un tiesu sistēma,

–   lietu izskatīšana tiesā un saukšana pie atbildības par iepriekšējiem un pašreizējiem cilvēktiesību pārkāpumiem;

4.  aicina Birmas/Mjanmas valdību un parlamentu izdarīt grozījumus tajos konstitucionālajos noteikumos, kuri līdz vēlēšanām, kas notiks 2015. gadā, piešķir militāras pilnvaras kontrolēt civilo valdību;

 

5.  atzinīgi vērtē konstruktīvo ES rīcību, atbalstot šajā valstī politisko pārmaiņu sākumu, tostarp nodrošinot EUR 150 miljonus humānajai palīdzībai, kuras mērķis ir jo īpaši valsts veselības aprūpes un izglītības iestāžu izveide un palīdzība pārvietotajām personām;

6.  aicina ES kopā ar pilsonisko sabiedrību iesaistīties mācību un institucionālo spēju veidošanā, lai sagatavotos 2015. gada vēlēšanām; prasa nodrošināt ES attīstības palīdzību, lai atbalstītu progresu īpašu kritēriju sasniegšanā un palielinātu to Birmas iedzīvotāju skaitu, kuri gūst labumu no reformām; atkārtoti pauž viedokli par to, ka attīstības palīdzība būtu jāsaista ar pārvaldības standartiem un dialogu ar pilsonisko sabiedrību un iestādēm;

7.  aicina Padomi pārtraukt pašreizējos ierobežojošos pasākumus sākotnēji uz vienu gadu un cieši uzraudzīt stāvokli valstī, jo īpaši attiecībā uz politiskajām reformām, lai vēlāk pakāpeniski samazinātu sankcijas, tādējādi atbildot uz Birmas valdības būtiskajiem centieniem īstenot reformu un uzlabot valstī situāciju cilvēktiesību jomā;

8.  mudina prezidentu Thein Sein atļaut starptautiskajām palīdzības aģentūrām neierobežoti piekļūt visām konflikta zonām etniskajos štatos, lai sniegtu humāno palīdzību valsts iekšienē pārvietotām personām;

9.  atzinīgi vērtē ANO Cilvēktiesību padomes 19. sēdi, kurā tika pieņemts lēmums pagarināt īpašā referenta cilvēktiesību jautājumos Birmā/Mjanmā pilnvaras vēl par vienu gadu;

10. atzinīgi vērtē ES augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos gaidāmo oficiālo vizīti, kā arī lēmumu izveidot diplomātisko pārstāvniecību šajā valstī un šajā sakarībā atklāt ES biroju;

11. atkārtoti aicina Saharova balvas laureāti Daw Aung San Suu Kyi apmeklēt Eiropas Parlamentu, lai oficiāli saņemtu Saharova balvu, kura viņai tika piešķirta 1991. gadā;

12. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, augstajai pārstāvei, dalībvalstu parlamentiem un valdībām, ANO ģenerālsekretāram, Dienvidaustrumu Āzijas valstu asociācijas ģenerālsekretāram un Birmas/Mjanmas parlamentam un valdībai.