Projekt rezolucji - B7-0202/2012Projekt rezolucji
B7-0202/2012

  PROJEKT REZOLUCJI w sprawie sytuacji w Republice Związku Mjanmy

  17.4.2012

  zamykającej debatę nad oświadczeniem wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
  zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu
  (2012/2604(RSP))

  Véronique De Keyser, Ana Gomes, Robert Goebbels, Marc Tarabella, Pino Arlacchi w imieniu grupy politycznej S&D

  Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B7-0202/2012

  Procedura : 2012/2604(RSP)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  B7-0202/2012
  Teksty złożone :
  B7-0202/2012
  Debaty :
  Teksty przyjęte :

  B7‑0202/2012

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Republice Związku Mjanmy

  (2012/2604(RSP))

  Parlament Europejski,

  –   uwzględniając zestaw podjętych przez Unię Europejską środków ograniczających określonych we wspólnym stanowisku WPZiB (2010/232/CFSP), ostatnio zmienionych rozporządzeniem Rady (EU) 1083/2011 z dnia 27 października 2011 r.,

  –   uwzględniając konkluzje Rady z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie zawieszenia spotkań wysokiego szczebla oraz w sprawie zakazu wydawania wiz cywilnym członkom rządu (decyzja Rady 2011/239/WPZiB),

  –   uwzględniając oświadczenie sekretarza generalnego ONZ z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie wyborów w Republice Związku Mjanmy,

  –   uwzględniając oświadczenie przewodniczącego Rady Europejskiej z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie ścieżki reform w Mjanmie,

  –   uwzględniając konkluzje Rady do Spraw Zagranicznych UE w sprawie Republiki Związku Mjanmy z dnia 23 stycznia 2012 r.,

  –   uwzględniając oświadczenia wysokiej przedstawiciel, w szczególności z dnia 13 listopada 2010 r. w sprawie uwolnienia Aung San Suu Kyi, z dnia 13 stycznia 2011 r. i z dnia 12 października 2011 r. w sprawie uwolnienia więźniów politycznych oraz z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie przebiegu wyborów uzupełniających,

  –   uwzględniając oświadczenie ze szczytu ASEAN z dnia 3 kwietnia 2012 r. dotyczące wyniku wyborów uzupełniających w dniu 1 kwietnia 2012 r.,

  –   uwzględniając raport Tomása Ojea Quintany, specjalnego sprawozdawcy ONZ ds. praw człowieka w Birmie, przedstawiony na forum Rady Praw Człowieka ONZ w dniu 12 kwietnia 2012 r.;

  –   uwzględniając niedawną wizytę delegacji PE w Republice Związku Mjanmy oraz odbyte tam spotkania, zwłaszcza z prezydentem Thein Seinem i z Aung San Suu Kyi,

  –   uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Republiki Związku Mjanmy, a zwłaszcza z dnia 25 listopada 2010 r. oraz z dnia 20 maja 2010 r.,

  –   uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

  A. mając na uwadze, że w dniu 1 kwietnia 2012 r. odbyły się wybory uzupełniające w celu zapełnienia 44 nieobsadzonych miejsc w parlamencie; mając na uwadze, że NLD zdobyła 43 miejsca, a wybory odbyły się w stosunkowo dobrej atmosferze, mimo kilku doniesień o nieprawidłowościach i zastraszaniu; mając na uwadze, że z tego powodu wyborów nie można uznać za prawdziwie wolne i uczciwe;

  B.  mając na uwadze, że w 2010 r. Narodowa Liga na rzecz Demokracji zbojkotowała wybory, ponieważ zorganizowano je w oparciu o konstytucję z 2008 r. i później przyjęte prawa, które nie pozwalały na ustanowienie prawdziwej demokracji w Republice Związku Mjanmy;

  C. mając na uwadze, że obecnie opozycja posiada jedynie 6,6% miejsc w parlamencie (43 z 659), podczas gdy przeważającą większość miejsc zajmuje rządząca Partia Solidarności i Rozwoju Unii (USDP), przy czym 25% miejsc jest zarezerwowanych dla oficerów wojskowych, co nie gwarantuje, że opozycja będzie mogła odgrywać aktywną rolę i proponować reformy niezbędne do przybliżenia kraju do demokracji;

  D. mając na uwadze, że następne wybory powszechne – zaplanowane na 2015 r., w których kandydaci będą ubiegać się o 75% miejsc – będą stanowić prawdziwy sprawdzian woli władz birmańskich przeprowadzenia demokratyzacji kraju;

  E.  mając na uwadze, że prezydent Thein Sein od objęcia urzędu w marcu 2011 r. przyjął bardziej ugodowe podejście wobec opozycji pro-demokratycznej, uwalniając setki więźniów politycznych, podejmując dialog z Aung San Suu Kyi i rozpoczynając proces reform w kraju;

  F.  mając na uwadze, że podczas kampanii przed wyborami uzupełniającymi rząd złagodził politykę wobec mediów, organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zorganizowanej opozycji politycznej i dysydentów; mając na uwadze, że były to pierwsze wybory w historii Birmy, na które zaproszono zagranicznych obserwatorów;

  G. mając na uwadze, że według raportu specjalnego sprawozdawcy ONZ ds. praw człowieka w Republice Związku Mjanmy sytuacja w zakresie praw człowieka nadal budzi poważne zaniepokojenie, między innymi z uwagi na przetrzymywanie wielu więźniów sumienia w przerażających warunkach, brak postępów w zapewnianiu niezawisłości sądownictwa i reform prawnych oraz nieustające prześladowanie niektórych mniejszości etnicznych;

  H. mając na uwadze, że mimo tego, iż rząd rozpoczął negocjacje w sprawie zawieszenia broni z niektórymi zbrojnymi grupami rebeliantów z mniejszości etnicznych, w regionie Kaczin trwają walki, a liczne doniesienia mówią o poważnym łamaniu praw człowieka i przesiedleniu ponad 75 000 osób;

  I.   mając na uwadze, że rząd Birmy nadal blokuje dostawy pomocy humanitarnej dla większości przesiedleńców wewnętrznych;

  J.   mając na uwadze, że większość więźniów politycznych zwolniono jedynie warunkowo;

  K. mając na uwadze, że Rohingya i innym mniejszościom odmawia się obywatelstwa w oparciu o ustawę o obywatelstwie z 1982 r. i że nadal narażone są one na srogie prześladowania;

  L.  mając na uwadze, że obecnie obowiązujące środki ograniczające zostaną poddane przeglądowi podczas następnego posiedzenia Rady do Spraw Ogólnych w dniu 23 kwietnia;

  M. mając na uwadze, że liczne sektory działalności gospodarczej w Republice Związku Mjanmy, takie jak górnictwo, przemysł drzewny, przemysł naftowy i gazowy oraz budowa tam, są bezpośrednio łączone z przypadkami poważnego łamania praw człowieka i niszczeniem środowiska, a jednocześnie stanowiły one główne źródło dochodów rządu wojskowego;

  N. mając na uwadze, że Aung San Suu Kyi popiera warunkowe zawieszenie środków ograniczających nałożonych przez UE, ponieważ wywiera to stałą presję na rząd birmański, by dalej przeprowadzać reformy oraz stwarza perspektywę dalszych korzyści w przypadku kontynuacji procesu reform;

  O. mając na uwadze, że wizyta wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Catherine Ashton w Republice Związku Mjanmy ma się odbyć wkrótce po podjęciu przez Radę decyzji w sprawie sankcji;

  1.  z zadowoleniem przyjmuje korzystny wynik wyborów uzupełniających z dnia 1 kwietnia jako pierwszy konkretny krok w procesie demokratyzacji w Republice Związku Mjanmy, który – jeśli będzie kontynuowany w trwały i nieodwracalny sposób – stwarza perspektywę ustanowienia nowych stosunków współpracy z UE;

  2.  wzywa rząd birmański do podejmowania kolejnych kroków świadczących o jego rzeczywistym zaangażowaniu w sprawę demokratyzacji kraju; apeluje w szczególności o szybkie i bezwarunkowe zwolnienie nadal przetrzymywanych więźniów politycznych, pozwolenie międzynarodowym i lokalnym organizacjom humanitarnym na nieograniczony dostęp do rejonów objętych konfliktem, zreformowanie praw karzących za swobodę wypowiedzi i dopuszczających cenzurę mediów oraz uchylenie prawa o obywatelstwie z 1982 r.;

  3.  apeluje do UE i jej wysokiej przedstawiciel do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, aby podczas zbliżającej się wizyty podkreśliła pilną konieczność podjęcia reform politycznych w czterech kluczowych obszarach:

  –   dalsze przetrzymywanie więźniów sumienia i nękanie działaczy politycznych;

  –   trwające ataki na ludność cywilną i poważne przestępstwa przeciwko mniejszościom etnicznym;

  –   represyjne prawa i system sądownictwa zależny od polityki rządu;

  –   sprawiedliwość i odpowiedzialność za łamanie praw człowieka w przeszłości i obecnie;

  4.  wzywa rząd i parlament Republiki Związku Mjanmy do zmiany przed wyborami w 2015 r. postanowień konstytucyjnych, które dają wojsku uprawnienia do kontroli cywilnego rządu;

  5.  z zadowoleniem przyjmuje pozytywne gesty UE popierające początek przemian politycznych w kraju, w tym obietnicę pomocy humanitarnej w wysokości 150 mln EUR, która ma zostać przeznaczona głównie na rozwój placówek opieki zdrowotnej i edukacji w kraju oraz pomoc dla przesiedleńców;

  6.  wzywa UE, by wraz ze społeczeństwem obywatelskim angażowała się w szkolenia i tworzenie zdolności instytucjonalnych z myślą o przygotowaniu wyborów w 2015 r.; apeluje o przeznaczanie pomocy rozwojowej UE na wspieranie postępów na drodze ku osiągnięciu określonych wskaźników i zwiększeniu liczby Birmańczyków korzystających z reform; ponownie stwierdza, że pomoc rozwojowa powinna być powiązana z normami zarządzania i dialogiem ze społeczeństwem obywatelskim i władzami;

  7.  wzywa Radę do zawieszenia obecnie obowiązujących środków ograniczających na początkowy okres jednego roku oraz do ścisłego monitorowania sytuacji w kraju, zwłaszcza w zakresie reform politycznych, z uwagi na kolejne stopniowe ograniczanie sankcji w odpowiedzi na znaczne postępy w kierunku przemian przeprowadzanych przez rząd birmański i poprawę sytuacji w zakresie praw człowieka w kraju;

  8.  apeluje do prezydenta Thein Seina, by zezwolił międzynarodowym agencjom pomocowym na nieograniczony dostęp do wszystkich stref konfliktów w regionach etnicznych w celu dostarczenia wewnętrznym przesiedleńcom pomocy humanitarnej;

  9.  z zadowoleniem przyjmuje decyzję 19. sesji Rady Praw Człowieka ONZ o przedłużeniu o kolejny rok mandatu specjalnego sprawozdawcy ONZ ds. sytuacji w zakresie praw człowieka w Republice Związku Mjanmy;

  10. oczekuje zbliżającej się oficjalnej wizyty wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, a także decyzji o zapoczątkowaniu obecności dyplomatycznej w kraju i inauguracji z tej okazji biura UE;

  11. ponawia zaproszenie dla laureatki Nagrody Sacharowa Daw Aung San Suu Kyi do złożenia wizyty w Parlamencie Europejskim w celu oficjalnego odebrania Nagrody Sacharowa, którą przyznano jej w 1991 r.;

  12. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wysokiej przedstawiciel, parlamentom i rządom państw członkowskich, sekretarzowi generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych, sekretarzowi generalnemu ASEAN oraz parlamentowi i rządowi Republiki Związku Mjanmy.