Förfarande : 2012/2604(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0202/2012

Ingivna texter :

B7-0202/2012

Debatter :

Omröstningar :

PV 20/04/2012 - 10.5

Antagna texter :

P7_TA(2012)0142

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 121kWORD 69k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0202/2012
17.4.2012
PE486.756v01-00
 
B7-0202/2012

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen


om situationen i Burma


(2012/2604(RSP))

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Robert Goebbels, Marc Tarabella, Pino Arlacchi för S&D-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen i Burma (2012/2604(RSP))  
B7‑0202/2012

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av Europeiska unionens restriktiva åtgärder enligt rådets gemensamma ståndpunkt (2010/232/Gusp), senast ändrad genom rådets förordning (EU) nr 1083/2011 av den 27 oktober 2011,

–   med beaktande av rådets slutsatser av den 12 april 2011 om förbudet mot högnivåmöten samt viseringsförbudet för civila regeringsmedlemmar (rådets beslut 2011/239/Gusp),

–   med beaktande av uttalandet av den 2 april 2012 från FN:s generalsekreterare om valet i Burma/Myanmar,

–   med beaktande av uttalandet av den 30 januari 2012 från Europeiska rådets ordförande om reformarbetet i Myanmar,

–   med beaktande av rådets (utrikes frågor) slutsatser av den 23 januari 2012 om Burma/Myanmar,

–   med beaktande av uttalandena av unionens höga representant, särskilt uttalandena av den 13 november 2010 om frigivningen av Aung San Suu Kyi, av den 13 januari 2011 och den 12 oktober 2011 om frigivningen av politiska fångar samt av den 2 april 2012 om genomförandet av fyllnadsvalet,

–   med beaktande av uttalandet av den 3 april 2012 från Asean-toppmötet om resultatet av fyllnadsvalet den 1 april 2012,

–   med beaktande av rapporten från FN:s särskilde rapportör om situationen för mänskliga rättigheter i Burma, Tomás Ojea Quintana, som lades fram för FN:s råd för mänskliga rättigheter den 12 april 2012,

–   med beaktande av parlamentets delegation som nyligen besökte Burma/Myanmar och de möten som hölls med framför allt president Thein Sein och Aung San Suu Kyi,

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Burma/Myanmar, särskilt resolutionerna av den 25 november 2010 och den 20 maj 2010,

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Den 1 april 2012 hölls fyllnadsval för att fylla de 44 lediga platserna i parlamentet. NLD‑partiet (National League for Democracy Party) vann 43 av platserna, och valet förrättades i ett relativt positivt klimat trots vissa rapporter om oegentligheter och hot. Av denna anledning kan valet inte beskrivas som helt fritt och rättvist.

B.  Valet 2010 bojkottades av NLD, eftersom det hade anordnats på grundval av 2008 års konstitution och därefter antagna bestämmelser som förhindrade inrättandet av en verklig demokrati i Burma/Myanmar.

C. Oppositionen innehar för närvarande 6,6 procent av platserna i parlamentet (43 av 659), medan majoriteten av platserna innehas av det styrande USDP-partiet (Union Solidarity and Development Party), varav 25 procent av platserna är reserverade för militära befälhavare, vilket inte garanterar att oppositionen kommer att tillåtas spela en aktiv roll när det gäller att föreslå nödvändiga reformer för att föra landet närmare demokrati.

D.  Nästa allmänna val som är planerat att äga rum 2015, då 75 procent av platserna kommer att röstas om, kommer att bli det verkliga testet på de burmesiska myndigheternas vilja att demokratisera landet.

E.  President Thein Sein har sedan han tillträde i mars 2011 antagit en mer försonande politik gentemot den demokratiska oppositionen. Han har bland annat frigivit hundratals politiska fångar, fört samtal med Aung San Suu Kyi och påbörjat reformarbetet i landet.

F.  Inför fyllnadsvalet mjukade regeringen upp sin politik gentemot medier, organisationer inom det civila samhället, organiserade politiska motståndare och oliktänkande. Detta var första gången i Burmas historia som utländska observatörer bjudits in att övervaka ett val.

G. Enligt rapporten från FN:s särskilde observatör i Burma/Myanmar finns det fortfarande allvarliga betänkligheter vad gäller människorättssituationen i landet, bland annat i fråga om det stora antal samvetsfångar som sitter fängslade under fruktansvärda förhållanden, bristen på framsteg i arbetet med att säkerställa rättsväsendets oberoende och genomföra rättsliga reformer och de fortsatta förföljelserna av vissa etniska minoriteter.

H. Trots att regeringen har inlett förhandlingar om ett avtal om eldupphör med ett antal väpnade, etniska rebellgrupper pågår fortfarande stridigheter i delstaten Kachin, och det har kommit flera rapporter om allvarliga människorättskränkningar och om att över 75 000 personer fördrivits internt.

I.   Den burmesiska regeringen fortsätter att blockera tillträdet till det humanitära biståndet för merparten av internflyktingarna.

J.   Flertalet av de politiska fångarna frigavs endast villkorligt.

K. Rohingya-minoriteten och andra minoriteter nekas medborgarskap på grundval av 1982 års medborgarskapslag och fortsätter att utsättas för allvarliga förföljelser.

L.  De restriktiva åtgärder som för närvarande tillämpas kommer att behandlas vid rådets (allmänna frågor) kommande sammanträde den 23 april 2012.

M. Flera av de ekonomiska verksamhetssektorerna i Burma/Myanmar, såsom gruvdrift, timmer, olja, gas och konstruktion av dammar, har haft en direkt koppling till allvarliga människorättskränkningar och miljöförstörelse och har samtidigt varit militärregimens främsta inkomstkälla.

N. Aung San Suu Kyi ställer sig bakom det villkorade upphävandet av EU:s restriktiva åtgärder, eftersom det sätter press på den burmesiska regeringen att fortsätta reformarbetet och samtidigt öppnar upp för ytterligare belöningar om reformprocessen fortsätter.

O. Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik planerar att besöka Burma/Myanmar inom kort efter rådets sanktionsbeslut.

1.  Europaparlamentet gläder sig över det positiva resultatet i fyllnadsvalet den 1 april 2012, eftersom detta är ett första konkret steg i demokratiseringsprocessen i Burma/Myanmar som, om den stadigt fortsätter i denna riktning, öppnar upp för nya och samarbetsinriktade förbindelser med EU.

2.  Europaparlamentet uppmanar med kraft den burmesiska regeringen att vidta ytterligare åtgärder som ett bevis på sitt uppriktiga engagemang för att demokratisera landet. Parlamentet kräver i synnerhet att alla återstående politiska fångar friges omedelbart och villkorslöst, att internationella och lokala människorättsorganisationer ges obehindrat tillträde till konfliktområden, att lagar som bestraffar yttrandefriheten och tillåter mediecensur ändras och att 1982 års medborgarskapslag upphävs.

3.  Europaparlamentet uppmanar EU och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att under sitt kommande besök understryka det brådskande behovet av att anta politiska reformer på följande fyra nyckelområden:

–   Fortgående fängslanden av samvetsfångar och förföljelse av politiska aktivister.

–   Fortgående attacker mot civilbefolkningen och allvarliga brott mot etniska minoriteter.

–   Repressiva lagar och ett rättssystem som är avhängigt regeringspolitiken.

–   Rättvisa och ansvarighet för tidigare och pågående människorättskränkningar.

4.  Europaparlamentet uppmanar regeringen och parlamentet i Burma/Myanmar att före valet 2015 ändra de konstitutionella bestämmelser som ger militären befogenhet att kontrollera en civil regering.

5.  Europaparlamentet välkomnar EU:s positiva agerande till stöd för den politiska övergången i landet, bland annat beslutet att anslå 150 miljoner euro i humanitärt bistånd för att framför allt utveckla landets hälsovårds- och utbildningsanläggningar och bistå internflyktingar.

6.  Europaparlamentet uppmanar EU att inför 2015 års val samverka med det civila samhället i fråga om utbildning och institutionell kapacitetsuppbyggnad. EU:s utvecklingsbistånd bör stödja framsteg för att uppnå specifika delmål och se till att reformerna kommer fler burmeser till del. Parlamentet upprepar att utvecklingsbiståndet bör var kopplat till styrelseformer och dialog med det civila samhället och myndigheterna.

7.  Europaparlamentet uppmanar rådet att under en inledande period på ett år upphäva de restriktiva åtgärder som för närvarande tillämpas och att noga övervaka situationen i landet, med särskild betoning på de politiska reformerna, med målet att gradvis minska sanktionerna i takt med att betydande framsteg görs i regeringens reformarbete och på människorättsområdet.

8.  Europaparlamentet uppmanar med kraft president Thein Sein att ge internationella biståndsorganisationer obehindrat tillträde till alla konfliktområden i etniska delstater för att ge humanitärt bistånd till internflyktingar.

9.  Europaparlamentet välkomnar beslutet från den nittonde sessionen i FN:s råd för mänskliga rättigheter om att förlänga mandatet för den särskilda rapportören om människorättssituationen i Burma/Myanmar med ytterligare ett år.

10. Europaparlamentet välkomnar unionens höga representants kommande officiella besök, liksom beslutet att vid samma tillfälle etablera en diplomatisk närvaro i landet och inviga EU:s kontor.

11. Europaparlamentet påminner om att det bjudit in Sakharovpristagaren Aung San Suu Kyi till parlamentet för att ta emot det Sacharovpris hon tilldelades 1990.

12. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare, Aseans generalsekreterare samt regeringen och parlamentet i Burma/Myanmar.

 

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy