Предложение за резолюция - B7-0203/2012Предложение за резолюция
B7-0203/2012

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно призива за конкретни начини за борба с данъчните измами и укриването на данъци

17.4.2012

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията
внесено съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността
(2012/2599(RSP))

Jean-Paul Gauzès от името на групата PPE
Elisa Ferreira от името на групата S&D
Sylvie Goulard от името на групата ALDE
Sven Giegold от името на групата Verts/ALE
Cornelis de Jong от името на групата GUE/NGL


Процедура : 2012/2599(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0203/2012
Внесени текстове :
B7-0203/2012
Приети текстове :

B7‑0203/2012

Резолюция на европейския парламент относно призива за конкретни начини за борба с данъчните измами и укриването на данъци

(2012/2599(RSP))

Европейският парламент,

–   като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 1 и 2 март 2012 г.,

–   като взе предвид въпроса с искане за устен отговор B7-0635/2011 до Комисията от 4 октомври 2011 г. относно съвместимостта на споразуменията на Германия и Обединеното кралство с Швейцария с директивата на ЕС за данъчното облагане на доходи от спестявания,

–   като взе предвид проучването на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) от март 2012 г., озаглавено „Hybrid mismatch arrangements: Tax policy and compliance issues“,

–   като взе предвид доклада относно предложението за Директива на Съвета относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД), във вида в който е приет от комисията по икономически и парични въпроси на 21 март 2012 г.,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че оценките показват, че укриването на данъци и избягването на данъци водят до значителен размер несъбрани приходи за правителствата на държавите – членки на ЕС;

Б.  като има предвид, че загубата на приходи, води до повишаване на дефицита и равнището на задлъжнялост на държавите членки, и намалява наличните средства за насърчаване на публичните инвестиции, растежа и заетостта;

В.  като има предвид, че размерът на укриване и избягване на данъци подкопава доверието на гражданите и увереността им в справедливостта и законосъобразността на събирането на данъци;

Г.  като има предвид, че са необходими сериозни подобрения в публично достъпната информация относно избягването и укриването на данъци във всяка държава членка;

Д. като има предвид, че държавите членки като цяло следва да избягват да се ангажират с двустранни преговори с държави извън ЕС и ако въпреки това считат за необходимо да сключат такива двустранни споразумения, следва незабавно да уведомят Комисията, за да се избегне нарушаване на законодателство на ЕС;

Е.  като има предвид, че държавите, които участват в програми за подпомагане, след като повишиха събираемостта на данъците и премахнаха привилегиите в съответствие с предложенията на тройката, установиха, че много от по-големите им дружества ги напускат, за да се възползват от данъчните привилегии, предлагани от други държави;

Ж. като има предвид, че са необходими ясни правила на равнище ЕС, за да се предотвратят подобни форми на данъчна конкуренция, които подкопават стратегиите за възстановяване на съответните държави;

1.  приветства заключенията от заседанието на Европейския съвет от 1 и 2 март, които призовават държавите членки, когато е целесъобразно, да извършат преглед на своите данъчни системи с цел да ги направят по-ефективни и ефикасни, да премахнат необоснованите изключения, да разширят данъчната основа, да облекчат данъчното облагане на трудовите доходи, да подобрят ефективността на събирането на данъци и да вземат мерки по отношение на укриването на данъци, бързо да засилят борбата срещу данъчните измами и укриването на данъци, включително по отношение на трети държави, и да изготвят доклади до юни 2012 г.;

2.  призовава Комисията бързо да разгледа въпросите, повдигнати от прегледа на директивата на ЕС за данъчното облагане на спестяванията, и да постигне бързо споразумение с Швейцария и съответните държави членки;

3.  подчертава необходимостта от увеличаване на автоматичния обмен на информация и от разширяване на обхвата на директивата на ЕС за данъчното облагане на спестяванията, за да се премахне ефективно банковата тайна;

4.  отново заявява необходимостта да се запази вниманието върху ключовата роля, която общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък може да изпълнява в борбата срещу данъчните измами;

5.  счита, че укрепването на регулацията и прозрачността що се отнася до търговските регистри и регистрите на тръстове е предусловие за вземане на мерки срещу избягването на данъци;

6.  приветства предложенията, направени от Комисията за изготвянето на доклад за всяка държава в рамките на директивите за счетоводната отчетност и прозрачността; припомня, че изискванията за изготвяне на доклад за всяка държава при трансграничните дружества е от ключово значение за установяването на данъчно избягване на корпоративно ниво;

7.  призовава за преглед на директивата за дружествата майки и дъщерните дружества и на директивата за плащане на лихви и роялти, за да се премахне укриването на данъци чрез хибридни финансови инструменти в ЕС;

8.  призовава Комисията да определи областите, в които може да се въведат подобрения, както в законодателството на ЕС, така и в административното сътрудничество между държавите членки, за да се намалят случаите на данъчни измами;

9.  призовава държавите членки да осигурят гладкото сътрудничество и координация между своите данъчни системи, за да се избягва непреднамерено необлагане с данъци и избягване на данъци, и данъчни измами;

10. призовава държавите членки да отпуснат подходящи ресурси на националните служби, които отговарят за борбата с данъчните измами;

11. призовава държавите членки, в съответствие с член 65 от ДФЕС, в тясно сътрудничество с Комисията и с ЕЦБ, да предприемат мерки за предотвратяване на нарушенията на националното законодателство и разпоредби, особено в областта на данъчното облагане; отбелязва, че това е от особено значение що се отнася до държавите членки от еврозоната, които изпитват сериозни затруднения с финансовата си стабилност или са застрашени от такива затруднения;

12. подчертава значението на прилагането на нови и иновативни стратегии за борба с измамите с ДДС в ЕС;

13. призовава държавите членки да извършат преглед на двустранните споразумения, които понастоящем са в сила между държавите членки и двустранните споразумения между държави членки и трети държави, дотолкова доколкото те допринасят за избягване на данъци и усложняват ефективното облагане с данък при източника в някои държави членки;

14. призовава Комисията да докладва относно възможността за координация на равнище ЕС при изменението на двустранните споразумения между държавите членки, с оглед привеждането им в съответствие с целите, поставени от Европейския съвет, което ще направи избягването на данъци по-трудно;

15. припомня своя призив за повишаване на прозрачността и по-строг контрол, с цел да се предотврати използването на данъчни убежища, които са чуждестранни, несътрудничещи юрисдикции, които не налагат или налагат само номинални данъци, характеризират се с липса на ефективен обмен на информация с чуждестранни данъчни органи, както и с липса на прозрачност на законодателните, правни или административни разпоредби;  

16. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и Комисията.