Διαδικασία : 2012/2599(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0203/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0203/2012

Συζήτηση :

PV 18/04/2012 - 14
CRE 18/04/2012 - 14

Ψηφοφορία :

PV 19/04/2012 - 6.8
CRE 19/04/2012 - 6.8
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0137

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 141kWORD 80k
17.4.2012
PE486.757v01-00
 
B7-0203/2012

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού


σχετικά με το αίτημα για συγκεκριμένες μεθόδους με σκοπό την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής


(2012/2599(RSP))

Jean-Paul Gauzès εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Elisa Ferreira εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Sylvie Goulard εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Sven Giegold εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Cornelis de Jong εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το αίτημα για συγκεκριμένες μεθόδους με σκοπό την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής (2012/2599(RSP))  
B7‑0203/2012

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 1ης και 2ας Μαρτίου 2012,

–   έχοντας υπόψη την Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης B7-0635/2011 προς την Επιτροπή της 4ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με τη συμβατότητα των φορολογικών συμφωνιών του ΗΒ και της Γερμανίας με την Ελβετία με την οδηγία της ΕΕ για τη φορολόγηση των αποταμιεύσεων,

–   έχοντας υπόψη τη μελέτη του ΟΟΣΑ του Μαρτίου 2012 με θέμα ‘Υβριδικές ρυθμίσεις ασυμφωνίας: φορολογική πολιτική και θέματα συμμόρφωσης’ (‘Hybrid mismatch arrangements: Tax policy and compliance issues’),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών, όπως εγκρίθηκε από την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής στις 21 Μαρτίου 2012,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή κοστίζουν στις κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ σημαντικό ποσό εσόδων που δεν συλλέγονται·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απώλεια εσόδων αυξάνει τα επίπεδα του ελλείμματος και του χρέους των κρατών μελών και μειώνει τα κονδύλια που διατίθενται για την προώθηση των δημόσιων επενδύσεων, της ανάπτυξης και της απασχόλησης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλίμακα της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στην καλή διεξαγωγή και τη νομιμότητα της είσπραξη των φόρων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζονται σημαντικές βελτιώσεις των δημοσίως διαθέσιμων πληροφοριών για την φοροαποφυγή και την φοροδιαφυγή σε κάθε κράτος μέλος·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει γενικώς να αποφεύγουν να εμπλέκονται σε διμερείς διαπραγματεύσεις με χώρες που δεν είναι μέλη της ΕΕ και θα πρέπει, αν ωστόσο κρίνουν αναγκαίο να συνάψουν τέτοιου είδους διμερείς συμφωνίες, να ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε παράβαση της νομοθεσίας της ΕΕ·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες που εκτελούν προγράμματα βοήθειας διαπιστώνουν ότι, μετά την επιτάχυνση της είσπραξης φόρων και την εξάλειψη των προνομίων σύμφωνα με τις προτάσεις της τρόικας, πολλές από τις μεγαλύτερες εταιρείες τους εγκαταλείπουν τη χώρα προκειμένου να επωφεληθούν από φορολογικά προνόμια που προσφέρονται από άλλες χώρες·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζονται σαφείς κανόνες της ΕΕ για να αποτρέπονται τέτοιες μορφές φορολογικού ανταγωνισμού, οι οποίες υπονομεύουν τις στρατηγικές ανάκαμψης των εν λόγω χωρών·

1.  χαιρετίζει τα συμπεράσματα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 1ης και 2ας Μαρτίου στα οποία το Συμβούλιο καλεί τα κράτη μέλη, κατά περίπτωση, να επανεξετάσουν τα φορολογικά τους συστήματα με σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητάς τους, την άρση των αδικαιολόγητων απαλλαγών, τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, την ελάφρυνση της φορολόγησης της εργασίας, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των φοροεισπρακτικών μηχανισμών και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, να εντείνουν ταχέως την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής, μεταξύ άλλων και σε σχέση με τρίτες χώρες και να υποβάλουν έκθεση έως τον Ιούνιο του 2012·

2.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει ταχέως τα ζητήματα που θίγονται από την επανεξέταση της οδηγίας της ΕΕ για τη φορολόγηση των αποταμιεύσεων και να επιτύχει ταχεία συμφωνία με την Ελβετία και τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη·

3.  τονίζει την ανάγκη να γενικευθεί η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών και να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τη φορολόγηση των αποταμιεύσεων προκειμένου να τεθεί πραγματικά τέλος στο τραπεζικό απόρρητο·

4.  επαναλαμβάνει την ανάγκη να επικεντρωθεί η προσοχή στον βασικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών στην καταπολέμηση της φορολογικής απάτης·

5.  θεωρεί ότι η ενίσχυση της ρύθμισης και της διαφάνειας σε σχέση με τα μητρώα των εταιρειών και τις καταστάσεις των συνασπισμών μεγάλων επιχειρήσεων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εξέταση του θέματος της φοροαποφυγής·

6.  χαιρετίζει τις προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με την υποβολή εκθέσεων ανά χώρα στο πλαίσιο των λογιστικών οδηγιών και της οδηγίας για τη διαφάνεια· υπενθυμίζει ότι οι απαιτήσεις για την υποβολή εκθέσεων ανά χώρα προκειμένου περί διασυνοριακών επιχειρήσεων έχουν ουσιαστική σημασία για την ανίχνευση της εταιρικής φοροαποφυγής·

7.  ζητεί να επανεξετασθεί η οδηγία για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες και η οδηγία περί τόκων και δικαιωμάτων με σκοπό να εξαλειφθεί η φοροδιαφυγή διά των υβριδικών χρηματοπιστωτικών μέσων στην ΕΕ·

8.  καλεί την Επιτροπή να εντοπίσει τους τομείς στους οποίους μπορούν να επιτευχθούν βελτιώσεις τόσο στη νομοθεσία της ΕΕ όσο και στη διοικητική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών με στόχο τη μείωση της φορολογικής απάτης·

9.  καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ομαλή συνεργασία και συντονισμό μεταξύ των φορολογικών συστημάτων τους προκειμένου να αποφεύγεται η μη ηθελημένη απουσία φορολόγησης και η φοροαποφυγή και φορολογική απάτη·

10. καλεί τα κράτη μέλη να διαθέσουν επαρκείς πόρους στις εθνικές υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής·

11. καλεί τα κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 65 της ΣΛΕΕ, σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή και σε συνεννόηση με την ΕΚΤ, να λάβουν μέτρα για την πρόληψη των παραβάσεων της εθνικής νομοθεσίας και των κανονισμών, ιδιαίτερα στον τομέα της φορολογίας· σημειώνει ότι τούτο έχει ιδιαίτερη σημασία για τα κράτη μέλη τα οποία αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα στη ζώνη του ευρώ·

12. τονίζει τη σημασία της εφαρμογής νέων και καινοτόμων στρατηγικών για την καταπολέμηση της απάτης επί του ΦΠΑ σε όλη την ΕΕ·

13. καλεί τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν τις διμερείς συμφωνίες που ισχύουν μεταξύ των κρατών μελών και τις διμερείς συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών, στο βαθμό που συμβάλλουν στην φοροαποφυγή και περιπλέκουν την αποτελεσματική φορολόγηση στην πηγή σε ορισμένα κράτη μέλη·

14. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση σχετικά με τη δυνατότητα συντονισμού από την ΕΕ των διεργασιών για την αλλαγή των διμερών συμφωνιών μεταξύ κρατών μελών με σκοπό την ευθυγράμμισή τους με τους στόχους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, καθιστώντας έτσι τη φοροαποφυγή πιο δύσκολη·

15. υπενθυμίζει το αίτημά του για μεγαλύτερη διαφάνεια και αυστηρότερο έλεγχο με στόχο την πρόληψη της χρήσης φορολογικών παραδείσων, οι οποίοι είναι ξένες μη συνεργάσιμες περιοχές δικαιοδοσίας που χαρακτηρίζονται κυρίως από απουσία φόρων ή από ονομαστικούς φόρους, από έλλειψη αποτελεσματικής ανταλλαγής πληροφοριών με φορολογικές αρχές της αλλοδαπής και από έλλειψη διαφάνειας των νομοθετικών, νομικών ή διοικητικών διατάξεων·

16. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου