Päätöslauselmaesitys - B7-0203/2012Päätöslauselmaesitys
B7-0203/2012

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS vaatimuksesta konkreettisista keinoista veropetosten ja veronkierron torjumiseksi

17.4.2012

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti
(2012/2599(RSP))

Jean-Paul Gauzès PPE-ryhmän puolesta
Elisa Ferreira S&D-ryhmän puolesta
Sylvie Goulard ALDE-ryhmän puolesta
Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta
Cornelis de Jong GUE/NGL-ryhmän puolesta


Menettely : 2012/2599(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0203/2012
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0203/2012
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0203/2012

Euroopan parlamentin päätöslauselma vaatimuksesta konkreettisista keinoista veropetosten ja veronkierron torjumiseksi

(2012/2599(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon 1. ja 2. maaliskuuta 2012 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät,

–   ottaa huomioon komissiolle 4. lokakuuta 2011 esitetyn suullisesti vastattavan kysymyksen B7-0635/2011 Saksan ja Yhdistyneen kuningaskunnan Sveitsin kanssa tekemien verosopimusten yhteensopivuudesta säästödirektiivin kanssa,

–   ottaa huomioon OECD:n maaliskuussa 2012 tekemän veropolitiikkaa koskevan tutkimuksen "Hybrid mismatch arrangements: Tax policy and compliance issues",

–   ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan 21. maaliskuuta 2012 hyväksymän mietinnön ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä yhdistetystä yhtiöveropohjasta,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että arvioiden mukaan veronkierrosta ja veron välttämisestä aiheutuu EU:n jäsenvaltioiden hallituksille huomattavia kustannuksia saamatta jääneiden tulojen muodossa;

B.  ottaa huomioon, että tulojen menetys nostaa jäsenvaltioiden alijäämää ja velkatasoja ja vähentää julkisten investointien lisäämiseen sekä kasvun ja työllisyyden tehostamiseen käytettävissä olevia varoja;

C  ottaa huomioon, että veronkierron ja veron välttämisen laajuus vähentää kansalaisten uskoa ja luottamusta verojen keruun oikeudenmukaisuuteen ja hyväksyttävyyteen;

D. katsoo, että kussakin jäsenvaltiossa veronkiertoa ja veron välttämistä koskevan tiedon yleistä saatavuutta on parannettava huomattavasti;

E.  katsoo, että jäsenvaltioiden olisi yleensä vältettävä kahdenvälisten neuvottelujen aloittamista EU:n ulkopuolisten maiden kanssa ja jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava asiasta komissiolle välittömästi, jos ne kuitenkin pitävät tällaisten kahdenvälisten sopimusten tekemistä välttämättömänä, jotta ne eivät rikkoisi EU:n lainsäädäntöä;

F.  ottaa huomioon, että avustusohjelmien piiriin kuuluvat maat, jotka ovat tehostaneet verojen keruuta ja poistaneet erioikeuksia troikan ehdotusten mukaisesti, ovat saaneet todeta, että monet niiden suurista yrityksistä ovat lähteneet maasta hyötyäkseen muiden maiden tarjoamista verohelpotuksista;

G. katsoo, että tarvitaan selkeitä EU:n sääntöjä, joilla estetään tällaiset verokilpailun muodot, jotka heikentävät kyseisten maiden elvytysstrategioita;

1.  panee tyytyväisenä merkille 1. ja 2. maaliskuuta 2012 pidetyn Eurooppa-neuvoston kokouksen päätelmät, joissa kehotetaan jäsenvaltioita tarkistamaan tarvittaessa verojärjestelmiään niiden tehostamiseksi ja vaikuttavuuden parantamiseksi siten, että perusteettomat vapautukset lakkautetaan, veropohjaa laajennetaan, verotuksen painopiste siirretään pois työn verottamisesta, verojen keruuta tehostetaan ja veronkiertoon puututaan, ja tehostamaan nopeasti veropetosten ja veronkierron torjuntaa myös suhteessa kolmansiin maihin ja raportoimaan asiasta kesäkuuhun 2012 mennessä;

2.  kehottaa komissiota puuttumaan nopeasti EU:n säästödirektiivin tarkistamisen yhteydessä esiin nousseisiin kysymyksiin ja pääsemään nopeasti yksimielisyyteen Sveitsin ja asianomaisten jäsenvaltioiden kanssa;

3.  korostaa, että automaattista tietojenvaihtoa on lisättävä ja säästödirektiivin soveltamisalaa on laajennettava, jotta pankkisalaisuus voidaan tosiasiassa poistaa;

4.  toistaa, että on keskityttävä keskeiseen rooliin, joka yhteisellä yhdistetyllä yhtiöveropohjalla voi olla petosten torjunnassa;

5.  katsoo, että yritysrekisterien ja yritysten yhteenliittymien rekisterien sääntelyn lujittaminen ja avoimuus ovat ennakkoedellytys veron välttämisen torjunnalle;

6.  pitää myönteisinä komission ehdotuksia maakohtaisesta raportoinnista tilinpäätös- ja avoimuusdirektiivien yhteydessä; muistuttaa, että rajat ylittäviä yrityksiä koskevat maakohtaisen raportoinnin vaatimukset ovat olennaisen tärkeitä, jotta yritysveron välttäminen voidaan paljastaa;

7.  kehottaa tarkistamaan emo- ja tytäryhtiödirektiiviä sekä korko- ja rojaltidirektiiviä, jotta vältetään veronkierto sekamuotoisten rahoitusvälineiden avulla EU:ssa;

8.  kehottaa komissiota tunnistamaan alueet, joilla voidaan panna täytäntöön parannuksia sekä EU:n lainsäädäntöön että jäsenvaltioiden väliseen hallinnolliseen yhteistyöhön veropetosten vähentämiseksi;

9.  kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan verojärjestelmiensä välisen sujuvan yhteistyön ja koordinoinnin, jotta voidaan välttää tahaton verottamatta jättäminen, veron välttäminen ja veropetokset;

10. kehottaa jäsenvaltioita myöntämään asianmukaiset varat veropetosten torjunnasta vastaaville kansallisille yksiköille;

11. kehottaa jäsenvaltioita SEUT-sopimuksen 65 artiklan mukaisesti tiiviissä yhteistyössä komission kanssa ja yhdessä EKP:n kanssa toteuttamaan toimenpiteitä, joilla estetään erityisesti verotusta koskevien jäsenvaltioiden lakien ja asetusten rikkominen; toteaa, että tämä on erityisen tärkeää niille jäsenvaltioille, jotka ovat vakavissa vaikeuksissa tai kärsivät vakavien vaikeuksien uhasta rahoitusvakautensa osalta euroalueella;

12. korostaa, että on tärkeää panna täytäntöön uusia ja innovatiivisia strategioita, joilla torjutaan arvonlisäveropetoksia koko EU:ssa;

13. kehottaa jäsenvaltioita tarkistamaan tällä hetkellä voimassa olevia jäsenvaltioiden välisiä kahdenvälisiä sopimuksia ja jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisiä kahdenvälisiä sopimuksia, mikäli ne myötävaikuttavat veron välttämiseen ja vaikeuttavat tehokasta lähdeverotusta tietyissä jäsenvaltioissa;

14. kehottaa komissiota selvittämään, onko EU:n mahdollista koordinoida jäsenvaltioiden välisten kahdenvälisten sopimusten muuttamista siten, että ne vastaisivat Eurooppa-neuvoston tavoitteita ja tekisivät näin veron välttämisestä vaikeampaa;

15. palauttaa mieliin pyyntönsä avoimuuden lisäämisestä ja valvonnan tiukentamisesta, jotta estetään sellaisten veroparatiisien käyttö, jotka ovat ulkomaisia yhteistyöhaluttomia oikeudenkäyttöalueita, joiden tunnusmerkkeinä on erityisesti olematon tai nimellinen verotus, tosiasiallisen tietojenvaihdon puuttuminen ulkomaisten veroviranomaisten kanssa ja avoimuuden puute lainsäädännöllisissä, oikeudellisissa tai hallinnollisissa määräyksissä;

16. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.