Procedūra : 2012/2599(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0203/2012

Pateikti tekstai :

B7-0203/2012

Debatai :

PV 18/04/2012 - 14
CRE 18/04/2012 - 14

Balsavimas :

PV 19/04/2012 - 6.8
CRE 19/04/2012 - 6.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0137

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 129kWORD 74k
17.4.2012
PE486.757v01-00
 
B7-0203/2012

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų

pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį


dėl raginimo konkrečiais būdais kovoti su mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių slėpimu


(2012/2599(RSP))

Jean-Paul Gauzès PPE frakcijos vardu
Elisa Ferreira S&D frakcijos vardu
Sylvie Goulard ALDE frakcijos vardu
Sven Giegold Verts/ALE frakcijos vardu
Cornelis de Jong GUE/NGL frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl raginimo konkrečiais būdais kovoti su mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių slėpimu (2012/2599(RSP))  
B7‑0203/2012

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 2012 m. kovo 1 ir 2 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. spalio 4 d. Komisijai pateiktą klausimą, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. B7-0635/2011 dėl Vokietijos ir Jungtinės Karalystės susitarimų mokesčių srityje su Šveicarija suderinamumo su ES Taupymo pajamų apmokestinimo direktyva,

–   atsižvelgdamas į 2012 m. kovo mėn. EBPO tyrimą „Mišraus neatitikimo priemonės. Mokesčių politika ir atitikties klausimai“,

–   atsižvelgdamas į 2012 m. kovo 21 d. Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto priimtą pranešimą dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi nustatyta, jog dėl mokesčių slėpimo ir mokesčių vengimo ES valstybių narių vyriausybės į biudžetą nesurenka didžiulės pajamų sumos;

B.  kadangi nesurinkus pajamų didėja valstybių narių deficitas ir skolos ir mažėja lėšų valstybės investicijoms, ekonomikos augimui ir užimtumui skatinti;

C  kadangi dėl mokesčių slėpimo ir vengimo masto mažėja piliečių pasitikėjimas mokesčių rinkimo sąžiningumu ir teisėtumu;

D. kadangi reikia iš esmės tobulinti viešai prieinamą informaciją apie mokesčių vengimą ir slėpimą kiekvienoje valstybėje narėje;

E.  kadangi valstybės narės apskritai turėtų stengtis nepradėti dvišalių derybų su ne ES šalimis ir, jei, nepaisant to, jos manys, jog būtina sudaryti tokį dvišalį susitarimą, jos turėtų nedelsdamos apie tai informuoti Komisiją, kad jokiais būdais nebūtų pažeisti ES teisės aktai;

F.  kadangi pagalbos programose dalyvaujančios šalys, pagerinusios mokesčių surinkimą ir panaikinusios lengvatas pagal ES trejeto pasiūlymus, patyrė, kaip jų didžiosios įmonės palieka jas siekdamos gauti naudos iš kitų šalių siūlomų mokestinių lengvatų;

G. kadangi reikia priimti ES taisykles, pagal kurias būtų užkirstas kelias tokioms konkurencijos mokesčių srityje formoms, kurios trukdo atitinkamoms šalims įgyvendinti ekonomikos gaivinimo strategijas;

1.  teigiamai vertina kovo 1 ir 2 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas, kuriose valstybės narės raginamos prireikus peržiūrėti savo mokesčių sistemas, kad jos taptų veiksmingesnės ir efektyvesnės, kad būtų panaikintos nepagrįstos išimtys, išplėsta mokesčio bazė, mažinamas darbo jėgos apmokestinimas, gerinamas mokesčių surinkimo efektyvumas ir sprendžiama mokesčių slėpimo problema, skubiai suaktyvinti kovą su mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių slėpimu, taip pat susijusiais su trečiosiomis šalimis, ir iki 2012 m. pateikti ataskaitas;

2.  ragina Komisiją skubiai spręsti klausimus, kilusius peržiūrint ES Taupymo pajamų apmokestinimo direktyvą, ir skubiai susitarti su Šveicarija ir atitinkamomis valstybėmis narėmis;

3.  pabrėžia, jog reikia pradėti visuotinai taikyti automatinį keitimąsi informacija ir išplėsti Taupymo pajamų apmokestinimo direktyvos taikymo sritį, kad būtų veiksmingai panaikinta banko paslapties praktika;

4.  dar kartą tvirtina, jog reikia skirti dėmesį svarbiam bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės vaidmeniui kovojant su mokestiniu sukčiavimu;

5.  mano, kad bendrovių registrų ir patikos fondų registrų reguliavimo ir jų skaidrumo stiprinimas yra svarbi kovos su mokesčių vengimu sąlyga;

6.  teigiamai vertina Komisijos pasiūlymus dėl reikalavimo teikti atskiras kiekvienos šalies ataskaitas įtraukimo į Apskaitos ir Skaidrumo direktyvas; primena, kad reikalavimas tarpvalstybinėms bendrovėms teikti atskiras kiekvienos šalies ataskaitas yra itin svarbus siekiant nustatyti pelno mokesčių vengimo atvejus;

7.  ragina persvarstyti Patronuojančiųjų ir patronuojamųjų bendrovių direktyvą ir Palūkanų ir autorinio atlyginimo direktyvą siekiant panaikinti mokesčių slėpimą naudojant mišrias finansines priemones ES;

8.  ragina Komisiją nustatyti sritis, kuriose siekiant sumažinti mokestinį sukčiavimą gali būti atlikti ES teisės aktų ir administracinio valstybių narių bendradarbiavimo patobulinimai;

9.  ragina valstybes nares užtikrinti sklandų jų mokesčių sistemų bendradarbiavimą ir koordinavimą siekiant užkirsti kelią netyčiniam neapmokestinimui, mokesčių vengimui ir mokestiniam sukčiavimui;

10. ragina valstybes nares skirti tinkamų išteklių nacionalinėms tarnyboms, įgaliotoms kovoti su mokestiniu sukčiavimu;

11. ragina valstybes nares vadovaujantis SESV 65 straipsniu ir glaudžiai bendradarbiaujant su Komisija kartu su ECB imtis priemonių, kad būtų užkirstas kelias nacionalinių įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimams, ypač apmokestinimo srityje; pažymi, kad tai itin svarbu dėl valstybių narių, kurios turi didelių finansinio stabilumo sunkumų euro zonoje arba kurioms tokie sunkumai gresia;

12. pabrėžia, jog svarbu visoje ES įgyvendinti naujas ir pažangias kovos su PVM sukčiavimu strategijas;

13. ragina valstybes nares peržiūrėti šiuo metu galiojančius dvišalius valstybių narių susitarimus ir dvišalius valstybių narių ir trečiųjų šalių susitarimus ir nustatyti, kiek jie prisideda prie mokesčių vengimo ir tam tikrose valstybėse narėse trukdo užtikrinti veiksmingą apmokestinimą šalyje, kurioje gaunamos pajamos;

14. ragina Komisiją pateikti ataskaitą apie galimybę Europos Sąjungai koordinuoti dvišalių valstybių narių susitarimų pakeitimus siekiant užtikrinti, kad tie susitarimai atitiktų Europos Vadovų Tarybos tikslus ir tokiu būdu būtų dar labiau apsunkintas mokesčių vengimas;

15. primena savo reikalavimą užtikrinti didesnį skaidrumą ir griežtesnę kontrolę siekiant, kad nebūtų naudojamasi mokesčių rojais, kurie priklauso bendradarbiauti atsisakančioms užsienio jurisdikcijoms, kuriuose netaikomi jokie mokesčiai arba taikomi minimalūs mokesčiai, kurie su užsienio mokesčių institucijomis nesidalija informacija ir kurių teisės aktų, teisinės ar administracinės nuostatos nėra pakankamai skaidrios;

16. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

 

 

 

Teisinė informacija - Privatumo politika