Rezolūcijas priekšlikums - B7-0203/2012Rezolūcijas priekšlikums
B7-0203/2012

  REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par aicinājumu pēc konkrētiem pasākumiem, lai apkarotu krāpšanu nodokļu jomā un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas

  17.4.2012

  iesniegts, noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem,
  saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu
  (2012/2599(RSP))

  Jean-Paul Gauzès PPE grupas vārdā
  Elisa Ferreira S&D grupas vārdā
  Sylvie Goulard ALDE grupas vārdā
  Sven Giegold Verts/ALE grupas vārdā
  Cornelis de Jong GUE/NGL grupas vārdā


  Procedūra : 2012/2599(RSP)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  B7-0203/2012

  B7‑0203/2012

  Eiropas Parlamenta rezolūcija par aicinājumu pēc konkrētiem pasākumiem, lai apkarotu krāpšanu nodokļu jomā un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas

  (2012/2599(RSP))

  Eiropas Parlaments,

  –   ņemot vērā Eiropadomes 2012. gada 1. un 2. marta secinājumus,

  –   ņemot vērā 2011. gada 4. oktobra jautājumu B7-0635/201 Komisijai, uz ko sniedz mutisku atbildi, par Vācijas un Apvienotās Karalistes nodokļu nolīgumu ar Šveici atbilstību ES Uzkrājumu nodokļa direktīvai,

  –   ņemot vērā ESAO 2012. gada marta pētījumu „Jauktās neatbilstības pasākumi — nodokļu politika un atbilstības jautājumi”,

  –   ņemot vērā ziņojumu par priekšlikumu Padomes direktīvai par kopējo konsolidēto uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi, ko Parlamenta Ekonomikas un monetārā komiteja pieņēma 2012. gada 21. martā,

  –   ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

  A. tā kā aprēķini liecina, ka izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešana ES dalībvalstu valdībām rada ievērojamus zaudējumus, jo netiek gūti ieņēmumi;

  B.  tā kā šie ieņēmumu zaudējumi paaugstina dalībvalstu budžeta deficīta un parādu līmeni un samazina līdzekļus, kas paredzēti valsts ieguldījumu palielināšanai, kā arī izaugsmes un nodarbinātības veicināšanai;

  C  tā kā plaši izplatītā izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešana mazina iedzīvotāju uzticību un pārliecību par nodokļu iekasēšanas taisnīgumu un leģitimitāti;

  D. tā kā ir būtiski jāuzlabo sabiedrībai pieejamā informācija par katrā dalībvalstī novēroto nodokļu apiešanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas;

  E.  tā kā dalībvalstīm vispār nevajadzētu iesaistīties divpusējās sarunās ar ārpuskopienas valstīm, un tām, ja tās tomēr uzskata par nepieciešamu noslēgt šādu divpusēju nolīgumu, nekavējoties informē par to Komisiju, lai novērst jebkādu ES tiesību aktu pārkāpumu;

  F.  tā kā atbalsta programmā iekļautās valstis, ievērojot trijotnes priekšlikumu, pēc nodokļu ievākšanas pastiprināšanas un privilēģiju atcelšanas saskaras ar tendenci, ka šo valstu lielākie uzņēmumi pārceļ savu darbību uz citām valstīm, kur tie gūs labumu no tur piedāvātajām nodokļu priekšrocībām;

  G. tā kā ir nepieciešami skaidri ES noteikumi, lai novērstu šāda veida nodokļu konkurenci, kas vājina attiecīgo valstu atjaunošanas stratēģijas,

  1.  atzinīgi vērtē Eiropadomes 1. un 2. marta sanāksmes secinājumus, kuros dalībvalstis tiek aicinātas attiecīgā gadījumā pārskatīt savu nodokļu sistēmu, lai padarītu to efektīvāku un iedarbīgāku, atceļot nepamatotus izņēmumus, paplašinot nodokļu bāzi, atvieglojot nodokļus darbaspēkam, uzlabojot nodokļu iekasēšanas efektivitāti un vēršoties pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, lai strauji pastiprinātu cīņu pret krāpšanos nodokļu jomā un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, tostarp attiecībās ar trešām valstīm, un līdz 2012. gada jūnijam sniegt ziņojumu;

  2.  aicina Komisiju ātri risināt jautājumus, kas radās, pārskatot ES direktīvas par uzkrājumu aplikšanu ar nodokļiem, un nekavējoties panākt vienošanos ar Šveici un attiecīgajām dalībvalstīm;

  3.  norāda, cik svarīgi ir vispārināt automātisku informācijas apmaiņu un paplašināt direktīvas par uzkrājumu aplikšanu ar nodokļiem darbības jomu, lai reāli atceltu bankas noslēpumu;

  4.  atkārtoti norāda, ka jāpievērš uzmanība ieguldījumam ko kopējā konsolidētā uzņēmumu ienākuma nodokļa bāze var dot cīņā pret krāpšanos nodokļu jomā;

  5.  uzskata, ka regulas par uzņēmumu un trestu reģistriem pastiprināšana un tās pārskatāmības uzlabošana ir viens no priekšnoteikumiem, lai novērstu nodokļu apiešanu;

  6.  atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumus par to, lai tiktu sniegti pārskati atsevišķi pa valstīm atbilstīgi grāmatvedības un pārredzamības direktīvu noteikumiem; atgādina, ka prasības pārrobežu uzņēmumiem sniegt pārskatu atsevišķi pa valstīm ir būtiskas, lai atklātu gadījumus, kad uzņēmumi apiet nodokļus;

  7.  prasa pārskatīt direktīvu par mātes un meitas uzņēmumiem un direktīvu par procentu un honorāru maksājumiem, lai ES novērstu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, ko veic, izmantojot jauktus finanšu instrumentus;

  8.  aicina Komisiju noteikt jomas, kurās var uzlabot gan ES tiesību aktus, gan dalībvalstu administratīvo sadarbību, lai samazinātu krāpšanos nodokļu jomā;

  9.  aicina dalībvalstis nodrošināt netraucētu sadarbību un saskaņot savas nodokļu sistēmas, lai novērstu gadījumus, kad nodokļi netiek uzlikti netīšām, kā arī novērstu nodokļu apiešanu un krāpšana nodokļu jomā;

  10. aicina dalībvalstis piešķirt atbilstošus līdzekļus valsts dienestiem, kas ir pilnvaroti apkarot krāpšanos nodokļu jomā;

  11. aicina dalībvalstis saskaņā ar LESD 65. pantu cieši sadarboties ar Komisiju un sazinoties ar ECB, veikt pasākumus, lai novērstu valsts tiesību aktu un noteikumu pārkāpumus, jo īpaši nodokļu uzlikšanas jomā; norāda, ka tas ir īpaši nozīmīgi dalībvalstīm, kas saskaras vai varētu saskarties ar nopietnām grūtībām attiecībā uz to finansiālo stabilitāti eiro zonā;

  12. uzsver, cik nozīmīgi ir visā ES īstenot jaunās un novatoriskās stratēģijas cīņā pret krāpšanos ar PVN;

  13. aicina dalībvalstis pārskatīt spēkā esošos savstarpējos divpusējos nolīgumus un divpusējos nolīgumus starp dalībvalstīm un trešām valstī attiecībā uz to, cik dažās dalībvalstīs tie atvieglo nodokļu apiešanu un apgrūtina nodokļu efektīvu uzlikšanu to izcelsmes vietās;

  14. aicina Komisiju ziņot par iespēju, ka ES varētu koordinēt starp dalībvalstīm noslēgto divpusējo nolīgumu grozīšanu, lai tie atbilstu Eiropadomes izvirzītajiem mērķiem, tādējādi apgrūtinot nodokļu apiešanu;

  15. atgādina par savu prasību palielināt pārredzamību un pastiprināt kontroli ar mērķi novērst iespēju izmantot nodokļu oāzes, kas atrodas ārvalstu jurisdikcijās, kuras nevēlas sadarboties un kurām jo īpaši ir raksturīgi: zemi nodokļi vai tādu vispār nav, nenotiek efektīva informācijas apmaiņa ar ārvalstu nodokļu iestādēm, kā arī ir nepietiekami pārredzami tiesību akti, tiesību normas vai administratīvie noteikumi;

  16. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.