Projekt rezolucji - B7-0203/2012Projekt rezolucji
B7-0203/2012

  PROJEKT REZOLUCJI w sprawie apelu o opracowanie konkretnych sposobów walki z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania

  17.4.2012

  zamykającej debatę nad oświadczeniami Rady i Komisji
  zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu
  (2012/2599(RSP))

  Jean-Paul Gauzès w imieniu grupy politycznej PPE
  Elisa Ferreira w imieniu grupy politycznej S&D
  Sylvie Goulard w imieniu grupy ALDE
  Sven Giegold w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
  Cornelis de Jong w imieniu grupy politycznej GUE/NGL


  Procedura : 2012/2599(RSP)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  B7-0203/2012

  B7‑0203/2012

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie apelu o opracowanie konkretnych sposobów walki z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania

  (2012/2599(RSP))

  Parlament Europejski

  –   uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z dni 1 i 2 marca 2012 r.,

  –   uwzględniając pytanie wymagające odpowiedzi ustnej nr B7-0635/2011 do Komisji z dnia 4 października 2011 r. w sprawie zgodności porozumień w sprawie podatków, zawartych między Niemcami i Wielką Brytanią a Szwajcarią, z dyrektywą UE w sprawie podatku od oszczędności,

  –   uwzględniając badanie OECD z marca 2012 r. zatytułowane „Hybrydowe rozbieżne uzgodnienia: polityka podatkowa a kwestie zgodności”,

  –   uwzględniając sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych, przyjęte przez Komisję Gospodarczą i Monetarną PE w dniu 21 marca 2012 r.,

  –   uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

  A. mając na uwadze, że prognozy wskazują, iż uchylanie się od zobowiązań podatkowych oraz unikanie płacenia podatków kosztuje rządy państw członkowskich UE znaczną sumę nieściągniętych przychodów;

  B.  mając na uwadze, że utrata przychodów zwiększa poziomy zadłużenia państw członkowskich i ogranicza środki dostępne na wspieranie inwestycji publicznych, wzrostu i zatrudnienia;

  C  mając na uwadze, że skala uchylania się od zobowiązań podatkowych oraz unikania płacenia podatków podważa zaufanie obywateli i ich wiarę w sprawiedliwość i zasadność poboru podatków;

  D. mając na uwadze, że potrzeba znacznych usprawnień w zakresie publicznie dostępnej informacji na temat uchylania się od zobowiązań podatkowych oraz unikania płacenia podatków w każdym państwie członkowskim;

  E.  mając na uwadze, że państwa członkowskie powinny zasadniczo unikać angażowania się w dwustronne negocjacje z państwami spoza UE i powinny, jeżeli mimo wszystko uznają zawarcie umowy dwustronnej za niezbędne, bezzwłocznie poinformować o tym Komisję, by uniknąć naruszenia w jakikolwiek sposób prawa UE;

  F.  mając na uwadze, że państwa korzystające z programów pomocy, po zwiększeniu poboru podatków i likwidacji przywilejów zgodnie z propozycjami trojki, doświadczyły opuszczenia kraju przez wiele większych przedsiębiorstw, pragnących korzystać z przywilejów podatkowych oferowanych przez inne państwa;

  G. mając na uwadze, że potrzeba jasnych unijnych zasad, by unikać takiego rodzaju konkurencji podatkowej, która podważa strategie odnowy gospodarczej zainteresowanych państw;

  1.  z zadowoleniem przyjmuje konkluzje ze szczytu Rady Europejskiej w dniach 1 i 2 marca, wzywające państwa członkowskie, w stosownych przypadkach, do dokonania przeglądu swoich systemów podatkowych, tak aby stały się one bardziej skuteczne i wydajne oraz aby wyeliminować nieuzasadnione zwolnienia od podatku, poszerzyć podstawę opodatkowania, zmniejszać obciążenie podatkowe pracy, zwiększać skuteczność poboru podatków oraz zwalczać uchylanie się od opodatkowania, do szybkiego zintensyfikowania walki z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania, w tym w odniesieniu do państw trzecich, oraz do zdania z tych działań sprawozdania do czerwca 2012 r.;

  2.  wzywa Komisję do szybkiego zajęcia się kwestiami powstałymi wskutek przeglądu dyrektywy UE w sprawie podatku od oszczędności oraz do niezwłocznego wypracowania porozumienia ze Szwajcarią i zainteresowanymi państwami członkowskimi;

  3.  podkreśla potrzebę upowszechnienia automatycznej wymiany informacji oraz rozszerzenia zakresu obowiązywania dyrektywy w sprawie podatku od oszczędności w celu skutecznego zlikwidowania tajemnicy bankowej;

  4.  podkreśla ponownie, że konieczne jest skupienie się na kluczowej roli, jaką wobec oszustw podatkowych mogą odegrać wspólne skonsolidowane podstawy opodatkowania osób prawnych;

  5.  uważa, że zaostrzenie regulacji i zwiększenie przejrzystości w odniesieniu do rejestrów przedsiębiorstw i rejestracji trustów jest warunkiem wstępnym poradzenia sobie z problemem uchylania się od opodatkowania;

  6.  z zadowoleniem przyjmuje propozycje Komisji dotyczące zdawania sprawozdań z podziałem na kraje w ramach dyrektywy w sprawie rachunkowości i dyrektywy w sprawie przejrzystości; przypomina, że wymóg zdawania sprawozdań z podziałem na kraje w przypadku przedsiębiorstw transgranicznych jest kluczowy dla wykrycia uchylania się od opodatkowania przedsiębiorstw;

  7.  wzywa do przeglądu dyrektywy o spółkach dominujących i zależnych oraz dyrektywy w sprawie odsetek i należności licencyjnych w celu uniknięcia uchylania się od opodatkowania poprzez hybrydowe instrumenty finansowe w UE;

  8.  wzywa Komisję, by zidentyfikowała obszary, w których istnieje pole do ulepszeń zarówno w zakresie prawodawstwa UE, jak i współpracy administracyjnej między państwami członkowskimi w celu ograniczenia oszustw podatkowych;

  9.  nawołuje państwa członkowskie do zapewnienia płynnej współpracy i koordynacji pomiędzy swoimi systemami podatkowymi w celu uniknięcia niezamierzonego braku opodatkowania oraz uchylania się od opodatkowania i oszustw podatkowych;

  10. wzywa państwa członkowskie do przeznaczania odpowiednich środków na rzecz służb krajowych właściwych dla zwalczania oszustw podatkowych;

  11. wzywa państwa członkowskie, zgodnie z art. 65 TFUE i w ścisłej współpracy z Komisją oraz w porozumieniu z EBC, do przyjęcia środków zapobiegających łamaniu prawa krajowego, zwłaszcza w obszarze podatkowym; zauważa, że ma to szczególne znaczenie w odniesieniu do państw członkowskich strefy euro dotkniętych lub zagrożonych poważnymi trudnościami w odniesieniu do ich stabilności finansowej;

  12. podkreśla znaczenie wdrażania nowych i innowacyjnych strategii zwalczających oszustwa dotyczące podatku VAT w UE;

  13. wzywa państwa członkowskie do przeglądu obecnie obowiązujących między państwami członkowskimi umów dwustronnych oraz umów dwustronnych między państwami członkowskimi a państwami trzecimi w zakresie, w jakim przyczyniają się one do uchylania się od opodatkowania i komplikują skuteczne opodatkowanie u źródła w niektórych państwach członkowskich;

  14. nakłania Komisję do zdania sprawozdania z możliwości skoordynowania przez UE zmiany umów dwustronnych między państwami członkowskimi, mając na celu dostosowanie ich do celów Rady Europejskiej, dzięki czemu uchylanie się od opodatkowania stanie się trudniejsze;

  15. przypomina o swoim wniosku dotyczącym zwiększenia przejrzystości i surowszych kontroli, by uniknąć korzystania z rajów podatkowych, za które uważa się niechętne do współpracy organy zagraniczne, charakteryzujące się w szczególności niestosowaniem podatków lub stosowaniem podatków minimalnych, brakiem skutecznej wymiany informacji z zagranicznymi organami podatkowymi, a także brakiem przejrzystości ustawodawstwa, przepisów prawnych lub administracyjnych;

  16. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.