Propunere de rezoluţie - B7-0203/2012Propunere de rezoluţie
B7-0203/2012

PROPUNERE DE REZOLUŢIE referitoare la găsirea de modalități concrete de combatere a fraudei fiscale și a evaziunii fiscale

17.4.2012

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei
în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură
(2012/2599(RSP))

Jean-Paul Gauzès în numele Grupului PPE
Elisa Ferreira în numele Grupului S&D
Sylvie Goulard în numele Grupului ALDE
Sven Giegold în numele Grupului Verts/ALE
Cornelis de Jong în numele Grupului GUE/NGL


Procedură : 2012/2599(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B7-0203/2012

B7‑0203/2012

Rezoluția Parlamentului European referitoare la găsirea de modalități concrete de combatere a fraudei fiscale și a evaziunii fiscale

(2012/2599(RSP))

Parlamentul European,

–   având în vedere concluziile Consiliului European din 1 și 2 martie 2012,

–   având în vedere întrebarea cu solicitare de răspuns oral B7-0635/2011 adresată Comisiei la 4 octombrie 2011 cu privire la compatibilitatea dintre acordurile fiscale încheiate de Germania și Regatul Unit cu Elveția și Directiva UE privind impozitarea economiilor,

–   având în vedere studiul din martie 2012 al OCDE intitulat „Dispozitivele hibride: politica fiscală și probleme de disciplină fiscală”,

–   având în vedere raportul privind propunerea de directivă a Consiliului privind o bază fiscală consolidată comună a societăților, așa cum a fost adoptată de Comisia pentru afaceri economice și monetare la 21 martie 2012,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât estimările arată că frauda fiscală și evaziunea fiscală înseamnă pierderi substanțiale de venituri pentru guvernele statelor membre ale UE;

B.  întrucât pierderea de venituri contribuie la mărirea nivelului deficitului și al datoriei în statele membre și reduce fondurile disponibile pentru încurajarea investițiilor publice, a creșterii economice și a ocupării forței de muncă;

C  întrucât amploarea fraudei și a evaziunii fiscale subminează încrederea cetățenilor în corectitudinea și legitimitatea procesului de colectare a impozitelor;

D. întrucât sunt necesare îmbunătățiri majore în ceea ce privește informațiile aflate la dispoziția publicului în materie de fraudă și evaziune fiscală în fiecare stat membru;

E.  întrucât, în general, statele membre ar trebui să evite demararea de negocieri bilaterale cu țări terțe sau, în cazul în care consideră totuși că este necesar să încheie astfel de acorduri bilaterale, ele ar trebui să informeze imediat Comisia pentru a evita încălcarea legislației UE;

F.  întrucât țările care beneficiază de programe de asistență și care și-au consolidat procesul de colectare a impozitelor și au eliminat privilegiile fiscale în conformitate cu propunerile troicii s-au confruntat cu un exod fiscal al numeroase mari întreprinderi;

G. întrucât sunt necesare norme europene clare pentru a împiedica astfel de forme de concurență fiscală, care subminează strategiile de redresare economică ale țărilor respective,

1.  salută concluziile Consiliului European din 1-2 martie în care statele membre erau invitate, acolo unde este oportun, să-și revizuiască sistemele fiscale cu scopul de a le face mai eficiente și mai eficace, eliminând scutirile nejustificate, lărgind baza impozabilă, transferând impozitele dinspre forța de muncă către alte domenii, eficientizând colectarea impozitelor și abordând evaziunea fiscală, precum și să intensifice rapid lupta împotriva fraudei fiscale și a evaziunii fiscale, inclusiv în legătură cu țările terțe, și să prezinte un raport în acest sens până în iunie 2012;

2.  solicită Comisiei să se ocupe fără întârziere de problemele identificate în urma examinării Directivei privind impozitarea veniturilor și să ajungă la un acord rapid cu Elveția și cu statele membre vizate;

3.  subliniază necesitatea generalizării schimburilor automate de informații și a extinderii domeniului de aplicare al Directivei privind impozitarea veniturilor cu scopul de a se pune efectiv capăt secretului bancar;

4.  reiterează necesitatea de a se pune accentul în continuare pe rolul-cheie pe care baza fiscală consolidată comună a societăților îl poate juca în combaterea fraudei fiscale;

5.  consideră că îmbunătățirea transparenței și consolidarea reglementărilor în ceea ce privește registrele comerciale și înregistrarea trusturilor este o condiție prealabilă a luptei împotriva evaziunii fiscale;

6.  salută propunerile prezentate de Comisie privind raportarea defalcată pe țări în cadrul directivelor privind contabilitatea și transparența; reamintește că cerințele de raportare defalcată pe țări pentru întreprinderile transfrontaliere sunt esențiale pentru a detecta evaziunea fiscală în cazul întreprinderilor;

7.  solicită o revizuire a Directivei privind societățile-mamă și filialele și a Directivei privind dobânzile și redevențele, urmărindu-se eliminarea evaziunii fiscale realizate prin instrumente financiare hibride în UE;

8.  solicită Comisiei să identifice domeniile în care pot fi aduse îmbunătățiri atât în ceea ce privește legislația UE, cât și cooperarea administrativă dintre statele membre pentru a se reduce frauda fiscală;

9.  solicită statelor membre să asigure buna cooperare și coordonare între sistemele lor fiscale pentru a evita neimpozitarea neintenționată și frauda și evaziunea fiscală;

10. solicită statelor membre să aloce resursele necesare serviciilor naționale care se ocupă de combaterea fraudei fiscale;

11. solicită statelor membre, în conformitate cu articolul 65 din TFUE, ca în strânsă cooperare cu Comisia și în colaborare cu BCE să adopte măsuri pentru a preveni încălcarea legislației și a reglementărilor naționale, în special în domeniul fiscal; subliniază că acest lucru este deosebit de important pentru statele membre afectate sau amenințate de dificultăți grave în ceea ce privește stabilitatea lor financiară în zona euro;

12. subliniază importanța implementării unor strategii noi și inovatoare de combatere a fraudei în materie de TVA în UE;

13. solicită statelor membre să revizuiască acordurile bilaterale aflate în vigoare între statele membre și acordurile bilaterale dintre statele membre și țări terțe în măsura în care acestea contribuie la evaziunea fiscală și complică impozitarea efectivă la sursă în anumite state membre;

14. solicită Comisiei să prezinte un raport cu privire la posibilitatea unei coordonări din partea UE în ceea ce privește modificarea acordurilor bilaterale dintre statele membre în vederea armonizării lor cu obiectivele Consiliului European și a reducerii posibilităților de evaziune fiscală;

15. reamintește solicitarea sa de a se asigura o transparență crescută și un control mai strict pentru a se preveni utilizarea paradisurilor fiscale, care sunt jurisdicții străine necooperante, caracterizate de absența impozitelor sau de impozite simbolice, de lipsa unui schimb efectiv de informații cu autoritățile fiscale străine și de lipsa de transparență a dispozițiilor legislative, juridice sau administrative;

16. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.