Predlog resolucije - B7-0203/2012Predlog resolucije
B7-0203/2012

PREDLOG RESOLUCIJE o pozivu h konkretnim ukrepom za boj proti davčnim goljufijam in utajam

17.4.2012

ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije
v skladu s členom 110(2) Poslovnika
(2012/2599(RSP))

Jean-Paul Gauzès v imenu skupine PPE
Elisa Ferreira v imenu skupine S&D
Sylvie Goulard v imenu skupine ALDE
Sven Giegold v imenu skupine Verts/ALE
Cornelis de Jong v imenu skupine GUE/NGL


Postopek : 2012/2599(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B7-0203/2012

B7‑0203/2012

Resolucija Evropskega parlamenta o pozivu h konkretnim ukrepom za boj proti davčnim goljufijam in utajam

(2012/2599(RSP))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 1. in 2. marca 2012,

–   ob upoštevanja vprašanja Komisiji za ustni odgovor (B7-0635/2011) z dne 4. oktobra 2011 o združljivosti davčnega sporazuma med Nemčijo in Švico ter davčnega sporazuma med Združenim kraljestvom in Švico z direktivo EU o obdavčitvi dohodka od prihrankov,

–   ob upoštevanju študije Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj, objavljene marca 2012, o hibridnih neizenačenih sporazumih ter davčni politiki in vprašanjih spoštovanja,

–   ob upoštevanju poročila o predlogu direktive Sveta o skupni konsolidirani osnovi za davek od dohodkov pravnih oseb, ki ga je 21. marca 2012 sprejel Odbor za ekonomske in monetarne zadeve,

–   ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

A. ker po ocenah vlade držav članic EU zaradi davčne utaje in izogibanja davkom izgubijo precejšen znesek nepobranih prihodkov;

B.  ker se zaradi izgube prihodkov povečuje primanjkljaj in raven zadolženosti v državah članicah ter se zmanjšujejo sredstva za spodbujanje javnih naložb, rasti in zaposlenosti;

C  ker obseg davčne utaje in izogibanja davkom zmanjšuje zaupanje državljanov ter njihovo prepričanje v poštenost in legitimnost pobiranja davkov;

D. ker je treba močno izboljšati javno dostopne informacije o izogibanju davkom in davčnih utajah v vsaki državi članici;

E.  ker bi se morale države članice načeloma izogibati dvostranskim pogajanjem z državami nečlanicami EU, če pa je po njihovem mnenju tovrstne dvostranske sporazume treba skleniti, bi morale o tem nemudoma obvestiti Komisijo, da ne bi prišlo do kršitve zakonodaje EU;

F.  ker so države v programu pomoči, ki so okrepile pobiranje davkov in odpravile privilegije po predlogih trojke, zapustila številna velika podjetja, da bi izkoristila davčne privilegije, ki jih ponujajo druge države;

G. ker so potrebni jasni predpisi EU, s katerimi bi preprečili tovrstne oblike davčne konkurence, ki ogrožajo strategije okrevanja v posameznih državah;

1.  pozdravlja sklepe, ki jih je na srečanju 1. in 2. marca sprejel Evropski svet, v katerih poziva države članice, naj po potrebi pregledajo svoje davčne sisteme, da bi bili učinkovitejši in uspešnejši, odpravijo neutemeljene oprostitve, razširijo davčno osnovo, davčno razbremenijo delo, izboljšajo učinkovitost pobiranja davkov in preganjanja davčnih utaj, hitro okrepijo boj proti davčnim goljufijam in utajam, tudi v odnosih z državami nečlanicami, ter o tem poročajo do junija 2012;

2.  poziva Komisijo, naj nemudoma obravnava vprašanja, ki so se pojavila pri pregledu direktive EU o obdavčevanju dohodka od prihrankov, ter naj hitro sklene dogovor s Švico in ustreznimi državami članicami;

3.  poudarja, da je treba razširiti avtomatsko izmenjavo informacij ter področje uporabe direktive o obdavčevanju dohodka od prihrankov, da bi učinkovito odpravili bančno skrivnost;

4.  ponavlja, da se je treba še naprej osredotočati na osrednjo vlogo, ki jo lahko ima skupna konsolidirana osnova za davek od dobička pravnih oseb pri preprečevanju davčnih utaj;

5.  meni, da sta krepitev predpisov o registrih podjetij in registraciji skladov ter preglednost na tem področju nujna pogoja za odpravljanje izogibanja davkom;

6.  pozdravlja predloge Komisije v direktivah o računovodstvu in preglednosti za poročanje po državah; opozarja, da so zahteve za poročanje po državah za čezmejna podjetja bistvene za odkrivanje izogibanja davkom na dohodek pravnih oseb;

7.  poziva k pregledu direktive o matičnih in odvisnih družbah ter direktive o obdavčevanju plačil obresti ter licenčnin, da bi odpravili izogibanje davkom prek hibridnih finančnih instrumentov v EU;

8.  poziva Komisijo, naj opredeli področja, kjer je mogoče uvesti izboljšave v zakonodaji EU in upravnem sodelovanju med državami članicami, s čimer bi zmanjšali davčne goljufije;

9.  poziva države članice, naj zagotovijo nemoteno sodelovanje in usklajevanje med davčnimi sistemi, s čimer bi preprečili nenamensko neobdavčitev ter izogibanje davkom in davčno utajo;

10. poziva države članice, naj nacionalnim organom, pristojnim za boj proti davčnim utajam, zagotovijo zadostna sredstva;

11. poziva države članice, naj v skladu s členom 65 Pogodbe o delovanju Evropske unije, v tesnem sodelovanju s Komisijo in v povezavi z Evropsko centralno banko uvedejo ukrepe, s katerimi bodo preprečile kršitve nacionalne zakonodaje in predpisov, zlasti na področju obdavčitve; ugotavlja, da je to posebnega pomena za države članice, ki se soočajo z velikimi težavami pri finančni stabilnosti v evroobmočju ali jih te ogrožajo;

12. poudarja pomen izvajanja novih in inovativnih strategij za boj pri utajam davka na dodano vrednost v vsej Evropski uniji;

13. poziva države članice, naj pregledajo veljavne dvostranske sporazume med državami članicami ter dvostranske sporazume med državami članicami in nečlanicami, če ti sporazumi prispevajo k izogibanju davkom in otežujejo učinkovito obdavčevanje pri viru v nekaterih državah članicah;

14. poziva Komisijo, naj poroča o možnosti usklajevanja EU pri spreminjanju dvostranskih sporazumov med državami članicami, da bi jih uskladili s cilji Evropskega sveta ter tako otežili izogibanje davkom;

15. ponavlja svojo zahtevo za večjo preglednost in ostrejši nadzor, da bi preprečili uporabo davčnih oaz, ki so tuja nesodelujoča jurisdikcija, za katero je zlasti značilno, da nima davkov ali ima zgolj nominalne davke, nima učinkovite izmenjave informacij s tujimi davčnimi organi, preglednost v zakonodajnih, pravnih ali upravnih določbah pa je pomanjkljiva;

16. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.