Förslag till resolution - B7-0203/2012Förslag till resolution
B7-0203/2012

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om begäran om konkreta åtgärder för att bekämpa skattefusk och skatteflykt

17.4.2012

till följd av uttalanden av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen
(2012/2599(RSP))

Jean-Paul Gauzès för PPE-gruppen
Elisa Ferreira för S&D-gruppen
Sylvie Goulard för ALDE-gruppen
Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen
Cornelis de Jong för GUE/NGL-gruppen


Förfarande : 2012/2599(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0203/2012

B7‑0203/2012

Europaparlamentets resolution om begäran om konkreta åtgärder för att bekämpa skattefusk och skatteflykt

(2012/2599(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 1 och 2 mars 2012,

–   med beaktande av frågan för muntligt besvarande B7-0635/2011 till kommissionen av den 4 oktober 2011 om förenligheten mellan tyska och brittiska skatteavtal med Schweiz och EU:s direktiv om skatt på sparande,

–   med beaktande av OECD:s undersökning från mars 2012 om upplägg med hybridinstrument som utnyttjar skattemässiga skevheter mellan olika länder ”Hybrid mismatch arrangements: Tax policy and compliance issues”,

–   med beaktande av betänkandet om förslaget till rådets direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, vilket antogs av Europaparlamentets utskott för ekonomiska och monetära frågor den 21 mars 2012,

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Enligt uppskattningar orsakar skatteflykt och skatteundandragande omfattande belopp av förlorade offentliga inkomster i EU:s medlemsstater.

B.  Förlorade inkomster innebär en ökning av underskotts- och skuldnivåerna i medlemsstaterna och en minskning av de medel som står till förfogande för att främja offentliga investeringar, tillväxt och sysselsättning.

C. Omfattningen av skattefusket och skatteflykten undergräver medborgarnas förtroende för en rättvis och legitim skatteuppbörd.

D.  De offentligt tillgängliga uppgifterna om skatteundandragande och skatteflykt i varje enskild medlemsstat måste avsevärt förbättras.

E.  Medlemsstaterna bör i princip undvika att inleda bilaterala förhandlingar med länder utanför EU och bör, om de trots allt skulle finna det nödvändigt att ingå sådana bilaterala avtal, omgående informera kommissionen så att eventuella brott mot EU-lagstiftningen kan undvikas.

F.  Länder som omfattas av stödprogram har, efter att de skärpt skatteuppbörden och avskaffat förmåner i enlighet med förslagen från trojkan, kunnat konstatera att flera av deras större företag lämnat landet för att utnyttja skattefördelar som erbjuds av andra länder.

G. Tydliga EU-regler behövs för att undvika sådana former av skattekonkurrens som undergräver återhämtningsstrategierna i de berörda länderna.

1.  Europaparlamentet välkomnar Europeiska rådets slutsatser av den 1 och 2 mars 2012, i vilka man uppmanade medlemsstaterna att vid behov se över sina skattesystem i syfte att göra dem mer ändamålsenliga och effektiva, undanröja omotiverade undantag, bredda skattebasen, flytta beskattningen bort från arbete, förbättra skatteuppbördens effektivitet och bekämpa skatteundandragande, snabbt stärka kampen mot skattebedrägeri och skatteundandragande, också med avseende på tredjeländer, och att avlägga rapport senast i juni 2012.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att omgående ta itu med de frågor som väckts i samband med översynen av EU-direktivet om skatt på sparande, och att nå en snabb överenskommelse med Schweiz och de berörda medlemsstaterna.

3.  Europaparlamentet understryker vikten av att man mer allmänt tillämpar ett automatiskt informationsbyte och breddar tillämpningsområdet för direktivet om skatt på sparande i syfte att effektivt avskaffa banksekretessen.

4.  Europaparlamentet upprepar behovet av att fokusera på den nyckelroll som en gemensam konsoliderad skattebas kan spela i kampen mot skattefusk.

5.  Europaparlamentet anser att en förutsättning för att hantera skatteundandragande är att man skärper regleringen och transparensen när det gäller bolagsregister och register över truster.

6.  Europaparlamentet välkomnar de förslag om landsvis rapportering som kommissionen lagt fram inom ramen för redovisnings- och transparensdirektiven. Parlamentet påminner om att krav på landsvis rapportering för gränsöverskridande bolag är av avgörande betydelse för att upptäcka skatteundandragande på företagsnivå.

7.  Europaparlamentet efterlyser en översyn av direktivet om moder- och dotterbolag och direktivet om räntor och royalties, i syfte att undvika skatteflykt via hybrida finansiella instrument inom EU.

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fastställa områden inom vilka förbättringar av både EU-lagstiftningen och det administrativa samarbetet mellan medlemsstaterna kan genomföras i syfte att minska skattefusk.

9.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att trygga ett smidigt samarbete och en smidig samordning när det gäller deras skattesystem, i syfte att undvika oavsiktlig utebliven beskattning, skatteundandragande och skattefusk.

10. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att anslå tillräckliga medel till de nationella myndigheter som har behörighet att bekämpa skattefusk.

11. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att, i enlighet med artikel 65 i EUF‑fördraget och i nära samarbete med kommissionen och tillsammans med ECB, vidta åtgärder för att hindra överträdelser av nationella lagar och förordningar, särskilt inom beskattningen. Parlamentet konstaterar att detta är särskilt viktigt för medlemsstater som brottas med, eller hotas av, allvarliga svårigheter avseende sin finansiella stabilitet i euroområdet.

12. Europaparlamentet understryker vikten av att genomföra nya och innovativa strategier för att bekämpa momsbedrägerier inom hela EU.

13. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se över de bilaterala avtal som för närvarande är i kraft mellan medlemsstaterna och bilaterala avtal mellan medlemsstaterna och tredje länder, i den mån som dessa bidrar till skatteundandragande och försvårar en effektiv källbeskattning i medlemsstaterna.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att rapportera om möjligheterna till samordning på EU-nivå om ändringar av bilaterala avtal mellan medlemsstaterna så att avtalen anpassas till Europeiska rådets mål och på detta sätt försvåra skatteundandragande.

15. Europaparlamentet påminner om sin begäran om ökad insyn och strängare kontroll för att hindra utnyttjandet av skatteparadis, dvs. utländska icke-samarbetsvilliga jurisdiktioner som särskilt kännetecknas av inga eller endast nominella skatter, brist på effektivt utbyte av information med utländska skattemyndigheter och en bristande insyn i lagstiftningsmässiga, rättsliga eller administrativa bestämmelser.

16. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.