Πρόταση ψηφίσματος - B7-0206/2012Πρόταση ψηφίσματος
B7-0206/2012

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τη Βιρμανία/Μιανμάρ

17.4.2012

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού
(2012/2604(RSP))

Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Rui Tavares, Gerald Häfner, Raül Romeva i Rueda, Christian Engström, Emilie Turunen εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0202/2012

Διαδικασία : 2012/2604(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0206/2012
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0206/2012
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0206/2012

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη Βιρμανία/Μιανμάρ

(2012/2604(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Βιρμανία/Μιανμάρ και ιδιαίτερα εκείνα της 25ης Νοεμβρίου 2010 και της 20ης Μαΐου 2010,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση στου Συμβουλίου της 16ης Αυγούστου 2011 (2011/504/ΚΕΠΠΑ) που τροποποιεί την απόφαση του Συμβουλίου 2010/232/ΚΕΠΠΑ σχετικά με τα περιοριστικά μέτρα έναντι της Βιρμανίας/Μυανμάρ,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών της ΕΕ σχετικά με τη Βιρμανία/Μυανμάρ της 23ης Ιανουαρίου 2012,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης Απριλίου 2011 σχετικά με την προσωρινή άρση της αναστολής των συναντήσεων υψηλού επιπέδου καθώς και σχετικά με την αναστολή των κυρώσεων σε σχέση με τα νέα μέλη της κυβέρνησης που δεν σχετίζονται με τους στρατιωτικούς (Απόφαση του Συμβουλίου 2011/239/ΚΕΠΑ),

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στης 30ής Ιανουαρίου 2012 σχετικά με την οδό των μεταρρυθμίσεων στη Μιανμάρ,

–   έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Ύπατης Εκπροσώπου και ιδιαίτερα τις δηλώσεις της 13ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την ελευθέρωση της Aung San Suu Kyi, της 13ης Ιανουαρίου 2011 και 12ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την ελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων και της 2ας Απριλίου 2012 σχετικά με τη διεξαγωγή αναπληρωματικών βουλευτικών εκλογών,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση της Διάσκεψης Κορυφής ASEAN της 3ης Απριλίου 2012 σχετικά με το αποτέλεσμα των αναπληρωματικών βουλευτικών εκλογών της 1ης Απριλίου 2012 και την έκκληση να αρθούν οι κυρώσεις,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση σύμφωνα με την οποία η Μιανμάρ θα φιλοξενήσει τους αγώνες νοτιοανατολικής Ασίας το 2013 και θα καταλάβει την προεδρία της ASEAN το 2014,

–   έχοντας υπόψη την ομιλία του Προέδρου Thein Sein σχετικά με την κατάσταση της Ένωσης επ’ευκαιρία της πρώτης επετείου της κυβέρνησής του την 1η Μαρτίου 2012, όπου αναγνώρισε ότι παρά τις μέχρι σήμερα προσπάθειες «πολλά πρέπει να γίνουν»,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά το πρώτο έτος της θητείας της, η κυβέρνηση του Προέδρου Thein Sein πραγματοποίησε μεγαλύτερη πρόοδο προς την κατεύθυνση της δημοκρατίας και της ειρήνης σε σχέση με τις τελευταίες δεκαετίες

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις ιστορικές αναπληρωματικές βουλευτικές εκλογές της 1ης Απριλίου 2012, το κόμμα της αντιπολίτευσης NLD υπό την αρχηγία της Aung San Suu Kyi κέρδισε 43 από τις 45 έδρες στο Κοινοβούλιο παρά τις παρατυπίες που επισημάνθηκαν από την ομάδα ελέγχου των εκλογών

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αφότου η νέα κυβέρνηση ανέλαβε καθήκοντα το Μάρτιο του 2011, ελευθερώθηκαν οι περισσότεροι πολιτικοί κρατούμενοι και ορισμένοι εξ’αυτών εκλέχθηκαν στο Κοινοβούλιο μετά τις αναπληρωματικές βουλευτικές εκλογές, τέθηκαν σε εφαρμογή εκεχειρίες με όλες πλην μιας από τις 13 ένοπλες εθνοτικές ομάδες, πολλοί εξόριστοι διαφωνούντες επέστρεψαν στην Μυανμάρ στο πλαίσιο της υπόσχεσης για επανασυμφιλίωση·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο αν και εξελέγη υπό αμφισβητήσιμες διαδικασίες άρχισε να εργάζεται για ένα φιλόδοξο νομοθετικό πρόγραμμα ανοίγοντας το δρόμο για μια χαρακτηριζόμενη από διαφάνεια διαδικασία σε σχέση με τον προϋπολογισμό και το σύστημα των νομισματικών ισοτιμιών, για την ίδρυση συνδικαλιστικών ενώσεων, καλύτερη διαχείριση της γης, προστασία του περιβάλλοντος και ανάθεσης των εξουσιών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση έλαβε πολλά μέτρα για την επέκταση των πολιτικών ελευθεριών στη χώρα όπως η ελευθερία ενημέρωσης και έκφρασης ιδίως με την άρση της απαγόρευσης 30 χιλιάδων περίπου ιστοσελίδων στο διαδίκτυο και 54 δημοσιεύσεων, σε σχέση με την ελευθερία του συνέρχεσθαι, η συγκρότηση της Εθνικής Επιτροπής ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η σχεδιαζόμενη κατάργηση της λογοκρισίας εντός του 2012

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι για πρώτη φορά μέσα σε δεκαετίες, πράξεις όπως η αναστολή αντιλαϊκών και δυνάμει καταστρεπτικών για το περιβάλλον και την κοινωνία ενεργειακών προγραμμάτων όπως το υδροηλεκτρικό φράγμα Myitsone και η μονάδα παραγωγής ενέργειας με άνθρακα κοντά στο Dawei δείχνουν ένα πραγματικό ενδιαφέρον της κυβέρνησης για τις ανησυχίες του λαού και δίνουν ελπίδα σε σχέση με τη σοβαρότητα των προθέσεών της να καταπολεμήσει τη φτώχεια, να προωθήσει την ανάπτυξη της υπαίθρου, να θέσει σε πράξη μια μεταρρύθμιση σε σχέση με τη χρήση της γης και να καθιερώσει ένα κοινό υγειονομικό και ασφαλιστικό σύστημα

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση ανέφερε πως ακολουθεί μια διαδικασία σε τρεις φάσεις σχετικά με την οικοδόμηση της ειρήνης, ξεκινώντας από την ανακωχή και συνεχίζοντας με κοινωνικοοικονομικές, πολιτιστικές και πολιτικές διαδικασίες με στόχο μια συνολική συμφωνία – με αλλαγές στο Σύνταγμα – επί εθνοτικών θεμάτων, περιλαμβανομένης της αποστράτευσης και της ενσωμάτωσης των πρώην πολεμιστών, το μοίρασμα των πόρων και τη μεγαλύτερη αυτονομία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές διακρίσεων σε βάρος της μειονότητας Rohinga εξακολουθούν ωστόσο να υφίστανται

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασυμφωνία μεταξύ των πολιτικών αποφάσεων και οι περιορισμένες θεσμικές και τεχνικές ικανότητες επιτόπου καθυστερούν τις επιπτώσεις των αλλαγών αυτών στον καθημερινό βίο των περισσοτέρων πολιτών της Βιρμανίας που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν μεγάλη φτώχεια, υψηλά επίπεδα χρέωσης, έλλειψη απασχόλησης και απουσία κοινωνικών υπηρεσιών

1.  εκφράζει τη μεγάλη του ανακούφιση για τις λίαν θετικές ενδείξεις αλλαγής στη Μυανμάρ και τον αριθμό των μεταρρυθμιστικών προτάσεων

2.  χαιρετίζει τις προσπάθειες της κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου καθώς και της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων για τον τερματισμό των εσωτερικών ενόπλων συγκρούσεων που διαρκούν από δεκαετίες να οδηγήσουν τη Μυανμάρ στη δημοκρατία και να λάβουν αποφασιστικά μέτρα για την καταπολέμηση της στέρησης των πολιτών σε σχέση με την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη

3.  επαναλαμβάνει το μεγάλο του σεβασμό για τον μακρόχρονο αγώνα της ηγέτιδας της αντιπολίτευσης και κατόχου του βραβείου Ζαχάρωφ, Aung San Suu Kyi που στερήθηκε των δημοκρατικών της δικαιωμάτων να σχηματίσει κυβέρνηση το 1989 και τη συγχαίρει για τη συντριπτική νίκη του κόμματός της στις αναπληρωματικές βουλευτικές εκλογές του Απριλίου

4.  ευελπιστεί να υποδεχθεί την Aung San Suu Kyi στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να την τιμήσει επίσημα με το βραβείο Ζαχάρωφ που έλαβε το 1990

5.  υποστηρίζει την άρση της απαγόρευσης της άδειας εισόδου από τους Υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ τον Ιανουάριο και πιστεύει ότι η ΕΕ θα έπρεπε να υπογραμμίσει περαιτέρω τη στήριξή της για την άνευ προηγουμένου μεταρρυθμιστική προσπάθεια αναστέλλοντας σταδιακά τις κυρώσεις που δεν έχουν στρατιωτικές επιπτώσεις ή που θα είχαν ως αποτέλεσμα να διαιωνίσουν τον στρατιωτικό έλεγχο στους πόρους, ιδιαίτερα σε σχέση με τους περιορισμούς της αναπτυξιακής βοήθειας και τις απαγορεύσεις επενδύσεων, εξαγωγών/εισαγωγών και δανείων

6.  πιστεύει ότι η Μυανμάρ θα μπορούσε επίσης να ενταχθεί στο Σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων Σιμ εάν εξακολουθήσει να οδεύει προς την κατεύθυνση των μεταρρυθμίσεων, καταργώντας ιδιαίτερα την από μακρόν συστηματική χρήση της καταναγκαστικής εργασίας από τις αρχές και καθιερώνοντας προδιαγραφές για τα εργασιακά δικαιώματα που θα συμμορφώνονται με τις αντίστοιχες του παγκόσμιου οργανισμού εργασίας

7.  χαρετίζει την εξαγγελία χορήγησης αναπτυξιακής βοήθειας ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ εκ μέρους της ΕΕ για την προσεχή τριετία και καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να στηρίξουν τις αρχές της Βιρμανίας στη δημιουργία ικανοτήτων με τη χορήγηση βοηθείας και με το εμπόριο προκειμένου να αντιμετωπιστεί σύντομα η έλλειψη θεσμικών και τεχνικών ικανοτήτων στην Μυανμάρ

8.  καλεί τον ΟΗΕ να εξετάσει όλους τους πιθανούς τρόπους υποστήριξης της κυβέρνησης της Βιρμανίας κατά τη μεταβατική διαδικασία και χαιρετίζει τη στήριξη της UNESCO για τη μεταρρύθμιση της νομοθεσίας για τα μέσα ενημέρωσης·

9.  επισημαίνει με ανησυχία ότι η θετική μετατροπή σε κυβερνητικό επίπεδο απεδείχθη βραδεία για την διοχέτευση των οφελών στον ευρύ πληθυσμό και ότι πολλά απομένουν να γίνουν

10. καλεί ιδιαίτερα την κυβέρνηση να ολοκληρώσει τις ειρηνευτικές διαδικασίες με την εθνότητα Shan και ενθαρρύνει τις αρχές να συνεχίσουν προς την κατεύθυνση της επίτευξης ενός ολοκληρωμένου ειρηνευτικού σχεδίου για του οποίου θα τερματιστούν αμετάκλητα όλες οι ένοπλες συγκρούσεις στη χώρα

11. ζητεί την ελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων στη χώρα και την πρόσβαση του διεθνούς ερυθρού σταυρού και των διεθνών φορέων για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις φυλακές της Μυανμάρ

12. επιμένει ότι η μειονότητα Rohingya δεν μπορεί να παραμεριστεί από το νέο αναπτυσσόμενο άνοιγμα προς μια πολυπολιτιστική Βιρμανία και καλεί τις αρχές να παραχωρήσουν στους πολίτες Rohingyas δικαιώματα και ισότιμη μεταχείριση με τους λοιπούς πολίτες της Βιρμανίας

13. χαιρετίζει τη δημιουργία της Εθνικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εκφράζει ωστόσο τη λύπη του γιατί η ανεξαρτησία της αμφισβητείται δεδομένου ότι τα μέλη της επιλέγονται από την κυβέρνηση και η εντολή της βασίζεται στο Σύνταγμα της Βιρμανίας του 2008 και όχι σε οικουμενικές προδιαγραφές για τα ανθρώπινα δικαιώματα· ζητεί επειγόντως να εξασφαλιστεί ότι η εντολής της θα περιλαμβάνει υποθέσεις καταχρήσεων εκ μέρους των στρατιωτικών· χαιρετίζει την τεχνική και οικονομική στήριξη της ΕΕ για την ενίσχυση των ικανοτήτων της Επιτροπής αυτής·

14. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα , στην Ύπατη εκπρόσωπο, την Επιτροπή, τα κοινοβούλια των κρατών μελών, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Μυανμάρ και των άλλων κρατών μελών του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας, καθώς και στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.