Projekt rezolucji - B7-0206/2012Projekt rezolucji
B7-0206/2012

  PROJEKT REZOLUCJI w sprawie Republiki Związku Mjanmy

  17.4.2012

  zamykającej debatę nad oświadczeniem wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
  zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu
  (2012/2604(RSP))

  Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Rui Tavares, Gerald Häfner, Raül Romeva i Rueda, Christian Engström, Emilie Turunen w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

  Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B7-0202/2012

  Procedura : 2012/2604(RSP)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  B7-0206/2012
  Teksty złożone :
  B7-0206/2012
  Debaty :
  Teksty przyjęte :

  B7‑0206/2012

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Republiki Związku Mjanmy

  (2012/2604(RSP))

  Parlament Europejski,

  –   uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Republiki Związku Mjanmy, zwłaszcza z dnia 25 listopada 2010 r. oraz z dnia 20 maja 2010 r.,

  –   uwzględniając decyzję Rady 2011/504/WPZiB z dnia 16 sierpnia 2011 r. zmieniającą decyzję 2010/232/WPZiB w sprawie odnowienia środków ograniczających skierowanych przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar,

  –   uwzględniając konkluzje Rady do Spraw Zagranicznych UE w sprawie Republiki Związku Mjanmy z dnia 23 stycznia 2012 r.,

  –   uwzględniając konkluzje Rady z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie tymczasowego zniesienia zawieszenia spotkań wysokiego szczebla oraz w sprawie zawieszenia sankcji wobec nowego cywilnego członka rządu (decyzja Rady 2011/239/WPZiB),

  –   uwzględniając oświadczenie przewodniczącego Rady Europejskiej z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie ścieżki reform w Mjanmie,

  –   uwzględniając oświadczenia wysokiej przedstawiciel, w szczególności z dnia 13 listopada 2010 r. w sprawie uwolnienia Aung San Suu Kyi, z dnia 13 stycznia 2011 r. i z dnia 12 października 2011 r. w sprawie uwolnienia więźniów politycznych oraz z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie przebiegu wyborów uzupełniających,

  –   uwzględniając oświadczenie ze szczytu ASEAN z dnia 3 kwietnia 2012 r. dotyczące wyniku wyborów uzupełniających w dniu 1 kwietnia 2012 r. oraz apel o zniesienie sankcji,

  –   uwzględniając decyzję, by Mjanma została gospodarzem Igrzysk Olimpijskich Azji Południowo-Wschodniej w 2013 r. oraz objęła przewodnictwo w ASEAN w 2014 r.,

  –   uwzględniając orędzie prezydenta Thein Seina wygłoszone w dniu 1 marca 2012 r. po roku sprawowania władzy przez jego rząd, w którym uznał, że mimo wysiłków nadal jest „jeszcze dużo do zrobienia”,

  –   uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

  A. mając na uwadze, że w ciągu pierwszego roku funkcjonowania rządu prezydenta Thein Seina poczyniono większe postępy na drodze ku demokracji i pokojowi niż przez ostatnie dziesięciolecia;

  B.  mając na uwadze, że w historycznych wyborach uzupełniających w dniu 1 kwietnia 2012 r. opozycyjna partia NLD kierowana przez Aung San Suu Kyi zdobyła 43 z 45 mandatów w parlamencie mimo nieprawidłowości stwierdzonych przez zespół ds. monitorowania wyborów;

  C. mając na uwadze, że od czasu ukonstytuowania się nowego rządu w marcu 2011 r. uwolniono większość więźniów politycznych i wielu z nich zostało wybranych do parlamentu w wyborach uzupełniających, zawarto też wstępne zawieszenia broni z 12 spośród 13 zbrojnych grup etnicznych, a wielu dysydentów politycznych przebywających na wygnaniu powróciło do kraju w nadziei na pojednanie;

  D. mając na uwadze, że parlament, choć wybrany przy zastosowaniu budzących wątpliwości procedur, rozpoczął prace nad ambitnym programem legislacyjnym, torując drogę dla przejrzystej procedury budżetowej i systemu kursów wymiany walut, stworzenia związków zawodowych, lepszego gospodarowania gruntami, ochrony środowiska naturalnego oraz decentralizacji władzy;

  E.  mając na uwadze, że rząd podjął wiele działań na rzecz rozszerzenia swobód obywatelskich w kraju, takich jak wolność informacji i wypowiedzi, zwłaszcza przez zniesienie zakazu obowiązującego wobec ok. 30 000 stron internetowych i ok. 54 publikacji, zapewnienie wolności zgromadzania się, stworzenie Krajowej Komisji Praw Człowieka oraz planowaną likwidację komisji cenzorskiej do końca 2012 r.;

  F.  mając na uwadze, że po raz pierwszy od dziesięcioleci działania ze strony rządu, takie jak wstrzymanie realizacji niepopularnych projektów energetycznych o potencjalnie groźnych skutkach środowiskowych i społecznych, jak np. elektrownia wodna Myitson i elektrownia węglowa niedaleko Tawè, dowodzą rzeczywistego zainteresowania obawami społeczeństwa i dają nadzieję na szczerość intencji rządu odnośnie do walki z ubóstwem, wspierania rozwoju obszarów wiejskich, przeprowadzenia reformy rolnej i wprowadzenia systemu powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych;

  G. mając na uwadze, że rząd poinformował, iż realizuje trzyetapowy proces budowania pokoju, począwszy od zawieszenia broni, przez zmiany społeczno-gospodarcze, kulturalne i polityczne, aż po szeroko zakrojone porozumienie obejmujące poprawki do konstytucji i dotyczące kwestii etnicznych, w tym demobilizacji i integracji byłych żołnierzy, wspólnego korzystania z zasobów i większej autonomii;

  H. mając na uwadze, że nadal prowadzona jest jednak polityka dyskryminowania mniejszości Rohingya;

  I.   mając na uwadze, że rozdźwięk między decyzjami politycznymi a ograniczonymi możliwościami instytucjonalnymi i technicznymi w kraju sprawiają, iż wpływ wprowadzanych zmian na życie większości obywateli Mjanmy jest powolny i nadal borykają się oni z głębokim ubóstwem, wysokim poziomem zadłużenia, bezrobociem i brakiem usług społecznych;

  1.  wyraża ogromną ulgę w związku z niezwykle pozytywnymi sygnałami przemian w Mjanmie oraz liczbą złożonych propozycji reform;

  2.  z zadowoleniem przyjmuje wysiłki rządu, parlamentu i przywódców sił zbrojnych na rzecz położenia kresu trwającym od dziesięcioleci wewnętrznym konfliktom zbrojnym, poprowadzenia Mjanmy ku demokracji i podjęcia stanowczych działań, aby przeciwdziałać pozbawianiu obywateli tego kraju osiągnięć rozwoju społeczno-gospodarczego;

  3.  ponownie podkreśla ogromny szacunek dla liderki opozycji i laureatki Nagrody Sacharowa Aung San Suu Kyi, pozbawionej demokratycznego prawa do stworzenia rządu w 1989 r., za trwającą od dziesięcioleci walkę i składa jej gratulacje z okazji walnego zwycięstwa kierowanej przez nią partii w kwietniowych wyborach uzupełniających;

  4.  oczekuje z niecierpliwością na wizytę Aung San Suu Kyi w Parlamencie Europejskim, aby wręczyć jej oficjalnie Nagrodę Sacharowa przyznaną w 1990 r.;

  5.  popiera zniesienie w styczniu przez Radę do Spraw Zagranicznych UE zakazu wydawania wiz i uważa, że UE powinna nadal podkreślać swoje wsparcie dla bezprecedensowych wysiłków reformatorskich przez stopniowe zniesienie sankcji, które nie pociągają za sobą konsekwencji wojskowych lub których skutkiem byłoby utrwalenie wojskowej kontroli nad zasobami, szczególnie zaś ograniczeń pomocy rozwojowej i zakazów dotyczących inwestycji, eksportu i importu oraz pożyczek;

  6.  uważa, że Mjanma powinna również zostać zakwalifikowana do systemu GSP+, jeżeli będzie kontynuowała reformy, zwłaszcza w zakresie eliminacji praktykowanego od dawna, regularnego wykorzystywania przez władze pracy przymusowej oraz wprowadzenia zgodnych z MOP norm prawa pracy;

  7.  z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź przyznania pomocy rozwojowej UE w wysokości 150 mln EUR na następne trzy lata i wzywa UE oraz jej państwa członkowskie do wspierania władz birmańskich w dziedzinie budowania potencjału, pomocy i handlu w celu szybkiego zaradzenia brakowi możliwości instytucjonalnych i technicznych w Mjanmie;

  8.  wzywa ONZ do rozważenia wszystkich możliwych sposobów wspierania rządu birmańskiego w procesie przemian i z zadowoleniem przyjmuje wsparcie UNESCO dla reformy przepisów dotyczących środków masowego przekazu;

  9.  odnotowuje z zaniepokojeniem, że pozytywna transformacja na szczeblu rządowym bardzo powoli dociera do ogółu społeczeństwa i że nadal dużo pozostaje do zrobienia;

  10. wzywa w szczególności rząd do zakończenia negocjacji pokojowych z Szanami i zachęca władze do dalszych wysiłków na rzecz stworzenia kompleksowego planu pokojowego kładącego ostatecznie kres wszystkim zbrojnym konfliktom w kraju;

  11. wzywa do uwolnienia wszystkich więźniów politycznych oraz apeluje o dostęp MKCK i międzynarodowych organizacji praw człowieka do birmańskich więzień;

  12. nalega, by nie wykluczać mniejszości Rohingya z budzącej się od niedawna otwartości na wielokulturową Birmę, oraz wzywa władze do przyznania obywatelom należącym do tej grupy etnicznej takich samych praw jak pozostałym obywatelom birmańskim oraz do ich traktowania na równi z pozostałą ludnością;

  13. z zadowoleniem przyjmuje stworzenie Krajowej Komisji Praw Człowieka, wyraża jednak ubolewanie z powodu podawania w wątpliwość jej niezależności, ponieważ jej członkowie są wybierani przez rząd, a jej mandat opiera się na konstytucji birmańskiej z 2008 r., nie zaś na powszechnych normach praw człowieka; wzywa do dopilnowania, by mandat komisji uwzględniał przypadki nadużyć dokonywanych przez armię; z zadowoleniem przyjmuje wsparcie techniczne i finansowe UE mające na celu zwiększenie możliwości ww. komisji;

  14. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wysokiej przedstawiciel, Komisji, parlamentom państw członkowskich, rządowi i parlamentowi Mjanmy oraz innym państwom członkowskim ASEAN, a także sekretarzowi generalnemu ONZ.