Návrh usnesení - B7-0207/2012Návrh usnesení
B7-0207/2012

NÁVRH USNESENÍ o situaci v Barmě

17. 4. 2012

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu
(2012/2604(RSP))

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ivo Belet, Werner Langen, Tokia Saïfi, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Ria Oomen-Ruijten, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Jarosław Leszek Wałęsa, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, Mario Mauro za skupinu PPE

Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0202/2012

Postup : 2012/2604(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0207/2012
Předložené texty :
B7-0207/2012
Rozpravy :
Přijaté texty :

B7‑0207/2012

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Barmě

(2012/2604(RSP))

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Barmě/Myanmaru, zejména na usnesení ze dne 25. listopadu 2010 a ze dne 20. května 2010,

–   s ohledem na soubor omezujících opatření Evropské unie uvedených ve společném postoji SZBP (2010/232/SZBP) a naposledy pozměněných nařízením Rady (EU) č. 1083/2011 ze dne 27. října 2011,

–   s ohledem na závěry ze zasedání Rady ze dne 12. dubna 2011 týkající se pozastavení schůzek na vysoké úrovni a zákazu vydávání víz civilním členům vlády (rozhodnutí Rady 2011/239/SZBP),

–   s ohledem na prohlášení vysoké představitelky ze dne 28. dubna 2011,

–   s ohledem na prohlášení generálního tajemníka OSN ze dne 2. dubna 2012 o volbách v Barmě/Myanmaru,

–   s ohledem na rozhodnutí ze summitu organizace ASEAN konaného v listopadu 2011 o tom, že této organizaci bude v roce 2014 předsedat Barma/Myanmar,

–   s ohledem na prohlášení předsedy Evropské rady ze dne 30. ledna 2012 o procesu reforem v Barmě/Myanmaru,

–   s ohledem na závěry Rady pro zahraniční věci týkající se Barmy/Myanmaru ze dne 23. ledna 2012 ,

–   s ohledem na prohlášení vysoké představitelky, zejména prohlášení ze dne 13. listopadu 2010 o propuštění Aun Schan Su Ťij, prohlášení ze dne 13. ledna 2011 a 12. října 2011 o propuštění politických vězňů a prohlášení ze dne 2. dubna 2012 o průběhu doplňovacích voleb,

–   s ohledem na prohlášení, které bylo přijato dne 3. dubna 2012 na summitu organizace ASEAN ve věci výsledků doplňovacích voleb konaných 1. dubna 2012 a na její výzvu, aby byly pozastaveny sankce,

–   s ohledem na několik schůzek prezidenta Myanmaru Thein Seina a Aun Schan Su Ťij, které se uskutečnily od srpna 2011,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Evropský parlament s velkým zájmem sleduje významný proces politické a hospodářské reformy v Barmě/Myanmaru pod vedením prezidenta Thein Seina a dialog mezi vládou a politickými aktéry, kteří dříve působili mimo parlament;

B.  vzhledem k tomu, že průběh doplňujících voleb konaných dne 1. dubna, pozvání zahraničních pozorovatelů včetně zástupce Evropského parlamentu a jejich přítomnost prokazují, že vláda Barmy/Myanmaru je odhodlána pokračovat v reformním procesu;

C. vzhledem k tomu, že reformní proces by měl být udržitelný a nezvratný a že je třeba zdůraznit odpovědnost vlády Barmy/Myanmaru za pokračování reforem;

D. vzhledem k tomu, že zásadní program politických reforem zahájený prezidentem, vládou a parlamentem Barmy/Myanmaru společně s jejich závazkem vůči hospodářskému a sociálním rozvoji by mohl otevřít cestu k celonárodnímu usmíření;

E.  vzhledem k tomu, že tyto probíhající změny vytvářejí nové možnosti pro ustavení obnoveného partnerství mezi Evropskou unií a Barmou/Myanmarem;

F.  vzhledem k tomu, že nedávné propuštění značného počtu politických vězňů představuje významný krok vpřed a prokazuje jasné odhodlání vlády pokračovat v reformách, přičemž je však třeba konstatovat, že stovky politických vězňů jsou nadále uvězněny ve strašlivých podmínkách bez přístupu k řádnému soudnímu řízení a navíc byli mnozí propuštění osvobozeni pouze podmínečně a žádný z represivních zákonů, na jejichž základě byli uvězněni, nebyl zrušen;

G. vzhledem k tomu, že se vláda Barmy/Myanmaru potýká s odkazem desetiletí občanské války a ozbrojených nepokojů, které vedly k řadě příměří s většinou ozbrojených etnických skupin, přičemž výjimkou je situace Kačjinů;

H. vzhledem k tomu, že Rada OSN pro lidská práva bere na vědomí nedávné pozitivní změny v zemi, avšak nadále vyjadřuje znepokojení nad pokračujícím závažným porušováním lidských práv a neustávajícími ozbrojenými konflikty v některých etnických oblastech, zejména pak v Kačjinském státu a na severu Šanského státu;

I.   vzhledem k tomu, že 30. dubna 2012 vyprší platnost rozhodnutí Rady, jímž se zavádějí omezující opatření, a jeho další revize je plánována na příští zasedání Rady konaném dne 23. dubna 2012;

J.   vzhledem k tomu, že cesta vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku lady Ashtonové do Barmy/Myanmaru by se měla podle plánů uskutečnit krátce po zasedání Rady dne 23. dubna 2012;

K. vzhledem k tomu, že vláda Barmy/Myanmaru potvrdila, že se bude prioritně zabývat otázkou vnitřně vysídlených osob, a vzhledem k tomu, že Evropská unie vyjádřila odhodlání podpořit tuto změnu politiky;

L.  vzhledem k tomu, že ženské organizace na nejnižší úrovni, jako je Akční síť žen v Šanu (Shan Women’s Action Network) a Sdružení kačjinských žen v Thajsku (Kachin Women’s Association Thailand) dokládají desítky případů znásilnění a hromadného znásilňování mimo jiné i dívek a jedné postižené ženy spáchaných vojáky barmské armády;

M. vzhledem k tomu, že pokud má být v Barmě/Myanmaru nastolen právní stát, hraje nezávislé a nestranné soudnictví klíčovou roli; vyzývá vládu Barmy/Myanmaru, aby v zájmu zajištění skutečně nezávislého a nestranného soudnictví zahájila právní reformy;

N. vzhledem k tomu, že prezident Thein Sein oznámil pozastavení stavby přehrady Myitsone v Kačjinstém státu;

1.  vítá transparentní a důvěryhodný průběh doplňovacích voleb konaných dne 1. dubna, přičemž bere na vědomí zprávy o nesrovnalostech v době před volbami a podporuje úřady v jejich úsilí zajistit, aby tento proces byl udržitelný a nezvratný;

2.  vítá reformní politiku prezidenta Myanmaru U Thein Seina, kterou nastínil na setkání s delegací Evropského parlamentu v organizaci ASEAN dne 28. února 2012 v Neipyijtu;

3.  vyjadřuje uznání doposud dosaženým výsledkům, jež představují historický přechod od autokracie k demokracii a jež byly dosaženy mírovou a spořádanou cestou;

4.  vyzývá vládu a parlament Barmy/Myanmaru, aby v zájmu zaručení skutečně demokratického parlamentu plně zastupujícího vůli obyvatel Barmy/Myanmaru provedly nezbytné ústavní změny;

5.  vítá zejména vzájemné sbližování prezidenta U Thein Seina a Aun Schan Su Ťij;

6.  zdůrazňuje, že je třeba, aby reformní proces byl udržitelný a nezvratný, jak žádá Aun Schan Su Ťij;

7.  vítá zejména propuštění značného počtu politických vězňů, včetně členů generace 88, váhavé uvolnění omezené svobody sdělovacích prostředků a internetu, nové zákony o svobodě shromažďování a zprávy o pokroku týkajícího se změny zákonů a praxe za účelem vymýcení nucené práce;

8.  vyzývá vládu Barmy/Myanmaru, aby přezkoumala všechny případy zbývajících politických vězňů a bezodkladně je propustila bez jakýchkoli podmínek, a zároveň apeluje na Národní komisi pro lidská práva, aby zintenzivnila svou práci zaměřenou na posilování a zaručení základních práv občanů;

9.  vyzývá vládu Barmy/Myanmaru, aby pokračovala ve svém proaktivním přístupu k ozbrojeným etnickým skupinám v rámci inkluzivního politického procesu, dále stavěla na stávajících příměřích a spolupracovala s místními komunitami a mezinárodním společenstvím na důvěryhodném a setrvalém procesu vedoucímu k zajištění dlouhodobého míru a národnímu usmíření;

10. vyzývá úřady Barmy/Myanmaru, aby zaručily svobodu a nezávislost sdělovacích prostředků a umožnily nezávislým společnostem přístup na rozhlasový a televizní trh;

11. vyzývá vládu Barmy/Myanmaru, aby v zájmu zajištění skutečně nezávislého a nestranného soudnictví zahájila právní reformy;

12. připomíná, že příští všeobecné volby v Barmě/Myanmaru v roce 2015 ukážou, zda došlo k úspěšnému předání moci čistě civilní vládě zvolené ze svobodné vůle lidu;

13. připomíná, že i kdyby příští všeobecné volby v roce 2015 byly svobodné a spravedlivé, má armáda v parlamentu stále rezervováno 25 % křesel, což jí umožňuje zablokovat ústavní reformu nezbytnou k posílení demokracie;

14. vítá výsledky 19. zasedání Rady OSN pro lidská práva, na němž byl o rok prodloužen mandát zvláštního zpravodaje pro stav lidských práv v Barmě/Myanmaru;

15. vyjadřuje hluboké znepokojení nad skutečností, že armáda nadále závažným způsobem porušuje mezinárodní právo, a vyzývá vládu Barmy/Myanmaru, aby se řídila doporučeními zvláštního zpravodaje Spojených národů, aby za podpory Spojených národů byly tyto zločiny vyšetřeny a viníci za ně nesli odpovědnost;

16. vyzývá prezidenta Thein Seina, aby okamžitě zasáhl, zastavil znásilňování a sexuální násilí páchané barmskou armádou a zahájil stíhání vojáků, kteří se těchto činů účastnili;

17. vyzývá vládu Barmy/Myanmaru, aby příslušníkům etnické menšiny Rohingya udělila plná občanská práva;

18. vyzývá prezidenta Thein Seina, aby okamžitě zasáhl, zastavil armádní ofenzivu v Kačjinském státu a zahájil vážně míněný proces usmíření;

19. vyzývá prezidenta Thein Seina, aby s dotčenými místními komunitami konzultoval plánované stavby přehrad a zavedl nezávislá posouzení dopadů na životní prostředí;

20. vítá skutečnost, že Evropská unie oznámila dvouletý balíček pomoci ve výši 150 milionů eur s cílem pomoci Myanmaru rozšířit zdravotnická a školská zařízení, podpořit zemědělské odvětví a pomoci ohroženým obyvatelům vysídleným v důsledku konfliktu;

21. vyzývá Radu EU, aby v souvislosti se změněnou situací v Barmě/Myanmaru zvážila politický význam sankcí a aby prostřednictvím jasného politického signálu, včetně dalšího značného uvolnění omezujících opatření, podpořila další reformy;

22. uznává, že odpovědný a udržitelný obchod a investice, včetně investic z Evropské unie a obchodu s ní, podpoří úsilí Barmy/Myanmaru při odstraňování chudoby a prospějí širším vrstvám obyvatelstva, a žádá Radu a Komisi, aby zvážily, zda by mohl být Barmě/Myanmaru umožněn preferenční přístup na trh Evropské unie, avšak se zárukou, že žádné dovážené výrobky nebudou vyrobeny za pomoci nucené práce;

23. vyzývá Evropskou komisi a Radu, aby stanovily jasné časové horizonty a kritéria k posuzování průběhu procesu politické a hospodářské obnovy v Barmě/Myanmaru;

24. vítá závazek Evropské unie zvýšit pomoc obyvatelstvu postiženému konfliktem a vyzývá vládu Barmy/Myanmaru, aby agenturám poskytujícím pomoc a Spojeným národům poskytla přístup do etnických oblastí, aby umožnila poskytování pomoci ohroženým obyvatelům z místních a přeshraničních zdrojů;

25. vyzývá vysokou představitelku, Evropskou službu pro vnější činnost a Komisi, aby prozkoumaly možnosti, jak pomoci zajistit mír v etnických oblastech a ve spolupráci s ústředními i místními orgány podpořit hospodářský a sociální rozvoj;

26. vítá nadcházející oficiální návštěvu vysoké představitelky pro zahraniční a bezpečnostní politiku lady Ashtonové a její rozhodnutí vytvořit diplomatické zastoupení v zemi a při této příležitosti rovněž slavnostně otevřít kancelář EU;

27. vyzývá Evropskou unii, aby opět poskytovala finanční prostředky Konsorciu thajsko-barmské hranice a následně je navýšila v zájmu pomoci uprchlíkům v táborech na thajské straně;

28. připomíná laureátce Sacharovovy ceny Aun Schan Su Ťij své pozvání k návštěvě Evropského parlamentu za účelem oficiálního převzetí Sacharovovy ceny, která jí byla udělena v roce 1991 za zásluhy o prosazování demokracie a svobody v Barmě/Myanmaru;

29. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vysoké představitelce, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, generálnímu tajemníkovi organizace ASEAN a vládě a parlamentu Barmy/Myanmaru.