Forslag til beslutning - B7-0207/2012Forslag til beslutning
B7-0207/2012

  FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen i Burma

  17.4.2012

  på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
  jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2,
  (2012/2604(RSP))

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ivo Belet, Werner Langen, Tokia Saïfi, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Ria Oomen-Ruijten, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Jarosław Leszek Wałęsa, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, Mario Mauro for PPE-Gruppen

  Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0202/2012

  Procedure : 2012/2604(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  B7-0207/2012
  Indgivne tekster :
  B7-0207/2012
  Forhandlinger :
  Afstemninger :
  Vedtagne tekster :

  B7‑0207/2012

  Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Burma

  (2012/2604(RSP))

  Europa-Parlamentet,

  –   der henviser til sine tidligere beslutninger om Burma/Myanmar, særlig beslutningerne af 25. november 2010 og 20. maj 2010,

  –   der henviser til EU's restriktive foranstaltninger som fastsat i den fælles FUSP-holdning (2010/232/FUSP), senest ændret ved Rådets forordning (EU) nr. 1083/2011 af 27. oktober 2011,

  –   der henviser til Rådets konklusioner af 12. april 2011 om suspension af møder på højt niveau samt forbuddet mod udstedelse af visum til civile regeringsmedlemmer (Rådets afgørelse 2011/239/FUSP,

  –   der henviser til Unionens højtstående repræsentants erklæring af 28. april 2011,

  –   der henviser til erklæringen fra FN's generalsekretær af 2. april 2012 om valget i Burma/Myanmar,

  –   der henviser til beslutningen fra ASEAN-topmødet (Sammenslutningen af Stater i Sydøstasien) i november 2011 om at overdrage formandskabet for ASEAN til Burma/Myanmar i 2014,

  –   der henviser til formanden for Det Europæiske Råds erklæring af 30. januar 2012 om reformvejen i Burma/Myanmar,

  –   der henviser til EU's Udenrigsråds konklusioner af 23. januar 2012 om Burma/Myanmar,

  –   der henviser til erklæringerne fra den højtstående repræsentant og i særdeleshed erklæringerne af 13. november 2010 om frigivelsen af Aung San Suu Kyi, af 13. januar 2011 og 12. oktober 2011 om løsladelse af politiske fanger samt af 2. april 2012 om gennemførelsen af suppleringsvalg,

  –   der henviser til erklæringen fra ASEAN-topmødet af 3. april 2012 om resultatet af suppleringsvalget den 1. april 2012 og opfordringen til ophævelse af sanktioner,

  –   Der henviser til rækken af møder mellem Myanmars præsident U Thein Sein og Daw Aung San Suu Kyi siden august 2011,

  –   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

  A. der henviser til, at Europa-Parlamentet med største interesse følger den vigtige politiske og økonomiske reformproces i Burma/Myanmar under præsident U Thein Seins lederskab og dialogen mellem regeringen og de politiske aktører, som tidligere ikke var medlemmer af parlamentet;

  B.  der henviser til, at gennemførelsen af suppleringsvalget den 1. april og indbydelsen til udenlandske observatører samt disses tilstedeværelse – herunder tilstedeværelsen af en repræsentant fra Europa-Parlamentet – er et bevis på regeringen i Burma/Myanmars vilje til at fortsætte sin reformproces;

  C. der henviser til, at reformprocessen bør være bæredygtig og irreversibel samt understrege regeringen i Burma/Myanmars ansvar for at fortsætte reformerne;

  D. der henviser til, at det betydelige program for politiske reformer iværksat af præsidenten, regeringen og parlamentet i Burma/Myanmar, sammen med disses tilsagn om økonomisk og social udvikling, kan bane vejen for national forsoning;

  E.  der henviser til, at de igangværende ændringer skaber vigtige nye muligheder for at udvikle et nyt forhold mellem Den Europæiske Union og Burma/Myanmar;

  F.  der henviser til, at den nylige løsladelse af et betydeligt antal politiske fanger markerer et afgørende skridt fremad og klart viser regeringens vilje til at fortsætte ad reformvejen, men bemærker, at der stadig sidder hundredvis af politiske fanger i fængslerne, hvor de fortsat holdes under forfærdelige forhold og uden adgang til en retfærdig proces; der endvidere bemærker, at mange af dem, der er blevet løsladt, kun er blevet frigivet betinget, og at ingen af de undertrykkende love, der blev brugt til at fængsle dem, er blevet ophævet;

  G. der henviser til, at regeringen er ved at rette op på arven efter årtier med borgerkrig og væbnede uroligheder, hvilket har resulteret i en række våbenhvileaftaler med hovedparten af de væbnede etniske grupper, dog ikke for Kachins vedkommende;

  H. der henviser til, at FN's Højkommissariat for Flygtninge under hensyntagen til de seneste positive forandringer i landet stadig udtrykker bekymring over de fortsatte alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, og over den fortsatte væbnede konflikt i nogle etniske områder, især i Kachin-staten og den nordlige Shan-stat;

  I.   der henviser til, at en yderligere gennemgang af Rådets afgørelse om indførelse af restriktive foranstaltninger er planlagt til at finde sted på det næste rådsmøde den 23. april 2012, idet restriktionerne udløber den 30. april 2012;

  J.   der henviser til, at der er planlagt et besøg for Lady Ashton, EU's højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, i Burma/Myanmar kort efter rådsmødet den 23. april 2012;

  K. der henviser til, at regeringen i Myanmar/Burma har bekræftet, at den vil behandle intern fordrivelse som en prioritet, og at Den Europæiske Union har udtrykt sin vilje til at støtte denne politiske ændring;

  L.  der henviser til, at græsrodskvindeorganisationer såsom "Shan Women’s Action Network" og "Kachin Women’s Association Thailand" har dokumenteret snesevis af tilfælde af voldtægt og massevoldtægt fra burmesiske soldaters side, herunder mod piger og en handicappet kvinde;

  M. der henviser til, at et uafhængigt og upartisk retsvæsen er afgørende, hvis der skal herske retsstatstilstande og retfærdighed i Myanmar; opfordrer regeringen i Myanmar til at indlede juridiske reformer for at sikre et reelt uafhængigt og upartisk retsvæsen;

  N. der henviser til, at præsident Thein Sein har annonceret udsættelse af opførelsen af Myitsone-dæmningen i Kachin-staten;

  1.  glæder sig over den gennemsigtige og troværdige gennemførelse af suppleringsvalget den 1. april, men noterer sig samtidig de indberettede uregelmæssigheder i optaktsperioden til valget og støtter myndighederne i deres bestræbelser på at garantere, at processen er bæredygtig og irreversibel;

  2.  glæder sig over reformpolitikken under Burmas præsident U Thein Sein, som han redegjorde for på et møde med ASEAN-delegationen fra Europa-Parlamentet i Naypyitaw den 28. februar 2012;

  3.  anerkender de hidtil opnåede resultater, der er ensbetydende med en historisk overgang fra et autokratisk til et demokratisk styre, der udfolder sig fredeligt og velordnet;

  4.  opfordrer regeringen og parlamentet i Burma/Myanmar til at foretage de nødvendige forfatningsmæssige ændringer til at sikre et ægte demokratisk parlament, der fuldt ud repræsenterer befolkningens vilje, i Burma/Myanmar;

  5.  glæder sig især den gensidige tilnærmelse mellem præsident U Thein Sein og Daw Aung San Suu Kyi;

  6.  understreger behovet for, at reformprocessen gøres bæredygtig og irreversibel, som understreget af Daw Aung San Suu Kyi;

  7.  glæder sig navnlig over frigivelsen af et betydeligt antal politiske fanger, herunder medlemmer af 88-generationen, den forsigtige liberalisering af medier og internetfrihed, den nye lovgivning om forsamlingsfrihed og det rapporterede fremskridt med hensyn til ændringer i lovgivning og praksis med henblik på at afskaffe brugen af tvangsarbejde;

  8.  opfordrer regeringen i Burma/Myanmar til at undersøge alle resterende sager med politiske fanger og løslade dem uden forsinkelse og betingelsesløst, og opfordrede samtidig den nationale menneskerettighedskommission til at intensivere sit arbejde for at fremme og beskytte borgernes grundlæggende rettigheder;

  9.  opfordrer regeringen i Burma/Myanmar til at fortsætte sit proaktive engagement med væbnede etniske grupper gennem en inklusiv politisk proces, der bygger på eksisterende våbenhvileaftaler og samarbejder med de lokale myndigheder og det internationale samfund om at igangsætte en troværdig og vedvarende proces for sikring af langsigtet fred og national forsoning;

  10. opfordrer myndighederne i Burma/Myanmar til at garantere frie og uafhængige medier og give uafhængige tv-stationer adgang til radio- og tv-markedet;

  11. opfordrer regeringen i Burma/Myanmar til at indlede juridiske reformer for at sikre et reelt uafhængigt og upartisk retsvæsen;

  12. minder om, at de næste almindelige valg i Burma/Myanmar i 2015 vil vise, om overdragelsen af magten til en helt civil regering valgt i overensstemmelse med den folkets frie vilje er blevet gennemført med succes;

  13. minder om, at militæret – selv hvis det næste parlamentsvalg i 2015, er frit og retfærdigt – stadig sidder på 25 procent af pladserne i parlamentet, hvilket betyder, at de kan blokere for en forfatningsreform, der er afgørende for at styrke demokratiet;

  14. glæder sig over resultatet af den 19. samling i FN's Menneskerettighedsråd, hvor det besluttedes om at forlænge mandatet for den særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i Burma/Myanmar med endnu et år;

  15. udtrykker dyb bekymring over, at der fortsat begås alvorlige krænkelser af folkeretten fra hærens side, og opfordrer regeringen i Burma/Myanmar til at respektere henstillingen fra De Forenede Nationers særlige rapportør om, at disse forbrydelser bør undersøges og de ansvarlige stilles til regnskab med støtte fra De Forenede Nationer;

  16. opfordrer præsident Thein Sein til at træffe øjeblikkelige foranstaltninger til at stoppe brugen af voldtægt og seksuel vold fra den burmesiske hærs side og til at retsforfølge de soldater, der har deltaget i sådanne handlinger;

  17. opfordrer regeringen i Burma/Myanmar til at give den etniske mindretalsgruppe rohingyaerne fulde borgerrettigheder;

  18. opfordrer præsident Thein Sein til omgående at gribe ind for at stoppe hærens offensiv i Kachin-staten og indlede en seriøs forsoningsproces;

  19. opfordrer præsident Thein Sein til at høre de berørte lokalsamfund i forbindelse med planlagte dæmningsprojekter og til at gennemføre uafhængige miljøkonsekvensvurderinger;

  20. glæder sig over EU's offentliggørelse af en toårig hjælpepakke på 150 mio. EUR til at hjælpe Myanmar med at udvikle sine sundheds- og uddannelsesfaciliteter og til at bistå landbrugssektoren samt hjælpe udsatte mennesker, der er blevet fordrevet af en konflikt;

  21. anmoder Rådet for Den Europæiske Union om at evaluere den politiske værdi af sanktioner i lyset af den nye situation i Burma/Myanmar og tilskynde til yderligere reformer ved hjælp af et klart politisk signal, som omfatter en betydelig yderligere lempelse af de restriktive foranstaltninger;

  22. anerkender, at ansvarlig og bæredygtig handel og investeringer – herunder med og fra Den Europæiske Union – vil støtte Burmas/Myanmars bestræbelser på at bekæmpe fattigdom og være til fordel for bredere dele af befolkningen, og opfordrer Rådet og Kommissionen til at overveje at tillade, at Burma/Myanmar får privilegeret markedsadgang i EU, samtidig med at det sikres, at sådanne importerede varer ikke er forbundet med brug af tvangsarbejde;

  23. opfordrer Europa-Kommissionen og Rådet til at opstille klare tidsplaner og benchmarks vedrørende evalueringen af den igangværende politiske og økonomiske reformproces i Burma/Myanmar;

  24. glæder sig over EU's tilsagn om at øge støtten til konfliktramte befolkninger og opfordrer regeringen i Burma/Myanmar til at give hjælpeorganisationer og FN adgang til etniske stater eller lade lokalsamfundsbaserede og grænseoverskridende støtte nå frem til disse sårbare befolkningsgrupper;

  25. opfordrer den højtstående repræsentant, EU's Udenrigstjeneste og Kommissionen til at undersøge mulighederne for at hjælpe med at sikre fred i etniske områder og til at støtte den økonomiske og sociale udvikling i samarbejde med de centrale og lokale myndigheder;

  26. glæder sig over det forestående officielle besøg af Lady Ashton, Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og hendes beslutning om at etablere en diplomatisk tilstedeværelse i landet samt til at indvie EU-kontoret ved denne lejlighed;

  27. opfordrer EU til at genoprette og derefter øge finansieringen til grænsekonsortiet for Thailand og Burma (Thailand Burma Border Consortium) med henblik på at hjælpe flygtninge i lejre i Thailand;

  28. gentager sin opfordring til Sakharovprismodtageren Daw Aung San Suu Kyi til at besøge Europa-Parlamentet for officielt at modtage den Sakharovpris, som hun blev tildelt i 1991 for alt, hvad hun har gjort for at fremme demokrati og frihed i Burma/Myanmar;

  29. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, den højtstående repræsentant, medlemsstaternes parlamenter og regeringer, FN's generalsekretær, ASEANs generalsekretær samt parlamentet og regeringen i Burma/Myanmar.