Διαδικασία : 2012/2604(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0207/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0207/2012

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 20/04/2012 - 10.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0142

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 140kWORD 103k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0202/2012
17.4.2012
PE486.761v01-00
 
B7-0207/2012

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας

σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2, του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στη Βιρμανία


(2012/2604(RSP))

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ivo Belet, Werner Langen, Tokia Saïfi, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Ria Oomen-Ruijten, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Jarosław Leszek Wałęsa, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, Mario Mauro εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Βιρμανία (2012/2604(RSP))  
B7‑0207/2012

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Βιρμανία/Μιανμάρ και δη εκείνα της 25ης Νοεμβρίου 2010 και της 20ής Μαΐου 2010,

–   έχοντας υπόψη τη δέσμη περιοριστικών μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως περιγράφεται στην κοινή θέση ΚΕΠΠΑ (2010/232/CFSP) και όπως τροποποιήθηκε τελευταίως με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1083/2011 του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2011,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 12ης Απριλίου 2011, σχετικά με την αναστολή των υψηλού επιπέδου συναντήσεων και σχετικά με την απαγόρευση χορήγησης θεωρήσεων διαβατηρίου στα μέλη της κυβέρνησης που δεν προέρχονται από τις ένοπλες δυνάμεις (απόφαση 2011/239/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου),

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβη η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης στις 28 Απριλίου 2011,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβη ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών στις 2 Απριλίου 2012 σχετικά με τις εκλογές στην Βιρμανία/Μιανμάρ,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση της συνόδου κορυφής της ASEAN το Νοέμβριο 2011, σύμφωνα με την οποία θα ανατεθεί στην Βιρμανία/Μιανμάρ η προεδρία του ASEAN το 2014,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβη ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 30 Ιανουαρίου 2012 σχετικά με την πορεία των μεταρρυθμίσεων στην Βιρμανία/Μιανμάρ,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ σχετικά με την Βιρμανία/Μιανμάρ, της 23ης Ιανουαρίου 2012,

–   έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Ύπατης Εκπροσώπου και δη εκείνες της 13ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την απελευθέρωση της Aung San Suu Kyi, της 13ης Ιανουαρίου 2011 και της 12ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την αποφυλάκιση των πολιτικών κρατουμένων και της 2ας Απριλίου 2012 σχετικά με την διεξαγωγή επαναληπτικών εκλογών,

–   έχοντας υπόψη την δήλωση της συνόδου κορυφής της ASEAN, της 3ης Απριλίου 2012 σχετικά με το αποτέλεσμα των επαναληπτικών εκλογών της 1ης Απριλίου 2012 και τις εκκλήσεις περί άρσης των κυρώσεων,

–   έχοντας υπόψη τις διάφορες συναντήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μεταξύ του Προέδρου Thein Sein της Μιανμάρ και της Aung San Suu Kyi από τον Αύγουστο του 2011 και έπειτα,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A. παρακολουθώντας με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον την διαδικασία των σημαντικών πολιτικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων που εξελίσσεται στη Βιρμανία/Μιανμάρ υπό την ηγεσία του Προέδρου Thein Sein, καθώς και τον διάλογο μεταξύ της κυβέρνησης και των πολιτικών παραγόντων που βρίσκονταν παλαιότερα εκτός Κοινοβουλίου·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεξαγωγή των επαναληπτικών εκλογών της 1ης Απριλίου, η αποστολή προσκλήσεων σε ξένους παρατηρητές και η παρουσία των τελευταίων, μεταξύ των οποίων και εκπροσώπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στη χώρα, αποτελούν πειστήρια της βούλησης της κυβέρνησης της Βιρμανίας/Μιανμάρ να συνεχίσει στο δρόμο των μεταρρυθμίσεων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία των μεταρρυθμίσεων πρέπει να είναι βιώσιμη και αμετάκλητη και επισημαίνοντας την ευθύνη της κυβέρνησης της Βιρμανίας/Μιανμάρ όσον αφορά την συνέχιση των μεταρρυθμίσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το αξιοσημείωτο πρόγραμμα πολιτικών μεταρρυθμίσεων που ανέλαβαν να υλοποιήσουν ο Πρόεδρος, η Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Βιρμανίας/Μιανμάρ, σε συνδυασμό με την δέσμευση υπέρ της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, μπορεί να ανοίξει το δρόμο για την εθνική συμφιλίωση·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτες οι εν εξελίξει αλλαγές δημιουργούν σημαντικές νέες δυνατότητες για να διαμορφωθεί μια ανανεωμένη σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βιρμανίας/ Μιανμάρ·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσφατη αποφυλάκιση ικανού αριθμού πολιτικών κρατουμένων σηματοδοτεί ένα κρίσιμο βήμα προς τα εμπρός και καταδεικνύει την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να μην εγκαταλείψει τον δρόμο των μεταρρυθμίσεων· παρατηρώντας εντούτοις ότι εκατοντάδες πολιτικών κρατουμένων εξακολουθούν να παραμένουν φυλακισμένοι υπό άθλιες συνθήκες και χωρίς πρόσβαση σε σύννομα ένδικα μέσα και σημειώνοντας επίσης ότι πολλοί από τους αποφυλακισθέντες έχουν απλώς αποφυλακιστεί υπό όρους και ότι όλοι ανεξαιρέτως οι κατασταλτικοί νόμοι που χρησιμοποιήθηκαν για την φυλάκισή τους εξακολουθούν να παραμένουν σε ισχύ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση έχει στρέψει την προσοχή της στην μάστιγα δεκαετιών που αποτελούν ο εμφύλιος πόλεμος και οι ένοπλες ταραχές, με αποτέλεσμα την σύναψη σειράς εκεχειριών με τις περισσότερες ένοπλες εθνοτικές ομάδες εξαιρουμένων των Kachin·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, αν και δεν αγνοεί τις πρόσφατες θετικές αλλαγές στη χώρα, εξακολουθεί να εκφράζει τις ανησυχίες του για τις συνεχιζόμενες σοβαρές παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων και για τις συνεχιζόμενες ένοπλες συρράξεις στις περιοχές ορισμένων εθνοτικών ομάδων όπως π.χ. στην πολιτεία Kachin και στα βόρεια της πολιτείας Shan·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, επειδή η ισχύς της απόφασης του Συμβουλίου εκπνέει στις 30 Απριλίου 2012, η περαιτέρω επανεξέταση της απόφασης του Συμβουλίου για τα περιοριστικά μέτρα έχει προβλεφθεί για την επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου, στις 23 Απριλίου 2012·

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει προγραμματιστεί επίσκεψη στη Βιρμανία/Μιανμάρ της Λαίδης Ashton, Ύπατης Εκπροσώπου για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας, η οποία επίσκεψη θα λάβει χώρα εντός σύντομου χρονικού διαστήματος μετά την συνεδρίαση του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2012·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Βιρμανίας/Μιανμάρ έχει επιβεβαιώσει ότι σκοπεύει να ασχοληθεί κατά προτεραιότητα με το ζήτημα των εκτοπισμένων εσωτερικού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διατυπώσει την πρόθεσή της να στηρίξει αυτή την αλλαγή πολιτικής·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι λαϊκές γυναικείες οργανώσεις όπως το δίκτυο δράσης των γυναικών του Shan και η ένωση γυναικών Kachin Ταϊλάνδης έχουν συγκεντρώσει αποδεικτικά στοιχεία για δεκάδες βιασμούς και ομαδικούς βιασμούς που διέπραξαν στρατιώτες του βιρμανικού στρατού εις βάρος ακόμη και κοριτσιών και μιας ανάπηρης γυναίκας·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα ανεξάρτητο και αδέκαστο δικαστικό σώμα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να υπάρξει δικαιοσύνη και κράτος δικαίου στη Μιανμάρ· καλεί την κυβέρνηση της Μιανμάρ να ξεκινήσει νομικές μεταρρυθμίσεις προκειμένου να διασφαλίσει την γνήσια ανεξαρτησία και αμεροληψία του δικαστικού σώματος·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Thein Sein ανακοίνωσε την αναστολή των εργασιών κατασκευής του φράγματος Myitsone στην πολιτεία Kachin·

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την διαφανή και αξιόπιστη διεξαγωγή των επαναληπτικών εκλογών της 1ης Απριλίου ενώ ταυτόχρονα γνωρίζει τις καταγγελίες για παρατυπίες κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου· συντάσσεται με τις αρχές στην προσπάθειά τους να εγγυηθούν τον βιώσιμο και αμετάκλητο χαρακτήρα της εν λόγω διαδικασίας·

2.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις μεταρρυθμιστικές πολιτικές του Προέδρου Thein Sein του Μιανμάρ, όπως τις περιέγραψε σε συνάντησή του με την αντιπροσωπεία ASEAN του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Naypyitaw στις 28 Φεβρουαρίου 2012·

3.  αναγνωρίζει ότι τα μέχρι τούδε επιτευχθέντα αποτελέσματα ισοδυναμούν με μια ιστορική μετάβαση από τον αυταρχισμό στη δημοκρατία που εξελίσσεται με ειρήνη και τάξη·

4.  καλεί την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Βιρμανίας/Μιανμάρ να προβούν στις αναγκαίες συνταγματικές αλλαγές προκειμένου να διασφαλίσουν την ύπαρξη ενός γνήσια δημοκρατικού κοινοβουλίου που θα εκπροσωπεί πλήρως την βούληση του λαού της Βιρμανίας/Μιανμάρ·

5.  εκφράζει ιδίως την ικανοποίησή του για την αμοιβαία προσέγγιση μεταξύ Προέδρου Thein Sein και Aung San Suu Kyi·

6.  επισημαίνει την ανάγκη, όπως τόνισε η Aung San Suu Kyi, να καταστεί η μεταρρυθμιστική διαδικασία βιώσιμη και αμετάκλητη·

7.  εκφράζει ιδίως την ικανοποίησή του για την αποφυλάκιση σημαντικού αριθμού πολιτικών κρατούμενων, συμπεριλαμβανομένων των μελών της γενιάς του 88, για την διστακτική απελευθέρωση των μέσων ενημέρωσης και του Διαδικτύου, για την νέα νομοθεσία σχετικά με την ελευθερία του συνέρχεσθαι και τις φημολογούμενες αλλαγές στη νομοθεσία και στη κρατούσα πρακτική με σκοπό την εξάλειψη της καταναγκαστικής εργασίας·

8.  καλεί την κυβέρνηση Βιρμανίας/Μιανμάρ να ερευνήσει όλες τις εναπομείνασες περιπτώσεις πολιτικών κρατούμενων και να τους αποφυλακίσει χωρίς χρονοτριβή και χωρίς όρους και παράλληλα καλεί την εθνική επιτροπή για τα ανθρώπινα δικαιώματα να εντείνει τις προσπάθειες της περί προαγωγής και διασφάλισης των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών

9.  παροτρύνει την κυβέρνηση Βιρμανίας/Μιανμάρ να συνεχίσει με την ίδια ενεργητικότητα τις επαφές της με τις ένοπλες εθνοτικές ομάδες στο πλαίσιο μιας πολιτικής διαδικασίας χωρίς στεγανά, να χρησιμοποιήσει ως εφαλτήριο τις υφιστάμενες συμφωνίες εκεχειρίας και να εργαστεί εκ του σύνεγγυς με τις τοπικές κοινωνίες και με τη διεθνή κοινότητα για να διαμορφώσει μια αξιόπιστη και βιώσιμη διαδικασία διασφάλισης της ειρήνης και της εθνικής συμφιλίωσης σε βάθος χρόνου·

10. καλεί τις αρχές της Βιρμανίας/Μιανμάρ να εγγυηθούν την ελευθερία και ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης και να επιτρέψουν την είσοδο ανεξάρτητων φορέων στην ραδιοτηλεοπτική αγορά·

11. καλεί την κυβέρνηση της Βιρμανίας/Μιανμάρ να ξεκινήσει νομικές μεταρρυθμίσεις προκειμένου να διασφαλίσει την γνήσια ανεξαρτησία και αμεροληψία του δικαστικού σώματος·

12. υπενθυμίζει ότι από τις επόμενες γενικές εκλογές που θα πραγματοποιηθούν στην Βιρμανία/Μιανμάρ το 2015 θα φανεί κατά πόσο η μεταβίβαση της εξουσίας σε μια κυβέρνηση ολοκληρωτικά απαλλαγμένη από την παρουσία των ενόπλων δυνάμεων και εκφράζουσα την ελεύθερη βούληση του λαού έχει πράγματι ξεκινήσει επιτυχώς·

13. υπενθυμίζει ότι, ακόμη και αν οι επόμενες γενικές εκλογές του 2015 είναι ελεύθερες και αμερόληπτες, οι ένοπλες δυνάμεις θα εξακολουθούν να καταλαμβάνουν το 25% των εδρών του Κοινοβουλίου που προορίζονται για αυτές και άρα θα συνεχίσουν να έχουν την δυνατότητα να ανακόπτουν τις συνταγματικές μεταρρυθμίσεις που είναι αναγκαίες για την θεμελίωση της δημοκρατίας·

14. εκφράζει την ικανοποίησή του σχετικά με το αποτέλεσμα της 19ης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, κατά την οποία παρατάθηκε η εντολή του Ειδικού Εισηγητή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για τη Βιρμανία/Μιανμάρ για έναν ακόμη χρόνο·

15. εκφράζει τη μεγάλη λύπη του διότι σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου εξακολουθούν να διαπράττονται από τις ένοπλες δυνάμεις· καλεί την κυβέρνηση της Βιρμανίας/Μιανμάρ να συμμορφωθεί με την σύσταση στην οποία προέβη ο Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ, σύμφωνα με την οποία πρέπει να διερευνηθούν αυτά τα εγκλήματα και πρέπει να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης οι αυτουργοί, με την συνδρομή των Ηνωμένων Εθνών·

16. καλεί τον Πρόεδρο Thein Sein να παρέμβει αμέσως για να δοθεί ένα τέρμα στους βιασμούς και στις πράξεις σεξουαλικής βίας που διαπράττει ο βιρμανικός στρατός και για να διωχθούν δικαστικά εκείνοι οι στρατιωτικοί που επιδόθηκαν σε τέτοιες πράξεις·

17. καλεί την κυβέρνηση της Βιρμανίας/Μιανμάρ να αναγνωρίσει πλήρη πολιτικά δικαιώματα στην εθνοτική μειονότητα των Rohingya·

18. καλεί τον Πρόεδρο Thein Sein να παρέμβει αμέσως για να τερματιστούν οι επιθέσεις του στρατού στην πολιτεία Kachin και για να ξεκινήσει η σοβαρή διαδικασία της συμφιλίωσης·

19. καλεί τον Πρόεδρο Thein Sein να μεριμνήσει ώστε να ζητείται η γνώμη των ενδιαφερόμενων τοπικών κοινοτήτων σχετικά με τα σχεδιαζόμενα φράγματα και ώστε να εκπονούνται ανεξάρτητες αξιολογήσεις περιβαλλοντικού αντικτύπου·

20. εκφράζει την ικανοποίησή του για την αναγγελία εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης δέσμης μέτρων οικονομικής ενίσχυσης ύψους 150 εκ. ευρώ και διάρκειας δύο ετών με στόχο την ενίσχυση των υποδομών υγείας και εκπαίδευσης της Μιανμάρ, την στήριξη του γεωργικού τομέα και την συνδρομή ευάλωτων ομάδων ανθρώπων που εκτοπίστηκαν λόγω των συρράξεων·

21. ζητεί από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αξιολογήσει την πολιτική αξία των κυρώσεων σε σχέση με τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στην Βιρμανία/Μιανμάρ και να ενθαρρύνει περαιτέρω μεταρρυθμίσεις αποστέλλοντας ένα σαφές πολιτικό μήνυμα που θα περιλαμβάνει σημαντική περαιτέρω άμβλυνση των περιοριστικών μέτρων·

22. αντιλαμβάνεται ότι το εμπόριο και οι επενδύσεις, βιώσιμα και υπεύθυνα, μεταξύ άλλων και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορούν να στηρίξουν τις προσπάθειες της Βιρμανία/Μιανμάρ να καταπολεμήσουν την φτώχεια και να επιτρέψουν σε ευρύτερα στρώματα του πληθυσμού να επωφεληθούν· ζητεί από το Συμβούλιο και από την Επιτροπή να εξετάσουν το ενδεχόμενο να χορηγηθεί στην Βιρμανία/Μιανμάρ προνομιακό καθεστώς πρόσβασης στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ παράλληλα λαμβάνεται μέριμνα ώστε κανένα από τα εισαγόμενα προϊόντα να μην προέρχεται από καταναγκαστική εργασία·

23. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από το Συμβούλιο να καθορίσουν σαφή χρονοδιαγράμματα και συγκριτικά κριτήρια αξιολόγησης της εν εξελίξει διαδικασίας πολιτικής και οικονομικής μεταρρύθμισης στη Βιρμανία/Μιανμάρ·

24. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να αυξήσει την βοήθεια προς τους χειμαζόμενους από τον πόλεμο πληθυσμούς και καλεί την κυβέρνηση της Βιρμανίας/Μιανμάρ να επιτρέψει στις ανθρωπιστικές οργανώσεις και στα Ηνωμένα Έθνη την πρόσβαση στις πολιτείες με πληθυσμό εθνοτικής σύνθεσης ώστε να μπορέσει η βοήθεια, τόσο τοπικά οργανωμένη όσο και διασυνοριακή, να φτάσει ως τους ευάλωτους πληθυσμούς·

25. παροτρύνει την Ύπατη Εκπρόσωπο, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και την Επιτροπή να εξετάσουν τρόπους για την διασφάλιση της ειρήνης στις περιοχές των εθνοτικών ομάδων και για την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης σε συνεργασία με τις κεντρικές και τις αποκεντρωμένες αρχές·

26. εκφράζει την ικανοποίησή του τόσο για την προσεχή επίσημη επίσκεψη που θα πραγματοποιήσει η Λαίδη Ashton, Ύπατη Εκπρόσωπος για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας, όσο και για την απόφασή της να εγκαταστήσει διπλωματική εκπροσώπηση στη χώρα και να εγκαινιάσει το Γραφείο της ΕΕ με την ίδια ευκαιρία·

27. καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να επαναφέρει και στη συνέχεια να χορηγήσει αυξημένη χρηματοδοτική βοήθεια στη Κοινοπραξία Μεθορίου Ταϊλάνδης-Βιρμανίας για να συνδράμει τα προσφυγικά στρατόπεδα στην Ταϊλάνδη·

28. απευθύνει εκ νέου πρόκληση στην βραβευμένη με το Βραβείο Ζαχάρωφ Aung San Suu Kyi να επισκεφθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε να παραλάβει επισήμως το Βραβείο που της είχε απονεμηθεί το 1991 για τους αγώνες της υπέρ της δημοκρατίας και της ελευθερίας στην Βιρμανία/Μιανμάρ.

29. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ύπατη Εκπρόσωπο, στα κοινοβούλια και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στον Γενικό Γραμματέα του ASEAN, καθώς και στο κοινοβούλιο και στην κυβέρνηση της Βιρμανίας/Μιανμάρ.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου