Menetlus : 2012/2604(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B7-0207/2012

Esitatud tekstid :

B7-0207/2012

Arutelud :

Hääletused :

PV 20/04/2012 - 10.5

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0142

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 129kWORD 73k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0202/2012
17.4.2012
PE486.761v01-00
 
B7-0207/2012

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2


Olukord Birmas


(2012/2604(RSP))

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ivo Belet, Werner Langen, Tokia Saïfi, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Ria Oomen-Ruijten, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Jarosław Leszek Wałęsa, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, Mario Mauro fraktsiooni PPE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Birmas (2012/2604(RSP))  
B7‑0207/2012

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Birma/Myanmari kohta, eriti 25. novembri 2010. aasta ja 20. mai 2010. aasta resolutsioone,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu piiravaid meetmeid, nagu need on kindlaks määratud ÜVJP ühises seisukohas (2010/232/ÜVJP) ja mida on viimati muudetud nõukogu 27. oktoobri 2011. aasta määrusega (EL) nr 1083/2011,

–   võttes arvesse nõukogu 12. aprilli 2011. aasta järeldusi kõrgetasemeliste kohtumiste peatamise ning valitsuse tsiviilisikutest liikmete suhtes kehtestatud viisakeelu kohta (nõukogu otsus 2011/239/ÜVJP),

–   võttes arvesse ELi välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 28. aprilli 2011. aasta avaldust,

–   võttes arvesse ÜRO peasekretäri 2. aprilli 2012. aasta avaldust Birma/Myanmari valimiste kohta,

–   võttes arvesse Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooni (ASEAN) riikide 2011. aasta novembri tippkohtumisel tehtud otsust, mille kohaselt on Birma/Myanmar 2014. aastal ASEANi eesistuja,

–   võttes arvesse Euroopa Ülemkogu eesistuja 30. jaanuari 2012. aasta avaldust reformide jätkamise kohta Birmas/Myanmaris,

–   võttes arvesse ELi välisasjade nõukogu 23. jaanuari 2012. aasta järeldusi Birma/Myanmari kohta,

–   võttes arvesse kõrge esindaja avaldusi, eelkõige 13. novembri 2010. aasta avaldust Aung San Suu Kyi vabastamise kohta, 13. jaanuari 2011. aasta ja 12. oktoobri 2011. aasta avaldusi poliitvangide vabastamise kohta ning 2. aprilli 2012. aasta avaldust järelvalimiste läbiviimise kohta,

–   võttes arvesse 3. aprilli 2012. aasta ASEANi tippkohtumise avaldust 1. aprillil 2012. aastal toimunud järelvalimiste tulemuste kohta ning üleskutset sanktsioonide lõpetamiseks,

–   võttes arvesse Myanmari presidendi U Thein Seini ja Daw Aung San Suu Kyi mitmeid kohtumisi alates 2011. aasta augustist,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et Euroopa Parlament jälgib sügava huviga president U Thein Seini juhtimisel toimuvat Birma/Myanmari poliitika ja majanduse olulist reformiprotsessi ning dialoogi valitsuse ja ametlikult parlamendist väljaspool asuvate sidusrühmade vahel;

B.  arvestades, et 1. aprilli järelvalimiste läbiviimine ning välisvaatlejate kutsumine ja nende kohalolek, sealhulgas Euroopa Parlamendi esindaja kohalolek valimistel tõestab Birma/Myanmari valitsuse valmisolekut reformiprotsessiga jätkata;

C. arvestades, et reformiprotsess peaks olema jätkusuutlik ja pöördumatu ning tõstma esile Birma/Myanmari valitsuse kohustust reformidega jätkata;

D. arvestades, et Birma/Myanmari presidendi, valitsuse ja parlamendi algatatud tähelepanuväärne poliitiliste reformide programm koos kohustusega pühenduda majanduse ja sotsiaalsfääri arendamisele võib sillutada teed rahvusliku leppimise saavutamise poole;

E.  arvestades, et nende toimuvate muutustega luuakse olulisi uusi võimalusi uuenenud suhte väljakujundamiseks Euroopa Liidu ja Birma/Myanmari vahel;

F.  arvestades, et suure arvu poliitvangide hiljutine vabastamine tähistab olulist edasiminekut ja näitab selgelt valitsuse otsusekindlust reforme jätkata; siiski tuleb märkida, et sajad poliitvangid on jätkuvalt vanglas, neid peetakse endiselt kohutavates tingimustes ja neil puudub juurdepääs nõuetekohasele õigusemõistmisele; samuti tuleb juhtida tähelepanu sellele, et paljud vabastatutest on vabastatud vaid tingimisi ja et ühtegi nende vangistamise alusena kasutatud repressiivsetest seadustest ei ole tühistatud;

G. arvestades, et valitsus peab tegelema aastakümneid kestnud kodusõja ja relvarahutuste pärandiga, mis on toonud kaasa mitmete relvarahu kokkulepete sõlmimise enamuse relvastatud etniliste rühmadega, välja arvatud Katšini osariigis;

H. arvestades, et ÜRO inimõiguste nõukogu, kes võtab arvesse riigis hiljuti aset leidnud positiivseid muutusi, väljendab siiski muret jätkuvate tõsiste inimõiguste rikkumise ja relvakonflikti jätkumise pärast osades etnilistes piirkondades, eriti Katšini osariigis ja Põhja-Šani osariigis;

I.   arvestades, et kuna nõukogu otsus piiravate meetmete kehtestamise kohta kaotab kehtivuse 30. aprillil 2012, toimub otsuse edasine läbivaatamine järgmisel nõukogu koosolekul 23. aprillil 2012;

J.   arvestades, et välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja pr Ashtoni visiit Birma/Myanmari on kavandatud kohe pärast nõukogu koosolekut 23. aprillil 2012;

K. arvestades, et Birma/Myanmari valitsus on kinnitanud, et käsitleb riigisisest ümberpaigutamist prioriteetse küsimusena ja arvestades, et Euroopa Liit on väljendanud oma valmisolekut poliitika muutmist toetada;

L.  arvestades, et rohujuuretasandi naisteorganisatsioonid, näiteks Šani naiste tegevusvõrgustik ja Katšini Tai naiste ühendus on registreerinud kümneid Birma sõjaväe sõdurite poolt vägistamise ja grupiviisilise vägistamise juhtusid, sealhulgas tüdrukute ja puudega naiste vägistamine;

M. arvestades, et õigusriigi põhimõtte järgimise ja õigluse saavutamiseks Myanmaris on tähtis luua sõltumatu ning erapooletu kohus; kutsub Myanmari valitsust üles alustama õigusreformidega, et tagada tegelikult sõltumatu ja erapooletu kohus;

N. arvestades, et president Thein Sein on teatanud Katšini osariigis asuva Myitsone tammi ehituse peatamisest;

1.  tunneb heameelt 1. aprilli järelvalimiste läbipaistva ja usaldusväärse läbiviimise üle, võttes teadmiseks teated eeskirjade rikkumise kohta valimiste-eelsel perioodil; toetab ametivõimude jõupingutusi, et tagada selle protsessi jätkusuutlikkus ja pöördumatus;

2.  tunneb heameelt Myanmari presidendi U Thein Seini juhtimisel läbi viidava reformipoliitika üle, mida president selgitas ASEANI riikide delegatsiooni ja Euroopa Parlamendi kohtumisel Naypyitawis 28. veebruaril 2012;

3.  tunnustab siiani tehtud edusamme, mis on samaväärsed ajaloolise üleminekuga autokraatlikult valitsusvormilt demokraatlikule valitsusvormile, kujunedes välja rahumeelselt ja korrapäraselt;

4.  kutsub Birma/Myanmari valitsust ja parlamenti üles tegema vajalikud põhiseaduslikud muudatused, et tagada tegelikult demokraatlik parlament, kes esindaks täielikult Birma/Myanmari elanike tahet;

5.  tunneb erilist heameelt heade suhete taasloomise üle president U Thein Seini ja Daw Aung San Suu Kyi vahel;

6.  rõhutab vajadust muuta reformiprotsess jätkusuutlikuks ja pöördumatuks, nagu on rõhutanud Daw Aung San Suu Kyi;

7.  tunneb eriti heameelt suure arvu poliitvangide vabastamise üle, sealhulgas liikumise 88-Generation liikmed, meedia ja internetivabaduse ettevaatliku liberaliseerimise üle, kogunemisvabaduse alaste uute õigusaktide üle ja avaldatud edusammude üle seaduste ja tavade muutmisel sunniviisilise töö kaotamiseks;

8.  kutsub Birma/Myanmari valitsust üles uurima kõiki ülejäänud poliitvangide juhtumeid ja vabastama need viivitamata ja tingimusteta, samas kutsudes riiklikku inimõiguste komisjoni üles tugevdama oma tegevust kodanike põhiõiguste edendamisel ja kaitsmisel;

9.  ergutab Birma/Myanmari valitsust jätkama oma ennetavat tegevust relvastatud etniliste rühmadega kaasava poliitilise protsessi kaudu, võttes aluseks kehtivad relvarahu kokkulepped ja tehes tihedat koostööd kohalike ametivõimude ja rahvusvahelise üldsusega, et luua usaldusväärne ja järjepidev protsess pikaajalise rahu ja rahvusliku leppimise tagamisel;

10. kutsub Birma/Myanmari ametivõime üles tagama vaba ja sõltumatut meediat ja võimaldama sõltumatutel ringhäälinguorganisatsioonidel siseneda raadio- ja televisiooniturule;

11. kutsub Birma/Myanmari valitsust üles alustama õigusreformidega, et tagada tegelikult sõltumatu ja erapooletu kohus;

12. tuletab meelde, et Birma/Myanmari järgmised üldvalimised 2015. aastal näitavad, kas võimu üleminek kodanike vaba tahte alusel valitud täielikule tsiviilvalitsusele on läinud edukalt;

13. tuletab meelde, et kuigi järgmised üldvalimised 2015. aastal on vabad ja õiglased, on sõjaväele siiski reserveeritud 25% kohtadest parlamendis, mis võimaldab neil blokeerida demokraatia tugevdamiseks vajalik põhiseaduse reform;

14. tunneb heameelt ÜRO inimõiguste nõukogu 19. istungjärgu üle, millel pikendati ÜRO eriraportööri inimõiguste küsimuses Birmas/Myanmaris mandaati veel üheks aastaks;

15. väljendab sügavat muret rahvusvahelise õiguse tõsiste rikkumiste jätkamise üle sõjaväe poolt ja kutsub Birma/Myanmari valitsust üles järgima ÜRO eriraportööri soovitust selle kohta, et ÜRO abiga tuleks nimetatud rikkumisi uurida ja nende toimepanijad vastutusele võtta;

16. kutsub president Thein Seini üles võtma viivitamata meetmeid, et lõpetada vägistamine ja seksuaalse vägivalla kasutamine Birma sõjaväe poolt ning anda kohtu alla sellistes tegudes osalenud sõdurid;

17. kutsub Birma/Myanmari valitsust üles andma Rohingya etnilisele vähemusele kõik kodanikuõigused;

18. palub president Thein Seinil võtta koheseid meetmeid, et lõpetada sõjaväe rünnakud Katšini osariigis ja alustada tõsise leppimisprotsessiga;

19. kutsub president Thein Seini üles pidama kavandatud tammiprojektide üle läbirääkimisi asjaomaste kohalike kogukondadega ja rakendama sõltumatuid keskkonnamõju hindamisi;

20. tunneb heameelt selle üle, et Euroopa Liit teatas 150 miljoni euroni küündivast kaheaastasest abipaketist Myanmarile, et aidata tal välja kujundada oma tervishoiu- ja haridusasutused, toetada põllumajandussektorit ja aidata konflikti tõttu ümberasustatud kaitsetuid isikuid;

21. nõuab, et Euroopa Liidu Nõukogu hindaks Birma/Myanmari uute olude valguses oma sanktsioonide poliitilist väärtust ja toetaks edasisi reforme selge poliitilise signaali abil, mis hõlmaks ka piiravate meetmete märkimisväärset jätkuvat lõdvendamist;

22. tunnistab, et vastutustundliku ja jätkusuutliku kaubanduse ja investeerimisega, mis toimub muu hulgas nii koos Euroopa Liiduga või selle poolt, toetatakse Birma/Myanmari jõupingutusi vaesusega võitlemisel ja suurema osa elanikkonna olukorra parandamisel ning nõuab, et nõukogu ja komisjon kaaluksid Birma/Myanmarile eelisjuurdepääsu andmist Euroopa Liidu turule, samal ajal tagades, et imporditud toodete valmistamisel ei ole kasutatud sunniviisilist tööd;

23. kutsub Euroopa Komisjoni ja nõukogu üles seadma Birma/Myanmaris toimuvale poliitika ja majanduse reformiprotsessi hindamisele selged ajakavad ning võrdlusalused;

24. tunneb heameelt Euroopa Liidu kohustuse üle suurendada konflikti all kannatava elanikkonna abistamist ning kutsub Birma/Myanmari valitsust üles andma abiorganisatsioonidele ja ÜROle juurdepääs etniliste rühmadega asustatud osariikidele või andma kaitsetule elanikkonnale kohaliku kogukonna põhist ja piiriülest abi;

25. ergutab kõrget esindajat, Euroopa välisteenistust ja komisjoni koostöös keskvõimu ja kohalike ametiasutusega uurima võimalusi rahu tagamiseks etnilistes piirkondades ning toetama majanduslikku ja sotsiaalset arengut;

26. tervitab ELi välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja pr Ashtoni eelseisvat ametlikku visiiti ning otsust luua riigis diplomaatiline esindatus ja sel puhul pidulikult avada ELi büroo;

27. kutsub Euroopa Liitu üles taastama Tai-Birma piirikonsortsiumi rahastamine ja seda seejärel suurendama, et aidata Tai laagrite pagulasi;

28. tuletab meelde oma kutse Sahharovi auhinna laureaalile Daw Aung San Suu Kyile tulla Euroopa Parlamenti, et ametlikult vastu võtta Sahharovi auhind, mis talle määrati 1991. aastal demokraatia ja vabaduse edendamise eest Birmas/Myanmaris;

29. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, kõrgele esindajale, liikmesriikide parlamentidele ja valitsustele, ÜRO peasekretärile, ASEANi peasekretärile ning Birma/Myanmari parlamendile ja valitsusele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika