Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0207/2012Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0207/2012

  PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Birmoje

  17.4.2012

  pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
  pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį
  (2012/2604(RSP))

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ivo Belet, Werner Langen, Tokia Saïfi, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Ria Oomen-Ruijten, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Jarosław Leszek Wałęsa, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, Mario Mauro PPE frakcijos vardu

  Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0202/2012

  Procedūra : 2012/2604(RSP)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  B7-0207/2012
  Pateikti tekstai :
  B7-0207/2012
  Debatai :
  Priimti tekstai :

  B7‑0207/2012

  Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Birmoje

  (2012/2604(RSP))

  Europos Parlamentas,

  –   atsižvelgdamas į savo ankstesnes, ypač į 2010 m. lapkričio 25 d. ir 2010 m. gegužės 20 d., rezoliucijas dėl Birmos (Mianmaro),

  –   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ribojamųjų priemonių rinkinį, nurodytą BUSP bendrojoje pozicijoje (2010/232/BUSP) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. spalio 27 d. Tarybos Reglamentu (ES) Nr. 1083/2011,

  –   atsižvelgdamas į Tarybos 2011 m. balandžio 12 d. išvadas dėl aukšto lygio susitikimų sustabdymo ir dėl draudimo išduoti vizą civiliams vyriausybės nariams (Tarybos sprendimas 2011/239/BUSP),

  –   atsižvelgdamas į 2011 m. balandžio 28 d. Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės pareiškimą,

  –   atsižvelgdamas į JT Generalinio Sekretoriaus 2012 m. balandžio 2 d. pareiškimą dėl rinkimų Birmoje (Mianmare),

  –   atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio mėn. Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) aukščiausiojo lygio susitikime priimtą sprendimą dėl 2014 m. pirmininkavimo ASEAN suteikimo Birmai (Mianmarui),

  –   atsižvelgdamas į 2012 m. sausio 30 d. Europos Vadovų Tarybos pirmininko pareiškimą dėl reformų Birmoje (Mianmare),

  –   atsižvelgdamas į ES Užsienio reikalų tarybos 2012 m. sausio 23 d. išvadas dėl Birmos (Mianmaro),

  –   atsižvelgdamas į Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės pareiškimus, ypač 2010 m. lapkričio 13 d. pareiškimą dėl Aung San Suu Kyi paleidimo, 2011 m. sausio 13 d. ir 2011 m. spalio 12 d. pareiškimus dėl politinių kalinių paleidimo ir 2012 m. balandžio 2 d. pareiškimą dėl papildomųjų rinkimų surengimo,

  –   atsižvelgdamas į 2012 m. balandžio 3 d. ASEAN aukščiausiojo lygio susitikime priimtą pareiškimą dėl 2012 m. balandžio 1 d. papildomųjų rinkimų rezultatų ir raginimą panaikinti sankcijas,

  –   atsižvelgdamas į įvairius Mianmaro Prezidento U Thein Seino ir Daw Aung San Suu Kyi susitikimus nuo 2011 m. rugpjūčio mėn.,

  –   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

  A. kadangi Europos Parlamentas su didžiuliu susidomėjimu stebi svarbų Birmos (Mianmaro) politinių ir ekonominių reformų procesą, kuriam vadovauja Prezidentas U Thein Sein, ir vyriausybės bei anksčiau parlamentui nepriklausiusių politinių suinteresuotųjų subjektų dialogą;

  B.  kadangi papildomųjų rinkimų balandžio 1 d. organizavimas ir užsienio stebėtojų, įskaitant Europos Parlamento atstovą, pakvietimas bei jų dalyvavimas rodo Birmos (Mianmaro) vyriausybės pasiryžimą tęsti reformų procesą;

  C. kadangi reformų procesas turėtų būti tvarus ir negrįžtamas ir pabrėžti Birmos (Mianmaro) vyriausybės atsakomybę tęsti reformas;

  D. kadangi dėmesio verta politinių reformų programa, kurią vykdo Birmos (Mianmaro) Prezidentas, vyriausybė ir parlamentas, kartu su įsipareigojimu vykdyti ekonominę ir socialinę plėtrą galėtų sudaryti sąlygas nacionaliniam susitaikymui;

  E.  kadangi šie vykstantys pokyčiai reiškia svarbias naujas galimybes atnaujinti Europos Sąjungos ir Birmos (Mianmaro) santykius;

  F.  kadangi tai, jog nesenai buvo paleista daug politinių kalinių, reiškia svarbią pažangą ir aiškiai rodo vyriausybės pasiryžimą tęsti reformų vykdymą; kadangi vis dėlto šimtai politinių kalinių ir toliau lieka įkalinti ir vis dar laikomi pasibaisėtinomis sąlygomis ir jiems nesuteikiama teisė į tinkamą teismo procesą ir kadangi daugelis tų, kurie buvo išlaisvinti, buvo paleisti tik lygtinai ir nebuvo panaikintas nė vienas represinis įstatymas, pagal kuriuos šie kaliniai buvo įkalinti;

  G. kadangi vyriausybė sprendžia išliekančią dešimtmečius trunkančio pilietinio karo ir ginkluotų konfliktų problemą ir sudaroma daug susitarimų dėl paliaubų su dauguma ginkluotų etninių grupių, o padėtis Kačinų valstijoje yra išimtis;

  H. kadangi JT Žmogaus teisių taryba, nors ir atsižvelgdama į neseniai įvykusius teigiamus pokyčius šalyje, vis dar reiškia susirūpinimą dėl tebesitęsiančių rimtų žmogaus teisių pažeidimų ir dėl tebesitęsiančių ginkluotų konfliktų kai kuriose etninių grupių vietovėse, ypač Kačinų ir Šiaurės Šanų valstijose;

  I.   kadangi 2012 m. balandžio 30 d. baigia galioti Tarybos sprendimas, kuriuo nustatomos ribojamosios priemonės, ir tolesnis persvarstymas numatytas kitame 2012 m. balandžio 23 d. Tarybos posėdyje;

  J.   kadangi Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai C. Ashton vizitas į Birmą (Mianmarą) vyks netrukus po 2012 m. balandžio 23 d. Tarybos posėdžio;

  K. kadangi Birmos (Mianmaro) vyriausybė patvirtino, kad pirmenybę teiks perkėlimo šalies viduje klausimo sprendimui ir kadangi Europos Sąjunga išreiškė savo norą remti šį politikos pasikeitimą;

  L.  kadangi vietos moterų organizacijos, pvz., Šanų valstijos moterų veiklos tinklas ir Kačinų valstijos moterų asociacija Tailande, užregistravo daugybę Birmos kariuomenės kareivių įvykdytų išžaginimo ir grupinio išžaginimo, įskaitant mergaičių ir neįgalių moterų išžaginimus, atvejų;

  M. kadangi nepriklausomos ir nešališkos teisminės institucijos yra labai svarbios siekiant Mianmare sukurti teisinę valstybę ir teisingumą; ragina Mianmaro vyriausybę pradėti teisines reformas siekiant užtikrinti, kad teisminės institucijos būtų tikrai nepriklausomos ir nešališkos;

  N. kadangi Prezidentas Thein Sein pranešė, kad Myitsone užtvankos statyba Kačinų valstijoje bus sustabdyta;

  1.  palankiai vertina skaidrų ir patikimą papildomųjų rinkimų organizavimą balandžio 1 d., tačiau atkreipia dėmesį į pažeidimus pasirengimo rinkimams laikotarpiu, apie kuriuos pranešta; taip pat remia valdžios institucijų pastangas užtikrinti, kad šis procesas būtų tvarus ir negrįžtamas;

  2.  palankiai vertina Mianmaro Prezidento U Thein Seino vadovaujamą reformų procesą, kurį jis paaiškino 2012 m. vasario 28 d. Neipide vykusiame susitikime su Europos Parlamento delegacija ryšiams su Pietryčių Azijos šalimis ir Pietryčių Azijos valstybių asociacija;

  3.  pripažįsta iki šiol pasiektus rezultatus, kurie reiškia taikiai ir tvarkingai vykstantį istorinį perėjimą nuo autokratinio prie demokratinio valdymo;

  4.  ragina Birmos (Mianmaro) vyriausybę ir parlamentą priimti reikalingus Konstitucijos pakeitimus siekiant užtikrinti, kad parlamentas būtų tikrai demokratiškas ir jame būtų visapusiškai atstovaujama Birmos (Mianmaro) žmonių valiai;

  5.  ypač palankiai vertina abipusį Prezidento U Thein Seino ir Daw Aung San Suu Kyi santykių atnaujinimą;

  6.  pabrėžia, jog būtina, kad reformų procesas būtų tvarus ir negrįžtamas, kaip akcentavo Daw Aung San Suu Kyi;

  7.  ypač palankiai vertina daugelio politinių kalinių, įskaitant organizacijos „1988-ųjų studentų karta“ narius, paleidimą, laipsnišką žiniasklaidos liberalizavimą ir laisvę naudotis internetu, naujus teisės aktus dėl susirinkimų laisvės ir pažangą, apie kurią pranešta, keičiant teisės aktus ir praktiką, kad būtų panaikintas priverstinis darbas;

  8.  ragina Birmos (Mianmaro) vyriausybę ištirti visas likusias politinių kalinių bylas ir nedelsiant bei besąlygiškai juos paleisti ir ragina Nacionalinę žmogaus teisių komisiją intensyviau dirbti skatinant ir apsaugant piliečių pagrindines teises;

  9.  ragina Birmos (Mianmaro) vyriausybę ir toliau aktyviai palaikyti ryšius su ginkluotomis etninėmis grupėmis vykdant įtraukųjį politinį procesą, remiantis egzistuojančiais susitarimais dėl paliaubų, ir dirbti išvien su vietos valdžios institucijomis ir tarptautine bendruomene siekiant sukurti patikimą ir tvarų procesą užtikrinant ilgalaikę taiką ir nacionalinį susitaikymą;

  10. ragina Birmos (Mianmaro) valdžios institucijas užtikrinti laisvą ir nepriklausomą žiniasklaidą ir leisti į radijo ir televizijos rinką patekti nepriklausomiems transliuotojams;

  11. ragina Birmos (Mianmaro) vyriausybę pradėti teisines reformas siekiant užtikrinti, kad teisminės institucijos būtų tikrai nepriklausomos ir nešališkos;

  12. primena, kad kiti visuotiniai rinkimai Birmoje (Mianmare) 2015 m. parodys, ar buvo sėkmingai įgyvendintas galios perdavimas visiškai civilinei vyriausybei, išrinktai laisva žmonių valia;

  13. primena, kad net jei kiti visuotiniai rinkimai 2015 m. bus laisvi ir teisingi, kariškiai vis dar turi 25 proc. rezervuotų vietų parlamente, o tai leistų jiems stabdyti konstitucinę reformą, kuri yra itin svarbi stiprinant demokratiją;

  14. palankiai vertina Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos 19-osios sesijos išvadas, pagal kurias Specialiojo pranešėjo žmogaus teisių padėties Birmoje (Mianmare) klausimais įgaliojimai buvo pratęsti dar metams;

  15. reiškia gilų susirūpinimą dėl to, kad kariuomenė ir toliau vykdo didelius tarptautinės teisės pažeidimus, ir ragina Birmos (Mianmaro) vyriausybę atsižvelgti į Jungtinių Tautų specialiojo pranešėjo rekomendaciją, kad šie nusikaltimai būtų ištirti ir už juos atsakingi asmenys su Jungtinių Tautų pagalba būtų patraukti atsakomybėn;

  16. ragina Prezidentą Thein Seiną nedelsiant imtis veiksmų, kad būtų sustabdyti Birmos kariuomenės prievartavimai ir seksualinis smurtas, ir vykdyti tų kariškių, kurie dalyvavo tokiuose veiksmuose, baudžiamąjį persekiojimą;

  17. ragina Birmos (Mianmaro) vyriausybę rohinjų etninės mažumos grupei suteikti visavertes piliečių teises;

  18. ragina Prezidentą Thein Seiną nedelsiant imtis veiksmų, kad būtų sustabdytos kariuomenės atakos Kačinų valstijoje ir pradėti tikrą susitaikymo procesą;

  19. ragina Prezidentą Thein Seiną konsultuotis su susijusiomis vietos bendruomenėmis dėl planuojamų užtvankų projektų ir atlikti nepriklausomus poveikio aplinkai vertinimus;

  20. palankiai vertina Europos Sąjungos pareiškimą dėl 150 mln. eurų pagalbos dvejiems metams paketo siekiant padėti Mianmarui kurti savo sveikatos apsaugos ir švietimo struktūras, teikti pagalbą žemės ūkio sektoriui ir padėti pažeidžiamiems asmenims, kurie dėl konflikto buvo perkelti;

  21. ragina ES Tarybą atsižvelgiant į naujas aplinkybes Birmoje (Mianmare) įvertinti sankcijų politinę reikšmę ir skatinti tolesnes reformas suteikiant aiškų politinį signalą, įskaitant esminį tolesnį ribojamųjų priemonių švelninimą;

  22. pripažįsta, kad vykdant atsakingą ir tvarią prekybą ir investuojant, įskaitant prekybą su Europos Sąjunga ir jos investicijas, remiamos Birmos (Mianmaro) pastangos kovoti su skurdu ir padėti platesniems gyventojų sluoksniams, ir ragina Tarybą ir Komisiją apsvarstyti galimybę Birmai (Mianmarui) sudaryti privilegijuotos prieigos prie Europos Sąjungos rinkos sąlygas kartu užtikrinant, kad nė vienas importuojamas produktas nebūtų pagamintas naudojant priverstinį darbą;

  23. ragina Europos Komisiją ir Tarybą nustatyti aiškius terminus ir kriterijus, susijusius su vykstančio politinių ir ekonominių reformų proceso Birmoje (Mianmare) vertinimu;

  24. palankiai vertina Europos Sąjungos įsipareigojimą didinti paramą nuo konflikto kenčiančioms gyventojų grupėms ir ragina Birmos (Mianmaro) vyriausybę pagalbos agentūroms ir Jungtinių Tautų atstovams leisti patekti į valstijas, kuriose gyvena etninės grupės, arba teikti vietos bendruomenių ir tarpvalstybinę pagalbą, kad ji pasiektų pažeidžiamas gyventojų grupes;

  25. ragina vyriausiąją įgaliotinę, Europos išorės veiksmų tarnybą ir Komisiją ieškoti būdų, kaip bendradarbiaujant su centrinėmis ir vietos valdžios institucijomis padėti užtikrinti taiką etninių grupių vietovėse ir remti ekonominę ir socialinę plėtrą;

  26. džiaugiasi netrukus vyksiančiu oficialiu Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai C. Ashton vizitu, taip pat jos sprendimu užtikrinti diplomatinį atstovavimą šalyje ir ta proga iškilmingai atidaryti ES biurą;

  27. ragina Europos Sąjungą atnaujinti ir padidinti Tailando ir Birmos pasienio konsorciumo finansavimą siekiant teikti paramą pabėgėliams Tailando stovyklose;

  28. primena kvietimą A. Sacharovo premijos laureatei Daw Aung San Suu Kyi apsilankyti Europos Parlamente, kad jai būtų oficialiai įteikta A. Sacharovo premija, kuria ji apdovanota 1991 m. už veiklą skatinant demokratiją ir laisvę Birmoje (Mianmare);

  29. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, vyriausiajai įgaliotinei, valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, ASEAN Generaliniam Sekretoriui ir Birmos (Mianmaro) parlamentui ir vyriausybei.