Rezolūcijas priekšlikums - B7-0207/2012Rezolūcijas priekšlikums
B7-0207/2012

  REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par stāvokli Birmā

  17.4.2012

  iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,
  saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu
  (2012/2604(RSP))

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ivo Belet, Werner Langen, Tokia Saïfi, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Ria Oomen-Ruijten, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Jarosław Leszek Wałęsa, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, Mario Mauro PPE grupas vārdā

  Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B7-0202/2012

  Procedūra : 2012/2604(RSP)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  B7-0207/2012
  Iesniegtie teksti :
  B7-0207/2012
  Debates :
  Pieņemtie teksti :

  B7‑0207/2012

  Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Birmā

  (2012/2604(RSP))

  Eiropas Parlaments,

  –   ņemot vērā Parlamenta iepriekšējās rezolūcijas par Birmu/Mjanmu, jo īpaši 2010. gada 25. novembra rezolūciju un 2010. gada 20. maija rezolūciju,

  –   ņemot vērā KĀDP Kopējā nostājā (2010/232/KĀDP) noteikto Eiropas Savienības ierobežojošo pasākumu kopumu, kurā pēdējie grozījumi izdarīti ar Padomes 2011. gada 27. oktobra Regulu (ES) Nr. 1083/2011,

  –   ņemot vērā Padomes 2011. gada 12. aprīļa secinājumus par augsta līmeņa sanāksmju pārtraukšanu un vīzu izsniegšanas aizliegumu valdības pilsoniskajiem pārstāvjiem (Padomes Lēmums 2011/239/KĀDP),

  –   ņemot vērā augstās pārstāves 2011. gada 28. aprīļa deklarāciju,

  –   ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra 2012. gada 2. aprīļa paziņojumu par vēlēšanām Birmā/Mjanmā,

  –   ņemot vērā Dienvidaustrumu Āzijas valstu asociācijas (ASEAN) augstākā līmeņa sanāksmes 2011. gada novembra lēmumu Birmu/Mjanmu noteikt par 2014. gada ASEAN prezidentvalsti,

  –   ņemot vērā Eiropadomes priekšsēdētāja 2012. gada 30. janvāra paziņojumu par Birmas/Mjanmas reformu virzību,

  –   ņemot vērā ES Ārlietu padomes 2012. gada 23. janvāra secinājumus par Birmu/Mjanmu,

  –   ņemot vērā augstās pārstāves paziņojumus un jo īpaši 2010. gada 13. novembra paziņojumu par Aung San Suu Kyi atbrīvošanu, 2011. gada 13. janvāra un 2011. gada 12. oktobra paziņojumu par politisko ieslodzīto atbrīvošanu un 2012. gada 2. aprīļa paziņojumu par papildvēlēšanu rīkošanu;

  –   ņemot vērā Dienvidaustrumu Āzijas valstu asociācijas (ASEAN) augstākā līmeņa sanāksmes 2012. gada 3. aprīļa paziņojumu par 2012. gada 1. aprīļa papildvēlēšanu rezultātiem un aicinājumu atcelt sankcijas,

  –   ņemot vērā Mjanmas prezidenta U Thein Sein un Daw Aung San Suu Kyi vairākas tikšanās, kuras notikušas kopš 2011. gada augusta,

  –   ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

  A. tā kā Eiropas Parlaments ar vislielāko interesi seko nozīmīgajam politisko un ekonomisko reformu procesam Birmā/Mjanmā, kuru vada prezidents U Thein Sein, un dialogam starp valdību un politiskajām ieinteresētajām personām, kuras iepriekš netika iekļautas parlamentā;

  B.  tā kā organizējot 1. aprīļa papildvēlēšanas, ielūdzot ārvalstu novērotājus un pieļaujot šo novērotāju, tostarp Eiropas Parlamenta pārstāvja, klātbūtni, Birmas/Mjanmas valdība ir pierādījusi vēlēšanos turpināt reformu procesu;

  C. tā kā reformu procesam ir jābūt ilgtspējīgam un neatgriezeniskam un uzsverot Birmas/Mjanmas valdības atbildību reformu turpināšanā;

  D. tā kā ievērojamā politisko reformu programma, kura ir uzsākta Birmas/Mjanmas prezidenta, valdības un parlamenta vadībā kopā ar apņemšanos panākt ekonomisku un sociālu attīstību, varētu pavērt ceļu nacionālas samierināšanas procesam;

  E.  tā kā notiekošās izmaiņas paver nozīmīgu iespēju atjaunotu Eiropas Savienības un Birmas/Mjanmas attiecību attīstībai;

  F.  tā kā nesenā daudzo politisko ieslodzīto atbrīvošana ir izšķirīgs solis uz priekšu un skaidri pierāda valdības apņemšanos turpināt reformu ceļu, tomēr atzīmē, ka simtiem politisko ieslodzīto joprojām atrodas cietumā, tiek turēti šausminošos apstākļos bez piekļuves pienācīgai tiesvedībai, tāpat atzīmē, ka daudzi no atbrīvotajiem cietumniekiem tika atbrīvoti vienīgi nosacīti un ka nav atcelts neviens no represīvajiem likumiem, saskaņā ar kuriem viņi tika ieslodzīti;

  G. tā kā valdība saskaras ar desmitiem gadu ilgušu pilsoņu karu un bruņotu konfliktu mantojumu, kas, izņemot Kačinas štatu, vairākkārt vainagojās ar pamieru, kuru noslēdza ar lielāko daļu no bruņotajām etniskajām grupām;

  H. tā kā ANO Cilvēktiesību padome, kaut gan ņem vērā nesenās pozitīvās pārmaiņas valstī, joprojām pauž bažas par smagajiem cilvēktiesību pārkāpumiem un bruņotajiem konfliktiem dažās etniskajās teritorijās, kas joprojām turpinās, jo īpaši Kačinas štatā un ziemeļu Šanas štatā;

  I.   tā kā Padomes lēmumam par ierobežojošu pasākumu piemērošanu 2012. gada 30. aprīlī beigsies termiņš, nākamajā Padomes 2012. gada 23. aprīļa sanāksmē paredzēts to vēlreiz pārskatīt;

  J.   tā kā neilgi pēc 2012. gada 23. aprīļa Padomes sanāksmes ir ieplānota Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos Catherine Ashton vizīte Birmā/Mjanmā;

  K. tā kā Mjanmas/Birmas valdība ir apstiprinājusi, ka tā prioritārā kārtā risinās personu pārvietošanu valsts iekšienē un tā kā Eiropas Savienība ir paudusi vēlēšanos atbalstīt šo politikas maiņu;

  L.  tā kā iedzīvotāju sieviešu organizācijas, piemēram, Šanas štata sieviešu kustības tīkls un Kačinas štata sieviešu asociācija Taizemē ir reģistrējusi desmitiem gadījumu, kas Birmas armijas kareivji veica izvarošanu un grupveida izvarošanu, kuru upuri bija arī meitenes un kāda invalīde;

  M. tā kā tiesiskuma un taisnīguma panākšanai Mjanmā ir būtiski panākt tiesu varas iestāžu neatkarību un objektivitāti; aicina Mjanmas valdību sākt tiesiskas reformas, lai panāktu patiesi neatkarīgu un objektīvu tiesu varas iestāžu izveidi;

  N. tā kā prezidents U Thein Sein ir paziņojis par Mjisonas dambja celtniecības apturēšanu Kačinas štatā,

  1.  atzinīgi vērtē 1. aprīļa papildvēlēšanu pārredzami un ticamo norisi, vienlaikus atzīmējot ziņojumus par pārkāpumiem pirmsvēlēšanu laikā; un pauž atbalstu iestādēm pūliņos padarīt šo procesu ilgtspējīgu un neatgriezenisku;

  2.  atzinīgi vērtē Mjanmas prezidenta U Thein Sein reformu politiku, ar kuru viņš iepazīstināja 2012. gada 28. februāra sanāksmē ar Eiropas Parlamenta Delegāciju attiecībām ar Dienvidaustrumu Āzijas valstīm un Dienvidaustrumu Āzijas valstu asociāciju (ASEAN), kas notika Nepjido;

  3.  atzīst līdz šim sasniegtos rezultātus, kas atspoguļo vēsturisku pāreju no autoritāras varas uz demokrātisku pārvaldību, kas ir notikusi miermīlīgā un kārtību ievērojošā veidā;

  4.  aicina Birmas/Mjanmas valdību un parlamentu veikt nepieciešamās konstitucionālās izmaiņas, lai nodrošinātu patiesi demokrātisku parlamentu, kas pilnīgi pārstāvētu Birmas/Mjanmas tautas gribu;

  5.  īpaši atzinīgi vērtē abpusējo prezidenta U Thein Sein un Daw Aung San Suu Kyi tuvināšanos;

  6.  saskaņā ar Daw Aung San Suu Kyi viedokli uzsver, ka reformu procesam ir jābūt ilgtspējīgam un neatgriezeniskam;

  7.  jo īpaši atzinīgi vērtē to, ka ir atbrīvots liels skaits politisko aizturēto, tostarp arī grupas „88–Generation” locekļi, trauslo plašsaziņas līdzekļu liberalizāciju un interneta brīvību, jaunos tiesību aktus par pulcēšanās brīvību un dokumentētos panākumus saistībā ar centieniem veikt izmaiņas tiesību aktos un praksē, lai izskaustu piespiedu darbu;

  8.  aicina Birmas/Mjanmas valdību izmeklēt visas vēl neatrisinātās politisko ieslodzīto lietas un nekavējoties viņus atbrīvot bez nosacījumiem, vienlaikus pieprasot Valsts cilvēktiesību komisijai vairāk darba ieguldīt pilsoņu pamattiesību veicināšanā un aizsardzībā;

  9.  mudina Birmas/Mjanmas valdību turpināt aktīvo dialogu ar bruņotajām etniskajām grupām, īstenojot iekļaujošu politisko procesu, nostiprinot spēkā esošos pamiera nosacījumus un kopīgi ar vietējām pašvaldībām un starptautisko sabiedrību strādājot, lai izveidotu ticamu un ilgtspējīgu procesu ilgtermiņa miera un nacionālās samierināšanas nodrošināšanai;

  10. aicina Birmas/Mjanmas iestādes nodrošināt brīvus un neatkarīgus plašsaziņas līdzekļus un atļaut neatkarīgām raidorganizācijām ienākt radio un televīzijas tirgū;

  11. aicina Birmas/Mjanmas valdību sākt tiesiskas reformas, lai panāktu patiesi neatkarīgas un objektīvas tiesu varas iestādes;

  12. atgādina, ka nākamās vēlēšanas Birmā/Mjanmā 2015. gadā parādīs, vai ir notikusi veiksmīga varas nodošana pilnībā pilsoniskai valdībai, kuru ir no brīvas gribas ievēlējusi tauta;

  13. atgādina — pat ja nākamās vēlēšanas 2015. gadā noritēs brīvā un godīgā veidā, militārajām aprindām joprojām ir rezervēti divdesmit pieci procenti vietu parlamentā, nodrošinot viņiem iespēju apturēt konstitucionālo reformu, kas ir nepieciešama, lai stiprinātu demokrātiju;

  14. atzinīgi vērtē ANO Cilvēktiesību padomes 19. sēdes rezultātus, kurā tika pieņemts lēmums pagarināt īpašā referenta cilvēktiesību jautājumos Birmā/Mjanmā pilnvaras vēl par vienu gadu;

  15. pauž nopietnas bažas, ka armija turpina īstenot nopietnus starptautisko tiesību pārkāpumus, un aicina Birmas/Mjanmas valdību ievērot Apvienoto Nāciju Organizācijas īpašā referenta ieteikumu ar ANO palīdzību izmeklēt šos noziegumus un vainīgās personas saukt pie atbildības;

  16. aicina prezidentu U Thein Sein nekavējoties pielikt punktu Birmas armijas īstenotajai izvarošanai un seksuālajai vardarbībai, kā arī saukt pie atbildības karavīrus, kuri bija iesaistījušies šajos nodarījumos;

  17. aicina Birmas/Mjanmas valdību piešķirt rohingu etniskās minoritātes grupai pilnas tiesības uz pilsonību;

  18. aicina prezidentu U Thein Sein nekavējoties veikt pasākumus, lai apturētu armijas uzbrukumus Kačinas štatā un uzsāktu nopietnu samierināšanas procesu;

  19. aicina prezidentu U Thein Sein apspriesties ar vietējām pašvaldībām, kuras ietekmē plānotais dambja projekts, un īstenot neatkarīgu ietekmes uz vidi novērtējumu;

  20. atzinīgi vērtē Eiropas Savienības paziņojumu par atbalsta paketi EUR 150 miljonu apmērā diviem gadiem, lai palīdzētu Mjanmai attīstīt tās veselības un izglītības iespējas, sniegt atbalstu lauksaimniecības nozarei un palīdzēt neaizsargātiem iedzīvotājiem, kuri ir pārvietoti konflikta dēļ;

  21. pieprasa, lai ES Padome izvērtētu sankciju politisko vērtību, ņemot vērā jauno situāciju Birmā/Mjanmā, un sekmētu turpmākas reformas, sūtot skaidru politisku vēstījumu, tostarp, vēl vairāk samazinot ierobežojošos pasākumus;

  22. atzīst, ka atbildīga un ilgtspējīga tirdzniecība un ieguldījumi, tostarp tirdzniecība ar ES un tās ieguldījumi, sniegs atbalstu Birmas/Mjanmas centieniem nabadzības apkarošanā un dos labumu plašākiem iedzīvotāju slāņiem, un pieprasa, lai Padome un Komisija apsvērtu Birmas/Mjanmas priviliģētu pieeju Eiropas Savienības tirgum, vienlaikus nodrošinot, ka importēto produktu ražošanā netika izmantots piespiedu darbs;

  23. aicina Eiropas Komisiju un Padomi noteikt skaidru grafiku un kritērijus par Birmā/Mjanmā notiekošās politiskās un ekonomiskās reformas novērtēšanu;

  24. atzinīgi vērtē Eiropas Savienības apņemšanos palielināt atbalstu konflikta skartajiem iedzīvotājiem un aicina Birmas/Mjanmas valdību nodrošināt humānās palīdzības organizācijām un Apvienoto Nāciju Organizācijai piekļuvi etnisko grupu štatiem vai atļaut sniegt vietējo kopienu vai pārrobežu palīdzību šīm neaizsargātajām iedzīvotāju grupām;

  25. mudina augsto pārstāvi, ES Ārējās darbības dienestu un Komisiju meklēt iespējas kā sekmēt mieru etnisko grupu teritorijās un atbalstīt ekonomisko un sociālo attīstību, sadarbībā ar centrālajām un vietējām iestādēm;

  26. atzinīgi vērtē ES augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos Catherine Ashton gaidāmo oficiālo vizīti, kā arī lēmumu izveidot diplomātisko pārstāvniecību šajā valstī un šajā sakarībā atklāt ES biroju;

  27. aicina Eiropas Savienību atjaunot un pēc tam palielināt finansējumu Taizemes un Birmas robežas konsorcijam, lai palīdzētu bēgļiem, kuri atrodas bēgļu nometnēs Taizemē;

  28. atkārtoti aicina Saharova balvas laureāti Daw Aung San Suu Kyi apmeklēt Eiropas Parlamentu, lai oficiāli saņemtu Saharova balvu, kura viņai tika piešķirta 1991. gadā, par visiem nopelniem demokrātijas un brīvības veicināšanai Birmā/Mjanmā;

  29. uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, augstajai pārstāvei, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram, Dienvidaustrumu Āzijas valstu asociācijas (ASEAN) ģenerālsekretāram un Birmas/Mjanmas parlamentam un valdībai.