Ontwerpresolutie - B7-0207/2012Ontwerpresolutie
B7-0207/2012

ONTWERPRESOLUTIE over de situatie in Birma

17.4.2012

naar aanleiding van een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie / hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement
(2012/2604(RSP))

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ivo Belet, Werner Langen, Tokia Saïfi, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Ria Oomen-Ruijten, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Jarosław Leszek Wałęsa, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, Mario Mauro namens de PPE-Fractie

Zie ook gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B7-0202/2012

Procedure : 2012/2604(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
B7-0207/2012
Ingediende teksten :
B7-0207/2012
Debatten :
Aangenomen teksten :

B7‑0207/2012

Resolutie van het Europees Parlement over de situatie in Birma

(2012/2604(RSP))

Het Europees Parlement,

–   gezien zijn eerdere resoluties over Birma, met name die van 25 november en 20 mei 2010,

–   gezien de reeks beperkende maatregelen die zijn neergelegd in het gemeenschappelijk GBVB-standpunt (2010/232/GBVB), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 1083/2011 van de Raad van 27 oktober 2011,

–   gezien de conclusies van de Raad van 12 april 2011 inzake de opschorting van vergaderingen op hoog niveau en het visumverbod voor civiele regeringsleden (Besluit 2011/239/GBVB),

–   gezien de verklaring van de hoge vertegenwoordiger van de EU van 28 april 2011,

–   gezien de verklaring van de secretaris-generaal van de VN van 2 april 2012 over de verkiezingen in Birma/Myanmar,

–   gezien het besluit van de ASEAN-top van november 2011 om het voorzitterschap van de ASEAN in 2014 aan Birma/Myanmar toe te laten vallen,

–   gezien de verklaring van de voorzitter van de Europese Raad van 30 januari 2012 over het pad van de hervorming in Birma/Myanmar,

–   gezien de conclusies van de Raad Buitenlandse Zaken van de EU van 23 januari 2012 over Birma/Myanmar,

–   gezien de verklaringen van de hoge vertegenwoordiger, met name de verklaringen van 13 november 2010 over de vrijlating van Aung San Suu Kyi, van 13 januari 2011 en 12 oktober 2011 over de vrijlating van politieke gevangenen en van 2 april 2012 over het houden van tussentijdse verkiezingen,

–   gezien de verklaring van de ASEAN-Top van 3 april 2012 over de uitslag van de tussentijdse verkiezingen van 1 april 2012 en de oproep tot opheffing van de sancties,

–   gezien de verschillende ontmoetingen die sinds augustus 2011 tussen president Thein Sein van Myanmar en Daw Aung San Suu Kyi hebben plaatsgevonden,

–   gezien artikel 110, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat het Europees Parlement met de grootst mogelijke belangstelling het belangrijke politieke en economische hervormingsproces volgt dat in Birma/Myanmar plaatsvindt onder leiding van president U Thein Sein, en de dialoog tussen regering en de tot voor kort buiten het parlement staande politieke actoren;

B.  overwegende dat de tussentijdse verkiezingen die op 1 april werden gehouden en de aanwezigheid van buitenlandse waarnemers die daarbij waren uitgenodigd, waaronder ook een vertegenwoordiger van het Europees Parlement, het bewijs leveren dat de regering van Birma/Myanmar bereid is het hervormingsproces door te zetten;

C. overwegende dat het hervormingsproces blijvend en onomkeerbaar moet zijn, en de verantwoordelijkheid van de regering van Birma/Myanmar onderstrepend om met de hervormingen door te blijven gaan;

D. overwegende dat het opmerkelijke politieke hervormingsprogramma waaraan de president, de regering en het parlement in Birma/Myanmar zijn begonnen, tezamen met hun inzet voor economische en sociale ontwikkeling, de weg kan vrijmaken voor nationale verzoening;

E.  overwegende dat deze veranderingen die zich nu voltrekken, belangrijke nieuwe mogelijkheden kunnen scheppen voor het ontwikkelen van hernieuwde betrekkingen tussen de Europese Unie en Birma/Myanmar;

F.  overwegende dat de recente vrijlating van een aanzienlijk aantal politieke gevangenen een elementaire stap voorwaarts betekent, en duidelijk de vastbeslotenheid van de regering toont om door te gaan op het pad van hervormingen, maar dat er nog steeds honderden politieke gevangenen vastzitten, in erbarmelijke omstandigheden en zonder toegang tot een behoorlijke rechtsgang; merkt voorts op dat velen van de vrijgelatenen slechts voorwaardelijk zijn vrijgelaten, en dat geen van de repressieve wetten op grond waarvan zij gevangen zaten, is ingetrokken;

G. overwegende dat de regering bezig is met de erfenis die tientallen jaren van burgeroorlog en gewapende onrust hebben achtergelaten, hetgeen heeft geleid tot een staakt-het-vuren met de meeste gewapende etnische groepen, met uitzondering van de situatie in Kachin;

H. overwegende dat de VN-Mensenrechtenraad zich weliswaar rekenschap geeft van de recente positieve veranderingen in het land, maar nog steeds bezorgd is over de ernstige mensenrechtenschendingen die nog steeds plaatsvinden, en over de gewapende conflicten die in sommige etnische gebieden blijven doorgaan, met name in de staat Kachin en in het noordelijke deel van de staat Shan;

I.   overwegende dat een verdere herziening van het besluit van de Raad tot instelling van beperkende maatregelen op de agenda staat voor de raadsvergadering van 23 april 2012, omdat de huidige maatregelen op 30 april 2012 aflopen;

J.   overwegende dat mevrouw Ashton, de hoge vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, spoedig na de Raadsvergadering van 23 april 2012 een bezoek aan Birma/Myanmar zal brengen;

K. overwegende dat de regering van Birma/Myanmar heeft bevestigd de binnenlandse ontheemding als prioritair probleem aan te zullen pakken, en dat de Europese Unie zich heeft verklaard deze beleidswijziging te willen steunen;

L.  overwegende dat vrouwenorganisaties als het Actienetwerk van Shan-vrouwen en de Verenging van Kachinvrouwen in Thailand tientallen gevallen hebben gedocumenteerd van verkrachting en groepsverkrachting, ook van meisjes en invalide vrouwen, door soldaten van het Birmese leger;

M. overwegende dat een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke macht een eerste voorwaarde is voor rechtsstatelijkheid en recht in Myanmar; roept de regering van Myanmar op om te beginnen aan juridische hervormingen met het oog op een werkelijke onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke macht;

N. overwegende dat president Thein Sein heeft aangekondigd dat de bouw van de Myitsone-dam in de staat Kachin zal worden opgeschort;

1.  noemt het verheugend dat de tussentijdse verkiezingen van 1 april een transparant en geloofwaardig verloop hebben gehad, al zijn er wel berichten vernomen over onregelmatigheden in de aanloopperiode naar de stembusgang; steunt de autoriteiten in hun ijver om te waarborgen dat dit proces blijvend en onomkeerbaar is;

2.  is verheugd over het hervormingsbeleid onder president U Thein Sein van Myanmar, zoals hij dit heeft uiteengezet in een ontmoeting met de ASEAN-Delegatie van het Europees Parlement die op 28 februari 2012 in Naypyitaw plaatsvond;

3.  erkent de tot dusver bereikte resultaten, die neerkomen op een historische overgang van een autocratisch bewind naar een democratisch bestuur, dat zich vreedzaam en ordentelijk voltrekt;

4.  roept regering en parlement van Birma/Myanmar op de nodige constitutionele wijzigingen aan te brengen waardoor een werkelijk democratisch parlement wordt gewaarborgd dat het volk van Birma/Myanmar volledig vertegenwoordigt;

5.  is met name verheugd over de wederzijdse toenadering tussen president U Thein Sein en Daw Aung San Suu Kyi;

6.  onderstreept dat het hervormingsproces, zoals ook Daw Aung San Suu Kyi heeft gesteld, blijvend en onomkeerbaar moet zijn;

7.  is bijzonder verheugd over de vrijlating van een aanzienlijk aantal politieke gevangenen waaronder de leden van de 88-generatie, de voorzichtige liberalisering van media en internetvrijheid, de nieuwe wetgeving inzake vrijheid van vereniging, en over de gerapporteerde voortgang van de juridische en feitelijke veranderingen die het gebruik van dwangarbeid moeten doen verdwijnen;

8.  roept de regering van Birma/Myanmar op onderzoek te doen in de zaken van de overige politieke gevangenen en deze zonder uitstel of voorwaarden vrij te laten, en doet tevens een beroep op de Nationale mensenrechtencommissie om intensiever te werken aan de bevordering en bescherming van de fundamentele rechten van de burgers;

9.  moedigt de regering van Birma/Myanmar aan door te gaan met haar proactieve toenadering tot gewapende etnische groepen, via een inclusief politiek proces, voortbouwend op de bestaande bestandsafspraken, en hand in hand samenwerkend met locale autoriteiten en de internationale gemeenschap, teneinde te komen tot een geloofwaardig en ononderbroken proces naar vrede op lange termijn en nationale verzoening;

10. roept de autoriteiten van Birma/Myanmar op vrije en onafhankelijke media te waarborgen en onafhankelijke omroepen tot de radio- en televisiemarkt toe te laten;

11. roept de regering van Myanmar op om te beginnen aan juridische hervormingen met het oog op een werkelijke onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke macht;

12. herinnert eraan dat bij de volgende algemene verkiezingen in Birma/Myanmar in 2015 zal blijken of de machtsoverdracht aan een door de vrije wil van het volk gekozen burgerregering succesvol is verlopen;

13. herinnert eraan dat ook wanneer de volgende algemene verkiezingen in 2015 vrij en eerlijk verlopen, de militairen nog altijd 25% van de zetels aan zichzelf voorbehouden zodat zij in staat blijven de constitutionele veranderingen tegen te houden die essentieel zijn voor versterking van de democratie;

14. is ingenomen met het resultaat van de 19e vergadering van de Mensenrechtenraad van de VN waardoor het mandaat van de Speciale Rapporteur voor de mensenrechtensituatie in Birma/Myanmar met een jaar is verlengd;

15. betoont zich diep bezorgd over de ernstige schendingen van het internationale recht die nog steeds door het leger worden gepleegd, en roept de regering van Birma/Myanmar op gehoor te geven aan de aanbeveling van de speciale VN-rapporteur om onderzoek te laten instellen naar die misdrijven en de verantwoordelijken ter verantwoording te roepen, met de steun van de Verenigde Naties;

16. vraagt president Thein Sein onmiddellijk actie te ondernemen om een einde te maken aan de verkrachtingen en seksuele geweldpleging door het Birmese leger, en de soldaten te vervolgen die zich aan dergelijke wandaden schuldig hebben gemaakt;

17. vraagt de regering van Birma/Myanmar de etnische minderheidsgroep van de Rohingya volledige burgerrechten te geven;

18. vraagt president Thein Sein onmiddellijk actie te ondernemen om een einde te maken aan de offensieven van het leger in de staat Kachin en een serieus verzoeningsproces op gang te brengen;

19. vraagt president Thein Sein onmiddellijk om de betrokken plaatselijke gemeenschappen te raadplegen over geplande damprojecten, en onafhankelijke milieueffectbeoordelingen te doen plaatsvinden;

20. verwelkomt de aankondiging door de Europese Unie van een hulppakket voor twee jaar van 150 miljoen EUR, bestemd voor hulp aan Myanmar bij de ontwikkeling van gezondheidszorg, onderwijs en landbouw, en voor hulp aan kwetsbare mensen die door conflicten zijn ontheemd;

21. verzoekt de Raad te evalueren welk politiek nut de sancties nog hebben in het licht van de nieuwe verhoudingen in Birma/Myanmar, en verdere hervormingen aan te moedigen door een duidelijk politiek signaal af te geven, zoals een aanmerkelijke verdere versoepeling van de beperkende maatregelen;

22. realiseert zich dat verantwoorde en duurzame handelscontacten en investeringen – ook met en vanuit de Europese Unie – de inspanningen van Birma/Myanmar voor de armoedebestrijding zullen steunen en aan bredere lagen van de bevolking ten goede zullen komen, en vraagt de Raad en de Commissie te overwegen aan Birma/Myanmar geprivilegieerde markttoegang te geven, er wel voor zorgende dat er geen producten worden ingevoerd waaraan dwangarbeid te pas is gekomen;

23. vraagt de Europese Commissie en de Raad om duidelijke tijdslijnen en ijkpunten te kiezen voor de evaluatie van de lopende politieke en economische hervormingen in Birma/Myanmar;

24. verwelkomt de toezegging van de Europese Unie om de hulp aan conflictgetroffen bevolkingsgroepen te verhogen, en roept de regering van Birma/Myanmar op toe te laten dat hulporganisaties en de Verenigde Naties etnische staten binnengaan, of dat vanuit plaatselijke gemeenschappen of over de grenzen geboden hulp deze kwetsbare bevolkingsgroepen kan bereiken;

25. spoort de hoge vertegenwoordiger, de buitenlandse dienst van de EU en de Commissie aan om de opties te bezien voor het bereiken van vrede in etnische gebieden en het steunen van economische en sociale ontwikkeling, in samenwerking met de centrale en plaatselijke autoriteiten;

26. is ingenomen met het aanstaande bezoek van mevrouw Ashton, de hoge vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, alsook met het besluit een diplomatieke vertegenwoordiging in het land te vestigen en het EU-kantoor bij die gelegenheid in te wijden;

27. vraagt de Europese Unie om de financiering van het Thailand Birma Grens Consortium (TBBC) te hervatten en vervolgens te verhogen, om de vluchtelingen in de kampen in Thailand te helpen;

28. nodigt Sacharovprijswinnares Daw Aung San Suu Kyi opnieuw uit voor een bezoek aan het Europees Parlement om officieel de Sacharovprijs in ontvangst te komen nemen die haar in 1991 werd toegekend voor alles wat zij voor democratie en vrijheid in Birma/Myanmar heeft gedaan;

29. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de hoge vertegenwoordiger, de parlementen en regeringen van de lidstaten, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, de secretaris-generaal van de ASEAN en het parlement en de regering van Birma/Myanmar.