Postup : 2012/2604(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0207/2012

Predkladané texty :

B7-0207/2012

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 20/04/2012 - 10.5

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0142

NÁVRH UZNESENIA
PDF 141kWORD 95k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0202/2012
17.4.2012
PE486.761v01-00
 
B7-0207/2012

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii v Barme


(2012/2604(RSP))

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ivo Belet, Werner Langen, Tokia Saïfi, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Ria Oomen-Ruijten, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Jarosław Leszek Wałęsa, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, Mario Mauro v mene poslaneckého klubu PPE

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Barme (2012/2604(RSP))  
B7‑0207/2012

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Barme/Mjanmarsku, najmä na uznesenia z 25. novembra 2010 a 20. mája 2010,

–   so zreteľom na súbor reštriktívnych opatrení Európskej únie uvedený v spoločnej pozícii SZBP (2010/232/CFSP) a naposledy zmenený a doplnený nariadením Rady (EÚ) č. 1083/2011 z 27. októbra 2011,

–   so zreteľom na závery Rady z 12. apríla 2011 o pozastavení schôdzí na vysokej úrovni a o zákaze vydávania víz pre civilných členov vlády (rozhodnutie Rady 2011/239/CFSP),

–   so zreteľom na vyhlásenie vysokej predstaviteľky z 28. apríla 2011,

–   so zreteľom na vyhlásenie generálneho tajomníka OSN z 2. apríla 2012 o voľbách v Barme/Mjanmarsku,

–   so zreteľom na rozhodnutie zo samitu združenia ASEAN v novembri 2011 o udelení predsedníctva združenia Barme/Mjanmarsku v roku 2014,

–   so zreteľom na vyhlásenie predsedu Európskej rady z 30. januára 2012 o reformnom úsilí v Barme/Mjanmarsku,

–   so zreteľom na závery Rady EÚ pre zahraničné veci z 23. januára 2012 o Barme/Mjanmarsku,

–   so zreteľom na vyhlásenia vysokej predstaviteľky, a najmä vyhlásenia z 13. novembra 2010 o prepustení Aun Schan Su Ťijovej, z 13. januára 2011 a 12. októbra 2011 o prepustení politických väzňov a z 2. apríla 2012 priebehu doplnkových volieb,

–   so zreteľom na vyhlásenie zo samitu združenia ASEAN z 3. apríla 2012 o výsledkoch doplnkových volieb, ktoré sa konali 1. apríla 2012, v ktorom sa vyzýva na zrušenie sankcií,

–   so zreteľom na rôzne stretnutia prezidenta Mjanmarska Theina Seina a Aun Schan Su Ťijovej od augusta 2011,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže Európsky parlament s veľkým záujmom sleduje významný proces politickej a hospodárskej reformy v Barme/Mjanmarsku pod vedením prezidenta U Thein Seina a dialóg medzi vládou a politickými aktérmi, ktorí predtým pôsobili mimo parlamentu;

B.  keďže doplňujúce voľby, ktoré sa uskutočnili 1. apríla, a pozvanie a prítomnosť zahraničných pozorovateľov vrátane zástupcov Európskeho parlamentu dokazujú, že vláda Barmy/Mjanmarska je odhodlaná pokračovať v reformnom procese;

C. keďže reformný proces by mal byť udržateľný a nezvratný a keďže je potrebné zdôrazniť zodpovednosť vlády Barmy / Mjanmarska za pokračovanie reforiem;

D. keďže významný program politických reforiem, ktorý plní vláda a parlament Barmy/Mjanmarska, spolu s jej záväzkami v súvislosti s hospodárskym a sociálnym rozvojom otvára cestu k národnému zmiereniu;

E.  keďže tieto prebiehajúce zmeny vytvárajú dôležité nové možnosti pre rozvoj obnovených vzťahov medzi Európskou úniou a Barmou/Mjanmarskom;

F.  keďže nedávne prepustenie značného počtu politických väzňov predstavuje významný pokrok a jasne preukazuje odhodlanie vlády pokračovať v reformách, pričom je však potrebné poznamenať, že stovky politických väzňov sú naďalej uväznené v hrozných podmienkach a nemajú prístup k riadnemu súdnemu konaniu, pričom je potrebné konštatovať že mnohí prepustení boli prepustení len podmienečne a represívne zákony, na základe ktorých boli uväznení, neboli zrušené;

G. keďže vláda Barmy/Mjanmarska zápasí s dedičstvom desaťročia trvajúcej občianskej vojny a ozbrojených nepokojov, v dôsledku ktorých došlo k rade dohôd o prímerí s väčšinou ozbrojených etnických skupín, pričom výnimkou je situácia v Kachine;

H. keďže Rada OSN pre ľudské práva vzala na vedomie nedávne pozitívne zmeny v krajine, ale naďalej vyjadruje znepokojenie nad neustálym závažným porušovaním ľudských práv a neutíchajúcimi ozbrojenými konfliktami v niektorých etnických oblastiach, najmä v Kachinskom štáte a na severe Šanského štátu;

I.   keďže 30. apríla 2012 skončí platnosť rozhodnutia Rady, ktorým sa zavádzajú reštriktívne opatrenia, a jeho ďalšia revízia sa plánuje na najbližšom zasadnutí Rady 23. apríla 2012;

J.   keďže v období krátko po zasadnutí Rady 23. apríla 2012 je naplánovaná návšteva vysokej predstaviteľky EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku lady Ashtonovej v Barme/Mjanmarsku;

K. keďže vláda Barmy/Mjanmarska potvrdila, že sa bude prioritne zaoberať vnútorným presídlením, a keďže Európska únia vyjadrila odhodlanie podporiť túto zmenu politiky;

L.  keďže ženské organizácie na najnižšej úrovni, ako je Akčný sieť žien v Šane (Shan Women 's Action Network) a Združenie kachinských žien v Thajsku (Kachina Women's Association Thailand) nazbieralo dôkazy o desiatkach prípadov znásilnenia a hromadného znásilňovania, okrem iného i dievčat a postihnutej ženy, páchaných vojakmi barmskej armády;

M. keďže nezávislé a nestranné súdnictvo zohráva kľúčovú úlohu, ak sa má v Barme/Mjanmarsku nastoliť právny štát; vyzýva vládu Barmy/Mjanmarska, aby v záujme zabezpečenia skutočne nezávislého a nestranného súdnictva začala právne reformy;

N. keďže prezident Thein Sein oznámil zastavenie výstavby priehrady Myitsone v Kachinskom štáte;

1.  víta transparentný a dôveryhodný priebeh doplnkových volieb, ktoré sa konali 1. apríla, pričom berie na vedomie správy o nezrovnalostiach v čase pred voľbami a podporuje orgány v ich úsilí zabezpečiť udržateľnosť a nezvratnosť tohto procesu;

2.  víta reformnú politiku prezidenta Mjanmarska U Thein Seina, ktorú vysvetlil na stretnutí s delegáciou Európskeho parlamentu v organizácii ASEAN dňa 28. februára 2012 v Neipyijtu;

3.  vyjadruje uznanie doteraz dosiahnutým výsledkom, ktoré predstavujú historický prechod od autokracie k demokracii a ktoré boli dosiahnuté mierovou cestou;

4.  vyzýva vládu a parlament Barmy/Mjanmarska, aby uskutočnili potrebné ústavné zmeny s cieľom zabezpečiť skutočne demokratický parlament, ktorý bude zastupovať vôľu všetkých obyvateľov Barmy/Mjanmarska;

5.  víta najmä vzájomné zbližovanie prezidenta U Thein Seina a Daw Aung San Suu Kyiovej;

6.  zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa dosiahla udržateľnosť a nezvratnosť reformného procesu, ako zdôraznila Daw Aung San Suu Kyi;

7.  víta najmä prepustenie značného počtu politických väzňov vrátane príslušníkov generácie 88, pozvoľné uvoľňovanie obmedzenej slobody médií a internetu, nové právne predpisy o slobode zhromažďovania a správy o pokroku týkajúce sa zmeny zákonov a praxe v záujme odstránenie nútenej práce;

8.  vyzýva vládu Barmy/Mjanmarska, aby preskúmala všetky pretrvávajúce prípady politických väzňov a aby ich bezodkladne a bezpodmienečne prepustila, a zároveň vyzýva Národnú komisiu pre ľudské práva, aby zintenzívnila svoju prácu zameranú na posilňovanie a zabezpečovanie základných práv občanov;

9.  vyzýva vládu Barmy/Mjanmarska, aby pokračovala vo svojom proaktívnom prístupe k ozbrojeným etnickým skupinám v rámci inkluzívneho politického procesu, uskutočňovala kroky nadväzujúce na súčasné prímerie a spolupracovala s miestnymi orgánmi a medzinárodným spoločenstvom s cieľom vytvoriť dôveryhodný a udržateľný proces smerujúci k zabezpečeniu dlhodobého mieru a národnému zmiereniu;

10. vyzýva orgány Barmy/Mjanmarska, aby zabezpečili slobodu a nezávislosť médií a umožnili nezávislým prevádzkovateľom vysielania prístup na rozhlasový a televízny trh;

11. vyzýva vládu Barmy/Mjanmarska, aby v záujme zabezpečenia skutočne nezávislého a nestranného súdnictva začala právne reformy;

12. pripomína, že budúce všeobecné voľby v Barme/Mjanmarsku v roku 2015 ukážu, či došlo k úspešnému odovzdanie moci čisto civilnej vláde zvolenej na základe slobodnej vôle ľudu;

13. pripomína, že aj keby budúce všeobecné voľby v roku 2015 boli slobodné a spravodlivé, armáda má v parlamente stále rezervovaných 25 % kresiel, čo jej umožňuje zablokovať ústavnú reformu nevyhnutnú na posilnenie demokracie;

14. víta záver z 19. zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva predĺžiť mandát osobitného spravodajcu pre situáciu v oblasti ľudských práv v Barme/Mjanmarsku o ďalší rok;

15. vyjadruje hlboké znepokojenie nad skutočnosťou, že armáda naďalej závažným spôsobom porušuje medzinárodné právo, a vyzýva vládu Barmy/Mjanmarska, aby sa riadila odporúčaniami osobitného spravodajcu Organizácie Spojených národov, aby za podpory Organizácie Spojených národov boli tieto zločiny vyšetrené a vinníci za ne prevzali zodpovednosť;

16. vyzýva prezidenta Thein Seina, aby okamžite zasiahol, zastavil znásilňovanie a sexuálne násilie páchané barmskou armádou a začal stíhanie tých vojakov, ktorí sa týchto činov zúčastnili;

17. vyzýva vládu Barmy/Mjanmarska, aby príslušníkom etnickej menšinovej skupiny Rohingya udelila plné občianske práva;

18. vyzýva prezidenta Thein Seina, aby prijal bezodkladné kroky na zastavenie armádnej ofenzívy v Kachinskom štáte a začal skutočný proces zmierenia;

19. vyzýva prezidenta Thein Seina, aby so zasiahnutými miestnymi komunitami konzultoval v súvislosti s plánovanými projektmi priehrady a vykonal nezávislé posúdenie vplyvu na životné prostredie;

20. víta skutočnosť, že Európska únia oznámila dvojročný balík pomoci vo výške 150 miliónov EUR s cieľom pomôcť Mjanmarsku rozvinúť jeho zdravotnícke a školské zariadenia, pomôcť poľnohospodárskemu sektoru a zraniteľným obyvateľom vysídleným v dôsledku konfliktu;

21. vyzýva Radu EÚ, aby v súvislosti so novou situáciou v Barme/Mjanmarsku zhodnotila politický význam sankcií a aby prostredníctvom jasného politického signálu vrátane ďalšieho významného uvoľnenia reštriktívnych opatrení podporila ďalšie reformy;

22. uznáva, že zodpovedný a udržateľný obchod a investície vrátane investícií obchodu s Európskou úniou a jej investícií podporia úsilie Barmy/Mjanmarska v boji proti chudobe a budú prínosné pre širšie vrstvy obyvateľstva, a žiada Radu a Komisiu, aby zvážili, či by mohol byť Barme/Mjanmarsku udelený preferenčný prístup na trh Európskej únie, avšak so zárukou, že žiadne dovážané výrobky nebudú zhotovené s použitím nútenej práce;

23. žiada Európsku komisiu a Radu, aby stanovili jasné časové horizonty a kritériá na posudzovanie priebehu procesu politickej a hospodárskej reformy v Barme / Mjanmarsku;

24. víta záväzok Európskej únie rozšíriť pomoc obyvateľstvu postihnutému konfliktom a vyzýva vládu Barmy/Mjanmarska, aby agentúram poskytujúcim pomoc a Organizácii Spojených národov umožnila prístup do etnických oblastí, aby sa k týmto ohrozeným obyvateľom dostala pomoc z miestnych komunít a cezhraničná pomoc;

25. nabáda vysokú predstaviteľku, Európsku službu pre vonkajšiu činnosť a Komisiu, aby preskúmali možnosti, ako pomôcť zabezpečiť mier v etnických oblastiach a v spolupráci s ústrednými a miestnymi orgánmi podporiť hospodársky a sociálny rozvoj;

26. víta nadchádzajúcu oficiálnu návštevu vysokej predstaviteľky EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku lady Ashtonovej, ako aj jej rozhodnutie zriadiť diplomatické zastúpenie v krajine a pri tejto príležitosti slávnostne otvoriť kanceláriu EÚ;

27. vyzýva Európsku úniu, aby obnovila financovanie konzorcia thajsko-barmskej hranice a následne ho zvýšila v záujme pomoci utečencom v táboroch v Thajsku;

28. pripomína pozvanie držiteľke Sacharovovej ceny Daw Aung San Su Ťijovej na návštevu Európskeho parlamentu za účelom oficiálneho prevzatia Sacharovovej ceny, ktorá jej bola udelená v roku 1991 za zásluhy pri presadzovaní demokracie a slobody v Barme/Mjanmarsku;

29. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vysokej predstaviteľke, parlamentom a vládam členských štátov, generálnemu tajomníkovi OSN, generálnemu tajomníkovi združenia ASEAN a parlamentu a vláde Barmy/Mjanmarska.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia