Ontwerpresolutie - B7-0208/2012Ontwerpresolutie
B7-0208/2012

  ONTWERPRESOLUTIE over de situatie in Birma

  17.4.2012

  naar aanleiding van een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
  ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement
  (2012/2604(RSP))

  Wolf Klinz, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen namens de ALDE-Fractie

  Zie ook gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B7-0202/2012

  Procedure : 2012/2604(RSP)
  Stadium plenaire behandeling
  Documentencyclus :  
  B7-0208/2012
  Ingediende teksten :
  B7-0208/2012
  Debatten :
  Aangenomen teksten :

  B7‑0208/2012

  Resolutie van het Europees Parlement over de situatie in Birma

  (2012/2604(RSP))

  Het Europees Parlement,

  –   gezien zijn eerdere resoluties over Birma/Myanmar, met name deze van 25 november 2010 en 20 mei 2010,

  –   gezien de conclusies van de Raad over Birma/Myanmar van 26 april 2010,

  –   gezien de huidige sancties en beperkende maatregelen van de Europese Unie, neergelegd in het Gemeenschappelijk Standpunt 2010/232/GBVB,

  –   gezien de conclusies van de Raad van 12 april 2011 inzake het tijdelijk afschaffen van de opschorting van vergaderingen op hoog niveau alsook inzake de opschorting van sancties tegen nieuwe civiele regeringsleden (Besluit 2011/239/GBVB),

  –   gezien het Besluit van de Raad van 16 augustus 2011 (2011/504/GBVB ) houdende wijziging van Besluit 2010/232/GBVB inzake beperkende maatregelen tegen Birma/Myanmar,

  –   gezien de verklaring van de hoge vertegenwoordiger van de EU van 7 november 2010 over de verkiezingen in Birma,

  –   gezien de verklaringen van de hoge vertegenwoordiger van 28 april 2011 en 14 oktober 2011 over de aansluiting van een aantal derde landen bij bovengenoemd Besluit van de Raad inzake beperkende maatregelen tegen Birma/Myanmar,

  –   gezien de verklaring van de secretaris-generaal van de VN van 8 november 2010 over de verkiezingen in Birma,

  –   gezien het besluit van de ASEAN-top van november 2011 om het voorzitterschap van de ASEAN in 2014 aan Myanmar toe te laten vallen,

  –   gezien de verklaring van de voorzitter van de Europese Raad van 30 januari 2012 over het pad van de hervorming in Myanmar,

  –   gezien de verklaringen van de hoge vertegenwoordiger, met name de verklaringen van 13 november 2010 over de vrijlating van Aung San Suu Kyi, van 13 januari 2011 en 12 oktober 2011 over de vrijlating van politieke gevangenen en van 2 april 2012 over het houden van tussentijdse verkiezingen,

  –   gezien de conclusies van de Raad Buitenlandse Zaken van de EU over Birma/Myanmar van 23 januari 2012,

  –   gezien de verklaring van de ASEAN-top van 3 april 2012 over de uitslag van de tussentijdse verkiezingen van 1 april 2012 en de oproep tot opheffing van de sancties,

  –   gezien de verschillende ontmoetingen die sinds augustus 2011 tussen president U Thein Sein van Myanmar en Daw Aung San Suu Kyi hebben plaatsgevonden,

  –   gezien artikel 110, lid 2, van zijn Reglement,

  A. overwegende dat de deelname van meerdere politieke partijen aan de tussentijdse verkiezingen van april, met inbegrip van de NLD-partij van Aung San Suu Kyi, en de overweldigende verkiezingsoverwinning van deze partij de wereld duidelijk hebben gemaakt dat Birma/Myanmar blijft evolueren in de richting van democratische hervormingen;

  B.  overwegende dat de uitslag van de tussentijdse verkiezingen van 1 april een belangrijke test vormde voor de omvang en de inhoud van de politieke hervormingen, wat ook werd bevestigd door de aanwezigheid van internationale waarnemers, waaronder waarnemers van het Europees Parlement, die van mening zijn dat het verkiezingsproces redelijk vrij en eerlijk is verlopen;

  C. overwegende dat de internationale waarnemers geneigd zijn het hervormingsproces als "blijvend en onomkeerbaar" te bestempelen;

  D. overwegende dat ondanks alle inspanningen, er toch sprake is van onregelmatigheden, intimidatie en een aantal arbitraire tussenkomsten in de verkiezingscampagne van Aung San Suu Kyi, en dat bijgevolg wordt gehoopt dat de autoriteiten deze onregelmatigheden onmiddellijk zullen aanpakken;

  E.  overwegende dat het opmerkelijke politieke hervormingsprogramma waaraan de regering en het parlement in Birma/Myanmar zijn begonnen, in combinatie met hun inzet voor economische en sociale ontwikkeling, de weg vrijmaakt voor nationale verzoening;

  F.  overwegende dat de veranderingen die zich nu voltrekken, belangrijke nieuwe mogelijkheden kunnen scheppen voor het tot stand brengen van betrekkingen tussen de Europese Unie en Birma/Myanmar, wat uiteindelijk ook in het land zelf tot "glasnost" (liberalisering) kan leiden;

  G. overwegende dat de Mensenrechtenraad van de VN ingenomen is met de recente positieve veranderingen, maar nog steeds bezorgd blijft over aanhoudende ernstige schendingen van de mensenrechten en daarom benadrukt dat de internationale gemeenschap Birma/Myanmar moet blijven steunen bij de uitvoering van de hervormingen;

  H. overwegende dat de recente vrijlating van een aanzienlijk aantal politieke gevangenen, onder wie leiders van studentenprotesten, journalisten, bloggers en leden van etnische groepen die opkomen voor hun rechten, een belangrijke stap voorwaarts betekent en een mooi voorbeeld is van het feit dat de regering doorgaat op het pad van de hervormingen;

  I.   overwegende dat honderden politieke gevangenen nog steeds worden onderdrukt en vervolgd;

  J.   overwegende dat de regering van Birma/Myanmar een strenge en vrij algemene internetcensuur heeft opgelegd, waarbij een soort intranet is gecreëerd dat toegang tot antiregeringssites onmogelijk maakt; overwegende dat naar verluidt slechts 118 van de 12.284 IP-adressen van het land door het regime niet geblokkeerd werden en vrije toegang hadden tot het wereldwijde internet; overwegende dat de toegang tot geblokkeerde websites gedurende de afgelopen maanden werd hersteld;

  K. overwegende dat westerse bedrijven naar verluidt medeplichtig zijn aan de voorbereiding en de uitvoering van de massale internetcensuur in Birma/Myanmar, en dat overheidsambtenaren bevestigd hebben dat er een systeem voor het filteren en controleren van websites werd aangekocht;

  L.  overwegende dat er na een bestand van 17 jaar tussen het leger van Myanmar en de KIO (Onafhankelijkheidsbeweging van Kachin) opnieuw hevige gevechten zijn uitgebroken, waardoor een humanitaire crisis is ontstaan en tienduizenden Kachins gedwongen werden hun huis achter te laten en naar China te vluchten;

  M. overwegende dat de regering van Birma/Myanmar een bestand heeft gesloten met de KNU (Nationale Unie van de Karen) en met de SSA (leger van de staat Shan), maar de verzending van humanitaire hulp naar de KIO-gebieden tegenhoudt;

  N. overwegende dat het oplossen van de conflicten met etnische groepen in Birma/Myanmar voor Westerse regeringen een absolute voorwaarde is om de huidige sancties op te heffen;

  O. overwegende dat mevrouw Ashton, de hoge vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, kort na de Raadsvergadering van 23 april 2012 een bezoek aan Birma/Myanmar zal brengen;

  1.  verzoekt de regering van Myanmar de uitslag van de tussentijdse verkiezingen van 1 april 2012 te eerbiedigen en ervoor te zorgen dat de nieuwgekozen parlementsleden zo spoedig mogelijk kunnen beginnen aan hun taken;

  2.  verzoekt de regering en het parlement van Myanmar de nodige constitutionele wijzigingen door te voeren waardoor een werkelijk democratisch parlement wordt gewaarborgd dat de gehele bevolking van Myanmar vertegenwoordigt;

  3.  verzoekt de Raad diverse positieve stappen te overwegen, zoals een verdere versoepeling van het visumverbod en meer humanitaire en ontwikkelingshulp;

  4.  verzoekt de Raad na te gaan of het huidige hervormingsproces in Birma/Myanmar ertoe kan bijdragen dat de EU de sancties grondig herbekijkt en enkele ervan reeds op zijn vergadering van 23 april 2012 kan opheffen;

  5.  is verheugd over de inspanningen van president U Thein Sein van Myanmar, die hij heeft toegelicht tijdens een ontmoeting met de ASEAN-Delegatie van het Europees Parlement die op 28 februari 2012 in Naypyitaw plaatsvond, om zijn land blijvend op weg te helpen naar democratie;

  6.  benadrukt dat het hervormingsproces blijvend en onomkeerbaar moet zijn;

  7.  verzoekt de regering van Myanmar alle politieke gevangenen vrij te laten die zij uitsluitend om politieke redenen vasthoudt;

  8.  verzoekt de regering van Birma/Myanmar haar toenadering tot etnische groepen te versterken via een inclusief politiek proces, met inbegrip van het bestand met de KNU; wijst erop dat het noodzakelijk is dat alle betrokken partijen een geloofwaardig en ononderbroken proces op gang brengen om de knelpunten aan te pakken om te komen tot vrede op lange termijn en nationale verzoening;

  9.  verzoekt de autoriteiten van Myanmar vrije en onafhankelijke media te waarborgen; verzoekt de autoriteiten van Myanmar het internetcontrolesysteem te ontmantelen en te waarborgen dat de nieuwe mediawet voor onbeperkte toegang tot informatie- en communicatietechnologie zorgt;

  10. verzoekt de Nationale Mensenrechtencommissie in Myanmar intensiever te werken aan de bevordering en de bescherming van de grondrechten van de burgers;

  11. verzoekt de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid nauw toe te zien op de inspanningen van de regering van Myanmar inzake juridische, politieke en economische hervormingen, die voor het land noodzakelijk zijn op zijn pad naar democratie;

  12. herinnert eraan dat enkel bij de volgende algemene verkiezingen in Myanmar in 2015 zal blijken of de militairen een echte machtsoverdracht aan een door de vrije wil van het volk gekozen regering zullen toestaan;

  13. is ingenomen met het resultaat van de 19e vergadering van de Mensenrechtenraad van de VN waardoor het mandaat van de speciale rapporteur voor de mensenrechtensituatie in Birma/Myanmar met een jaar is verlengd;

  14. is ingenomen met de aankondiging door de Europese Unie van een hulppakket voor twee jaar van 150 miljoen euro, bestemd voor hulp aan Myanmar bij de ontwikkeling van gezondheidszorg en onderwijs, en dus ook voor hulp aan de landbouwsector en aan personen die door conflicten zijn ontheemd;

  15. verzoekt de Commissie de regering van Birma/Myanmar bijstand te verlenen bij de invoering/versterking van de socialemarkteconomie, wat het land moet helpen minder afhankelijk te worden van China en geleidelijk de massale armoede terug te dringen;

  16. is ingenomen met het besluit van mevrouw Ashton om het EU-kantoor te Yangon tijdens haar volgende bezoek aan Myanmar in te wijden;

  17. nodigt Sacharovprijswinnares Daw Aung San Suu Kyi opnieuw uit voor een bezoek aan het Europees Parlement om officieel de Sacharovprijs in ontvangst te komen nemen die zij in 1990 heeft gewonnen voor alles wat zij voor de bevordering van de democratie en de vrijheid in Birma/Myanmar heeft gedaan;

  18. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de parlementen en regeringen van de lidstaten, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, de secretaris-generaal van de ASEAN en het parlement en de regering van Myanmar.