Návrh usnesení - B7-0210/2012Návrh usnesení
B7-0210/2012

  NÁVRH USNESENÍ o Barmě/Myanmaru

  17. 4. 2012

  předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
  v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu
  (2012/2604(RSP))

  Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL

  Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0202/2012

  Postup : 2012/2604(RSP)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  B7-0210/2012
  Předložené texty :
  B7-0210/2012
  Rozpravy :
  Přijaté texty :

  B7‑0210/2012

  Usnesení Evropského parlamentu o Barmě/Myanmaru

  (2012/2604(RSP))

  Evropský parlament,

  –   s ohledem na svá předchozí usnesení o Barmě/Myanmaru ze dne 25. listopadu 2010, ze dne 20. května 2010, ze dne 11. února 2010, ze dne 22. října 2008, ze dne 18. června 2008, ze dne 22. dubna 2008, ze dne 26. září 2007, ze dne 21. června 2007 a ze dne 14. prosince 2006,

  –   s ohledem na rozhodnutí Rady 2010/232/SZBP, 2011/504/SZBP a 2011/239/ SZBP,

  –   s ohledem na zprávu zvláštního zpravodaje OSN o situaci v oblasti lidských práv v Barmě/ Myanmaru ze dne 12. března 2012,

  –   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

  A. vzhledem k tomu, že Národní liga pro demokracii získala ve volbách 43 ze 44 míst v parlamentu, o které se ucházela; vzhledem k tomu, že opoziční vůdkyně Aun Schan Su Ťij získala křeslo v parlamentu; vzhledem k tomu, že tohoto výsledku dosáhla i přes opakované překážky, se kterými se Národní liga pro demokracii během kampaně potýkala, hrozby, pronásledování, kupování hlasů a cenzuru;

  B.  vzhledem k tomu, že poprvé v historii země bylo zahraničním pozorovatelům a novinářům dovoleno volby sledovat;

  C. vzhledem k tomu, že tyto volby jsou dalším krokem v reformním procesu, který byl zahájen v roce 2010, když vojenská junta po uspořádání voleb přinejmenším formálně předala moc civilnímu parlamentu; vzhledem k tomu, že propuštění politických vězňů, zahájení dialogu mezi vládou a opozicí, snahy o dosažení trvalého míru mezi ozbrojenými skupinami tvořenými příslušníky etnických menšin v příhraničních oblastech a první opatření k nastolení svobody sdělovacích prostředků představují pozitivní kroky směrem k demokratizaci země;

  D. vzhledem k tomu, že i přes pozitivní vývoj přetrvávají závažné problémy: strana podporovaná vojskem má stále tři čtvrtiny míst v parlamentu; tato strana je stále zvýhodňována ústavou, která ozbrojeným silám umožňuje kdykoliv se do politiky vrátit, což odporuje běžným demokratickým postupům a zásadám právního státu, a situace v oblasti lidských práv;

  E.  vzhledem k tomu, že je stále třeba čelit závažným problémům v oblasti lidských práv týkajícím se legislativní politiky, propouštění vězňů, chudoby, rozvoje a také práv etnických menšin;

  F.  vzhledem k tomu, že během bojů v Kačjinském státě na severu Barmy nadále dochází k závažnému porušování lidských práv a humanitární pomoc pro desetitisíce vysídlených osob je znemožněna;

  1.  blahopřeje obyvatelům Barmy/Myanmaru k průběhu dodatečných voleb, které se konaly dne 1. dubna; gratuluje Aun Schan Su Ťij a členům Národní ligy pro demokracii k jejich úspěchu; vyzývá vládu a parlament Barmy/Myanmaru, aby odstranily všechny případné překážky, které by nově zvoleným politikům mohly stát v cestě při zahájení jejich práce v parlamentu;

  2.  vyzývá vládu a parlament Barmy/Myanmaru, aby pokročovaly v přechodu ke skutečné demokracii a právnímu státu a urychlily jej; znovu zdůrazňuje, že skutečný dialog a celostátního usmíření je pro přechod k demokracii naprosto zásadní;

  3.  vyzývá vládu a parlament Barmy/Myanmaru, aby začaly řešit dlouhotrvající sociální a hospodářské problémy a postavily se výzvám v oblasti rozvoje, a to zejména v příhraničních oblastech postižených konflikty a obývaných převážně etnickými menšinami;

  4.  naléhavě žádá vládu Barmy/Myanmaru, aby neprodleně a bezpodmínečně propustila všechny vězně svědomí a navrátila jim veškerá politická práva a aby upustila od dalšího politicky motivovaného zatýkání;

  5.  vítá zřízení Národní komise pro lidská práva; vyzývá vládu Barmy/Myanmaru, aby zajistila, že bude provedeno úplné, transparentní, účinné, nestranné a nezávislé vyšetřování všech údajných případů porušování lidských práv a že  odpovědné osoby budou postaveny před soud, aby byla ukončena beztrestnost takovýchto zločinů;

  6.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad ozbrojenými konflikty v některých oblastech a vyzývá vládu Barmy/Myanmaru, aby chránila civilní obyvatelstvo ve všech částech země; vyzývá všechny zúčastněné strany, aby přísně dodržovaly stávající příměří;

  7.  znovu vyjadřuje hluboké znepokojení nad pokračující diskriminací, porušováním lidských práv, násilím, vysídlováním a hospodářským utlačováním četných etnických menšin, mimo jiné i etnické menšiny Rohingya v severní části Arakanského státu a vyzývá vládu Barmy/Myanmaru, aby neprodleně zavedla opatření, která povedou ke zlepšení situace těchto skupin;

  8.  důrazně žádá vládu Barmy/Myanmaru, aby okamžitě ukončila pokračující nábor a využívání dětských vojáků, zintenzivnila opatření na ochranu dětí před ozbrojeným konfliktem a pokračovala ve spolupráci se zvláštním zástupcem generálního tajemníka OSN pro otázky dětí v ozbrojených konfliktech;

  9.  vyzývá EU, aby zrušila sankce proti Barmě/Myanmaru; vyjadřuje svůj záměr podrobně sledovat vývoj v této zemi;

  10. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, vládě a parlamentu Barmy/Myanmaru, Aun Schan Su Ťij, Národní lize pro demokracii, vládám členských států sdružení ASEAN a ASEM, sekretariátu sdružení ASEM, meziparlamentní skupina pro Myanmar při ASEAN, generálnímu tajemníkovi OSN, vysoké komisařce OSN pro lidská práva a zvláštnímu zpravodaji OSN pro lidská práva v Barmě.