Resolutsiooni ettepanek - B7-0210/2012Resolutsiooni ettepanek
B7-0210/2012

  RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Birma/Myanmar

  17.4.2012

  komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
  vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2
  (2012/2604(RSP))

  Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel

  Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0202/2012

  Menetlus : 2012/2604(RSP)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  B7-0210/2012
  Esitatud tekstid :
  B7-0210/2012
  Arutelud :
  Hääletused :
  Vastuvõetud tekstid :

  B7‑0210/2012

  Euroopa Parlamendi resolutsioon Birma/Myanmari kohta

  (2012/2604(RSP))

  Euroopa Parlament,

  –   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Birma/Myanmari kohta, eelkõige 25. novembri 2010. aasta, 20. mai 2010. aasta, 11. veebruari 2010. aasta, 22. oktoobri 2008. aasta, 18. juuni 2008. aasta, 22. aprilli 2008. aasta, 26. septembri 2007. aasta, 21. juuni 2007. aasta ja 14. detsembri 2006. aasta resolutsiooni,

  –   võttes arvesse nõukogu otsuseid 2010/232/ÜVJP, 2011/504/ÜVJP ja 2011/239/ÜVJP,

  –   võttes arvesse ÜRO eriraportööri 12. märtsi 2012. aasta aruannet inimõiguste olukorra kohta Birmas/Myanmaris,

  –   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

  A. arvestades, et järelvalimiste tulemusel võitis Rahvuslik Demokraatialiiga (National League for Democracy – NLD) 44st kohast 43 kohta; arvestades, et opositsiooni juht Aung San Suu Kyi võitis koha parlamendis; arvestades, et selline tulemus saavutati sellest hoolimata, et Demokraatialiiga kampaaniat pidevalt takistati ähvarduste, ahistamise, häälte ostmise ja tsenseerimisega;

  B.  arvestades, et esimest korda riigi ajaloos lubati välisvaatlejatel ja ajakirjanikel valimisi jälgida;

  C. arvestades, et need valimised moodustavad osa reformiprotsessist, mida alustati 2010. aastal, kui sõjaväehunta korraldas valimised ja andis vähemalt nominaalselt võimu üle tsiviilisikutest koosnevale parlamendile; arvestades, et poliitvangide vabastamine, kõneluste alustamine valitsuse ja opositsiooni vahel, pingutused pikaajaliste rahukokkulepete sõlmimise nimel riigi piirialadel elavate mitme rahvusvähemuse sõjalise rühmitusega ning esimesed meetmed meediavabaduse saavutamiseks on positiivsed muutused riigi demokraatlikuks saamise suunas;

  D. arvestades, et kuigi on toimunud positiivne areng, on tõsised probleemid jätkuvalt olemas: parteil, mida toetab sõjavägi, on ikkagi kolm neljandikku parlamendi kohtadest; kõnealust parteid toetab põhiseadus, mis võimaldab sõjaväel igal hetkel poliitikasse tagasi tulla, mis aga omakorda on vastuolus tavaliste demokraatlike menetluste ja õigusriigi põhimõtetega; arvestades, et muret valmistab ka inimõiguste olukord;

  E.  arvestades, et vaja on tegeleda veel inimõigustega seotud tõsiste probleemidega, mis puudutavad õiguslikke meetmeid, vangide vabastamist, vaesust ja arengut ning rahvusvähemuste õigusi;

  F.  arvestades, et Birma põhjaosas asuvas Katšini osariigis toimuvad jätkuvalt tõsised inimõiguste rikkumised ning humanitaarabi andmine on kümnetele tuhandetele ümberasustatud tsiviilelanikele blokeeritud;

  1.  õnnitleb Birma/Myanmari rahvast 1. aprillil toimunud järelvalimiste puhul; õnnitleb Aung San Suu Kyid ning Rahvusliku Demokraatialiiga liikmeid võidu puhul; kutsub Birma/Myanmari valitsust ja parlamenti üles eemaldama võimalikud takistused hiljuti valitud poliitikute teelt, et nad saaksid parlamendis tööd alustada;

  2.  kutsub Birma/Myanmari valitsust ja parlamenti üles jätkama ja kiirendama üleminekut tõelise demokraatia ja õigusriigi põhimõtete järgimisele; kinnitab uuesti, et üleminekul demokraatiale on väga oluline tõeline dialoog ja rahvuslik leppimine;

  3.  kutsub Birma/Myanmari valitsust ja parlamenti üles tegelema pikaajaliste sotsiaalsete, majanduslike ja arengualaste probleemidega, eriti konfliktsetel piirialadel, kus elavad peamiselt rahvusvähemused;

  4.  nõuab, et Myanmari valitsus vabastaks viivitamata ja tingimusteta kõik meelsusvangid ning taastaks täielikult nende poliitilised õigused ja hoiduks edaspidi poliitilistest vangistamistest;

  5.  kiidab heaks riikliku inimõiguste ja vabaduste komisjoni asutamise; kutsub Birma/Myanmari valitsust üles tagama kõikide väidetavate inimõiguste rikkumiste täieliku, läbipaistva, tõhusa, erapooletu ja sõltumatu uurimise ning tooma kohtu ette kõik vastutavad isikud, et kaotada karistamatus selliste kuritegude eest;

  6.  väljendab sügavat muret mõnedes piirkondades toimuvate relvastatud konfliktide üle ning kutsub Birma/Myanmari valitsust üles kaitsma tsiviilelanikkonda riigi kõikides osades; kutsub kõiki osapooli rangelt järgima kehtivaid relvarahukokkuleppeid;

  7.  väljendab veel kord tõsist muret selle üle, et põhjas asuvas Arakani osariigis jätkuvad diskrimineerimine, inimõiguste rikkumised, vägivald, sundümberasustamine ja majanduslikud raskused, mis mõjutavad paljusid rahvusvähemusi, sealhulgas, kuid mitte ainult rohingya rahvusvähemust, ning kutsub Birma/Myanmari valitsust üles võtma viivitamata meetmeid, et parandada nende olukorda;

  8.  nõuab tungivalt, et Birma/Myanmari valitsus lõpetaks viivitamata lapssõdurite värbamise ja kasutamise, tugevdaks meetmeid, mille eesmärk on tagada laste kaitse relvakonfliktide eest, ja jätkaks koostööd ÜRO peasekretäri eriesindajaga laste ja relvastatud konflikti küsimuses;

  9.  kutsub ELi üles peatama sanktsioonide kohaldamise Birma/Myanmari suhtes; väljendab oma kavatsust jälgida tähelepanelikult riigi arengut;

  10. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Birma/Myanmari valitsusele ja parlamendile, Aung San Suu Kyile, NLD-le, ASEANi valitsustele ja ASEMi liikmesriikidele, ASEMi sekretariaadile, ASEANi parlamentidevahelisele Myanmari komisjonile, ÜRO peasekretärile, ÜRO inimõiguste ülemkomissarile ja ÜRO eriraportöörile inimõiguste küsimustes Birmas.