Procedure : 2012/2604(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B7-0210/2012

Ingediende teksten :

B7-0210/2012

Debatten :

Stemmingen :

PV 20/04/2012 - 10.5

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0142

ONTWERPRESOLUTIE
PDF 116kWORD 65k
Zie ook gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B7-0202/2012
17.4.2012
PE486.764v01-00
 
B7-0210/2012

naar aanleiding van een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement


over Birma/Myanmar


(2012/2604(RSP))

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat namens de GUE/NGL-Fractie

Resolutie van het Europees Parlement over Birma/Myanmar (2012/2604(RSP))  
B7‑0210/2012

Het Europees Parlement,

–   gezien zijn eerdere resoluties over Birma/Myanmar van 25 november 2010, 20 mei 2010, 11 februari 2010, 22 oktober 2008, 18 juni 2008, 22 april 2008, 26 september 2007, 21 juni 2007 en 14 december 2006,

–   gezien Besluit 2010/232/GBVB van de Raad, Besluit 2011/504/GBVB van de Raad en Besluit 2011/239/GBVB van de Raad,

–   gezien het verslag van de speciale rapporteur van de VN over de situatie van de mensenrechten in Birma/Myanmar van 12 maart 2012,

–   gezien artikel 110, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat de Nationale Liga voor Democratie (NLD) bij tussentijdse verkiezingen 43 van de 44 beschikbare zetels heeft behaald; overwegende dat oppositieleider Aung San Suu Kyi een parlementszetel heeft behaald; overwegende dat dit resultaat is behaald ondanks herhaalde tegenwerking van de campagne van de NLD, bedreigingen, pesterijen, het kopen van stemmen en censuur;

B.  overwegende dat voor het eerst in de geschiedenis van het land buitenlandse waarnemers en journalisten bij de stembusgang aanwezig mochten zijn;

C. overwegende dat de verkiezingen in kwestie een verdere stap zijn in een hervormingsproces dat gestart is in 2010, toen de militaire junta verkiezingen organiseerde en de macht, althans technisch gesproken, overdroeg aan een burgerparlement; overwegende dat de vrijlating van politieke gevangenen, de start van de dialoog tussen de regering en de oppositie, de inspanningen om te komen tot akkoorden over een langetermijnvrede met vele etnische minderheden in de grensgebieden van het land en de eerste stappen in de richting van de instelling van persvrijheid positieve stappen zijn in de richting van de democratisering van het land;

D. overwegende dat er ondanks deze positieve ontwikkelingen nog steeds ernstige problemen zijn: de partij die de voorkeur heeft van het leger, controleert nog steeds drie kwart van de parlementszetels; op basis van de grondwet heeft de bedoelde partij nog steeds een preferentiële status en mag het leger op elk moment weer politiek gaan bedrijven, hetgeen in strijd is met de normale democratische procedures en de regels van de rechtstaat; de mensenrechtensituatie;

E.  overwegende dat er nog steeds ernstige problemen op het gebied van mensenrechten zijn die moeten worden aangepakt, wat het wetgevingsbeleid, de vrijlating van gevangenen, de armoede, de ontwikkeling en de rechten van etnische minderheden betreft;

F.  overwegende dat de mensenrechten nog steeds ernstig worden geschonden bij de strijd in de staat Kachin in het noorden van Birma/Myanmar en dat de humanitaire hulp voor tienduizenden ontheemde burgers geblokkeerd is;

1.  prijst het volk van Birma/Myanmar om de organisatie van de tussentijdse verkiezingen van 1 april; feliciteert Aung San Suu Kyi en de leden van de NLD met hun succes; verzoekt de regering en het parlement van Birma/Myanmar om elke mogelijke belemmering voor de nieuw verkozen politici om hun werk in het parlement te beginnen, te verwijderen;

2.  verzoekt de regering en het parlement van Birma/Myanmar om de overgang naar echte democratie en een echte rechtstaat voort te zetten en te versnellen; verklaart nogmaals dat een authentiek proces van dialoog en nationale verzoening van essentieel belang is voor een overgang naar democratie;

3.  verzoekt de regering en het parlement van Birma/Myanmar om de al lang bestaande uitdagingen op sociaal en economisch gebeid en op het gebied van ontwikkeling, met name in de door conflicten getroffen en door etnische minderheden gedomineerde grensgebieden, aan te pakken;

4.  dringt er bij de regering van Birma/Myanmar op aan alle politieke gevangen onverwijld, onvoorwaardelijk en met volledige teruggave van hun politieke rechten vrij te laten en verdere politiek gemotiveerde arrestaties achterwege te laten;

5.  is tevreden met de oprichting van de Nationale Commissie voor de mensenrechten; verzoekt de regering van Birma/Myanmar om voor een volledig, doorzichtig, doeltreffend, onpartijdig en onafhankelijk onderzoek naar alle berichten over schendingen van de mensenrechten te zorgen en de verantwoordelijken voor de rechter te brengen, om een einde te maken aan de straffeloosheid van dat soort misdaden;

6.  is ernstig bezorgd door het gewapende conflict in sommige gebieden en verzoekt de regering van Birma/Myanmar om de burgerbevolking in alle delen van het land te beschermen; verzoekt alle partijen om bestaande akkoorden over een staakt-het-vuren strikt na te leven;

7.  herhaalt ernstig bezorgd te zijn door de voortdurende discriminatie, schendingen van de mensenrechten, gewelddaden, ontheemding en economische ontbering die vele etnische minderheden treffen, onder andere, maar niet alleen, de etnische minderheid van de Rohingya in het noorden van de staat Rakhine, en verzoekt de regering van Birma/Myanmar onmiddellijk actie te ondernemen om te zorgen voor een verbetering van de situatie van elk van de groepen in kwestie;

8.  verzoekt de regering van Birma/Myanmar met aandrang om onmiddellijk een einde te maken aan de inlijving en het inzetten van kindsoldaten, krachtigere maatregelen te nemen om kinderen tegen gewapende conflicten te beschermen en haar samenwerking met de speciale vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor kinderen in gewapende conflicten voort te zetten;

9.  verzoekt de EU de sancties tegen Birma/Myanmar op te schorten; spreekt zijn intentie uit de ontwikkeling in het land van nabij te volgen;

10. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de regeringen en parlementen van de lidstaten, de regering en het parlement van Birma/Myanmar, Aung San Suu Kyi, de NLD, de regeringen van de lidstaten van de ASEAN en de ASEM, het secretariaat van de ASEM, de interparlementaire Myanmar-groep van de ASEAN, de secretaris-generaal van de VN, de Hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN en de speciale mensenrechtenrapporteur van de VN voor Birma.

Juridische mededeling - Privacybeleid