Návrh usnesení - B7-0214/2012Návrh usnesení
B7-0214/2012

  NÁVRH USNESENÍ o právní jistotě při evropských investicích mimo Evropskou unii

  18. 4. 2012

  předložený na základě prohlášení Rady a Komise
  v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu
  (2012/2619(RSP))

  Charles Tannock, Robert Sturdy za skupinu ECR

  Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0214/2012

  Postup : 2012/2619(RSP)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  B7-0214/2012
  Předložené texty :
  B7-0214/2012
  Rozpravy :
  Přijaté texty :

  B7‑0214/2012

  Usnesení Evropského parlamentu o právní jistotě při evropských investicích mimo Evropskou unii

  (2012/2619(RSP))

  Evropský parlament,

  –   s ohledem na článek 207 SFEU,

  –   s ohledem na zprávu, kterou Parlament přijal dne 29. března 2010 a která se týkala strategického meziregionálního přidružení mezi EU a Latinskou Amerikou,

  –   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

  A. vzhledem k tomu, že článek 207 SFEU stanoví, že evropské investice ve třetích zemích jsou základním prvkem společné obchodní politiky Evropské unie, a jsou tedy nedílnou součástí politiky vnějších vztahů a po vstupu SFEU v platnost jsou výlučně v pravomoci EU;

  B.  vzhledem k oznámení vlády Argentinské republiky, že zaslala argentinskému Kongresu návrh zákona s cílem legalizovat vyvlastnění 51 % akcií společnosti YPF, která se zabývá průzkumem a těžbou ropy a zemního plynu, přičemž majoritním vlastníkem YPF je evropská společnost a právě její akcie jsou předmětem navrhovaného vyvlastnění;

  C. vzhledem k tomu, že po výše uvedeném oznámení současně následovalo převzetí kontroly nad hlavním sídlem společnosti orgány argentinské federální vlády, které donutily legitimní vedení a určené zaměstnance výše uvedeného podniku k opuštění těchto prostor;

  D. vzhledem k tomu, že společnost byla v posledních měsících terčem štvavé veřejné kampaně, která mohla – spolu s celou řadou správních rozhodnutí – přispět k poklesu hodnoty jejích akcií;

  E.  vzhledem k tomu, že Evropská komise vyjádřila při mnoha příležitostech v rámci WTO své znepokojení nad povahou a uplatňováním restriktivních opatření na dovoz, která zavedla argentinská vláda a která postihují stále větší počet zemí, jež jsou členy Světové obchodní organizace;

  F.  vzhledem k tomu, že dne 30. března 2012 vyjádřila Evropská unie spolu se Spojenými státy a dalšími 10 zeměmi ve WTO v písemném prohlášení své přetrvávající a stále vážnější obavy týkající se povahy a uplatňování restriktivních opatření v oblasti obchodu, která přijala Argentina a která nepříznivě ovlivňují dovozy do této země z mnoha členských států EU a mají negativní dopad na podniky z EU; vzhledem k tomu, že některé členské státy EU, např. Velká Británie, byly postiženy více než jiné, přičemž vláda vyvíjí na domácí podniky značný tlak, aby se vyhýbaly rozvíjení obchodní činnosti kvůli politickým hlediskům;

  G. vzhledem k tomu, že v březnu Spojené státy pohrozily Argentině pozastavením obchodních preferencí v rámci svého všeobecného systému preferencí (GSP) v reakci na to, že Argentina nezaplatila více než 300 milionů USD jako náhradu za dva spory, které se týkaly amerických investorů;

  H. vzhledem k tomu, že Argentinská republika, která je členem sdružení MERCOSUR, je v současnosti účastníkem procesu vyjednávání s EU o dohodě o přidružení, a že jedním z jejich hlavních cílů je postupná a oboustranná liberalizace obchodu, přičemž nabídky obou stran z oblasti zemědělství, služeb a investic budou hrát v úspěšném završení jednání významnou roli;

  I.   vzhledem k tomu, že se Argentinská republika tradičně těšila výhodám v rámci Všeobecného systému preferencí (GSP), které jí EU jednostranně udělila;

  1.  lituje rozhodnutí argentinské vlády přistoupit k vyvlastnění majoritního podílu akcií evropské společnosti, neboť jde o diskutabilní rozhodnutí, jež nese jednoznačně známky konfiskace a je útokem na svobodu podnikání a na princip právní jistoty v oblasti investic, a pro Evropu zhoršuje investiční prostředí v Argentině;

  2.  vyjadřuje své nejhlubší znepokojení, pokud jde o přijaté rozhodnutí, neboť je porušením mezinárodního práva a závazků Argentiny vůči WTO; varuje před možnými negativními důsledky, které takováto jednostranná opatření mohou přinést, např. před odlivem mezinárodních investic, neboť přímé zahraniční investice z jiných zemí a zejména z EU jsou pro rozvoj Argentiny životně důležité, a zároveň varuje před rizikem, které tento postoj představuje, protože může mít pro Argentinu nepříznivé důsledky v oblasti mezinárodního obchodu; připomíná v této souvislosti podobnost tohoto případu s jinými, kdy také byly zájmy EU vyvlastněny v jiných částech světa;

  3.  připomíná tradiční přátelství mezi EU a Argentinskou republikou, s níž ji pojí společné hodnoty a zásady, a naléhavě vyzývá argentinské orgány k návratu k ovzduší dialogu a jednání, neboť to je nejlepší způsob, jak vyřešit případné sporné otázky mezi strategickými obchodními partnery;

  4.  připomíná, že probíhající jednání o dohodě o přidružení mezi EU a sdružením MERCOSUR má za cíl vytvořit rámec hospodářské integrace a politického dialogu mezi oběma skupinami zemi s cílem dosáhnout nejvyššího stupně pokroku a prosperity pro oba regiony, a že rozhodnutí podobná tomu, které přijaly argentinské orgány, nenapomáhají vytvoření atmosféry porozumění a přátelství, která je k dosažení takové dohody nezbytná;

  5.  vyzývá předsedu Evropské rady, předsedu Evropské komise a vysokou představitelku pro SZBP, aby intervenovali u argentinských orgánů za účelem ochrany zájmů Společenství a zajištění principu právní jistoty, který je zárukou evropské přítomnosti a evropských investic v této zemi;

  6.  naléhavě žádá Evropskou komisi, aby prozkoumala a případně přijala opatření potřebná k ochraně zájmů EU v Argentině, aby se předešlo vzniku podobných situací, které mohou v budoucnu nastat; v této souvislosti vyjadřuje svou solidaritu s neutěšenou situací Repsolu;

  7.  požaduje, aby předseda Evropské komise intervenoval u skupiny G20 a u WTO, aby vyjádřil znepokojení EU a aby prohlásil, že tyto kroky jsou zjevným porušením mezinárodních závazků členského státu vůči jednomu z členů těchto dvou organizací;

  8.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám členských států, vládě a Kongresu Argentinské republiky a členům Rady sdružení MERCOSUR.