Menetlus : 2012/2619(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B7-0214/2012

Esitatud tekstid :

B7-0214/2012

Arutelud :

Hääletused :

PV 20/04/2012 - 10.6
CRE 20/04/2012 - 10.6

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0143

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 117kWORD 63k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0214/2012
18.4.2012
PE486.768v01-00
 
B7-0214/2012

nõukogu ja komisjoni avalduste alusel

vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2


Euroopa investeeringute õiguskindlus väljaspool Euroopa Liitu


(2012/2619(RSP))

Charles Tannock, Robert Sturdy fraktsiooni ECR nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon Euroopa investeeringute õiguskindluse kohta väljaspool Euroopa Liitu (2012/2619(RSP))  
B7‑0214/2012

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 207,

–   võttes arvesse oma 29. märtsil 2010 vastu võetud raportit ELi strateegia kohta suhete arendamiseks Ladina-Ameerikaga,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 207 kohaselt on Euroopa otseinvesteeringud kolmandatesse riikidesse ELi ühise kaubanduspoliitika üks peamisi komponente, olles seega lahutamatult seotud ka välispoliitikaga ning kuuludes pärast Euroopa Liidu toimimise lepingu jõustumist ELi ainupädevusse;

B.  arvestades, et Argentina Vabariigi valitsus teatas, et saatis kongressi seaduseelnõu, mis kinnitaks nafta- ja gaasiettevõtte YPF 51 % aktsiate sundvõõrandamise, kuigi enamusosalus ettevõttes kuulub Euroopa firmale, kelle aktsiad ongi kavandatava sundvõõrandamise objektiks;

C. arvestades, et eelpoolnimetatud teadaandega samaaegselt võtsid Argentina föderaalvõimud ettevõtte peakontori täielikult ja koheselt üle, sundides nimetatud ettevõtte õiguspärase juhatuse ja personali ettevõtte valdustest lahkuma;

D. arvestades, et viimastel kuudel on ettevõtet tabanud avalik tagakiusamiskampaania, mis võis koos arvukate muude administratiivsete otsustega olla ettevõtte aktsiate hinnalanguse põhjuseks;

E.  arvestades, et Euroopa Komisjon on väljendanud mitmel korral WTOle oma muret seoses Argentina valitsuse poolt impordile kehtestatud piirangute iseloomu ja nende kohaldamisega, mis mõjutab järjest rohkemaid Maailma Kaubandusorganisatsiooni kuuluvaid riike;

F.  arvestades, et 30. märtsil 2012 esitas EL koos USA ja 10 muu WTO liikmesriigiga kirjaliku avalduse, milles väljendati oma jätkuvat ja üha süvenevat muret Argentina kehtestatud kaubanduspiirangute iseloomu ja nende kohaldamise pärast, mis kahjustavad paljude ELi liikmesriikide eksporti Argentinasse ning mõjuvad halvasti ELi ettevõtetele; arvestades, et see olukord mõjutab mõnesid ELi liikmesriike rohkem kui teisi: näiteks Ühendkuningriigis avaldab valitsus kodumaistele ettevõtetele märkimisväärset survet vältida poliitilistel kaalutlustel Argentinaga kaubandustegevuse arendamist;

G. arvestades, et märtsis ähvardas USA tühistada oma üldiste tariifsete soodustuste süsteemi raames Argentinale antud kaubandussoodustused, kuna Argentina oli jätnud Ameerika investoritega seotud kahes vaidlusküsimuses maksmata enam kui 300 miljoni USD väärtuses kahjuhüvitisi;

H. arvestades, et Argentina Vabariik peab Mercosuri riikide sekka kuuluva riigina hetkel ELiga läbirääkimisi assotsieerimislepingu üle, mille üks eesmärke on kaubanduse järk-järguline ja vastastikune liberaliseerimine ning mille edukal lõpuleviimisel kujunevad oluliseks mõlema poole tehtud põllumajandus-, teenuste- ja investeeringutealased mööndused;

I.   arvestades, et EL on traditsiooniliselt võimaldanud Argentina Vabariigile üldiste tariifsete soodustuste süsteemi raames ühepoolseid soodustariife;

1.  mõistab hukka Argentina valitsuse otsuse viia läbi Euroopa ettevõtte enamusaktsiate sundvõõrandamine, kuna tegemist on küsitava väärtusega otsusega, mis kujutab endast põhimõtteliselt konfiskeerimist ning seega rünnakut ettevõtlusvabaduse ja investeeringute õiguskindluse põhimõtte vastu, põhjustades Argentina investeerimiskeskkonna halvenemist Euroopa jaoks;

2.  väljendab nimetatud otsuse pärast sügavat muret, kuna sellega rikutakse rahvusvahelist õigust ning jäetakse täitmata Argentina kohustused WTO ees; hoiatab selliste ühepoolsete meetmete võimalike negatiivsete tagajärgede eest (näiteks rahvusvaheliste investeeringute Argentinast väljaviimine) olukorras, kus välismaised ja eeskätt ELi otseinvesteeringud on riigi arengu jaoks hädavajalikud, ning ohtlike mõjude eest, mida need võivad avaldada rahvusvahelisele kaubandusele; tuletab seetõttu meelde kõnealuste juhtumite sarnasust mõnedele teistele juhtumitele, kus ELi huvid on mujal maailmas sundvõõrandamise ohvriks sattunud;

3.  tuletab meelde ELi ajaloolisi sõprussuhteid Argentina Vabariigiga, kellega jagatakse ühiseid väärtushinnanguid ja põhimõtteid, ning nõuab tungivalt, et Argentina võimud looksid taas dialoogiks ja läbirääkimisteks sobiva õhkkonna, kuna see on strateegiliste kaubanduspartnerite vaheliste erimeelsuste lahendamiseks kõige kohasem viis;

4.  tuletab meelde, et ELi ja Mercosuri riikide vahelise assotsieerimislepingu üle peetavate läbirääkimiste eesmärk on töötada mõlema bloki jaoks välja majandusintegratsiooni ja poliitilise dialoogi raamistik, mis tooks mõlemale piirkonnale kaasa võimalikult suure arengu ja heaolu, kuid et sellised Argentina võimude võetud otsused ei soodusta assotsieerimislepingu sõlmimiseks vajaliku mõistva ja sõbraliku õhkkonna loomist;

5.  palub, et Euroopa Ülemkogu eesistuja, Euroopa Komisjoni president ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja astuksid Argentina asutuste ees liidu ühise huvi eest välja ning kaitseksid õiguskindluse põhimõtet, mis tagab Euroopa ettevõtete investeeringud ja kohalolu Argentinas;

6.  nõuab tungivalt, et Euroopa Komisjon uuriks ning võtaks vajaduse korral meetmeid ELi huvide kaitsmiseks Argentinas, et vältida sarnase olukorra tekkimise võimalust tulevikus; väljendab kõnealuses küsimuses solidaarsust keerulisse olukorda sattunud Repsoliga;

7.  nõuab, et Euroopa Komisjoni president tõstataks selle küsimuse G20 ja WTO kohtumistel ning rõhutaks, et selline tegevus kujutab endast nende organisatsioonide ühe liikmesriigi rahvusvaheliste kohustuste jultunud rikkumist teise liikme suhtes;

8.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele, Argentina Vabariigi valitsusele ja rahvuskongressile ning Mercosuri nõukogu liikmetele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika