Ontwerpresolutie - B7-0214/2012Ontwerpresolutie
B7-0214/2012

ONTWERPRESOLUTIE over de rechtszekerheid van Europese investeringen buiten de Europese Unie

18.4.2012

naar aanleiding van de verklaringen van de Raad en de Commissie
ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement
(2012/2619(RSP))

Charles Tannock, Robert Sturdy namens de ECR-Fractie

Zie ook gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B7-0214/2012

Procedure : 2012/2619(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
B7-0214/2012
Ingediende teksten :
B7-0214/2012
Debatten :
Aangenomen teksten :

B7‑0214/2012

Resolutie van het Europees Parlement over de rechtszekerheid van Europese investeringen buiten de Europese Unie

(2012/2619(RSP))

Het Europees Parlement,

–   gezien artikel 207 van het VWEU,

–   gezien zijn op 29 maart 2010 aangenomen verslag over de strategische biregionale associatie tussen de EU en Latijns-Amerika,

–   gezien artikel 110, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat in artikel 207 van het Verdrag wordt bepaald dat Europese investeringen in derde landen een fundamenteel bestanddeel van het gemeenschappelijke handelspolitiek van de Europese Unie zijn en dus een wezenlijk onderdeel vormen van het externe optreden, dat na in de inwerkingtreding van het VWEU tot de exclusieve bevoegdheid van de EU behoort;

B.  overwegende dat de regering van de Republiek Argentinië heeft aangekondigd dat zij een wetsontwerp bij haar Congres zal indienen tot bekrachtiging van de onteigening van 51% van de aandelen van het olieconcern YPF, waarvan de meerderheid in handen is van een Europese onderneming, waarvan de aandelen juist het voorwerp van de voorgestelde onteigening zijn;

C. overwegende dat die aankondiging samenviel met een effectieve en onmiddellijke overname van de hoofdkantoren van het bedrijf door de autoriteiten van de Argentijnse federale regering, waarbij de rechtmatige leiding en het personeel van dat bedrijf gedwongen werden de gebouwen te verlaten;

D. overwegende dat er afgelopen maanden een publieke campagne is gevoerd tegen het bedrijf die in combinatie met talrijke administratieve besluiten wellicht heeft bijgedragen tot het waardeverlies zijn aandelen;

E.  overwegende dat de Europese Commissie bij talrijke gelegenheden in de WTO haar bezorgdheid heeft uitgesproken over de aard en de toepassing van beperkende maatregelen die de Argentijnse regering toepast op de import en waarvan een steeds groter aantal landen die deel uitmaken van de Wereldhandelsorganisatie het slachtoffer zijn geworden;

F.  overwegende dat de EU op 30 maart 2012 samen met de Verenigde Staten en 10 andere landen in een schriftelijke verklaring in de WTO hun voortdurende en toenemende bezorgdheid hebben geuit over de aard en de toepassing van restrictieve handelsmaatregelen door Argentinië, die nadelige gevolgen hebben voor de invoer in Argentinië uit vele EU-lidstaten en voor EU-bedrijven; dat sommige EU-lidstaten, zoals het Verenigd Koninkrijk, zwaarder getroffen zijn dan andere en dat de regering aanzienlijke druk uitoefent op binnenlandse bedrijven om het ontplooien van commerciële activiteiten om politieke overwegingen te vermijden;

G. overwegende dat de Verenigde Staten in maart gedreigd hebben met opschorting van de voor Argentinië geldende handelspreferenties in het kader van het stelsel van algemene preferenties (SAP) als reactie op het feit dat Argentinië verzuimt om meer dan 300 miljoen dollar schadevergoeding te betalen in twee geschillen met Amerikaanse investeerders;

H. overwegende dat de Republiek Argentinië als lid van MERCSUR momenteel meedoet aan het onderhandelingsproces over een associatieovereenkomst met de EU waarvan een van de doelstellingen de geleidelijke en wederzijdse liberalisering van de handel is en dat landbouw, diensten en investeringsaanbiedingen van beide zijden een belangrijke rol zullen spelen in het welslagen van de onderhandelingen;

I.   overwegende dat de Republiek Argentinië altijd geprofiteerd heeft van het stelsel van algemene preferenties (SAP) dat de EU haar unilateraal heeft aangeboden;

1.  betreurt het besluit van de Argentijnse regering om het merendeel van de aandelen van een Europees bedrijf te onteigenen, aangezien dat een aanvechtbaar besluit is dat in feite betekent dat buitenlandse bezittingen verbeurd kunnen worden verklaard en dus neerkomt op een aantasting van de vrijheid van onderneming en het beginsel van rechtszekerheid met betrekking tot investeringen, alsook op een verslechtering van het investeringsklimaat voor Europa in Argentinië;

2.  geeft uiting aan zijn zeer ernstige bezorgdheid over het genomen besluit, dat een schending van het internationale recht en van de WTO-verplichtingen van Argentinië betekent; waarschuwt voor de mogelijke negatieve gevolgen van dit soort unilaterale maatregelen: internationale investeringen zouden naar andere landen dan Argentinië kunnen worden verplaatst, terwijl directe buitenlandse investeringen, met name vanuit de EU, toch broodnodig zijn voor de ontwikkeling van het land, en er zouden negatieve gevolgen kunnen ontstaan voor de internationale handel; herinnert in dit verband aan de gelijkenis tussen dit geval en andere gevallen van onteigening van EU-belangen in andere delen van de wereld;

3.  herinnert aan de traditionele vriendschap tussen de EU en de Republiek Argentinië en de waarden en beginselen die zij gemeen hebben, en verzoekt de Argentijnse autoriteiten met klem om terugkeer naar een sfeer van dialoog en onderhandelingen, aangezien dat de beste manier is om mogelijke meningsverschillen tussen strategische handelspartners op te lossen;

4.  herinnert eraan dat de lopende onderhandelingen over de associatieovereenkomst tussen de EU en MERCOSUR tot doel hebben een kader van economische integratie en politieke dialoog tussen beide blokken tot stand te brengen om zo een zo hoog mogelijk peil van vooruitgang en welvaart voor beide regio's te bewerkstelligen, en dat besluiten als dat van de Argentijnse autoriteiten niet bijdragen tot het klimaat van begrip en vriendschap dat nodig is om zo'n overeenkomst te bereiken;

5.  verzoekt de voorzitter van de Europese Raad, de voorzitter van de Europese Commissie en de hoge vertegenwoordiger van de EU voor buitenlands en veiligheidsbeleid stappen te ondernemen bij de Argentijnse autoriteiten om de belangen van de Unie te verdedigen en het beginsel van rechtszekerheid, dat de Europese aanwezigheid en de Europese investeringen in het land waarborgt, te behoeden;

6.  verzoekt de Europese Commissie te bezien welke maatregelen kunnen worden genomen - en die zo nodig ook te nemen - om de EU-belangen in Argentinië te beschermen om te vermijden dat dergelijke situaties zich in de toekomst opnieuw voordoen; verklaart zich in dit verband solidair met Repsol vanwege de benarde situatie waarin het concern is beland;

7.  verzoekt de voorzitter van de Europese Commissie in de G20 en de WTO de bezorgdheid van de EU te verwoorden en te verklaren dat deze acties een flagrante schending vormen van de internationale verplichtingen van een lidstaat jegens een andere lidstaat van beide organisaties;

8.  verzoekt zijn voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de regeringen van de lidstaten, de regering en het Congres van de Republiek Argentinië en de leden van de Raad van MERCOSUR.