Postup : 2012/2619(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0214/2012

Predkladané texty :

B7-0214/2012

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 20/04/2012 - 10.6
CRE 20/04/2012 - 10.6

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0143

NÁVRH UZNESENIA
PDF 127kWORD 82k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0214/2012
18.4.2012
PE486.768v01-00
 
B7-0214/2012

predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie

v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku


o právnej istote európskych investícií mimo Európskej únie


(2012/2619(RSP))

Charles Tannock, Robert Sturdy v mene skupiny ECR

Uznesenie Európskeho parlamentu o právnej istote európskych investícií mimo Európskej únie (2012/2619(RSP))  
B7‑0214/2012

Európsky parlament,

–   so zreteľom na článok 207 ZFEÚ,

–   so zreteľom na správu prijatú 29. marca 2010 o dvojregionálnom strategickom združení medzi EÚ a Latinskou Amerikou,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže v článku 207 ZFEÚ sa uvádza, že európske investície v tretích krajinách predstavujú základný prvok spoločnej obchodnej politiky Európskej únie, a teda neodmysliteľnú súčasť politiky v oblasti vonkajšej činnosti, a že po nadobudnutí účinnosti ZFEÚ patria do výhradnej právomoci EÚ;

B.  keďže oznámenie vlády Argentínskej republiky o predložení návrhu zákona kongresu s cieľom schváliť znárodnenie 51 % podielu akcií ropnej spoločnosti YPF, z ktorých väčšinu vlastní európska spoločnosť, ktorej akcie sú presne predmetom navrhovaného znárodnenia;

C. keďže uvedené oznámenie bolo sprevádzané súbežným účinným a okamžitým prevzatím hlavného sídla spoločnosti orgánmi argentínskej federálnej vlády, ktoré nútili legitímne riadenie a vybraných zamestnancov uvedeného podniku, aby opustili priestory spoločnosti;

D. keďže počas posledných mesiacov bola spoločnosť vystavená verejnej zastrašovacej kampani, ktorá mohla spolu s množstvom administratívnych rozhodnutí prispieť k strate hodnoty jej akcií;

E.  keďže Európska komisia vyjadrila na pôde Svetovej obchodnej organizácie už pri mnohých príležitostiach svoje obavy, pokiaľ ide o povahu reštriktívnych opatrení uplatňovaných argentínskou vládou pri dovoze, ktoré majú vplyv na neustále rastúci počet krajín, ktoré sú členmi Svetovej obchodnej organizácie;

F.  keďže EÚ spolu so Spojenými štátmi a desiatimi ďalšími krajinami 30. marca 2012 predložila Svetovej obchodnej organizácii písomné vyhlásenie týkajúce sa ich pretrvávajúcich a prehlbujúcich sa obáv, pokiaľ ide o povahu a uplatňovanie reštriktívnych obchodných opatrení prijatých Argentínou, ktoré majú nepriaznivý vplyv na dovoz do Argentíny z mnohých členských štátov EÚ a negatívny dosah na firmy z EÚ; keďže niektoré členské štáty EÚ ako Spojené kráľovstvo boli týmto zasiahnuté viac ako ostatné a vláda vyvíja značný tlak na domáce spoločnosti, aby sa vyhýbali zapájaniu sa do obchodných aktivít vzhľadom na danú politickú situáciu;

G. keďže Spojené štáty v marci pohrozili, že pozastavia udeľovanie obchodných preferencií Argentíne v rámci všeobecného systému preferencií (VSP) v reakcii na neschopnosť Argentíny vyplatiť viac ako 300 miliónov USD ako priznané náhrady v dvoch sporoch týkajúcich sa amerických investorov;

H. keďže Argentínska republika ako člen colnej únie Mercosur je v súčasnosti účastníkom procesu rokovaní o asociačnej dohode s EÚ, ktorej jedným z hlavných cieľov je postupná a obojstranná liberalizácia obchodu, a keďže úspech týchto rokovaní bude vo veľkej miere závisieť od ponúk oboch strán v oblasti poľnohospodárstva, služieb a investícií;

I.   keďže Argentínska republika mala zvyčajne prospech zo všeobecného systému preferencií (VSP), ktorý jej EÚ jednostranne poskytla;

1.  odsudzuje rozhodnutie argentínskej vlády pristúpiť k znárodneniu väčšiny akcií európskej spoločnosti, pretože ide o pochybné rozhodnutie, ktoré má jednoznačne charakter konfiškácie a je útokom na slobodu podnikania a na zásadu právnej istoty v oblasti investícií a zhoršuje investičné prostredie pre Európu v Argentíne;

2.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad prijatým rozhodnutím, keďže je v rozpore s medzinárodným právom a záväzkami Argentíny v rámci WTO; upozorňuje na možné negatívne dôsledky, ktoré majú takéto druhy jednostranných opatrení z hľadiska presunu medzinárodných investícií mimo Argentíny, pričom priame zahraničné investície, najmä z EÚ, sú nevyhnutné pre rozvoj krajiny, a na riziko, ktoré predstavujú, pokiaľ ide o podnietenie nepriaznivých dôsledkov na medzinárodný obchod; v tejto súvislosti pripomína podobnosť tohto prípadu s inými prípadmi, keď boli majetkové podiely EÚ znárodnené v iných častiach sveta;

3.  pripomína tradičné priateľstvo medzi EÚ a Argentínskou republikou, s ktorou ju spájajú spoločné hodnoty a zásady, a naliehavo vyzýva argentínske orgány k návratu k dialógu a rokovaniam, pretože je to najlepší spôsob, ako vyriešiť možné spory medzi strategickými obchodnými partnermi;

4.  pripomína, že cieľom prebiehajúcich rokovaní o asociačnej dohode medzi EÚ a colnou úniou Mercosur je dospieť k štruktúre hospodárskej integrácie a k politickému dialógu medzi oboma blokmi s cieľom dosiahnuť čo najvyšší stupeň pokroku a prosperity v oboch regiónoch, a že rozhodnutia podobné rozhodnutiu prijatému argentínskymi orgánmi neprispievajú k porozumeniu a priateľstvu potrebným na dosiahnutie takejto dohody;

5.  vyzýva predsedu Európskej rady, predsedu Európskej komisie a vysokú predstaviteľku pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby zakročili proti argentínskym orgánom, bránili záujmy Spoločenstva a chránili zásadu právnej istoty, ktorá zabezpečuje prítomnosť a investície firiem z EÚ v tejto krajine;

6.  naliehavo vyzýva Európsku komisiu, aby preskúmala a v prípade potreby prijala opatrenia potrebné na ochranu záujmov EÚ v Argentíne s cieľom zabrániť vzniku podobných situácií v budúcnosti; v tejto súvislosti vyjadruje solidaritu s neutešenou situáciou spoločnosti Repsol;

7.  žiada predsedu Európskej komisie, aby na zasadnutiach skupiny G20 a Svetovej obchodnej organizácie vyjadril obavy EÚ a uviedol, že tieto kroky predstavujú zjavné porušenie medzinárodných povinností členského štátu, pokiaľ ide o ďalšieho člena oboch týchto zoskupení;

8.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam členských štátov, vláde a kongresu Argentínskej republiky a členom Rady colnej únie Mercosur.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia