Predlog resolucije - B7-0214/2012Predlog resolucije
B7-0214/2012

  PREDLOG RESOLUCIJE o pravni varnosti evropskih naložb zunaj Evropske unije

  18.4.2012

  ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije
  v skladu s členom 110(2) Poslovnika
  (2012/2619(RSP))

  Charles Tannock, Robert Sturdy v imenu skupine ECR

  Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0214/2012

  Postopek : 2012/2619(RSP)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  B7-0214/2012
  Predložena besedila :
  B7-0214/2012
  Razprave :
  Sprejeta besedila :

  B7‑0214/2012

  Resolucija Evropskega parlamenta o pravni varnosti evropskih naložb zunaj Evropske unije

  (2012/2619(RSP))

  Evropski parlament,

  –   ob upoštevanju člena 207 PDEU,

  –   ob upoštevanju svojega sporočila, sprejetega 29. marca 2010, o strateškem dvoregionalnem pridružitvenem procesu med Evropsko unijo in Latinsko Ameriko,

  –   ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

  A. ker je v členu 207 PDEU zapisano, da so evropske naložbe v tretje države temeljna prvina skupne trgovinske politike Evropske unije in zato neločljiv del politike zunanjega delovanja ter da je od začetka veljavnosti PDEU to vprašanje v izključni pristojnosti Evropske unije;

  B.  ker je vlada Republike Argentine napovedala, da bo svojemu kongresu poslala osnutek zakona za odobritev razlastitve 51 % delnic naftne družbe YPF, ki je v večinski lasti evropskih podjetij, katerih delnice so dejanski predmet predlagane razlastitve;

  C. ker je argentinska zvezna vlada hkrati z omenjeno napovedjo dejansko zavzela glavne prostore gospodarske družbe, njeno legitimno vodstvo in imenovano osebje pa prisilila, da so zapustili prostore;

  D. ker je bila v zadnjih mesecih družba deležna kampanje javnega nadlegovanja, ki je skupaj z mnogimi upravnimi odločitvami morda prispevala k padcu vrednosti njenih delnic;

  E.  ker je Evropska komisija pri Svetovni trgovinski organizaciji večkrat izrazila zaskrbljenost zaradi narave in uporabe omejevalnih ukrepov za uvoz, ki jih uporablja argentinska vlada in ki zadevajo vse več držav, ki so članice Svetovne trgovinske organizacije;

  F.  ker je 30. marca 2012 Evropska unija, skupaj z Združenimi državami in desetimi drugimi državami, pri Svetovni trgovinski organizaciji v pisni izjavi izrazila svojo nenehno in vse globljo zaskrbljenost zaradi narave in uporabe omejevalnih trgovinskih ukrepov, ki jih je sprejela Argentina, ki negativno vplivajo na uvoz v Argentino iz številnih držav članic EU, pa tudi na podjetja iz EU; ker je na nekatere države članice EU, kot je Združeno kraljestvo, to vplivalo bolj kot na druge, saj je vlada močno pritiskala na domača podjetja, naj se zaradi političnih pomislekov izogibajo trgovinskim dejavnostim;

  G. ker so marca Združene države zagrozile, da bodo prekinile izvajanje trgovinskih preferencialov za Argentino po sistemu splošnih trgovinskih preferencialov, ker Argentina ni plačala več kot 300 milijonov USD odškodnine, prisojene v dveh sporih, v katerih so bili udeleženi ameriški vlagatelji;

  H. ker je Republika Argentina kot članica Mercosurja trenutno udeležena v pogajanjih o pridružitvenem sporazumu z EU, katerega eden od namenov je progresivna in recipročna liberalizacija trgovine in kjer imajo kmetijske, storitvene in naložbene ponudbe obeh strani pomembno vlogo pri uspehu pogajanj;

  I.   ker je imela Republika Argentina tradicionalno koristi od splošnega sistema preferencialov, ki ga je enostransko podelila Evropska unija;

  1.  obžaluje odločitev argentinske vlade o razlastitvi večinskega deleža evropske gospodarske družbe, saj ta vprašljiva odločitev pomeni dejansko zaplembo, ki pomeni napad na svobodno podjetništvo in načelo pravne varnosti na področju naložb, to pa poslabšuje naložbeno ozračje za evropska podjetja v Argentini;

  2.  izraža najglobljo zaskrbljenost glede sprejete odločitve, saj predstavlja kršitev mednarodnega prava in obveznosti, ki jih ima Argentina kot članica Svetovne trgovinske organizacije; svari pred morebitnimi negativnimi posledicami tovrstnih enostranskih ukrepov, kot je preselitev mednarodnih naložb iz Argentine, ko so tuje neposredne naložbe, še zlasti iz EU, bistvenega pomena za razvoj in rast države, ter pred tveganjem škodljivih posledic za mednarodno trgovino; v zvezi s tem spominja na podobne primere, ko je bilo razlaščeno premoženje Evropske unije v drugih delih sveta;

  3.  opozarja na tradicionalno prijateljstvo med Evropsko unijo in Republiko Argentino, ki imata skupne vrednote in načela, ter poziva argentinske oblasti, naj se vrnejo k dialogu in pogajanjem kot najprimernejšima načinoma za rešitev morebitnih razlik med strateškima trgovinskima partnerjema;

  4.  opozarja, da je cilj tekočih pogajanj o pridružitvenem sporazumu med EU in Mercosurjem oblikovati okvir za ekonomsko integracijo in politični dialog med blokoma, da se doseže najvišjo mero napredka in blaginje za obe regiji, ter da odločitve, kot jo je sprejela argentinska vlada, ne spodbujajo ozračja razumevanja in prijateljstva, ki je potrebno za sklenitev takega sporazuma;

  5.  poziva predsednika Evropskega sveta, predsednika Evropske komisije in visoko predstavnico za skupno zunanjo in varnostno politiko, naj posredujejo pri argentinski vladi ter branijo interese Skupnosti in varujejo načelo pravne varnosti, ki zagotavlja evropsko prisotnost in naložbe v državo;

  6.  spodbuja Evropsko komisijo, naj prouči in po potrebi sprejme ukrepe, ki so potrebni za varovanje interesov Evropske unije v Argentini, da se prepreči morebitne podobne primere v prihodnosti; v zvezi s tem izraža solidarnost s težavami Repsola;

  7.  poziva predsednika Evropske komisije, naj posreduje pri skupini G20 in Svetovni trgovinski organizaciji in izrazi zaskrbljenost Evropske unije ter poudari, da ti ukrepi pomenijo očitno kršitev mednarodnih obveznosti države članice, ki jo je povzročila članica obeh organizacij;

  8.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje     Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic, vladi in kongresu Republike Argentine ter članom Sveta Mercosurja.