Menetlus : 2012/2619(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B7-0218/2012

Esitatud tekstid :

B7-0218/2012

Arutelud :

Hääletused :

PV 20/04/2012 - 10.6
CRE 20/04/2012 - 10.6

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 125kWORD 67k
18.4.2012
PE486.772v01-00
 
B7-0218/2012

nõukogu ja komisjoni avalduste alusel

vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2


YPFi (REPSOL) natsionaliseerimine Argentina valitsuse poolt


(2012/2619(RSP))

Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jürgen Klute, Paul Murphy, Marisa Matias, João Ferreira, Jacky Hénin fraktsiooni GUE/NGL nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon YPFi (REPSOL) natsionaliseerimise kohta Argentina valitsuse poolt (2012/2619(RSP))  
B7‑0218/2012

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 207,

–   võttes arvesse oma resolutsiooni Euroopa Liidu ja Ladina-Ameerika kaubandussuhete kohta (Helmut Scholzi raport, september 2010),

–   võttes arvesse ELi ja Ladina-Ameerika riigipeade tippkohtumise Madridi deklaratsiooni (mai 2010),

–   võttes arvesse oma resolutsiooni Euroopa tulevase rahvusvahelise investeerimispoliitika kohta (märts 2010),

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et hiljaaegu teatas Argentina Vabariigi valitsus seaduseprojekti saatmisest vabariigi kongressile eesmärgiga seadustada nafta- ja gaasifirma YPF (mille enamusomanik oli REPSOL) 51% aktsiate natsionaliseerimine;

B.  arvestades, et YPFi 1990. aastatel toimunud erastamine läbinisti neoliberaalse poliitika tulemusena tõi kaasa süveneva vaesuse ja majanduse kokkuvarisemise, on seisukohal, et Argentina majanduse praeguse taastumise taga on tema valitsuse otsus mitte järgida neoliberaalset poliitikat, mida ikka veel rakendatakse ELis ja mille tagajärjeks on kogu Euroopas praegune sügav kriis ja vaesuse dramaatiline süvenemine;

C. arvestades, et üldsuse huvide kaitseks majandusse sekkumine on seaduslik ja osa iga riigi suveräänsusest; arvestades, et iga valitsuse kohus on tagada kõigile kodanikele energia kättesaadavus kui põhiõigus ja vähendada vaesust; arvestades, et 1992. aastal Hispaania ja Argentina vahel sõlmitud kahepoolses investeerimislepingus öeldakse selgelt, et natsionaliseerimine või eksproprieerimine on lubatud üldistes huvides, ilma diskrimineerimiseta ja piisava hüvituse eest;

D. arvestades, et minevikus on enamik Euroopa riike oma kodanike üldhuvide kaitseks oma majandussektoreid natsionaliseerinud, arvab, et neoliberaalse poliitika rakendamise asemel tuleks ELi liikmesriikidel praeguses kriisis soovitada kasutada samasuguseid võimalusi;

E.  arvestades, et REPSOL ei ole Hispaania firma, kuna üle poole tema aktsiatest kuulub välismaalastele ja REPSOLi poliitika toob tulu väikesele aktsionäride majandusladvikule; arvestades, et kui aastatel 1998–2007 tõusid REPSOLi tulud 11%, siis tema tööliste sissetulek kasvas ainult 1,7%; arvestades, et kui teised naftafirmad maksavad oma aktsionäridele keskmiselt 3% dividende, siis REPSOLil on see näitaja tavaliselt 7%;

F.  arvestades, et Argentina valitsuse väitel ei ole REPSOL täitnud Argentinas oma kohustusi, kuna on rahvusvahelist turgu eelistades riigi vajadusi eiranud; arvestades, et REPSOL näib olevat vastutav selle eest, et toornafta tootmine vähenes 54% ja gaasitoodang 97%, mistõttu riik pidi ligi 9 397 miljoni USD eest kütust sisse vedama; arvestades, et YPFi varud kahanesid dramaatiliselt investeeringute ja naftaluure tegematajätmise tõttu;

G. arvestades, et REPSOL ei ole tõestatavalt täitnud oma kohustusi ka teistes riikides, kuna tekitas määratut ökoloogilist kahju Ecuadoris and Boliivias, mis süvendas kohalike elanike vaesust, ning toetas mitmeid ränkades inimõiguste rikkumistes süüdi olevaid valitsusi;

H. arvestades, et REPSOL deklareeris ainult 24,8% oma tuludest Hispaanias ja 21,4% Argentinas ning ülejäänud tulud mujal, sealhulgas maksuparadiisides; arvestades, et Hispaania valitsus ja teised peaksid kaaluma REPSOLi rangemat kontrollimist või koguni natsionaliseerimist, kuna selle tulemuseks oleksid piisavad maksutulud, ning osa firma tulude ülekandmist töötajatele ja tarbijatele aktsionäride huvide eelistamise asemel;

I.   arvestades, et Euroopa Parlamendi resolutsioonis ELi ja Ladina-Ameerika kaubandussuhete kohta (Scholzi raport, oktoober 2010) tuletatakse meelde, et Madridi deklaratsioonis tunnustatakse sõnaselgelt riikide suveräänset õigust majandada ja reguleerida oma loodusvarasid ning rõhutatakse vajadust pöörata nõuetekohast tähelepanu jätkusuutlikkuse kriteeriumile;

J.   arvestades, et Argentina teatas küllaldasest hüvitusest, mille määrab Argentina kohus (Tribunal de Tasaciones del Estado), kes on pädev natsionaliseerimise ja piisava hüvituse hindamise küsimustes sõltumata sellest, kas aktsionärid on Argentina või välisriikide kodanikud; arvestades, et erimeelsuste korral peaksid investorid mitte nõudma mittediskrimineerimist kohalike investoritega võrreldes, vaid peaksid taotlema erikohut; arvestades, et enamik REPSOLi aktsionäre said minevikus määratut tulu, teadsid alati, et eksproprieerimine on võimalik ja seaduslik, ning võisid vastavalt otsuseid teha;

K. arvestades, et ettevõtte juht, Hispaania valitsus, komisjon ja pr Ashton süüdistasid ja koguni ähvardasid Argentina valitsust ning ähvardavad Argentina valitsust, teadmata isegi aktsiate eest tasumisele tulevat hinda;

L.  arvestades, et Lissaboni lepingust tulenevate ELi uute pädevuste rakendamisel investeeringute valdkonnas tuleb leida õige tasakaal investorite õiguste ja kohustuste vahel; arvestades, et enam kui 20 aastat oli see tasakaal neoliberaalse poliitika edukäigu tõttu kadunud ning soositi investoreid ja ettevõtteid, ning võttes arvesse Euroopa institutsioonide kalduvust seda ekslikku suunda jätkata ja tugevdada;

M. arvestades, et nimetatud tasakaalutus ja loodusvarade puudulik ekspluateerimine rahvusvaheliste firmade poolt on paljudes riikides, sealhulgas Ladina-Ameerikas põhjustanud hävingut, sotsiaalseid konflikte, keskkonna hävitamist, vaesust ja rahvastiku ümberasustamist;

N. arvestades, et selliste arbitraažiorganite nagu Maailmapanga investeeringuvaidluste lahendamise rahvusvahelise konventsiooni (ICSID) ja ÜRO rahvusvahelise kaubandusõiguse komisjoni (UNCITRAL) otsused ei kajasta ei vajadust tasakaalustada investorite ja ettevõtete õigused ja kohustused ega ka valitsuse õigust kaitsta avalikke huve;

O. arvestades, et ICSIDi tasakaalustamata otsused firmade kasuks tingisid mitmete Ladina-Ameerika riikide (Bolivia 2007., Ecuador 2009. ja Venezuela 2012. aastal) otsused loobuda seda organit tunnustamast, sest nende arvates on see kokkusobimatu nende ülesandega kontrollida ja korraldada omaenda loodusvarade kasutamist avalikkuse, arengu ja keskkonna huvides;

1.  tunnistab kõigi riikide õigust teostada suveräänselt õigust üldistes huvides majandada oma loodusvarasid ja reguleerida oma majandusi; toetab valitsuse otsust natsionaliseerida YPF, 1922. aastal Argentina poolt loodud ettevõte, mis privatiseeriti 1990. aastatel järgitud läbini neoliberaalse poliitika tulemusena, mis mõjus väga halvasti majandusele ja suurendas järsult vaesust;

2.  nõuab tungivalt, et kõik liikmesriigid (eriti Hispaania), EÜ ja pr Ashton peamiselt firma REPSOL aktsionäride kasumite kaitsmise asemel kaitseksid kõigi kodanike huve, nende sotsiaalseid huve ja keskkonda, pööraksid tähelepanu töötajate vajadustele ja töökohtade stabiilsusele, nii Argentina kui ka ELi tarbijate vajadustele, vaesuse vähendamisele ja keskkonna austamisele; nõuab neilt tungivalt, et nad säilitamist Argentinaga häid suhteid, hoiduksid tema valitsuse süüdistamisest ja vastusammude väljakuulutamisest juba enne, kui on teada aktsiate eest makstav hind, mille aluseks saab olema pädeva organi (Tribunal de Tasaciones de la Nación) hinnang;

3.  on seisukohal, et arvestades Ladina-Ameerikas, Aafrikas ja mujal üha arvukamaid konflikte ühelt poolt investorite ja ettevõtete ning teiselt poolt kohalike elanike ja ametivõimude vahel, on kiiresti vaja ELi ja kolmandate riikide vahelist võrdsete osapoolte konstruktiivset dialoogi, milles käsitletakse välisinvesteeringute tulevikku, et leida piisav tasakaal investorite ja firmade õiguste ja kohustuste ning loodusvarade piisava kasutamise vahel, ning otsida alternatiive praegustele arbitraažiorganitele ICSID ja UNCITRAL;

4.  kutsub komisjoni ja liikmesriike üles lõpetama ennast ammendanud kahjuliku neoliberaalse poliitika kasutamist, mis Euroopa kodanike ja eriti vaeste kulul süvendab praegust majanduskriisi, ning kaaluda kriisist väljumiseks julget ja loomingulisemat lähenemisviisi, mida lõppkokkuvõttes inspireerivad mõnede Ladina-Ameerika riikide majanduses kasutatud lahendused;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele, Argentina Vabariigi valitsusele ja kongressile ning MERCOSURi nõukogu liikmetele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika