Процедура : 2011/2962(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0223/2012

Внесени текстове :

B7-0223/2012

Разисквания :

Гласувания :

PV 10/05/2012 - 12.56
CRE 10/05/2012 - 12.56

Приети текстове :

P7_TA(2012)0203

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 157kWORD 114k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0223/2012
2.5.2012
PE486.789v01-00
 
B7-0223/2012

за приключване на разисквания по изявления на Комисията

внесено съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността


относно морското пиратство (2011/2962(RSP))


Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Alexander Graf Lambsdorff, Marielle de Sarnez от името на групата ALDE

Резолюция на Европейския парламент относно морското пиратство (2011/2962(RSP))  
B7‑0223/2012

Европейският парламент,

–   като взе предвид своята резолюция от 20 май 2008 г. относно интегрирана морска политика за Европейския съюз(1),

–   като взе предвид своите резолюции относно морското пиратство, и по-специално своите резолюции от 23 октомври 2008 г. относно морското пиратство(2) и от 26 ноември 2009 г. относно политическо решение на проблема с пиратството в крайбрежните води на Сомалия(3),

–   като взе предвид Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право от 10 декември 1982 г.,

–   като взе предвид Конвенцията на Организацията на обединените нации от 1988 г. за преследване на незаконните действия, насочени срещу сигурността на морското корабоплаване,

–   като взе предвид резолюциите на Съвета за сигурност на ООН № 1814(2008) от 15 май 2008, № 1816(2008) от 2 юни 2008 г., както и № 1851(2008) от 16 декември 2008 г., № 1897(2009) от 30 ноември 2009 г., № 1950(2010) от 23 ноември 2010 г., № 1976(2011) от 11 април 2011 г., № 2015(2011) от 24 октомври 2011 г. и № 2020(2011) от 22 ноември 2011 г. относно положението в Сомалия,

–   като взе предвид Съвместно действие на Съвета 2008/749/ОВППС от 19 септември 2008 г. относно военното координиращо действие на Европейския съюз в подкрепа на Резолюция 1816(2008) на Съвета за сигурност на ООН (EU NAVCO) (4),

–   като взе предвид Съвместно действие 2008/851/ОВППС на Съвета от 10 ноември 2008 година(5) и Решение 2010/766/ОВППС на Съвета от 7 декември 2010 година за изменение на Съвместно действие 2008/851/ОВППС относно военната операция на Европейския съюз под името ATALANTA(6), предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия, както и за защитата плавателни съдове на Световната продоволствена програма, които доставят хранителни помощи на разселени лица в Сомалия, и на корабите на мисията на Африканския съюз в Сомалия,

–   като взе предвид Решение 2010/96/ОВППС на Съвета от 15 февруари 2010 година и Решение 2010/197/ОВППС на Съвета от 31 март 2010 година за започване на военна мисия на Европейския съюз в подкрепа на обучението на сомалийските сили за сигурност (EUTM Сомалия),

–   като взе предвид концепцията за управление на кризи, приета от Съвета по външни работи на 16 декември 2011 г., за мисия на Съвета за изграждането на регионален морски капацитет (ИРМК) като гражданска мисия на ОПСО с военен опит в процес на подготовка,

–   като взе предвид приетата от Съвета на 14 ноември 2011 г. стратегическата рамка за Африканския рог, която ще направлява действията на ЕС в региона,

–   като взе предвид, че на 9 юни 2008 г. в Джибути се подписа споразумение за съвместно управление, чиято цел беше да се постави началото на национално помирение на широка основа и да се създаде силен и всеобхватен политически съюз, способен да гарантира мира, помирението в страната и повторното установяване на централна държавна власт,

–   като взе предвид заключенията на конференцията от Лондон на 23 февруари 2012 г. относно Сомалия,

–   като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи от 27 февруари 2012 г,

–   като взе предвид въпросите от 15 декември 2011 г. до Съвета и до Комисията относно морското пиратство (B7‑0039/2012 и B7‑0040/2012),

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че за Европа морският транспорт е бил един от ключовите елементи за икономически растеж и просперитет през нейната история и че повече от 80% от търговията в световен мащаб се извършва по море; като има предвид във връзка с това, че ЕС има същински интерес да допринесе за международната морска сигурност;

 

Б.  като има предвид, че европейските риболовни дейности в региона се регулират от редица двустранни и многостранни риболовни споразумения със съседните държави;

В.  като има предвид, че проблемът с пиратството в открито море все още не е решен, а напротив се разраства все повече в западните части на Индийския океан, в частност в крайбрежните води около Сомалия и Африканския рог, но също така и в някои други региони, включително югоизточна Азия и Западна Африка, превръщайки се по този начин в нарастваща сериозна заплаха както за живота и безопасността на моряците и други лица, така и за регионалното развитие и сигурност, морската среда, световната търговия, всички форми на морски транспорт и превоз, в т.ч. от риболовни кораби, както и за предоставянето на хуманитарна помощ;

Г.  като има предвид, че всяка година 10 000 европейски кораба преминават през опасните морски региони и в тази връзка освен аспекта, свързан с човешкия живот и безопасността, пиратството също така съставлява икономически проблем, тъй като заплашва международните търговски морски пътища и оказва значително отрицателно влияние върху международната търговия;

Д. като има предвид, че броят на опитите за нападение срещу корабите през 2011 г. все още е много голям, като е докладвано за извършването на 28 отвличания на кораби, за отвличането на 470 моряци, от които 15 са били убити, като понастоящем около 191 моряци от приблизително 7 кораба са държани за заложници в Сомалия при ужасни и нечовешки условия за все по-дълги периоди;

Е.  като има предвид, че пиратите постоянно развиват своята тактика и начините си на действие, като са разширили радиуса си на действие чрез използването на по-големи отвлечени кораби или така наречените „кораби майки”;

Ж. като има предвид, че продължаващата политическа нестабилност в Сомалия е една от причините за проблема с пиратството и допринася за него, като пиратството продължава да бъде считано от сомалийците за печеливш и жизнеспособен източник на доходи;

З.  като има предвид, че борбата срещу пиратството не може да бъде спечелена единствено с военни средства, а зависи основно от успеха на насърчаването на мира, развитието и изграждането на държавност в Сомалия;

И. като има предвид, че ЕАМБ има на разположение инструменти и данни, които могат да подпомогнат операцията EU-NAVFOR ATALANTA да повиши безопасността на корабите и моряците в региона;

Й. като има предвид, че проблемът с пиратството има и отрицателни последици за целия регион, в който риболовната дейност е станала опасно начинание, при това не само за риболовните кораби на ЕС, осъществяващи риболов например във водите на Сейшелските острови въз основа на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между ЕС и Република Сейшели, но също така и за местните рибари, на които се предоставя секторна подкрепа от ЕС и по този начин се поема социална отговорност; като се има предвид, че местните рибари не разполагат със същите средства, финансови и по отношение на човешките ресурси, като траулерите на ЕС, за да се защитят от пиратите;

K. като има предвид, че ЕС е най-големият донор на Сомалия, като досега са били поети ангажименти за 215,4 млн. евро за помощ за развитие посредством Европейския фонд за развитие (ЕФД) за периода от 2008 до 2013 г.; като има предвид, че основният акцент на това финансиране е преодоляването на бедността сред хората, постигането на самоиздържащ се икономически растеж и предоставянето на трайно решение за стабилност в страната, посредством справяне с причините, които стоят в основата на пиратството, чрез финансиране на проекти за подобряване на управлението, образованието, икономическия растеж и подкрепа за нецентралните сектори (здравеопазване, околна среда, водоснабдяване и канализация);

Л. като има предвид, че ООН счита, че 40% от приходите от пиратството в Сомалия през 2010 г. са били използвани за финансиране на заетостта по места и са допринесли до определена степен за по-доброто преразпределяне и инвестициите в инфраструктура, което показва сериозността на икономическата ситуация в Сомалия;

М. като има предвид, че при все че усилията на ЕС за борба с пиратството успяха да доведат до опазване на всички пратки на Световната продоволствена програма, те могат да бъдат подкопани от липсата на военноморски сили и от правни въпроси, които често възпрепятстват задържането на пиратите и тяхното изправяне пред съда;

Н. като има предвид, че понастоящем всяка държава членка изготвя свои собствени правила относно разполагането на въоръжени пазачи на борда на търговски кораби;

1.  отново изразява дълбоката си загриженост поради продължаващата нарастваща заплаха, която пиратството и въоръженият грабеж по море срещу международните и принадлежащите на ЕС риболовни, търговски и пътнически плавателни съдове в Индийския океан в близост до африканските брегове, по-конкретно в крайбрежните води на Сомалия и Африканския рог, създават за безопасността на моряците и други лица, за регионалната стабилност и всички видове морски транспорт и корабоплаване, включително за риболовните дейности;

2.  призовава върховния представител и държавите членки по спешност да обмислят пътища за освобождаване на стотиците моряци, които понастоящем са държани за заложници, като по този начин се сложи край на тяхното продължително и ужасно задържане в ръцете на похитителите, като на тези моряци се позволи да се завърнат по домовете си и в същото време се сложи край на задържането на отвлечените кораби;

3.  приветства приноса на операцията EU-NAVFOR ATALANTA за безопасността по море в близост до бреговете на Сомалия посредством защитата на наетите кораби от Световната продоволствена програма за доставяне на помощ за Сомалия и други уязвими кораби;

4.  приветства Решение 2010/766/ОВППС на Съвета относно военната операция на Европейския съюз, с която се продължава операцията EU-NAVFOR ATALANTA до 12 декември 2012 г. и се предоставя правна сигурност за наказателното преследване вследствие залавянето на пирати и за предаването на личните данни на заподозрени лица; приветства следователно заключенията от Съвета по външни работи от 27 февруари 2012 г., в които се призовава за продължаване на мандата на EU‑NAVFOR ATALANTA до декември 2014 г.;

5.  призовава за допълнителното продължаване на операцията EU-NAVFOR ATALANTA и отвъд 2012 г., за да се гарантира по-добре ефективността на отговора на ЕС на морското пиратство, което има отрицателен ефект върху морския транспорт и също върху риболовните операции, провеждани от кораби на ЕС, както и от местни рибарски кораби, в засегнатия регион;

6.  подчертава, че по-нататъшна безнаказаност на пиратството противоречи на възпирането; изразява съжаление относно факта, че въпреки споразуменията на ЕС с трети държави (Кения, Сейшелските острови, Мавриций, Пунтланд, Сомалиланд, Сомалия) и международните правни рамки много пирати и други престъпници изобщо не са задържани или, когато биват задържани, често са освобождавани поради липсата на солидно правно основание, като и относно факта, че някои държави – членки на ЕС не разполагат с необходимите наказателноправни разпоредби срещу пиратството в открито море;

7.  подчертава неотложността на създаването на специализиран съд срещу пиратството в Сомалия и други държави в региона със съществено международно участие и/или подкрепа;

8.  във връзка с това призовава за незабавни и ефективни мерки за наказателно преследване и наказание на заподозрените за участие в пиратски нападения и настоятелно призовава третите държави и държавите – членки на ЕС, които все още не са направили това, с цел справяне с безнаказаността на пиратите да транспонират в националното си законодателство всички разпоредби от Конвенцията на ООН по морско право и Конвенцията на ООН за преследване на незаконните действия, насочени срещу сигурността на морското корабоплаване, и приканва Съвета и Комисията да работят за създаването на евентуални специализирани съдилища за борба с пиратството;

9.  настоятелно призовава държавите членки, в сътрудничество с Европол и ИНТЕРПОЛ, да разследват и проследяват паричните потоци и да конфискуват сумите, платени на пиратите под формата откуп, тъй като има информация, че тези пари могат да бъдат внасяни в банкови сметки в цял свят, включително и в банки в Европа, както и да идентифицират и разбият мрежите на организираната престъпност, които печелят от тези действия,

10. изразява съжаление по повод на факта, че броят на плавателните съдове, които държавите членки са предоставили за операцията EU NAVFOR ATALANTA, е намалял (от 35 на 10) до само 2-3 в началото на 2012 г., и поради това отправя призив към държавите членки да предоставят повече военни кораби, за да се даде възможност за успех на операция ATALANTA;

11. подчертава ролята на EU NAVFOR, НАТО и коалиционните военноморски сили (CMF) във воденето на ефективна борба с нарастващото използване на отвлечени търговски кораби като „главни бази“ – развитие на положението, което представлява значително увеличение на оперативната способност на пиратите и им дава възможност да започнат атаките си с повече сила, решителност и гъвкавост в цялата северозападна част на Индийския океан;

12. същевременно подчертава необходимостта от засилване на стратегическата координация между EU NAVFOR ATALANTA, EUTM Сомалия и други действия в рамките на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) в целия регион на Африканския рог; във връзка с това приветства решението на Съвета от 23 март 2012 г. за създаване на оперативен център на ЕС и очаква свързаното с това решение на Съвета да бъде прието в най-кратки срокове;

13. призовава за по-голяма координация между ЕС, НАТО и третите държави по отношение на различните международни военноморски сили провеждащи трите основни военноморски мисии срещу пиратството в региона (EU NAVFOR, CTF-150/151 и TF-508 в рамките на операцията на НАТО „Океански щит“) с цел да се избегне ненужното дублиране на действия, тъй като и двете организации – ЕС и НАТО, въз основа на съответната си автономност на вземане на решения, извършват действия в същия регион, имат еднакви интереси и до голяма степен включват едни и същи европейски нации; в този контекст горещо приветства конференцията в Лондон относно Сомалия , проведена на 23 февруари 2012 г.;

14. призовава Европейската агенция по морска безопасност да продължи сътрудничеството си с EU NAVFOR ATALANTA, като предоставя за целите на операцията, след получаване на съгласието на държавата на флага, подробни данни LRIT (разпознаване и проследяване на кораби на далечни разстояния) и спътникови снимки на корабите, плаващи под флаг на държава – членка на ЕС, които прекосяват тази зона; за тази цел от държавите членки следва да се изиска да упълномощят Агенцията да предостави тези данни и информация на операцията на ;

15. насърчава корабоплавателните компании да се придържат към „най-добрите практики в управлението за защита срещу пиратството, базирано в Сомалия“ (BMP-4) и да ги прилагат изцяло, тъй като те предоставят достатъчно информация на всички заинтересовани страни относно начините на оказване на помощ на корабите с цел избягване, възпиране или забавяне на пиратски нападения край бреговете на Сомалия; отново отправя призив към всички плавателни съдове, извършващи операции в района, да се регистрират в съответните органи за координиране на морската безопасност и да следват препоръките на ATALANTA; призовава държавите членки да следят за регистрирането на всички свои плавателни съдове;

16. настоятелно призовава Съвета и Комисията, в сътрудничество с ООН и Африканския съюз, в отговор на многобройните искания от страна на Преходното федерално правителство на Сомалия за предоставяне на международна подкрепа за противодействие на пиратството край бреговете на Сомалия, да продължат да подкрепят и да си сътрудничат с Преходното федерално правителство на Сомалия в борбата срещу пиратството и срещу извършителите, които трябва да бъдат предадени на правосъдието, както и да оказват помощ на Сомалия и региона за укрепване на техния капацитет;

17. приветства решението на Съвета по външни работи от 12 декември 2011 г. относно подготовката на мисията за обучение в региона за изграждането на регионален военноморски капацитет, чиято цел е засилване на военноморския капацитет и обучение на крайбрежната полиция и съдии в осем държави в Африканския рог и западната част на Индийския океан;

18. отбелязва процеса за мир и помирение от Джибути; призовава за всеобхватен подход към положението в Сомалия, като сигурността се обвърже с развитието, с принципите на правовата държава и зачитането на правата на човека, както и с международното хуманитарно право;

19. приветства решението на Комисията да предостави допълнителна финансова подкрепа от ЕС в размер на 50 милиона евро за мисията на Африканския съюз в Сомалия (AMISOM) и призовава държавите членки и международната общност да оказват помощ за насърчаване на мира, икономическото развитие и изграждането на стабилен демократичен режим в Сомалия, което ще улесни сигурността и борбата срещу пиратството в дългосрочен план; приветства назначаването на специален представител на ЕС за региона на Африканския рог;

20. изразява загриженост по повод на продължаващата да се влошава хуманитарна ситуация в региона на Африканския рог и призовава международната общност и в частност ЕС да увеличат предоставянето на хуманитарна помощ за хора в нужда, така че да се задоволят нарастващите хуманитарни нужди и да се предотврати всяко по-нататъшно влошаване на положението;

21. приветства проекта Marsic на ЕС по „програмата за критичните морски маршрути“ на Инструмента за стабилност, чиято цел е повишаване на морската сигурност и безопасност в западната част на Индийския океан и Аденския залив чрез обмен на информация и изграждане на капацитет, като подчертава регионалното сътрудничество между държавите от региона, и очаква удължаването на този проект след 2013 г.;

22. насърчава инициативите на Източна и Южна Африка и на държавите в района на Индийския океан срещу пиратството, например новия проект за борба с пиратството MASE (Морска програма за сигурност), който получи от ЕС безвъзмездна помощ за стартирането в размер на 2 милиона щатски долара;

23. отново обръща внимание на факта, че пиратството край бреговете на Сомалия е следствие от липсата на ред и законност в тази страна и следователно международната общност следва да предостави необходимата техническа и финансова подкрепа за подпомагане на Преходното федерално правителство да развие капацитета си за упражняване на контрол над своите териториални води и над своята изключителна икономическа зона;

24. застъпва се за координация на по-официално равнище на цялостната стратегия срещу пиратството между различните заинтересовани страни в ЕС; насърчава създаването на официална оперативна група, евентуално под егидата на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), с всички участващи органи; предлага концепцията за оперативна група на ЕС да бъде популяризирана в рамките на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации с оглед на създаване на световна оперативна група, която ще работи в тясно сътрудничество с Международната морска организация;

25. отново подчертава, че тази всеобхватна стратегия за борба с пиратството следва да взема предвид, че голяма част от населението в Сомалия се възползва от тази практика и че всички силни стимули за хората в Сомалия да се откажат от пиратството трябва да бъдат насочени към заетостта на младите хора;

26. подчертава, че използването на частна въоръжена охрана на борда е мярка, която не може да замени необходимото цялостно решение на многостранната заплаха, която представлява пиратството; отчита факта, че някои държави членки са въвели съответно законодателство; във връзка с това призовава държавите членки да прилагат необходимите мерки за сигурност на борда, когато това е възможно, както и Комисията и Съвета да работят за създаването на подход на ЕС относно използването на сертифициран въоръжен персонал на борда, с цел да се осигури добро изпълнение на инициативите на Международната морска организация в това отношение;

27. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и Комисията, държавите членки, генералните секретари на Африканския съюз, ООН и Междуправителствения орган за развитие (IGAD), председателя на Преходното федерално правителство на Сомалия и Панафриканския парламент.

 

(1)

Приети текстове, P6_TA(2008)0213.

(2)

Приети текстове, P6_TA(2008)0519.

(3)

Приети текстове, P7_TA(2009)0099.

(4)

OВ L 252, 20.9.2008 г., стр. 39.

(5)

ОВ L 301, 12.11.2008 г., стр. 33.

(6)

ОВ L 327, 11.12.2010 г., стр. 49.

Правна информация - Политика за поверителност