Postup : 2011/2962(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0223/2012

Předložené texty :

B7-0223/2012

Rozpravy :

Hlasování :

PV 10/05/2012 - 12.56
CRE 10/05/2012 - 12.56

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0203

NÁVRH USNESENÍ
PDF 143kWORD 110k
Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0223/2012
2. 5. 2012
PE486.789v01-00
 
B7-0223/2012

předložený na základě prohlášení Komise

v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu


o námořním pirátství (2011/2962(RSP))


Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Alexander Graf Lambsdorff, Marielle de Sarnez za skupinu ALDE

Usnesení Evropského parlamentu o námořním pirátství (2011/2962(RSP))  
B7‑0223/2012

Evropský parlament,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 20. května 2008 o integrované námořní politice pro Evropskou unii(1),

–   s ohledem na svá usnesení o námořním pirátství, zejména na usnesení ze dne 23. října 2008 o pirátství na moři(2) a usnesení ze dne 26. listopadu 2009 o politickém řešení problému pirátství u somálského pobřeží(3),

–   s ohledem na Úmluvu Organizace spojených národů o mořském právu (UNCLOS) ze dne 10. prosince 1982,

–   s ohledem na Úmluvu OSN o potlačování protiprávních činů proti bezpečnosti námořní plavby z roku 1988,

–   s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN o situaci v Somálsku, a to č. 1814(2008) ze dne 15. května 2008, č. 1816 (2008) ze dne 2. června 2008, jakož i č.1851(2008) ze dne 16. prosince 2008, č. 1897(2009) ze dne 30. listopadu 2009, č. 1950(2010) ze dne 23. listopadu 2010, č. 1976(2011) ze dne 11. dubna 2011, č. 2015(2011) ze dne 24. října 2011 a rezoluci č. 2020(2011) ze dne 22. listopadu 2012,

–   s ohledem na společnou akci Rady 2008/749/SZBP ze dne 19. září 2008 o vojenské koordinační akci Evropské unie na podporu rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1816(2008) (EU NAVCO)(4),

–   s ohledem na společnou akci Rady 2008/851/SZBP ze dne 10. listopadu 2008(5) a na rozhodnutí Rady 2010/766/SZBP o vojenské operaci nazvané ATALANTA(6), jejímž cílem je přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska, jakož i k ochraně plavidel, která v rámci Světového potravinového programu dopravují potravinovou pomoc vysídleným osobám v Somálsku, a k ochraně námořní přepravy uskutečňované v rámci mise Africké unie v Somálsku (AMISOM),

–   s ohledem na rozhodnutí Rady 2010/96/SZBP ze dne 15. února 2010 a na rozhodnutí Rady 2010/197/SZBP ze dne 31. března 2010 o vojenské misi Evropské unie EUTM Somalia, která má přispět k výcviku somálských bezpečnostních sil,

–   s ohledem na koncepci řešení krize, kterou přijala Rada pro zahraniční věci dne 16. prosince 2011 pro misi Rady na budování regionálních námořních kapacit (RMCB), která je civilní misí v rámci SBOP se zapojením vojenských odborníků,

–   s ohledem na strategický rámec pro oblast Afrického rohu, který přijala Rada dne 14. listopadu 2011 a jímž se má řídit zapojení EU v regionu,

–   s ohledem na dohodu o rozdělení pravomocí podepsanou dne 9. června 2008 v Džibuti, jejímž cílem bylo iniciovat národní usmíření založené na širokém základě a vytvořit silné a všem otevřené politické spojenectví schopné zajistit mír, usmíření země a opětovně vytvořit ústřední státní moc,

–   s ohledem na závěry konference o Somálsku konané v Londýně dne 23. února 2012,

–   s ohledem na závěry Rady pro zahraniční věci ze dne 27. února 2012,

–   s ohledem na otázky k ústnímu zodpovězení ze dne 15. prosince 2011 určené Radě a Komisi a týkající se námořního pirátství (B7-0039/2012 a B7-0040/2012),

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že námořní doprava je v celé historii Evropy jedním z hlavních odrazových můstků hospodářského růstu a prosperity a že se přes 80 % světového obchodu uskutečňuje po moři; vzhledem k tomu, že EU má proto opravdový zájem na tom, aby přispívala k mezinárodní námořní bezpečnosti;

B.  vzhledem k tomu, že evropské rybářské aktivity v této oblasti jsou regulovány několika bilaterálními a multilaterálními dohodami o rybolovu se sousedními zeměmi;

C. vzhledem k tomu, že se ve věci pirátství na volném moři stále nedospělo k řešení a pirátství se dále rychlým tempem rozmáhá v západní části Indického oceánu, zejména při pobřeží Somálska a v oblasti Afrického rohu, ale také v některých dalších oblastech, včetně jihovýchodní Asie a západní Afriky, a stává se tak stále vážnější hrozbou pro lidské životy a bezpečnost námořníků a jiných osob, ale i pro rozvoj a stabilitu regionu, mořské životní prostředí, světový obchod, všechny formy námořní dopravy a přepravy, včetně rybářských plavidel, a pro dodávky humanitární pomoci;

D. vzhledem k tomu, že nebezpečnými námořními oblastmi každoročně proplouvá 10 000 evropských lodí, a pirátství proto kromě hrozby pro lidské životy a bezpečnost představuje také hospodářský problém, neboť ohrožuje námořní trasy mezinárodního obchodu a závažným způsobem negativně ovlivňuje mezinárodní obchod;

E.  vzhledem k tomu, že je počet pokusů o napadení plavidel stále velmi vysoký – v roce 2011 bylo hlášeno, že došlo k 28 případům únosů lodí, 470 námořníků bylo uneseno a 15 námořníků bylo zavražděno, a v současnosti je v Somálsku drženo přibližně 191 námořníků ze 7 lodí jako rukojmí, a to za děsivých a nelidských podmínek po stále delší dobu;

F.  vzhledem k tomu, že piráti stále rozvíjejí svoji taktiku a metody a rozšířili svůj operační rádius tím, že používají větší unesená plavidla jako tzv. „mateřské lodě“;

G. vzhledem k tomu, že pokračující politická nestabilita v Somálsku je jednou z příčin problému pirátství a přispívá k jeho šíření, a vzhledem k tomu, že pirátství někteří Somálci i nadále považují za výnosný a realizovatelný zdroj příjmu;

H. vzhledem k tomu, že boj s pirátstvím nelze vyhrát pouze pomocí vojenské síly, ale že vítězství závisí zejména na úspěšném podporování míru, rozvoje a budování státu v Somálsku;

I.   vzhledem k tomu, že Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA) má k dispozici nástroje a údaje, které mohou při námořní operaci EU NAVFOR ATALANTA přispět ke zvýšení bezpečnosti lodí a námořníků v této oblasti;

J.   vzhledem k tomu, že problém pirátství má rovněž negativní dopady na celou oblast, v níž se rybolovné činnosti staly nebezpečnými nejenom pro plavidla EU provozující rybolov např. v seychelských výsostných vodách na základě dohody o partnerství v oblasti rybolovu mezi EU a Seychelskou republikou, ale také pro místní rybáře, jimž zabezpečujeme odvětvovou podporu, a tím na sebe bereme sociální odpovědnost; se zřetelem na skutečnost, že místní rybáři nemají k dispozici tytéž prostředky, pokud jde o financování a lidské zdroje, aby se mohli před pirátstvím chránit jako trawlery EU;

K. vzhledem k tomu, že EU je v Somálsku největším dárcem a že se doposud zavázala poskytnout rozvojovou pomoc ve výši 215,4 milionu EUR prostřednictvím Evropského rozvojového fondu na období 2008–2013; vzhledem k tomu, že hlavním cílem tohoto finančního příspěvku je pomoci tamějším obyvatelům z chudoby a k dosažení soběstačného hospodářského růstu a poskytnout trvalé řešení pro stabilitu v zemi tím, že se budou řešit hlavní příčiny pirátství, tedy financováním projektů, jejichž cílem je zlepšit správu věci veřejných, vzdělávání a hospodářský růst, a podporou jiných než klíčových odvětví (zdravotnictví, životní prostředí, vodní hospodářství a hygiena);

L.  vzhledem k tomu, že OSN odhaduje, že 40 % příjmů somálských pirátů v roce 2010 bylo využito na financování místní zaměstnanosti a přispělo do jisté míry k lepší redistribuci a investicím do infrastruktury, což prokazuje závažnost hospodářské situace v Somálsku;

M. vzhledem k tomu, že díky úsilí, které EU vynakládá v rámci boje proti pirátství, se sice daří chránit všechna plavidla Světového potravinového programu, existuje však riziko, že toto úsilí v budoucnu naruší nedostatek námořních sil a právního podkladu, jenž často brání zatčení pirátů a soudnímu řízení s nimi;

N. vzhledem k tomu, že každý členský stát v současnosti vyvíjí svá vlastní pravidla pro rozmisťování ozbrojených hlídek na obchodních lodích;

1.  znovu opakuje, že je vážně znepokojen vzrůstající hrozbou, kterou pro bezpečnost námořníků a dalších osob, pro regionální stabilitu a všechny formy námořní přepravy a dopravy, včetně rybářské činnosti představují pirátství a ozbrojené loupeže na moři vůči mezinárodním plavidlům a plavidlům EU a rybářským, obchodním a osobním lodím v Indickém oceánu poblíž afrického pobřeží, zejména při pobřeží Somálska a Afrického rohu;

2.  vyzývá vysokou představitelku a členské státy, aby urychleně zvážily možnosti osvobození stovek námořníků v současnosti držených jako rukojmí, jež by ukončilo jejich dlouhé a otřesné držení v zajetí a umožnilo těmto námořníkům vrátit se domů, a současně možnosti ukončení zadržování unesených plavidel;

3.  vítá skutečnost, že poskytováním ochrany plavidlům přepravujícím pomoc v rámci Světového potravinového programu a dalším nechráněným plavidlům přispěla operace EU NAVFOR ATALANTA k námořní bezpečnosti u somálského pobřeží;

4.  vítá rozhodnutí Rady 2010/766/SZBP o vojenské operaci Evropské unie, jež prodlužuje mandát námořní operace EU NAVFOR ATALANTA do 12. prosince 2012 a které poskytuje právní jistotu pro trestní řízení v případě, že budou piráti zadrženi a osobní údaje podezřelých osob předány; z tohoto důvodu vítá závěry Rady pro zahraniční věci ze dne 27. února 2012 požadující prodloužení mandátu mise EU NAVFOR ATALANTA do prosince 2014;

5.  vyzývá k tomu, aby operace EU NAVFOR ATALANTA pokračovala i dále po roce 2012 s cílem zajistit lepší účinnost reakce EU na námořní pirátství, které má negativní dopad na námořní dopravu, stejně jako na rybolovnou činnost, již provozují rybářská plavidla EU a místní plavidla v dotčené oblasti;

6.  zdůrazňuje, že pokračování beztrestnosti pirátů vede k omezení odstrašujících účinků; vyjadřuje politování nad tím, že navzdory dohodám o předávání osob, které EU uzavřela se třetími zeměmi (Keňou, Seychelskou republikou, Mauriciem, regiony Puntland a Somaliland a Somálskem), a navzdory mezinárodnímu právnímu rámci nebyli stále mnozí piráti a další zločinci zatčeni, nebo dojde-li k jejich zadržení, jsou často propuštěni na základě nedostatečně podložených právních důkazů, přičemž i trestní právo některých členských států EU neposkytuje dostatečná ochranná opatření proti pirátství na volném moři;

7.  zdůrazňuje, aby byl v Somálsku a dalších zemích této oblasti přednostně zřízen soud, jenž se s výraznou mezinárodní účastí nebo podporou bude zaměřovat na případy pirátství;

8.  v této souvislosti vyzývá k okamžitému přijetí účinných opatření, na jejichž základě budou stíhány a trestány osoby podezřelé z pirátství, a naléhavě žádá třetí země a členské státy EU, které tak dosud neučinily, aby do svého vnitrostátního práva provedly veškerá ustanovení obsažená v Úmluvě OSN o mořském právu a v Úmluvě o potlačování protiprávních činů proti bezpečnosti námořní plavby s cílem odstranit problém beztrestnosti pirátů, a vyzývá Radu a Komisi, aby usilovaly o vytvoření mezinárodního soudu se zaměřením na případy pirátství;

9.  naléhavě žádá členské státy, aby se ve spolupráci s Europolem a Interpolem vedly vyšetřování s cílem vysledovat peněžní toky a zabavovat peněžní prostředky vyplacené pirátům jako výkupné, neboť existují náznaky, že by tyto prostředky mohly putovat na bankovní účty po celém světě, včetně bank v Evropě, a aby odhalovaly a rozbíjely sítě organizované trestné činnosti, které z této činnosti čerpají svůj zisk;

10. vyjadřuje politování nad skutečností, že počet plavidel, které členské státy daly k dispozici v rámci operace EU NAVFOR ATALANTA, se na počátku roku 2012 snížil z 35 na pouhé 2–3, a vyzývá proto členské státy, aby v zájmu úspěšného provedení operace ATALANTA poskytly více námořních lodí;

11. zdůrazňuje úlohu EU NAVFOR, NATO a Koaličních námořních sil (CMF) při snahách o nalezení účinného řešení problému, který spočívá ve zvýšeném využívání obchodních lodí obsazených piráty jako „mateřských lodí“, v důsledku čehož dochází k výraznému zvýšení operační kapacity pirátů, kteří tak mohou zahajovat své útoky s větší úderností, odhodláním a flexibilitou v celém severozápadním Indickém oceánu;

12. současně upozorňuje na skutečnost, že je třeba posílit strategickou koordinaci mezi operací EU NAVFOR ATALANTA, misí EUTM Somalia a dalšími akcemi v rámci SBOP prováděnými v širším regionu Afrického rohu; v této souvislosti vítá rozhodnutí Rady ze dne 23. ledna 2012 o zahájení provozu operačního střediska EU a se zájmem očekává související rozhodnutí Rady, které má být přijato v co možná nejkratší době;

13. vyzývá k dalšímu prohlubování koordinace mezi EU, NATO a třetími zeměmi, pokud jde o různé mezinárodní námořních síly, jež provádějí tři hlavní protipirátské námořní mise v regionu (EU NAVFOR, CTF-150/151 a TF-508 v rámci operace NATO nazvané Ocean Shield) s cílem zamezit zbytečné duplicitě, neboť obě organizace, EU i NATO, působí na základě své rozhodovací autonomie v téže oblasti, mají tytéž zájmy a z velké části zahrnují tytéž evropské státy; v tomto ohledu velice vítá londýnskou konferenci o Somálsku konanou dne 23. února 2012;

14. vyzývá Evropskou agenturu pro námořní bezpečnost, aby pokračovala ve spolupráci s EU NAVFOR ATALANTA a poskytla jí se souhlasem státu vlajky podrobné údaje týkající se identifikace a sledování lodí na velké vzdálenosti (LRIT) a satelitní snímky plavidel plujících pod vlajkou EU v této oblasti; z tohoto důvodu je nutné vyžadovat od členských států, aby daly agentuře svolení k poskytnutí těchto údajů a informací pro potřeby operace EU NAVFOR;

15. vybízí společnosti námořní dopravy, aby dodržovaly a plně uplatňovaly osvědčené postupy řízení pro ochranu před somálským pirátstvím, které všem zúčastněným stranám poskytují dostatečné množství informací o tom, jak by lodě mohly napadení piráty u pobřeží Somálska předejít, jak jim zabránit či jak je odvrátit; znovu opakuje svou výzvu všem plavidlům operujícím v této oblasti, aby se zaregistrovaly u příslušných orgánů pro koordinaci námořní bezpečnosti a aby se řídily doporučeními vydanými v rámci EU NAVFOR ATALANTA; vyzývá členské státy, aby zajistily registraci všech svých plavidel;

16. naléhavě žádá Radu a Komisi, aby na základě několika žádostí prozatímní federální vlády Somálska o poskytnutí mezinárodní pomoci, jejímž cílem je zamezení pirátství u somálského pobřeží, pokračovaly společně s OSN a Africkou unií ve spolupráci s touto somálskou vládou a v její podpoře v boji proti pirátství a pachatelům, kteří musí být postaveni před soud, a aby Somálsku a celému regionu pomohly posílit jejich kapacity;

17. vítá rozhodnutí Rady pro zahraniční věci ze dne 12. prosince 2011 o přípravě regionální výcvikové mise v rámci RMCB, jejímž cílem je posílit námořní kapacity a výcvik pobřežních policejních sil a vzdělávání soudců v osmi zemích Afrického rohu a západní části Indického oceánu;

18. poukazuje na džibutský proces pro mír a usmíření; vyzývá ke komplexnímu přístupu k situaci v Somálsku, který spojí bezpečnost s rozvojem, právním státem a dodržováním lidských práv a mezinárodního humanitárního práva;

19. vítá rozhodnutí Komise týkající se poskytnutí další finanční podpory ve výši 50 milionů EUR, která by měla být poskytnuta v rámci mise Africké unie v Somálsku (AMISOM), a vyzývá členské státy a mezinárodní společenství, aby pomáhaly prosazovat mír, hospodářský rozvoj a budování stabilního demokratického režimu v Somálsku, což by v dlouhodobém měřítku pomohlo zajistit bezpečnost a usnadnilo boj proti pirátství; vítá jmenování zvláštního zástupce EU pro oblast Afrického rohu;

20. je znepokojen v souvislosti se stále se zhoršující situací v oblasti Afrického rohu, pokud jde o lidská práva, a žádá mezinárodní společenství a zejména EU, aby poskytla větší humanitární pomoc lidem v nouzi, a vyřešila tak rostoucí potřeby v humanitární oblasti a zabránila jakémukoli dalšímu zhoršování situace;

21. vítá projekt EU Marsic, který vznikl v rámci programu pro důležité námořní trasy nástroje stability s cílem zvýšit námořní bezpečnost v západní části Indického oceánu a Adenského zálivu prostřednictvím sdílení informací a budování kapacit, přičemž zdůrazňuje spolupráci mezi zeměmi v tomto regionu a očekává prodloužení projektu na období po roce 2013;

22. podporuje protipirátské iniciativy přijaté zemích oblasti východní a jižní Afriky a Indického oceánu, jako je nový protipirátský projekt MASE (námořní a bezpečnostní program), který obdržel počáteční finanční podporu EU ve výši 2 milionů USD;

23. znovu opakuje, že pirátství u somálských břehů je důsledkem neexistence zákonného podkladu a pořádku v zemi a že mezinárodní společenství by proto mělo poskytnout nezbytnou technickou a finanční pomoc na podporu prozatímní federální vlády při rozvoji kapacit za účelem vykonávání kontroly nad jejími teritoriálními vodami a ve své výlučné hospodářské oblasti;

24. prosazuje formálnější koordinaci komplexní strategie v boji proti pirátství mezi různými zúčastněnými stranami uvnitř EU; vybízí ke zřízení oficiální pracovní skupiny, případně pod záštitou Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ), a se všemi dotčenými orgány; navrhuje, aby se koncepce pracovní skupiny EU prosazovala v rámci Rady bezpečnosti Organizace spojených národů se zřetelem na ustavení globální operační skupiny, která bude úzce spolupracovat s Mezinárodní námořní organizací (IMO);

25. znovu zdůrazňuje, že by tato komplexní strategie měla brát v potaz skutečnost, že velká část populace žijící v Somálsku z těchto praktik těží, a proto je třeba všechny silné podněty, které somálskému obyvatelstvu napomohou vymanit se z pirátství, zacílit na zaměstnanost mládeže;     

26. zdůrazňuje, že využívání soukromých ozbrojených hlídek na lodích není opatřením, jež může nahradit potřebné komplexní řešení mnohostranné hrozby pirátství; bere na vědomí, že některé členské státy zavedly příslušné právní předpisy; v této souvislosti vyzývá členské státy, aby v příslušných případech přijaly nezbytná bezpečnostní opatření na palubě lodí, a zároveň vyzývá Komisi a Radu, aby usilovaly o utváření přístupu EU týkajícího se přítomnosti autorizovaného ozbrojeného personálu na palubě plavidel s cílem zajistit řádné prosazování iniciativ IMO v tomto ohledu;

27. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, členským státům, generálním tajemníkům Africké unie, OSN a Mezivládnímu úřadu pro rozvoj (IGAD), prezidentovi prozatímní federální vlády Somálska a Panafrickému parlamentu.

(1)

Přijaté texty, P6_TA(2008)0213.

(2)

Přijaté texty, P6_TA(2008)0519.

(3)

Přijaté texty, P7_TA(2009)0099.

(4)

Úř. věst. L 252, 20.9.2008, s. 39.

(5)

Úř. věst. L 301, 12.11.2008, s. 33.

(6)

Úř. věst. L 327, 11.12.2010, s. 49.

Právní upozornění - Ochrana soukromí