Forslag til beslutning - B7-0223/2012Forslag til beslutning
B7-0223/2012

FORSLAG TIL BESLUTNING om piratvirksomhed til søs

2.5.2012 - (2011/2962(RSP))

på baggrund af Kommissionens redegørelse
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Alexander Graf Lambsdorff, Marielle de Sarnez for ALDE-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0223/2012

Procedure : 2011/2962(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0223/2012
Indgivne tekster :
B7-0223/2012
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B7‑0223/2012

Europa-Parlamentets beslutning om piratvirksomhed til søs

(2011/2962(RSP))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til sin beslutning af 20. maj 2008 om en integreret EU-havpolitik[1],

–   der henviser til sine beslutninger om piratvirksomhed til søs, især beslutning af 23. oktober 2008 om piratvirksomhed til søs[2] og beslutning af 26. november 2009 om en politisk løsning på problemet med piratvirksomhed ud for Somalias kyst[3],

–   der henviser til FN's havretskonvention (UNCLOS) af 10. december 1982,

–   der henviser til FN's konvention fra 1988 til bekæmpelse af ulovlige handlinger mod søfartssikkerheden,

–   der henviser til FN’s Sikkerhedsråds resolution 1814(2008) af 15. maj 2008, 1816(2008) af 2. juni 2008 samt 1851(2008) af 16. december 2008, 1897(2009) af 30. november 2009, 1950(2010) af 23. november 2010, 1976(2011) af 11. april 2011, 2015(2011) af 24. oktober 2011 og 2020(2011) af 22. november 2011 om situationen i Somalia,

–   der henviser til Rådets fælles aktion 2008/749/FUSP af 19. september 2008 vedrørende Den Europæiske Unions militære koordineringsaktion til støtte for FN’s Sikkerhedsråds resolution 1816 (2008) (EU NAVCO)[4],

–   der henviser til Rådets fælles aktion 2008/851/FUSP af 10. november 2008[5] og til Rådets afgørelse 2010/766/FUSP om EU's militæroperation ATALANTA[6] med henblik på at bidrage til at afskrække fra, forebygge og bekæmpe piratvirksomhed og væbnede røverier ud for Somalias kyster samt beskyttelsen af fartøjer fra Verdensfødevareprogrammet (WFP), der leverer fødevarehjælp til fordrevne personer i Somalia, og beskyttelsen af Den Afrikanske Unions mission i Somalia (AMISOM) fartøjer,

–   der henviser til Rådets afgørelse 2010/96/FUSP af 15. februar 2010 og Rådets afgørelse 2010/197/FUSP af 31. marts 2010 om iværksættelse af Den Europæiske Unions militærmission for at bidrage til uddannelsen af somaliske sikkerhedsstyrker (EUTM Somalia),

–   der henviser til det krisestyringskoncept, der blev godkendt af Rådets (udenrigsanliggender) den 16. december 2011, for missionen vedrørende den regionale flådekapacitetsopbygning, nemlig en civil FSFP-mission med militær ekspertise, der er under forberedelse,

–   der henviser til strategirammen for Afrikas Horn vedtaget af Rådet den 14. november 2011, der skal udstikke retningslinjer for EU's indsats i regionen,

–   der henviser til, at der blev indgået en magtdelingsaftale i Djibouti den 9. juni 2008 med det formål at tilvejebringe en omfattende national udsoning og skabe en stærk og bredtfavnende politisk alliance, som vil være i stand til at sikre freden, forsone landet og genskabe en central statsmagt,

–   der henviser til konklusionerne fra Londonkonferencen om Somalia den 23. februar 2012,

–   der henviser til konklusionerne fra Rådet (udenrigsanliggender) af 27. februar 2012,

–   der henviste til spørgsmålene af 15. december 2011 til Rådet og Kommissionen om piratvirksomhed til søs (B7-0039/2012 og B7-0040/2012),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at søtransport har været en af de vigtigste trædesten til økonomisk vækst og velstand i Europa i hele regionens historie, og at over 80 % af verdenshandelen foregår ad søvejen; der henviser til, at EU derfor har en ægte interesse i at bidrage til den internationale maritime sikkerhed;

B.  der henviser til, at europæisk fiskeri i området er reguleret af adskillige bilaterale og multilaterale fiskeriaftaler med nabolandene;

C. der henviser til, at problemet med piratvirksomhed på åbent hav stadig ikke er løst, men endda er et problem, der spreder sig hastigt i det vestlige Indiske Ocean, især ud for Somalia og Afrikas Horn, men også i andre områder, herunder Sydøstasien og Vestafrika, og således er ved at blive en voksende farlig trussel mod både menneskers liv og mod sikkerheden for søfarende og andre personer samt mod den regionale udvikling og stabilitet, havmiljø, verdenshandelen, alle former for søtransport og shipping, herunder fiskerfartøjer samt forsendelse af humanitær bistand;

D. der henviser til, at der hvert år sejler 10 000 europæiske skibe igennem farlige maritime områder, og at piratvirksomhed derfor, udover fra menneskelivs- og sikkerhedsaspektet, også udgør et økonomisk problem, da det truer de internationale kommercielle maritime linjer og har en betydelig negativ indvirkning på international handel;

E.  der henviser til, at antallet af forsøg på at angribe skibe stadig er højt, og at der i 2011 blev rapporteret om 28 kapringer, 470 kidnapninger af søfolk, 15 mord, mens omkring 191 søfolk fra omkring 7 skibe i øjeblikket holdes som gidsler i Somalia under forfærdelige og umenneskelige forhold og i stadig længere perioder;

F.  der henviser til, at pirater konstant udvikler deres taktik og metoder, og at de har udvidet den operationelle radius ved brug af større kaprede skibe, de såkaldte moderskibe;

G. der henviser til, at den aktuelle politiske ustabilitet i Somalia er en af årsagerne til problemet med piratvirksomhed, og at dette bidrager til problemet, samt at visse somaliere fortsat betragter piratvirksomhed som en rentabel og levedygtig indtægtskilde;

H. der henviser til, at kampen mod piratvirksomhed ikke kan vindes ved udelukkende at anvende militære midler, men hovedsagelig afhænger af, om det lykkes af fremme fred, udvikling og statsopbygning i Somalia;

I.   der henviser til, at EMSA råder over instrumenter og data, som kan hjælpe EU NAVFOR ATALANTA til at forbedre sikkerheden for skibe og søfolk i området;

J.   der henviser til, at problemet med piratvirksomhed også har negative indvirkninger på hele regionen, hvor fiskeri er blevet en farlig virksomhed, og ikke kun for EU-fartøjer, som fisker f.eks. i Seychellernes farvande på grundlag af en fiskeripartnerskabsaftale mellem EU og Republikken Seychellerne, men også for de lokale fiskere, som EU yder sektorstøtte til og dermed har et socialt ansvar overfor; der henleder opmærksomheden på, at de lokale fiskere ikke har de samme midler, hverken økonomisk eller i form at menneskelig kapacitet, til at beskytte sig mod piratvirksomhed, som EU-trawlere har;

K. der henviser til, at EU er den største bistandsyder til Somalia med forpligtelser på indtil videre 215,4 mio. EUR i udviklingsbistand via Den Europæiske Udviklingsfond (EUF) for perioden 2008 til 2013; det henviser til, at mens hovedfokus for denne finansiering har været lagt på at hjælpe befolkningen ud af fattigdom og til at opnå bæredygtig økonomisk vækst samt tilvejebringe varige løsninger for stabilitet i landet ved at tage fat om de grundlæggende årsager til piratvirksomhed og finansiere projekter til forbedring af regeringsførelse, uddannelse, økonomisk vækst og støtte til lavt prioriterede sektorer (sundhed, miljø, vand og sanitet);

L.  der henviser til, at FN anslår, at 40 % af omsætningen fra Somalias pirateri i 2010 blev anvendt til at finansiere lokale beskæftigelse og i et vist omfang bidrog til en bedre omfordeling og til investeringer i infrastruktur, hvilket viser, hvor alvorlig den økonomiske situation er i Somalia;

M. der henviser til, at selvom EU med sin indsats til bekæmpelse af piratvirksomhed har formået at beskytte alle leverancerne fra Verdensfødevareprogrammet (WFP), risikerer indsatsen fremover at blive undergravet af manglen på flådestyrker og af juridiske problemer, der ofte udgør en hindring for anholdelse og domfældelse af pirater;

N. der henviser til, at hver enkelt medlemsstat er ved at udvikle egne regler om indsættelse af bevæbnede vagter om bord på handelsskibe;

1.  gentager sin alvorlige bekymring over den fortsatte stigende trussel, som piratvirksomhed og væbnet røveri til søs udgør mod internationale fiskerfartøjer og EU-fiskerfartøjer, handelsskibe og passagerskibe i Det Indiske Ocean nær de afrikanske kyster, navnlig på havet ud for Somalia og Afrikas Horn, for sikkerheden for søfolk og andre personer samt for den regionale stabilitet og alle former for søtransport og shipping, herunder fiskeri;

2.  opfordrer den højtstående repræsentant og medlemsstaterne til omgående at overveje, hvordan de kan befri de hundrede af søfolk, der i øjeblikket holdes som gidsler, og dermed afslutte deres langvarige og rædselsfulde tilbageholdelse hos deres fangevogtere og give disse søfolk mulighed for at vende hjem og samtidig bringe tilbageholdelsen af kaprede skibe til ophør;

3.  glæder sig over det bidrag, som EU-NAVFOR ATALANTA yder til søfartssikkerheden ud for Somalias kyst ved at beskytte de fartøjer, som Verdensfødevareprogrammet har chartret til at levere bistand til Somalia, og andre sårbare fartøjer;

4.  glæder sig over Rådets afgørelse 2010/766/FUSP om EU's militæroperation, der forlænger indsatsperioden for EU-NAVFOR ATALANTA indtil den 12. december 2012 og skaber retssikkerhed i forbindelse med retsforfølgelse i forlængelse af tilfangetagelsen af pirater og videregivelse af personoplysninger for mistænkte personer; udtrykker derfor tilfredshed med konklusionerne fra Rådet (udenrigsanliggender) samling den 27. februar 2012, som opfordrede til forlængelse af mandatet for EU NAVFOR ATALANTA indtil december 2014;

5.  opfordrer til en forlængelse af mandatperioden for EU-NAVFOR ATALANTA udover 2012 for bedre at sikre effektiviteten af EU’s indsats mod piratvirksomhed til søs, som har negative konsekvenser for søtransporten og ligeledes for fiskeri udført af EU-fartøjer og lokale fiskerfartøjer i den pågældende region;

6.  betoner, at yderligere straffrihed ikke har nogen afskrækkende virkning; beklager, at der på trods af EU's aftaler med tredjelande (Kenya, Seychellerne, Mauritius, Puntland, Somaliland, Somalia) og internationale juridiske rammer ikke anholdes mange pirater og andre kriminelle, eller at de, når de bliver anholdt, ofte løslades på grund af mangel på solidt retsgrundlag, og at også visse EU-medlemsstater har utilstrækkelige strafferetlige beskyttelsesforanstaltninger mod piratvirksomhed på åbent hav;

7.  understreger det påtrængende i at få etableret en særlig anti-piratvirksomhedsdomstol i Somalia og andre stater i regionen med solid international deltagelse og/eller støtte;

8.  kræver i denne forbindelse omgående og effektive foranstaltninger til at retsforfølge og straffe personer, der mistænkes for piratvirksomhed, og opfordrer tredjelande og de EU-medlemsstater, der endnu ikke har gjort det, til i deres nationale lovgivning at omsætte alle de bestemmelser, der er fastlagt i FN's havretskonvention og FN's konvention til bekæmpelse af ulovlige handlinger mod søfartssikkerheden, med henblik på at løse problemet med straffrihed for pirater, og opfordrer Rådet og Kommissionen til at arbejde på at få oprettet en særlig anti-piratvirksomhedsdomstol;

9.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til, i samarbejde med Europol og Interpol, at undersøge og spore pengestrømme og konfiskere de penge, der udbetales som løsepenge til pirater, da der er tegn på, at disse penge ender på bankkonti over hele verden, herunder banker i Europa, samt til at identificere og opløse de organiserede kriminelle netværk, der høster udbyttet af disse handlinger;

10. beklager, at antallet af fartøjer, hvormed medlemsstaterne deltager i EU NAVFOR ATALANTA, er faldet (fra 35 til 10) til 2-3 i begyndelsen af 2012, og appellerer derfor til medlemsstaterne om at bidrage med flere marineskib, så ATALANTA-missionen kan lykkes;

11. understreger betydningen af EU NAVFOR, NATO og koalitionens flådestyrker til effektivt at imødegå den øgede anvendelse af kaprede handelsskibe som moderskibe – en udvikling, som har ført til en betydelig stigning i piraternes operationelle kapacitet, og som sætter dem i stand til at iværksætte deres angreb med større styrke, beslutsomhed og fleksibilitet i hele det nordvestlige Indiske Ocean;

12. understreger samtidig behovet for at forbedre den strategiske koordinering mellem EU NAVFOR ATALANTA, EUTM Somalia og andre FSFP-tiltag i hele regionen omkring Afrikas Horn; glæder sig i denne forbindelse over Rådets beslutning af 23. marts 2012 om at starte et EU-operationscenter, og ser frem til en snarlig vedtagelse af den dertil knyttede rådsafgørelse;

13. opfordrer til større koordination mellem EU, NATO og tredjelande om de forskellige internationale flådestyrker, der gennemfører de tre vigtigste missioner mod piratvirksomhed i regionen (EU-NAVFOR, CTF-150/151 og TF-508 inden for NATO's operation Ocean Shield) for at undgå unødvendigt dobbeltarbejde, da begge organisationer, EU og NATO, med deres respektive beslutningsautonomi opererer i samme område, har de samme interesser og stort set omfatter de samme europæiske nationer, og udtrykker i denne forbindelse tilfredshed med Londonkonferencen om Somalia den 23. februar 2012;

14. opfordrer til, at EMSA fortsætter samarbejdet med EU-NAVFOR ATALANTA ved med samtykke fra flagstaten at tilføre operationerne detaljerede LRIT-data for og satellitbilleder af EU-flagede fartøjer i transit gennem området; mener derfor, at medlemsstaterne bør være forpligtede til at bemyndige agenturet til at udlevere disse data og oplysninger til EU-NAVFOR-operationen;

15. opfordrer rederierne til at overholde og fuldt ud anvende den bedste ledelsespraksis til beskyttelse mod piratvirksomhed fra Somalia (BMP-4), der giver tilstrækkelige oplysninger til alle berørte parter om, hvordan man kan hjælpe skibe med henblik på at undgå, forhindre eller forsinke piratangreb ud for Somalias kyst; gentager sin opfordring til alle fartøjer, der opererer i området, om at lade sig registrere hos alle relevante maritime sikkerhedskoordineringsorganer og følge EU-NAVFOR ATALANTAs anbefalinger; opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at alle deres fartøjer er registreret;

16. opfordrer indtrængende Rådet og Kommissionen til i samarbejde med FN og Den Afrikanske Union – efter flere anmodninger fra Somalias føderale overgangsregering (TFG) om international assistance til bekæmpelse af pirateri ud for landets kyst – at fortsætte med at samarbejde og støtte Somalias føderale overgangsregering i kampen mod piratvirksomhed og gerningsmændene, der skal stilles for en domstol, og til at hjælpe Somalia og regionen til at styrke sin kapacitet;

17. glæder sig over Rådets (udenrigsanliggender) afgørelse af 12. december 2011 om at iværksætte missionen vedrørende den regionale flådekapacitetsopbygning, som sigter mod at styrke den maritime kapacitet og uddanne kystpoliti og dommere i otte lande på Afrikas Horn og i det vestlige Indiske Ocean;

18. tager Djiboutiprocessen for fred og forsoning til efterretning; opfordrer til en vidtfavnende tilgang til situationen i Somalia ved at knytte sikkerhed sammen med udvikling, retsstatslighed og overholdelse af menneskerettighederne og den internationale humanitære ret;

19. glæder sig over Kommissionens beslutning om at yde yderligere 50 mio. EUR i finansiel EU-støtte til Den Afrikanske Unions Mission i Somalia (AMISON) og opfordrer medlemsstaterne og det internationale samfund til at bidrage til at fremme fred, økonomisk udvikling og opbygning af et stabilt demokratisk styre i Somalia, hvilket vil fremme sikkerheden og kampen mod piratvirksomhed på lang sigt, og glæder sig over udnævnelsen af en særlig EU-repræsentant for Afrikas Horn;

20. er bekymret over den stadig forværrede humanitære situation på Afrikas Horn og opfordrer det internationale samfund og især EU til at øge sin humanitære bistand til mennesker i nød, så den opfylder de voksende humanitære behov og forhindrer en yderligere forværring af situationen;

21. bifalder EU’s Marsic-projekt under EU's program for vigtige sejlruter, som er en del af stabilitetsinstrumentet, og som har til formål at styrke sikkerheden til søs i det vestlige Indiske Ocean og Adenbugten gennem informationsdeling og kapacitetsopbygning, der lægger vægt på regionalt samarbejde mellem landene i regionen, og forventer en forlængelse af projektet udover 2013;

22. tilskynder til piratvirksomhedsbekæmpende initiativer fra landene i det østlige og sydlige Afrika og Det Indiske Ocean, som f.eks. det nye antipiratprojekt MASE (maritimt sikkerhedsprogram), der har modtaget et opstartstilskud på 2 mio. EUR fra EU;

23. gentager, at piratvirksomhed ud for Somalias kyst udgør en forlængelse af den manglende lov og orden i landet, og at det internationale samfund derfor bør yde den nødvendige tekniske og finansielle støtte med henblik på at hjælpe den somaliske føderale overgangsregering med at udvikle kapacitet til at kontrollere landet territoriale farvande og eksklusive økonomiske zone;

24. går ind for en mere formel koordinering af den overordnede strategi mod piratvirksomhed mellem de forskellige involverede parter i EU; tilskynder til etableringen af en formel taskforce, eventuelt under Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EEAS), med deltagelse af alle involverede myndigheder; foreslår, at ideen om en EU-taskforce fremmes inden for De Forenede Nationers Sikkerhedsråd med henblik på at få oprettet en global taskforce, der arbejder tæt sammen med IMO;

25. gentager, at der i denne overordnede strategi skal tages højde for, at en stor del af befolkningen i Somalia drager fordel af denne praksis, og at eventuelle kraftige incitamenter, der skal få den somaliske befolkning til at vænne sig fra at udøve piratvirksomhed, skal have specifik fokus på beskæftigelsen af unge;

26. understreger, at brugen af private bevæbnede vagter ombord er en foranstaltning, der ikke kan erstatte den nødvendige bredtfavnende løsning på den mangeartede trussel fra piratvirksomhed; tager hensyn til, at nogle medlemsstater har indført relevant lovgivning; opfordrer i denne forbindelse medlemsstaterne til at gennemføre de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger om bord, når det er muligt, samt Kommissionen og Rådet til at arbejde hen imod udformningen af en EU-strategi vedrørende anvendelse af certificeret væbnet personale om bord for at sikre en tilfredsstillende gennemførelse af IMO-retningslinjerne på dette område;

27. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen, medlemsstaterne, generalsekretærerne for Den Afrikanske Union, FN og Den Mellemstatslige Organisation for Udvikling (IGAD) samt formanden for Somalias føderale overgangsregering og for Det Panafrikanske Parlament.