Menetlus : 2011/2962(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B7-0223/2012

Esitatud tekstid :

B7-0223/2012

Arutelud :

Hääletused :

PV 10/05/2012 - 12.56
CRE 10/05/2012 - 12.56

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0203

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 132kWORD 78k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0223/2012
2.5.2012
PE486.789v01-00
 
B7-0223/2012

komisjoni avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2


Merepiraatlus (2011/2962(RSP))


Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Alexander Graf Lambsdorff, Marielle de Sarnez fraktsiooni ALDE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon merepiraatluse kohta (2011/2962(RSP))  
B7‑0223/2012

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma 20. mai 2008. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu integreeritud merenduspoliitika kohta(1),

–   võttes arvesse oma merepiraatlust käsitlevaid resolutsioone, eelkõige oma 23. oktoobri 2008. aasta resolutsiooni merepiraatluse kohta(2) ning 26. novembri 2009. aasta resolutsiooni Somaalia rannikuvetes toimuva piraatluse poliitilise lahenduse kohta(3),

–   võttes arvesse ÜRO 10. detsembri 1982. aasta mereõiguse konventsiooni,

–   võttes arvesse ÜRO 1988. aasta meresõitu ohustava ebaseadusliku tegevuse tõkestamise konventsiooni,

–   võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu 15. mai 2008. aasta resolutsiooni 1814(2008) ja 2. juuni 2008. aasta resolutsiooni 1816(2008), samuti 16. detsembri 2008. aasta resolutsiooni 1851(2008), 30. novembri 2009. aasta resolutsiooni 1897(2009), 23. novembri 2010. aasta resolutsiooni 1950(2010), 11. aprilli 2011. aasta resolutsiooni 1976(2011), 24. oktoobri 2011. aasta resolutsiooni 2015(2011) ja 22. novembri 2011. aasta resolutsiooni 2020(2011) olukorra kohta Somaalias,

–   võttes arvesse nõukogu 19. septembri 2008. aasta ühismeedet 2008/749/ÜVJP, mis käsitleb Euroopa Liidu sõjalist koordinatsioonimeedet ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1816(2008) toetuseks (EU NAVCO)(4),

–   võttes arvesse nõukogu 10. novembri 2008. aasta ühismeedet 2008/851/ÜVJP(5) ja nõukogu otsust 2010/766/ÜVJP, mis käsitleb Euroopa Liidu sõjalist operatsiooni (ATALANTA) Somaalia ranniku lähedal aset leidvate piraatlusjuhtumite ja relvastatud röövimiste tõkestamiseks, ärahoidmiseks ja ohjeldamiseks(6), samuti maailma toiduabi programmide laevade kaitsmiseks, kes toimetavad toiduabi Somaalia ümberasustatud isikutele, ja Aafrika Liidu Somaalia missiooni (AMISOM) laevade kaitsmiseks,

–   võttes arvesse nõukogu 15. veebruari 2010. aasta otsust 2010/96/ÜVJP ja nõukogu 31. märtsi 2010. aasta otsust 2010/197/ÜVJP Somaalia julgeolekujõudude väljaõppe toetamiseks läbiviidava Euroopa Liidu sõjalise missiooni (EUTM Somalia) kohta,

–   võttes arvesse välisasjade nõukogu poolt 16. detsembril 2011. aastal kokku lepitud kriisiohjamise kontseptsiooni piirkondliku merendusalase suutlikkuse suurendamise (RMCB) missiooni jaoks, mis on ettevalmistamisel olev ÜJKP sõjaliste ekspertteadmistega tsiviilmissioon,

–   võttes arvesse Aafrika Sarve jaoks kavandatud strateegilist raamistikku, mille eesmärk on suunata ELi tegevust kõnealuses piirkonnas ja mille nõukogu võttis vastu 14. novembril 2011. aastal,

–   võttes arvesse Djiboutis 9. juunil 2008 allkirjastatud võimujagamislepet, mille eesmärk oli algatada laiapõhjaline riigisisene leppimine ning luua tugev ja kõikehõlmav poliitiline liit, mis on võimeline tagama rahu, lepitama riiki ja taastama riigi keskvõimu,

–   võttes arvesse 23. veebruari 2012. aasta Somaalia küsimusi käsitlenud Londoni konverentsi järeldusi,

–   võttes arvesse välisasjade nõukogu 27. veebruari 2012. aasta järeldusi,

–   võttes arvesse nõukogule ja komisjonile 15. detsembril 2011. aastal merepiraatluse kohta esitatud küsimusi (B7‑0039/2012 ja B7‑0040/2012),

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et meretransport on olnud läbi ajaloo üks Euroopa majanduskasvu ja heaolu nurgakivi ning et rohkem kui 80% maailmakaubandusest toimub meritsi; arvestades, et seepärast on EL siiralt huvitatud panustamisest rahvusvahelise mereohutuse tagamisse,

B.  arvestades, et Euroopa püügitegevus selles piirkonnas on reguleeritud naaberriikidega sõlmitud mitmete kahepoolsete ja mitmepoolsete kalanduskokkulepetega;

C. arvestades, et piraatlus avamerel ei ole endiselt lahendatud, vaid on hoopis kiiresti leviv probleem India ookeani lääneosas, eelkõige Somaalia ja Aafrika Sarve rannikuvetes, kuid ka mõnes muus piirkonnas, sh Kagu-Aasias ja Lääne-Aafrikas, muutudes seega üha suurenevaks tõsiseks ohuks nii meremeeste ja muude isikute elule ja ohutusele kui ka piirkondlikule arengule ja stabiilsusele, merekeskkonnale, maailmakaubandusele ning kõikidele meretranspordi ja -laevanduse liikidele, sh nii kalalaevadele kui ka humanitaarabi kohaletoimetamisele;

D. arvestades, et igal aastal läbib ohtlikke meresõidupiirkondi 10 000 Euroopa laeva ja seepärast on piraatlus lisaks inimelude ja ohutuse aspektile ka majanduslik probleem, kuna see ohustab rahvusvahelisi kommertsmagistraale ja avaldab rahvusvahelisele kaubandusele olulist negatiivset mõju;

E.  arvestades, et 2011. aastal oli laevade vastu toimunud rünnakute arv jätkuvalt väga suur – anti teada 28 kaaperdamisjuhtumist, rööviti 470 meremeest, 15 meremeest tapeti ja praegu hoitakse Somaalias ligikaudu 190 meremeest umbes 7 laevalt juba pikka aega kohutavates ja ebainimlikes tingimustes vangistuses;

F.  arvestades, et piraadid arendavad pidevalt oma taktikaid ja meetodeid ning on laiendanud oma tegevusraadiust, kasutades suuremaid kaaperdatud laevu nn emalaevadena;

G. arvestades, et Somaalia jätkuv poliitiline ebastabiilsus on üks piraatluse põhjustest ja süvendab seda probleemi ning et mõned somaallased peavad piraatlust jätkuvalt kasumlikuks ja elujõuliseks sissetulekuallikaks;

H. arvestades, et piraatlusega ei ole võimalik võidelda üksnes sõjaliste vahendite abil, vaid Somaalias tuleb ennekõike edendada edukalt rahu, arengut ja riigi ülesehitamist,

I.   arvestades, et Euroopa Meresõiduohutuse Ameti (EMSA) käsutuses on vahendid ja andmed, mis võivad aidata EU-NAVFORi operatsioonil ATALANTA parandada laevade ja meremeeste ohutust kõnealuses piirkonnas;

J.   arvestades, et piraatlus mõjutab negatiivselt kogu piirkonda, kuna sealsed püügioperatsioonid on kujunenud ohtlikeks ettevõtmisteks ning probleeme ei ole ainult ELi kalalaevadel, kes kalastavad näiteks ELi ja Seišelli Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu kohaselt Seišellidele kuuluvates vetes, vaid ka kohalikel kaluritel, kes saavad meilt valdkondlikke toetusi ja on seega seotud sotsiaalse vastutusega; pidades meeles, et kohalikel kaluritel ei ole samasuguseid vahendeid nagu ELi traaleritel, ei rahaliste ega inimressursside osas, et kaitsta end piraatluse eest;

K. arvestades, et EL on Somaalia kõige suurem abistaja, olles eraldanud ajavahemikuks 2008–2013 Euroopa Arengufondi kaudu 215,4 miljonit eurot arenguabi; arvestades, et arenguabi peamine eesmärk on aidata inimestel pääseda vaesusest, saavutada jätkusuutlik majanduskasv ja leida püsiv lahendus riigi stabiilsuse probleemile ning selleks tuleb tegeleda piraatluse algpõhjustega, rahastades projekte, millega edendatakse valitsemistavasid, haridust, majanduskasvu ja mittekeskseid valdkondi (tervishoid, keskkond, veevarustus ja kanalisatsioon);

L.  arvestades, et ÜRO hinnangul kasutati 40% piraatlusest saadud tulust 2010. aastal kohaliku tööhõive rahastamiseks ning see aitas teatud määral parandada ümberjaotamist ja investeeringuid infrastruktuur, mis näitab, kui raske on Somaalia majanduslik olukord;

M. arvestades, et ehkki ELi piraatluse vastu võitlemise jõupingutustega on suudetud kaitsta kõiki Maailma Toitlusprogrammi saadetisi, võivad neid tulevikus kahjustada merevägede puudumine ja õiguslikud küsimused, mis sageli takistavad piraatide kinnipidamist ja kohtu alla andmist;

N. arvestades, et kõik liikmesriigid töötavad praegu välja oma eeskirju relvastatud valve kasutamise kohta kaubalaevade pardal;

1.  väljendab veel kord sügavat muret suureneva ohu pärast, mida merel aset leidvad piraatlusjuhtumid ja relvastatud röövimised, mis on suunatud niisuguste rahvusvaheliste laevade vastu, millega toimetatakse Somaaliasse abi, ning ELi kala-, kauba- ja reisilaevade vastu India ookeanis Aafrika ranniku lähistel – eelkõige Somaalia ja Aafrika Sarve rannikuvetes – kujutavad meremeeste ja teiste isikute ohutusele, piirkondlikule stabiilsusele ja igasugusele meretranspordile ning laevandusele, kaasa arvatud kalapüügile;

2.  kutsub kõrget esindajat ja liikmesriike üles otsima kiiresti võimalusi, kuidas vabastada sajad pantvangis hoitavad meremehed, et teha lõpp nende pikale ja raskele vangipõlvele ning võimaldada neil koju tagasi pöörduda, ja vabastada samas ka kaaperdatud laevad;

3.  tunneb heameelt EU-NAVFORi operatsiooni ATALANTA panuse üle meresõidu turvalisusesse Somaalia rannikuvetes, kaitstes Maailma Toitlusprogrammi laevu, millega toimetatakse Somaaliasse abi, ja muid ohustatud laevu,

4.  tervitab nõukogu otsust 2010/766/ÜVJP Euroopa Liidu sõjalise operatsiooni kohta, millega pikendatakse EU-NAVFOR ATALANTA mandaati 12. detsembrini 2012 ja mis annab õiguskindluse kriminaalmenetluste jaoks piraatide kinnivõtmise järel ning kahtlusaluste isikute isikuandmete edastamiseks; väljendab seepärast heameelt välisasjade nõukogu 27. veebruari 2012. aasta järelduste üle, milles nõuti EU-NAVFOR ATALANTA mandaadi pikendamist 2014. aasta detsembrini;

5.  nõuab, et EU-NAVFOR ATALANTA mandaati pikendataks ka pärast 2012. aastat, kuna see aitaks paremini tagada ELi tulemuslikku reageerimist merepiraatlusele, millel on kahjulik mõju meretranspordile ning samuti ELi laevade püügitegevusele ja kohalikule kalandusele asjaomases piirkonnas;

6.  rõhutab, et piraatide jätkuv karistatamatus õhutab neid; mõistab hukka asjaolu, et kolmandate riikidega (Keenia, Seišellid, Mauritius, Puntland, Somaalimaa, Somaalia) sõlmitud ELi lepingutest ja rahvusvahelistest õigusraamistikest hoolimata jäävad paljud piraadid või muud kurjategijad vahistamata või kui nad ka vahistatakse, vabastatakse nad sageli ruttu kindla õigusliku aluse puudumise tõttu, lisaks on mitme ELi liikmesriigi kriminaalõiguse kaitsemeetmed ebapiisavad võitluseks piraatluse vastu avamerel;

7.  rõhutab, et Somaalias ja teistes kõnealuse piirkonna riikides on vaja kiiremas korras asutada spetsiaalne piraatlusevastane kohus olulise rahvusvahelise osaluse ja/või toega;

8.  nõuab sellega seoses kiireid ja tõhusaid meetmeid, et tuua piraatlusjuhtumites kahtlustatavad kohtu ette ja neid karistada, ning nõuab tungivalt, et kolmandad riigid ja ELi liikmesriigid võtaksid siseriiklikku õigusesse üle kõik ÜRO mereõiguse konventsiooni ja ÜRO meresõitu ohustava ebaseadusliku tegevuse tõkestamise konventsiooni sätted, kui nad ei ole seda veel teinud, et teha lõpp piraatide karistamatusele; kutsub nõukogu ja komisjoni üles tegelema piraatluse vastase rahvusvahelise kohtu loomisega;

9.  nõuab tungivalt, et liikmesriigid uuriksid ja jälgiksid koostöös Europoli ja INTERPOLiga rahavoogude liikumist ning konfiskeeriksid piraatidele lunarahana makstud rahasummad, kuna on viiteid, et see raha võib olla jõudnud pangaarvetele kogu maailmas, kaasa arvatud Euroopa pankades, samuti tuleb tuvastada ja likvideerida organiseeritud kuritegelikud võrgustikud, mis niisugusest tegutsemisest kasumit saavad;

10. mõistab hukka tõsiasja, et liikmesriikide poolt EU-NAVFOR ATALANTA operatsiooni jaoks antud laevade arv on kahanenud (35lt 10ni) 2012. aasta alguseks ainult 2-3ni ja pöördub seepärast liikmesriikide poole üleskutsega eraldada rohkem laevu, et ATALANTA operatsioon oleks edukas;

11. rõhutab EUNAVFORi, NATOt ja ühiste merejõudude (Coalition Maritime Forces) rolli niisuguse probleemi lahendamisel nagu piraatide ohvriks langenud kaubalaevade üha levinum kasutamine nn emalaevadena – areng, mis kujutab endast piraatide tegevusvõime olulist suurenemist ja mis võimaldab neil alustada tugevamaid, sihikindlamaid ja paindlikumaid rünnakuid kogu India ookeani loodeosas;

12. rõhutab samas, et on vaja edendada strateegilist koordineerimist EU-NAVFOR ATALANTA, Euroopa Liidu sõjalise missiooni (EUTM Somalia) ja teiste ÜJKP missioonide vahel Aafrika Sarve piirkonnas laiemalt; tunnustab sellega seoses nõukogu 23. jaanuari 2012. aasta otsust võtta kasutusele ELi operatsioonide keskus ja ootab, et sellega seotud nõukogu otsus võetaks vastu võimalikult kiiresti;

13. nõuab paremat koordineerimist ELi, NATO ja kolmandate riikide vahel mitmesugustes rahvusvahelistes mereväejõududes, kelle juhtida on piirkonna kolm kõige tähtsamat piraatlusevastast mereväemissiooni (EU NAVFOR, CTF-150/151 ning NATO operatsiooni Ocean Shield raames korraldatav TF-508), et vältida tarbetut kattuvust, kuna mõlemad organisatsioonid (nii EL kui ka NATO) tegutsevad oma otsustamisvabaduse kohaselt samas piirkonnas, samade huvidega ning suurelt jaolt samade Euroopa riikide vahendite abil; tunneb sellega seoses suurt heameelt 23. veebruaril 2012. aastal toimunud Somaalia küsimusi käsitlenud Londoni konverentsi üle;

14. nõuab, et EMSA jätkaks koostööd EU-NAVFOR ATALANTAga, andes operatsioonile lipuriigi heakskiidu järel üksikasjalikud LRIT-andmed ja satelliidikujutised piirkonda ELi lipu all läbivatest laevadest; selleks tuleks liikmesriikidelt nõuda, et nad annaksid ametile loa kõnealuste andmete ja teabe esitamiseks EU-NAVFORi operatsioonile;

15. julgustab laevandusettevõtjaid järgima ja täiel määral kohaldama parimaid juhtimistavasid Somaalia piraatlusega võitlemiseks (BMP-4), milles antakse kõikidele asjaomastele pooltele piisavalt teavet, kuidas aidata laevadel Somaalia vetes piraatide rünnakuid ära hoida või kõrvale tõrjuda; kordab oma üleskutset, et kõik piirkonnas tegutsevad laevad registreeritaks asjaomaste meresõiduohutuse koordineerimiskeskuste juures ja et järgitaks EU NAVFOR ATALANTA soovitusi; kutsub liikmesriike üles tagama, et kõik nende laevad oleksid registreeritud;

16. nõuab tungivalt, et nõukogu ja komisjon teeksid (vastuseks Somaalia föderaalse üleminekuvalitsuse mitmetele abipalvetele seoses rahvusvahelise abiga võitluseks piraatluse vastu Somaalia rannikuvetes) jätkuvalt ÜRO ja Aafrika Liiduga koostööd ning toetaksid Somaalia föderaalset üleminekuvalitsust võitluses piraatluse ja muude kurjategijate vastu, kes tuleb kohtu alla anda, aidates samas Somaalial ja kogu piirkonnal oma suutlikkust suurendada;

17. kiidab heaks välisasjade nõukogu 12. detsembri 2011. aasta otsuse piirkondliku merendusalase suutlikkuse suurendamise (RMCB) piirkondliku koolitusmissiooni ettevalmistamise kohta, mille eesmärk on tugevdada merendusalast suutlikkust ja koolitada rannikualade politseiteenistust ja kohtunikke kaheksas Aafrika Sarve ja India ookeani lääneosa riigis;

18.  võtab teadmiseks Djibouti rahu- ja lepitusprotsessi; nõuab, et olukorrale Somaalias lähenetaks laiapõhjaliselt, sidudes julgeoleku arengu, õigusriigi põhimõtete järgimise ning inimõiguste ja rahvusvahelise humanitaarõiguse austamisega;

19. väljendab heameelt komisjoni otsuse üle eraldada Aafrika Liidu missioonile Somaalias (AMISOM) täiendavalt 50 miljonit eurot ELi rahalist toetust ning kutsub liikmesriike ja rahvusvahelist üldsust üles aitama kaasa rahu edendamisele, majandusarengule ja stabiilse demokraatliku režiimi rajamisele Somaalias, mis lihtsustaks julgeoleku tagamist ja võitlust piraatluse vastu pikemas perspektiivis; tervitab ELi eriesindaja ametissenimetamist Aafrika Sarve piirkonnas;

20. tunneb muret jätkuvalt halveneva humanitaarolukorra pärast Aafrika Sarve piirkonnas ja palub rahvusvahelisel üldsusel ning eriti ELil suurendada humanitaarabi andmist abivajajatele, et rahuldada üha kasvavaid humanitaarvajadusi ja hoida ära olukorra edasine halvenemine;

21. tunneb heameelt ELi Marsicki projekti üle stabiliseerimisvahendi kriitilise tähtsusega mereteede programmi raames eesmärgiga suurendada meresõiduturvalisust ja -ohutust India ookeani lääneosas ja Adeni lahes teabe jagamise ja suutlikkuse suurendamise abil, rõhutades piirkondlikku koostööd piirkonna riikide vahel, ning ootab selle pikendamist pärast 2013. aastat;

22. ergutab nii Ida- kui ka Lõuna-Aafrikas ja India ookeaniga piirnevates riikides piraatidevastase võitluse algatusi, nagu uus piraatlusevastane merejulgeolekuprogrammi projekt, millele EL eraldas 2 miljonit USD starditoetust;

23. kordab, et Somaalia rannikuvetes toimuv piraatlus tuleneb korra puudumisest selles riigis ning seepärast peaks rahvusvaheline üldsus andma vajalikku tehnilist ja rahalist abi, et Somaalia föderaalne üleminekuvalitsus saaks piisavalt tugevaks, teostamaks kontrolli oma territoriaalvete ja majandusvööndi üle;

24. on seisukohal, et laiaulatuslikku piraatlusevastast strateegiat tuleks ELi eri osapoolte vahel ametlikumalt koordineerida; toetab ametliku rakkerühma loomist võimaluse korral Euroopa välisteenistuse egiidi all kõikide ametiasutuste osalemisel; soovitab, et ELi rakkerühma ideed edendataks ÜRO Julgeolekunõukogus, pidades silmas niisuguse ülemaailmse rakkerühma loomist, mis hakkab tegema tihedat koostööd IMOga;

25. kordab, et selles laiaulatuslikus strateegias tuleks arvestada, et suur osa Somaalia elanikest saab sellest tegevusest kasu, ning igasugused tugevad stiimulid somaallaste võõrutamiseks piraatlusest peavad pakkuma noortele töövõimalusi;

26. toonitab, et relvastatud eravalve kasutamine pardal on meede, mis ei saa asenda mitmekülgse piraatluse ohu vajalikku terviklikku lahendust; võtab arvesse asjaolu, et mõni liikmesriik on võtnud vastu asjaomased õigusaktid; palub, et liikmesriigid võtaksid oma laevade pardal võimalusel vajalikud julgeolekumeetmed, palub samuti, et komisjon ja nõukogu teeksid jõupingutusi ELi seisukoha väljatöötamiseks litsentseeritud relvastatud meeskonnaliikmete pardalelubamise küsimuses, et tagada Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni algatuste hea rakendamine nimetatud küsimuses;

27. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile, liikmesriikidele, Aafrika Liidu, ÜRO ja valitsustevahelise arenguameti (IGAD) peasekretäridele, Somaalia föderaalse üleminekuvalitsuse juhile ning Üleaafrikalisele Parlamendile.

(1)

Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0213.

(2)

Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0519.

(3)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2009)0099.

(4)

ELT L 252, 20.9.2008, lk 39.

(5)

ELT L 301, 12.11.2008, lk 33.

(6)

ELT L 327, 11.12.2010, lk 49.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika