Menettely : 2011/2962(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0223/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0223/2012

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 10/05/2012 - 12.56
CRE 10/05/2012 - 12.56

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0203

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 130kWORD 80k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0223/2012
2.5.2012
PE486.789v01-00
 
B7-0223/2012

komission julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti


merirosvoudesta (2011/2962(RSP))


Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Alexander Graf Lambsdorff, Marielle de Sarnez ALDE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys merirosvoudesta (2011/2962(RSP))  
B7‑0223/2012

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon 20. toukokuuta 2008 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin yhdennetystä meripolitiikasta(1),

–   ottaa huomioon merirosvoudesta antamansa päätöslauselmat, erityisesti 23. lokakuuta 2008 antamansa päätöslauselman merirosvoudesta(2) ja 26. marraskuuta 2009 antamansa päätöslauselman Somalian rannikkovesien merirosvouksen poliittisesta ratkaisemisesta(3),

–   ottaa huomioon 10. joulukuuta 1982 tehdyn Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS),

–   ottaa huomioon merenkulun turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevan Yhdistyneiden kansakuntien vuoden 1988 yleissopimuksen,

–   ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat 1814(2008) (15. toukokuuta 2008), 1816(2008) (2. kesäkuuta 2008) sekä 1851(2008) (16. joulukuuta 2008), 1897(2009) (30. marraskuuta 2009), 1950(2010) (23. marraskuuta 2010), 1976(2011) (11. huhtikuuta 2011), 2015(2011) (24. lokakuuta 2011) ja 2020(2011) (22. marraskuuta 2011) Somalian tilanteesta,

–   ottaa huomioon neuvoston 19. syyskuuta 2008 hyväksymän yhteisen toiminnan 2008/749/YUTP Euroopan unionin sotilaallisesta koordinointitoimesta Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1816(2008) tukemiseksi(4),

–   ottaa huomioon 10. marraskuuta 2008 hyväksytyn neuvoston yhteisen toiminnan 2008/851/YUTP(5) ja neuvoston päätöksen 2010/766/YUTP Euroopan unionin sotilasoperaatiosta, jolla osallistutaan merirosvouksen ja aseellisten ryöstöjen ehkäisemiseen ja torjuntaan Somalian rannikkovesillä(6) sekä Maailman elintarvikeohjelman (WFP) alusten suojelun, kun ne toimittavat elintarvikeapua Somalian hätäsiirtolaisille, sekä Afrikan unionin Somalia-operaation (AMISOM) alusten suojelun,

–   ottaa huomioon neuvoston 15. helmikuuta 2010 tekemän päätöksen 2010/96/YUTP ja neuvoston 31. maaliskuuta 2010 tekemän päätöksen 2010/197/YUTP Somalian turvallisuusjoukkojen kouluttamiseen osallistumista koskevan Euroopan unionin sotilasoperaation (EUTM Somalia) käynnistämisestä,

–   ottaa huomioon ulkoasioiden neuvoston 16. joulukuuta 2011 hyväksymän kriisinhallintakonseptin, joka liittyy neuvoston valmisteilla olevaan RMCB-operaatioon (Regional Maritime Capacity Building), joka on siviilialan YTPP-operaatio, johon liittyy sotilaallista asiantuntemusta,

–   ottaa huomioon neuvoston 14. marraskuuta 2011 hyväksymän Afrikan sarvea koskevan strategisen toimintakehyksen, jolla ohjataan EU:n toimintaa alueella,

–   ottaa huomioon Djiboutissa 9. kesäkuuta 2008 allekirjoitetun vallanjakoa koskevan sopimuksen, jonka tavoitteena oli käynnistää laaja-alainen kansallinen sovintoprosessi ja luoda vahva ja osallistava poliittinen liittoutuma, joka kykenee turvaamaan rauhan, tuomaan maahan sovinnon ja palauttamaan keskushallinnon,

–   ottaa huomioon Lontoossa pidetyn Somalia-konferenssin 23. helmikuuta 2012 hyväksymät päätelmät,

–   ottaa huomioon ulkoasioiden neuvoston 27. helmikuuta 2012 hyväksymät päätelmät,

–   ottaa huomioon neuvostolle ja komissiolle 15. joulukuuta 2011 esitetyt kysymykset merirosvoudesta (B7‑0039/2012 ja B7‑0040/2012),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että meriliikenne on ollut yksi tärkeimmistä talouskasvua ja vaurautta lisäävistä tekijöistä Euroopassa koko sen historian ajan ja yli 80 prosenttia maailmankaupasta käydään meritse; katsoo näin ollen, että on EU:n todellisen edun mukaista edistää kansainvälisen merenkulun turvallisuutta;

B.  ottaa huomioon, että Euroopan kalastustoimintaa alueella säännellään useilla naapurimaiden kanssa tehdyillä kahden- ja monenvälisillä kalastussopimuksilla;

C. ottaa huomioon, että avomerellä tapahtuvan merirosvouden ongelmaa ei ole edelleenkään kyetty ratkaisemaan vaan että tämä ongelma leviää nopeasti läntisellä Intian valtamerellä ja erityisesti Somalian ja Afrikan sarven edustalla mutta myös joillakin muilla alueilla, kuten Kaakkois-Aasiassa ja Länsi-Afrikassa, minkä vuoksi se uhkaa yhä vakavammin ihmishenkiä ja merenkulkijoiden ja muiden henkilöiden turvallisuutta sekä alueellista kehitystä ja vakautta, meriympäristöä, maailmankauppaa sekä merenkulkua ja merikuljetuksia kaikissa muodoissaan, mukaan luettuina kalastusalukset, sekä humanitaarisen avun jakamista;

D. ottaa huomioon, että vuosittain 10 000 eurooppalaista alusta liikennöi vaarallisilla merialueilla, minkä vuoksi ihmishengille ja turvallisuudelle aiheutuvan uhan ohella merirosvous on myös taloutta koskeva ongelma, koska se vaarantaa kansainvälisen merenkulun kauppareitit ja haittaa huomattavalla tavalla kansainvälistä kauppaa;

E.  ottaa huomioon, että aluksille yritettiin vuonna 2011 iskeä edelleen hyvin usein, tuolloin kaapattiin 28 alusta, siepattiin 470 merenkulkijaa ja surmattiin 15, ja parhaillaan noin 191 merenkulkijaa noin seitsemästä aluksesta on jo pitkään ollut panttivankina Somaliassa hirvittävissä ja epäinhimillisissä oloissa;

F.  ottaa huomioon, että merirosvot kehittävät jatkuvasti taktiikoitaan ja menetelmiään ja ovat laajentaneet toiminta-aluettaan käyttämällä suurempia kaapattuja aluksia niin sanottuina "emäaluksina";

G. ottaa huomioon, että Somaliassa jatkuva poliittinen epävakaus on yksi merirosvousongelman syistä ja pahentaa sitä, ja toteaa, että monet somalialaiset pitävät edelleen merirosvoutta tuottoisana ja kestävänä tulonlähteenä;

H. katsoo, että merirosvoutta ei voida kukistaa yksinomaan sotilaallisin keinoin vaan Somaliassa on ennen kaikkea edistettävä menestyksellisesti rauhaa, kehitystä ja valtiollisten rakenteiden luomista,

I.   ottaa huomioon, että Euroopan meriturvallisuusvirastolla on käytössään välineitä ja tietoja, joiden avulla voidaan auttaa EUNAVFOR Atalanta ‑operaatiota parantamaan alusten ja merenkulkijoiden turvallisuutta alueella;

J.   ottaa huomioon, että merirosvous vaikuttaa kielteisesti myös koko alueeseen, jossa kalastustoiminnasta on tullut vaarallista paitsi EU:n aluksille, jotka kalastavat muun muassa Seychellien vesillä EU:n ja Seychellien tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen nojalla, niin myös paikallisille kalastajille, joille EU myöntää alakohtaista tukea ja joista se näin kantaa sosiaalista vastuuta; ottaa huomioon, että paikallisilla kalastajilla ei ole samoja taloudellisia resursseja eikä myöskään henkilöresursseja suojella itseään merirosvoudelta kuin EU:n troolareilla;

K. ottaa huomioon, että EU on Somalian suurin tukija, kun se on tähän mennessä sitoutunut antamaan 215,4 miljoonaa euroa kehitysapua Euroopan kehitysrahaston (EKR) kautta vuosina 2008–2013; toteaa, että kyseisen rahoituksen pääasiallisena tavoitteena on nostaa väestö köyhyydestä omavaraiseen talouskasvuun ja löytää kestävä ratkaisu maan epävakauteen puuttumalla merirosvouden perimmäisiin syihin rahoittamalla hallintoa, koulutusta ja talouskasvua parantavia hankkeita sekä muita kuin keskeisiä aloja (terveys, ympäristö, vesi- ja jätevesihuolto) tukevia hankkeita;

L.  ottaa huomioon, että YK arvioi, että 40 prosenttia Somalian merirosvouden tuotoista vuonna 2010 käytettiin paikallisen työllisyyden rahoittamiseen ja niillä vaikutettiin osaltaan parempaan tulonjakoon ja infrastruktuuri-investointeihin tietyssä laajuudessa, mikä kuvastaa Somalian taloudellisen tilanteen vaikeutta;

M. ottaa huomioon, että vaikka merirosvouden torjuntaan tähtäävillä EU:n ponnistuksilla on onnistuttu suojaamaan kaikki WFP:n kuljetukset, näitä ponnistuksia uhkaavat tulevaisuudessa laivasto-osastojen puute ja oikeudelliset kysymykset, jotka usein estävät merirosvojen pidättämisen ja viemisen oikeuteen;

N. ottaa huomioon, että kaikki jäsenvaltiot kehittävät tällä hetkellä omia sääntöjään, jotka koskevat aseellisten vartijoiden sijoittamista kauppa-aluksille;

1.  toistaa olevansa vakavasti huolissaan jatkuvasta ja kasvavasta uhasta, jonka kansainvälisiin ja EU:n kalastus-, kauppa- ja matkustaja-aluksiin kohdistuvat merirosvous ja merellä tapahtuvat aseelliset ryöstöt Intian valtamerellä Afrikan rannikon läheisyydessä ja erityisesti Somalian ja Afrikan sarven edustalla muodostavat merenkulkijoiden ja muiden henkilöiden turvallisuudelle, alueelliselle vakaudelle sekä merenkulun ja merikuljetusten kaikille muodoille kalastus mukaan luettuna;

2.  kehottaa korkeaa edustajaa ja jäsenvaltioita harkitsemaan kiireesti keinoja vapauttaa tällä haavaa panttivankeina pidetyt sadat merenkulkijat ja siten lopettaa heidän pitkään kauhistuttavissa oloissa jatkunut vankeutensa sieppaajiensa armoilla, jotta nämä merenkulkijat voivat palata koteihinsa ja jotta kaapatut alukset voidaan samalla vapauttaa;

3.  pitää tervetulleena EUNAVFOR Atalanta -operaation panosta merenkulun turvallisuuteen Somalian rannikolla, kun se suojelee WFP:n vuokraamia aluksia, jotka toimittavat apua Somaliaan, sekä muita haavoittuvia aluksia;

4.  pitää myönteisenä Euroopan unionin sotilasoperaatiosta tehtyä neuvoston päätöstä 2010/766/YUTP, jolla jatketaan EUNAVFOR Atalanta -operaatiota 12. joulukuuta 2012 asti ja jolla annetaan oikeusvarmuus rikosoikeudellisista menettelyistä, joita noudatetaan merirosvojen kiinniottamisen jälkeen, sekä epäiltyjen henkilötietojen siirtämisestä; pitää siksi myönteisenä, että ulkoasioiden neuvosto kehotti 27. helmikuuta 2012 antamissaan päätelmissä jatkamaan EUNAVFOR Atalanta -mandaattia joulukuuhun 2014;

5.  kehottaa jatkamaan EUNAVFOR Atalanta -operaatiota myös vuoden 2012 jälkeen, jotta voidaan paremmin taata, että EU:n toiminta vaikuttaa tehokkaasti merirosvouteen, jolla on kielteinen vaikutus merikuljetuksiin sekä vastaavasti EU:n alusten ja paikallisten kalastusalusten harjoittamaan kalastustoimintaan kyseisellä alueella;

6.  korostaa, että merirosvouden jatkuva rankaisematta jääminen toimii pelotevaikutuksen vastaisesti; pitää valitettavana, että huolimatta EU:n kolmansien maiden (Kenia, Seychellit, Mauritius, Puntmaa, Somalimaa, Somalia) kanssa tekemistä sopimuksista ja kansainvälisistä oikeudellisista kehyksistä monet merirosvot ja muut rikolliset jäävät yhä pidättämättä, tai mikäli heidät pidätetään, heidät vapautetaan usein asianmukaisen oikeusperustan puuttuessa, ja katsoo, että eräiden EU:n jäsenvaltioiden rikosoikeudessa ei myöskään ole riittävästi suojakeinoja valtamerillä tapahtuvan merirosvouden torjumiseksi;

7.  kehottaa kiireesti perustamaan Somaliaan ja muihin alueen maihin merirosvoutta torjuvan tuomioistuimen, joka nauttii merkittävää kansainvälistä osallistumista ja/tai tukea;

8.  vaatii tässä yhteydessä ryhtymään viipymättä tehokkaisiin toimiin merirosvoudesta epäiltyjen asettamiseksi syytteeseen ja rankaisemiseksi ja kehottaa kolmansia maita ja niitä EU:n jäsenvaltioita, jotka eivät vielä ole sitä tehneet, saattamaan YK:n merioikeusyleissopimuksen ja merenkulun turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevan YK:n yleissopimuksen määräykset osaksi kansallista lainsäädäntöään merirosvojen rankaisematta jäämisen torjumiseksi, ja kehottaa neuvostoa ja jäsenvaltioita työskentelemään merirosvoutta koskevan kansainvälisen tuomioistuimen mahdollista perustamista silmälläpitäen;

9.  kehottaa jäsenvaltioita yhdessä Europolin ja Interpolin kanssa tutkimaan ja jäljittämään rahavirtoja ja takavarikoimaan merirosvoille lunnaina maksetut rahat, koska on merkkejä siitä, että näitä rahoja saattaa ilmestyä pankkitileille kaikkialla maailmassa, myös Euroopan pankeissa, sekä yksilöimään ja purkamaan järjestäytyneet rikollisverkostot, jotka tekevät voittoa tällaisilla toimilla;

10. pahoittelee sitä, että jäsenvaltioiden EUNAVFOR Atalanta -operaatiota varten tarjoamien alusten määrä on supistunut (35:stä 10:een ja) vain 2–3 alukseen vuoden 2012 alussa, ja kehottaa siksi jäsenvaltioita tarjoamaan käyttöön enemmän laivaston aluksia, jotta Atalanta-operaatio voi onnistua;

11. korostaa EUNAVFORin, Naton ja CMF-joukkojen (Coalition Maritime Forces) roolia, kun pyritään tehokkaasti puuttumaan siihen, että kaapattuja kauppalaivoja käytetään enenevässä määrin "emäaluksina", koska tämä kehitys lisää merkittävästi merirosvojen operatiivista kykyä ja antaa heille mahdollisuuden käynnistää hyökkäyksensä voimakkaammin, määrätietoisemmin ja joustavammin koko luoteisella Intian valtamerellä;

12. korostaa samalla, että on vahvistettava EUNAVFOR Atalantan, EUTM Somalian ja muiden YTPP-toimien strategista koordinointia laajemmalla Afrikan sarven alueella; pitää tässä suhteessa myönteisenä neuvoston 23. tammikuuta 2012 tekemää päätöstä EU:n operaatiokeskuksen käynnistämisestä, ja odottaa asiaa koskevan neuvoston päätöksen hyväksymistä mahdollisimman pian;

13. kehottaa parempaan koordinointiin EU:n, Naton ja kolmansien maiden, jotka ovat mukana kansainvälisessä laivastossa, joka huolehtii kolmesta keskeisestä merirosvoutta torjuvasta laivasto-operaatiosta alueella (EUNAVFOR, CTF-150/151 ja TF-508 Naton Ocean Shield -operaation puitteissa), jotta vältetään tarpeettomat päällekkäisyydet, koska molemmat organisaatiot (EU ja Nato) toimivat oman päätöksentekoautonomiansa perusteella samalla alueella, niillä on samat edut ja ne koostuvat suurelta osin samoista Euroopan maista, ja pitää tässä yhteydessä erityisen myönteisenä Lontoossa 23. helmikuuta 2012 pidettyä Somalia-konferenssia;

14. kehottaa Euroopan meriturvallisuusvirastoa jatkamaan yhteistyötä EUNAVFOR Atalantan kanssa tarjoamalla operaatiolle lippuvaltion hyväksynnän jälkeen yksityiskohtaiset LRIT-tiedot ja satelliittikuvat EU:n lipun alla purjehtivista ja alueen halki kulkevista aluksista; katsoo, että tätä varten jäsenvaltioita olisi vaadittava valtuuttamaan virasto toimittamaan nämä tiedot EUNAVFOR-operaatiolle;

15. kannustaa varustamoja noudattamaan ja täysin soveltamaan BMP-4-käytäntöjä (Best Management Practices for Protection against Somalia Based Piracy), joissa annetaan kaikille osapuolille riittävästi tietoja siitä, miten avustaa aluksia välttämään, pelottamaan tai viivyttämään merirosvojen hyökkäyksiä Somalian rannikolla; kehottaa jälleen kaikkia alueella toimivia aluksia rekisteröitymään asiaankuuluvien merenkulun turvallisuutta koordinoivien elinten käytäntöjen mukaisesti sekä noudattamaan EUNAVFOR Atalanta ‑suosituksia; kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että kaikki niiden alukset ovat rekisteröityneet;

16. kehottaa neuvostoa ja komissiota yhteistyössä YK:n ja Afrikan unionin kanssa sekä noudattaen Somalian siirtymäkauden hallituksen (TFG) lukuisia pyyntöjä, jotka koskevat kansainvälisen avun saamista Somalian rannikon merirosvouden torjumiseksi, jatkamaan yhteistyötä TFG:n kanssa ja tukemaan sitä sen pyrkiessä torjumaan merirosvoutta ja sen harjoittajia, jotka on saatettava vastaamaan teoistaan, sekä auttamaan Somaliaa ja aluetta vahvistamaan valmiuksiaan;

17. pitää myönteisenä ulkoasioiden neuvoston 12. joulukuuta 2011 tekemää päätöstä alkaa valmistella alueellista RMCB-koulutusoperaatiota (Regional Maritime Capacity Building), jolla pyritään vahvistamaan Afrikan sarven ja läntisen Intian valtameren kahdeksan maan rannikoiden poliisivoimien ja tuomareiden merenkulkuun liittyviä valmiuksia ja koulutusta;

18. panee merkille rauhaan ja sovintoon tähtäävän Djiboutin prosessin; kehottaa omaksumaan Somalian tilannetta koskevan kokonaisvaltaisen lähestymistavan, jossa turvallisuus kytkeytyy kehitykseen, oikeusvaltioperiaatteeseen sekä ihmisoikeuksien ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden kunnioittamiseen;

19. pitää tervetulleena, että komissio päätti osoittaa vielä 50 miljoonaa euroa EU:n taloudellista tukea Afrikan unionin Somalia-operaatioon (AMISOM), ja kehottaa jäsenvaltioita ja kansainvälistä yhteisöä edistämään Somaliassa rauhaa ja taloudellista kehitystä sekä rakentamaan demokraattista hallintoa, joka voisi pitkällä aikavälillä mahdollistaa turvallisuuden ja merirosvouden torjunnan, ja pitää tervetulleena Afrikan sarvea käsittelevän EU:n erityisedustajan nimittämistä;

20. on huolissaan Afrikan sarven edelleen heikkenevästä humanitaarisesta tilanteesta ja kehottaa kansainvälistä yhteisöä ja erityisesti EU:ta lisäämään osallistumaan hädänalaisille tarjottavaan humanitaariseen apuun, jotta voidaan vastata kasvaviin humanitaarisiin tarpeisiin ja estää tilanteen jatkuva paheneminen;

21. pitää myönteisenä vakausvälineen "kriittisiä merireittejä koskevan ohjelman" mukaista MARSIC-hanketta, jolla pyritään parantamaan merenkulun turvallisuutta läntisellä Intian valtamerellä ja Adeninlahdella jakamalla tietoja ja kehittämällä valmiuksia ja jossa korostetaan alueen maiden välistä alueellista yhteistyötä, ja odottaa sen jatkuvan vuoden 2013 jälkeen;

22. kannustaa itäisen ja eteläisen Afrikan ja Intian valtameren alueen maiden merirosvouden vastaisia aloitteita, kuten uusi merirosvouksen vastainen ohjelma MASE (Maritime and Security Programme), joka sai EU:lta kahden miljoonan Yhdysvaltain dollarin starttirahan;

23. toistaa, että Somalian rannikon merirosvous on jatkoa maan lain ja järjestyksen puutteelle ja katsoo siten, että kansainvälisen yhteisön olisi tarjottava tarvittavaa teknistä ja taloudellista tukea, jotta siirtymäkauden hallitusta voidaan auttaa kehittämään valmiuksiaan valvoa aluevesiään ja yksinomaista talousvyöhykettään;

24. kehottaa EU:n eri osapuolia koordinoimaan merirosvouden vastaisen kattavan strategian muodollisemmin; kannustaa perustamaan mahdollisesti ulkosuhdehallinnon alaisuuteen muodollisen työryhmän, johon osallistuvat kaikki viranomaiset, joita asia koskee; ehdottaa, että ajatusta EU:n työryhmästä ajetaan YK:n turvallisuusneuvostossa, jotta voidaan perustaa maailmanlaajuinen työryhmä, joka tekee tiivistä yhteistyötä IMOn kanssa;

25. toistaa, että tässä kattavassa strategiassa olisi otettava huomioon, että suuri osa Somalian väestöstä hyötyy tästä käytännöstä, ja että kaikissa somalialaisväestöön kohdistuvissa voimakkaissa kannustimissa, joilla kannustetaan luopumaan merirosvoudesta, on keskityttävä nuorisotyöttömyyteen;

26. korostaa, että yksityisten aseistettujen vartijoiden käyttäminen aluksilla on keino, joka ei voi korvata sitä, että monitahoiseen merirosvouden uhkaan tarvitaan kattava ratkaisu; ottaa huomioon, että jotkut jäsenvaltiot ovat hyväksyneet asiaa koskevaa lainsäädäntöä; kehottaa tässä yhteydessä jäsenvaltioita toteuttamaan aiheelliset turvatoimet aluksilla tarpeen mukaan, ja kehottaa komissiota ja neuvostoa pyrkimään muotoilemaan EU:n lähestymistavan, joka koskee hyväksytyn aseistetun henkilöstön käyttöä aluksilla, jotta voidaan tältä osin varmistaa IMOn aloitteiden hyvä täytäntöönpano;

27. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, jäsenvaltioille, Afrikan unionin, YK:n ja Afrikan sarven alueen maiden yhteistyöjärjestön (IGAD) pääsihteereille, Somalian siirtymäkauden liittohallituksen puheenjohtajalle sekä yleisafrikkalaiselle parlamentille.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0213.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0519.

(3)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2009)0099.

(4)

EUVL L 252, 20.9.2008 s. 39.

(5)

EUVL L 301, 12.11.2008 s. 33.

(6)

EUVL L 327, 11.12.2010 s. 49.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö