Procedūra : 2011/2962(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0223/2012

Pateikti tekstai :

B7-0223/2012

Debatai :

Balsavimas :

PV 10/05/2012 - 12.56
CRE 10/05/2012 - 12.56

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0203

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 144kWORD 100k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0223/2012
2.5.2012
PE486.789v01-00
 
B7-0223/2012

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį


dėl piratavimo jūroje (2011/2962(RSP))


Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Alexander Graf Lambsdorff, Marielle de Sarnez ALDE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl piratavimo jūroje (2011/2962(RSP))  
B7‑0223/2012

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo 2008 m. gegužės 20 d. rezoliuciją dėl integruotos jūrų politikos Europos Sąjungai(1),

–   atsižvelgdamas į savo rezoliucijas dėl piratavimo jūroje, ypač į 2008 m. spalio 23 d. rezoliuciją dėl piratavimo jūroje(2) ir 2009 m. lapkričio 26 d. rezoliuciją dėl piratavimo prie Somalio krantų problemos politinio sprendimo(3),

–   atsižvelgdamas į 1982 m. gruodžio 10 d. Jungtinių Tautų jūrų teisės konvenciją (JTJTK),

–   atsižvelgdamas į 1988 m. Jungtinių Tautų Konvenciją dėl kovos su neteisėtais veiksmais prieš saugią jūrų laivybą,

–   atsižvelgdamas į 2008 m. gegužės 15 d., 2008 m. birželio 2 d., 2008 m. gruodžio 16 d., 2009 m. lapkričio 30 d., 2010 m. lapkričio 23 d., 2011 m. balandžio 11 d., 2011 m. spalio 24 d. ir 2011 m. lapkričio 22 d. JT Saugumo Tarybos rezoliucijas 1814(2008), 1816(2008), 1851(2008), 1897(2009), 1950(2010), 1976(2011), 2015(2011) ir 2020(2011) dėl padėties Somalyje,

–   atsižvelgdamas į 2008 m. rugsėjo 19 d. Tarybos bendruosius veiksmus 2008/749/BUSP dėl Europos Sąjungos karinių koordinavimo veiksmų, kuriais remiama JT Saugumo Tarybos rezoliucija Nr. 1816 (2008) (ES NAVCO)(4),

–   atsižvelgdamas į 2008 m. lapkričio 10 d. Tarybos bendruosius veiksmus 2008/851/BUSP(5) ir į Tarybos sprendimą 2010/766/BUSP dėl Europos Sąjungos karinės operacijos ATALANTA(6), skirtos prisidėti prie atgrasymo nuo piratavimo veiksmų ir ginkluotų plėšimų jūroje prie Somalio krantų ir jų prevencijos bei sustabdymo, taip pat prie laivų, gabenančių pagalbą maistu perkeltiems asmenims Somalyje pagal Pasaulio maisto programą, apsaugos ir Afrikos Sąjungos misiją Somalyje (AMISOM) aprūpinančių laivų apsaugos,

–   atsižvelgdamas į 2010 m. vasario 15 d. Tarybos sprendimą 2010/96/BUSP ir 2010 m. kovo 31 d. Tarybos sprendimą 2010/197/BUSP dėl Europos Sąjungos karinės misijos siekiant prisidėti prie Somalio saugumo pajėgų mokymo (EUTM Somalia),

–   atsižvelgdamas į krizių valdymo koncepciją, kuriai pritarė 2011 m. gruodžio 16 d. Užsienio reikalų taryba, taikomą Tarybos regioninių jūrinių pajėgumų stiprinimo misijai, kuri yra šiuo metu rengiama karinės kompetencijos turinti civilinė BSGP misija,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 14 d. Tarybos priimtą Somalio pusiasaliui skirtą strateginę programą, kuri yra ES veiksmų regione gairės,

–   atsižvelgdamas į 2008 m. birželio 9 d. Džibutyje pasirašytą įtakos pasidalijimo susitarimą, kuriuo siekiama pradėti plataus masto nacionalinį susitaikymą ir sukurti stiprią visapusišką politinę sąjungą, galinčią užtikrinti taiką, šalies sutaikinimą ir centrinės valstybinės valdžios atkūrimą,

–   atsižvelgdamas į 2012 m. vasario 23 d. Londono konferencijos Somalio tema išvadas,

–   atsižvelgdamas į Užsienio reikalų tarybos 2012 m. vasario 27 d. išvadas,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. gruodžio 15 d. klausimus Tarybai ir Komisijai dėl piratavimo jūroje (B7‑0039/2012 ir B7‑0040/2012),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi jūrų transportas yra vienas svarbiausių Europos ekonomikos augimo ir klestėjimo veiksnių per visą Europos istoriją ir kadangi daugiau nei 80 proc. pasaulio prekybos vyksta jūra; kadangi dėl šios priežasties ES yra labai suinteresuota prisidėti prie tarptautinio laivybos saugumo;

B.  kadangi Europos žvejybos veiklą regione reglamentuoja keletas dvišalių ir daugiašalių žvejybos susitarimų su kaimyninėmis šalimis;

C. kadangi piratavimo atviroje jūroje problema vis dar neišspręsta, o netgi toliau sparčiai plinta vakarinėje Indijos vandenyno dalyje, ypač jūrose prie Somalio ir Somalio pusiasalio krantų, taip pat kai kuriuose kituose rajonuose, įskaitant pietryčių Aziją ir Vakarų Afriką, ir tampa augančia pavojinga grėsme jūrininkų ir kitų asmenų gyvybei ir saugumui, taip pat regiono vystymuisi ir stabilumui, jūrų aplinkai, pasaulio prekybai, visų rūšių jūrų transportui ir laivybai, įskaitant žvejybos laivus, taip pat humanitarinės pagalbos teikimui;

D. kadangi kasmet 10 000 Europos laivų plaukia per pavojingus jūrų rajonus, todėl, nekalbant apie žmonių gyvybes ir saugumo aspektus, piratavimas taip pat yra ekonominė problema, nes jis kelia grėsmę tarptautiniams komerciniams jūrų keliams ir turi labai neigiamą poveikį tarptautinei prekybai;

E.  kadangi bandymų užpulti laivus skaičius vis dar labai didelis 2011 m., pranešta, kad užgrobti 28 laivai, pagrobti 470 jūrininkai, 15 nužudyta, o šiuo metu 191 jūrininkas iš 7 laivų laikomi įkaitais Somalyje pasibaisėtinomis ir nežmoniškomis sąlygomis vis ilgesnį laiką;

F.  kadangi piratai nuolatos tobulina savo taktiką ir metodus ir išplėtė veiklos zoną didesnius užgrobtus laivus naudodami kaip bazinius laivus;

G. kadangi nuolatinis politinis nestabilumas Somalyje yra viena iš piratavimo problemos priežasčių bei prisideda prie šios problemos ir kai kurie Somalio gyventojai piratavimą ir toliau laiko pelningu ir perspektyviu pajamų šaltiniu;

H. kadangi kovos su piratavimu negalima laimėti naudojant tik karines priemones, jos baigtis daugiausia priklauso nuo to, ar sėkmingai Somalyje bus skatinama taika, vystymasis ir valstybės kūrimas;

I.   kadangi Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA) disponuoja priemonėmis ir duomenimis, kurie gali padėti ES NAVFOR operacijai ATALANTA pagerinti laivų ir jūrininkų saugumą rajone;

J.   kadangi piratavimo problema taip pat turi neigiamą poveikį visam regionui, kuriame žvejyba tapo pavojinga veikla ne tik ES laivams, žvejojantiems, pvz., Seišelių vandenyse pagal ES ir Seišelių Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimą, bet ir vietos žvejams, kuriems Sąjunga teikia sektorinę paramą, taigi prisiima socialinę atsakomybę; atsižvelgiant į tai, kad vietos žvejai neturi nei tokių finansinių, nei žmogiškųjų išteklių, kokius turi ES žvejybos laivai, kad apsisaugotų nuo piratavimo;

K. kadangi ES yra didžiausia paramos Somaliui teikėja, iki šiol per Europos plėtros fondą (EPF) 2008–2013 m. laikotarpiui ji suteikė 215,4 mln. EUR paramos vystymuisi; kadangi šiuo finansavimu visų pirma siekiama išvaduoti gyventojus iš skurdo, sukurti savarankišką ekonomikos augimą ir surasti nuolatinį stabilumo šalyje problemos sprendimą, pašalinant pagrindines piratavimo priežastis, finansuojant valdymo gerinimo, švietimo, ekonominio augimo projektus ir remiant nepagrindinius sektorius (sveikatos, aplinkosaugos, vandens ir sanitarijos);

L.  kadangi Jungtinių Tautų vertinimu, 2010 m. 40 proc. pajamų iš piratavimo prie Somalio krantų buvo panaudota vietos užimtumui finansuoti ir tam tikru mastu prisidėjo prie geresnio lėšų perskirstymo ir investicijų į infrastruktūrą, o tai rodo, kokia sunki Somalyje ekonominė padėtis;

M. kadangi, nors ES pastangomis kovoti su piratavimu sugebėta apsaugoti visų Pasaulio maisto programos krovinių vežimą, jiems kyla grėsmė ateityje dėl jūrų pajėgų trūkumo ir teisinių klausimų, dėl kurių dažnai užkertamas kelias piratų suėmimui ir teismo procesui;

N. kadangi kiekviena valstybė narė šiuo metu rengia savo taisykles dėl ginkluotų apsaugos padalinių dislokavimo prekybos laivuose;

1.  dar kartą išreiškia didelį susirūpinimą dėl nuolat augančios grėsmės, kurią jūrininkų ir kitų asmenų saugumui, regioniniam stabilumui ir visoms jūrų transporto ir laivybos rūšims, įskaitant žvejybą, kelia piratavimas ir ginkluoti išpuoliai jūroje prieš tarptautinius ir ES žvejybos, prekybinius ir keleivinius laivus Indijos vandenyne prie Afrikos krantų, ypač jūrose prie Somalio krantų ir Somalio pusiasalio;

2.  ragina Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotoją ir valstybes nares skubiai apsvarstyti, kaip išlaisvinti šimtus jūrininkų, kurie šiuo metu paimti įkaitais, ir nutraukti ilgą ir pasibaisėtiną jų kalinimą pagrobėjų valioje ir leisti šiems jūrininkams grįžti į namus ir tuo pačiu metu nutraukti užgrobtų laivų sulaikymą;

3.  palankiai vertina ES NAVFOR operacijos ATALANTA indėlį į laivybos saugumą prie Somalio krantų, apsaugant pagal Pasaulio maisto programą pagalbą Somaliui gabenančius laivus ir kitus pažeidžiamus laivus;

4.  palankiai vertina Tarybos sprendimą 2010/766/BUSP dėl Europos Sąjungos karinės operacijos, kuriuo ES NAVFOR operacija ATALANTA pratęsiama iki 2012 m. gruodžio 12 d., ir užtikrinamas teisinis aiškumas baudžiamųjų procesų po piratų suėmimo atveju ir įtariamų asmenų asmens duomenų perdavimas; todėl palankiai vertina 2012 m. vasario 27 d. Užsienio reikalų tarybos išvadas, kuriose raginama pratęsti ES NAVFOR operacijos ATALANTA įgaliojimus iki 2014 m. gruodžio mėn.;

5.  ragina ES NAVFOR operaciją ATALANTA pratęsti ir po 2012 m., kad būtų geriau užtikrintas ES atsako į piratavimą jūroje, kuris turi neigiamą poveikį jūrų transportui ir ES laivų bei vietos žvejybos laivų žvejybai atitinkamame regione, veiksmingumas;

6.  pabrėžia, kad tolesnis piratavimo nebaudžiamumas trukdo atgrasyti nuo šios veiklos; apgailestauja, kad, nepaisant ES susitarimų su trečiosiomis šalimis (Kenija, Seišeliais, Mauricijumi, Puntlandu, Somalilandu ir Somaliu) ir tarptautinių teisinių sistemų, daug piratų ir kitų nusikaltėlių nesuimti arba, jei suimami, dažnai paleidžiami dėl svarios teisinės bazės trūkumo, taip pat kad kai kurių ES valstybių narių baudžiamosios teisės apsaugos nuostatos dėl piratavimo atviroje jūroje neadekvačios;

7.  ragina Somalyje ir kitose regiono valstybėse skubiai sukurti specialų teismą, kuris spręstų kovos su piratavimu klausimus, dideliu mastu prisidedant tarptautinei bendruomenei ir (arba) teikiant tarptautinę paramą;

8.  atsižvelgdamas į tai ragina nedelsiant imtis veiksmingų priemonių ir vykdyti piratavimu įtariamų asmenų baudžiamąjį persekiojimą ir juos nubausti ir primygtinai ragina trečiąsias šalis ir ES valstybes nares, kurios to dar nepadarė, į savo nacionalinę teisę perkelti visas nuostatas, numatytas JT jūrų teisės konvencijoje ir JT konvencijoje dėl kovos su neteisėtais veiksmais prieš saugią jūrų laivybą, kad būtų galima kovoti su piratų nebaudžiamumu, ir ragina Tarybą ir Komisiją siekti galimybės sukurti tarptautinį teismą, skirtą kovai su piratavimu;

9.  primygtinai ragina valstybes nares, bendradarbiaujant su Europolu ir Interpolu, tirti ir susekti pinigų srautus ir konfiskuoti pinigus, kurie mokami kaip išpirka piratams, nes yra nuorodų, kad šios lėšos gali būti pervedamos į bankų sąskaitas visame pasaulyje, įskaitant bankus Europoje, taip pat nustatyti ir išardyti organizuotus nusikaltėlių tinklus, kurie iš tokios veiklos gauna pelną;

10. apgailestauja, kad laivų, kuriuos valstybės narės skyrė ES NAVFOR ATALANTA operacijai, skaičius sumažėjo (nuo 35 iki 10) iki tik 2–3 laivų 2012 m. pradžioje, todėl ragina valstybes nares skirti daugiau karinio jūrų laivyno laivų, kad operacija ATALANTA galėtų būti sėkminga;

11. pabrėžia ES NAVFOR, NATO ir Jungtinių jūrų pajėgų vaidmenį veiksmingai sprendžiant problemą, kad vis dažniau piratų užgrobti prekybiniai laivai naudojami kaip baziniai laivai, nes ši tendencija reiškia didelį piratų veiklos gebėjimų stiprinimą ir sudaro jiems sąlygas vykdyti išpuolius su didesne jėga, pasiryžimu ir lanksčiau visame šiaurės vakarų Indijos vandenyne;

12. sykiu pabrėžia, kad reikia stiprinti strateginį ES NAVFOR ATALANTA, EUTM SOMALIA ir kitų BSGP veiksmų platesniame Somalio pusiasalio regione koordinavimą; atsižvelgdamas į tai, palankiai vertina 2012 m. sausio 23 d. Tarybos sprendimą įsteigti ES operacijų centrą ir laukia, kad kuo greičiau būtų priimtas susijęs Tarybos sprendimas;

13. ragina geriau koordinuoti ES, NATO ir trečiųjų šalių įvairias tarptautines karines jūrų pajėgas, vykdančias tris pagrindines kovos su piratavimu jūrų pajėgų misijas regione (ES NAVFOR, CTF-150/151 ir TF-508 pagal NATO operaciją „Ocean Shield“), siekiant vengti nereikalingo dubliavimo, kadangi abi organizacijos, ES ir NATO, remdamosi savo atitinkama sprendimų priėmimo autonomija, veikia tame pačiame rajone, turi tokių pačių interesų ir iš esmės apima tas pačias Europos tautas; atsižvelgdamas į tai labai teigiamai vertina 2012 m. vasario 23 d. Londono konferenciją Somalio tema;

14. ragina EMSA toliau bendradarbiauti su ES NAVFOR ATALANTA ir, gavus vėliavos valstybės sutikimą, teikti operacijas vykdančioms pajėgoms išsamius rajoną kertančių ES šalių vėliavų laivų tolimojo laivų identifikavimo ir sekimo duomenis ir palydovines nuotraukas; todėl turėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės leistų agentūrai teikti tuos duomenis ir informaciją ES NAVFOR operaciją vykdančioms pajėgoms;

15. ragina laivybos bendroves visapusiškai taikyti Geriausią valdymo praktiką siekiant apsisaugoti nuo piratavimo prie Somalio (BMP-4), kurioje pateikiama pakankamai informacijos visoms atitinkamoms šalims apie tai, kaip padėti laivams išvengti piratų išpuolių prie Somalio krantų, juos sustabdyti ar jiems sutrukdyti, ir laikytis šios praktikos; dar kartą ragina visus laivus, plaukiojančius rajone, registruotis atitinkamuose laivybos saugumo koordinacijos organuose ir laikytis ES NAVFOR ATALANTA rekomendacijų; ragina valstybes nares užtikrinti, kad visi jų laivai būtų prisiregistravę;

16. primygtinai ragina, kad Taryba ir Komisija, bendradarbiaudamos su JT ir Afrikos Sąjunga, atsižvelgdamos į kelis Somalio pereinamojo laikotarpio federalinės vyriausybės tarptautinės pagalbos prašymus kovoti su piratavimu prie Somalio krantų, toliau bendradarbiautų su Somalio pereinamojo laikotarpio federaline vyriausybe ir ją remtų kovoje su piratavimu ir pažeidėjais, kurie turi būti patraukti atsakomybėn, bei padėtų Somaliui ir regionui stiprinti savo pajėgumus;

17. palankiai vertina Užsieni reikalų tarybos 2010 m. gruodžio 12 d. sprendimą pradėti regioninių jūrinių pajėgumų stiprinimo regioninę mokymo misiją, kuria siekiama stiprinti jūrinius pajėgumus ir rengti aštuonių Somalio pusiasalio ir vakarų Indijos vandenyno šalių pakrantės policijos pajėgų ir teisėjų mokymus;

18. atkreipia dėmesį į Džibučio taikos ir susitaikymo procesą; ragina visapusiškai vertinti padėtį Somalyje saugumą siejant su vystymusi, teisinės valstybės principais ir pagarba žmogaus teisėms ir tarptautinei humanitarinei teisei;

19. palankiai vertina Komisijos sprendimą pasiūlyti papildomą 50 mln. EUR ES finansinę pagalbą Afrikos Sąjungos misijai Somalyje (AMISOM) ir ragina valstybes nares ir tarptautinę bendruomenę padėti skatinti taiką, ekonominį vystymąsi ir kurti stabilią demokratinę tvarką Somalyje, nes tai ilgainiui padėtų užtikrinti saugumą ir kovą su piratavimu; palankiai vertina tai, kad paskirtas ES specialusis įgaliotinis Somalio pusiasalyje;

20. yra susirūpinęs dėl vis dar blogėjančios humanitarinės padėties Somalio pusiasalyje ir ragina tarptautinę bendruomenę, ypač ES, didinti teikiamą humanitarinę pagalbą žmonėms, kuriems jos reikia, kad būtų patenkinti augantys humanitariniai poreikiai ir išvengta tolesnio padėties blogėjimo;

21. palankiai vertina ES projektą MARSIC pagal Stabilumo priemonės svarbiausių jūrinių kelių programą, kurio tikslas – stiprinti laivybos saugumą ir saugą vakarų Indijos vandenyne ir Adeno įlankoje keičiantis informacija ir kuriant pajėgumus, pabrėžiant regiono šalių regioninį bendradarbiavimą, ir tikisi, kad projektas bus pratęstas po 2013 m.;

22. skatina rytų ir pietų Afrikos ir Indijos vandenyno regiono šalių kovos su piratavimu iniciatyvas, pvz., naują kovos su piratavimu projektą MASE (Jūrinio saugumo programa), kuriam ES skyrė 2 mln. JAV dolerių projekto pradžios dotaciją;

23. pakartoja, kad piratavimas prie Somalio krantų yra teisės ir tvarkos Somalyje nebuvimo pasekmė, todėl tarptautinė bendruomenė turėtų suteikti reikalingą techninę ir finansinę paramą siekdama padėti pereinamojo laikotarpio federalinei vyriausybei kurti pajėgumus, kad būtų galima vykdyti Somalio teritorinių vandenų ir išskirtinės ekonominės zonos kontrolę;

24. skatina įvairias atitinkamas šalis ES oficialiau koordinuoti visapusišką kovos su piratavimu strategiją; ragina kartu su visomis dalyvaujančiomis institucijomis sukurti oficialią darbo grupę, galbūt vadovaujant Europos išorės veiksmų tarnybai (EIVT); siūlo, kad ES darbo grupės koncepcija būtų propaguojama Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje, siekiant įsteigti pasaulinę darbo grupę, kuri dirbtų glaudžiai bendradarbiaudama su TJO;

25. pakartoja, kad šioje išsamioje strategijoje turėtų būti atsižvelgta į tai, kad didelei Somalio gyventojų daliai tokia praktika naudinga ir kad reikia stiprių jaunimo užimtumui skirtų paskatų Somalio gyventojams, kad jie atsisakytų piratavimo;

26. pabrėžia, kad privačios ginkluotos apsaugos laive samdymas yra priemonė, kuri negali pakeisti būtino visapusiško daugialypės piratavimo grėsmės problemos sprendimo; atkreipia dėmesį į tai, kad kai kurios valstybės narės priėmė atitinkamus teisės aktus; atsižvelgdamas į tai, ragina valstybes nares imtis, kai tai įmanoma, reikalingų laivų saugumo priemonių, taip pat ragina Komisiją ir Tarybą stengtis suformuoti ES požiūrį į sertifikuoto ginkluoto personalo laive samdymą, kad būtų užtikrintas geras TJO iniciatyvų įgyvendinimas šioje srityje;

27. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybėms narėms, Afrikos Sąjungos, JT ir Tarpvyriausybinės vystymo institucijos (IGAD) generaliniams sekretoriams, Somalio pereinamojo laikotarpio federalinės vyriausybės pirmininkui ir Panafrikos Parlamentui.

 

(1)

Priimti tekstai, P6_TA(2008)0213.

(2)

Priimti tekstai, P6_TA(2008)0519.

(3)

Priimti tekstai, P7_TA(2009)0099.

(4)

OL L 252, 2008 09 20, p. 39.

(5)

OL L 301, 2008 11 12, p. 33.

(6)

OL L 327, 2010 12 11, p. 49.

Teisinė informacija - Privatumo politika