Postup : 2011/2962(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0223/2012

Predkladané texty :

B7-0223/2012

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 10/05/2012 - 12.56
CRE 10/05/2012 - 12.56

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0203

NÁVRH UZNESENIA
PDF 142kWORD 107k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0223/2012
2.5.2012
PE486.789v01-00
 
B7-0223/2012

predložený na základe vyhlásenia Komisie

v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku


o námornom pirátstve (2011/2962(RSP))


Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Alexander Graf Lambsdorff, Marielle de Sarnez v mene skupiny ALDE

Uznesenie Európskeho parlamentu o námornom pirátstve (2011/2962(RSP))  
B7‑0223/2012

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 20. mája 2008 o integrovanej námornej politike Európskej únie(1),

–   so zreteľom na svoje uznesenia o pirátstve na mori, najmä uznesenie z 23. októbra 2008 o pirátstve na mori(2) a uznesenie z 26. novembra 2009 o politickom riešení problému pirátstva pri somálskom pobreží(3),

–   so zreteľom na Dohovor Organizácie Spojených národov o morskom práve (UNCLOS) z 10. decembra 1982,

–   so zreteľom na Dohovor Organizácie Spojených národov o potláčaní protiprávnych činov proti bezpečnosti námornej plavby z roku 1988,

–   so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1814(2008) z 15. mája 2008, č. 1816(2008) z 2. júna 2008, ako aj č. 1851(2008) zo 16. decembra 2008, č. 1897(2009) z 30. novembra 2009, č. 1950(2010) z 23. novembra 2010, č. 1976(2011) z 11. apríla 2011, č. 2015(2011) z 24. októbra 2011 a č. 2020(2011) z 22. novembra 2011 o situácii v Somálsku,

–   so zreteľom na jednotnú akciu Rady 2008/749/SZBP z 19. septembra 2008 o vojenskej koordinačnej činnosti Európskej únie na podporu rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1816(2008) (EU NAVCO)(4),

–   so zreteľom na jednotnú akciu Rady 2008/851/SZBP z 10. novembra 2008(5) a rozhodnutie Rady 2010/766/SZBP o vojenskej operácii Európskej únie pod názvom ATALANTA(6) na podporu odradzovania od pirátskych aktivít a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží, ich prevencie a potláčania, ako aj ochrany plavidiel Svetového potravinového programu (WFP), ktoré zabezpečujú dodávky potravín pre vysídlené osoby v Somálsku, a ochrany námornej dopravy v rámci misie Africkej únie v Somálsku (AMISOM),

–   so zreteľom na rozhodnutie Rady 2010/96/SZBP z 15. februára 2010 a rozhodnutie Rady 2010/197/SZBP z  31. marca 2010 o začatí vojenskej misie Európskej únie na podporu výcviku bezpečnostných síl Somálska (EUTM Somálsko),

–   so zreteľom na koncepciu krízového riadenia, ktorú schválila Rada pre zahraničné veci 16. decembra 2011 pre misiu Rady pre budovanie regionálnych námorných kapacít ako civilnú misiu SBOP, ktorá zahŕňa prípravu vojenských odborníkov,

–   so zreteľom na strategický rámec pre Africký roh, ktorý prijala Rada 14. novembra 2011 a ktorého cieľom je usmerniť zapojenie EÚ v tomto regióne,

–   so zreteľom na dohodu o rozdelení právomocí, ktorá bola podpísaná 9. júna 2008 v Džibuti a ktorej cieľom bolo iniciovať rozsiahle národné zmierenie a vytvoriť silné politické spojenectvo otvorené pre všetkých, ktoré by bolo schopné zabezpečiť mier, nastoliť v krajine porozumenie a obnoviť ústrednú štátnu moc,

–   so zreteľom na závery londýnskej konferencie o Somálsku z 23. februára 2012,

–   so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci z 27. februára 2012,

–   so zreteľom na otázky Rade a Komisii o námornom pirátstve z 15. decembra 2011 (B7‑0039/2012 a B7‑0040/2012),

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže námorná doprava bola jedným z kľúčových odrazových mostíkov hospodárskeho rastu a prosperity v Európe počas celej jej histórie a keďže viac ako 80 % svetového obchodu prebieha na mori; keďže Európa má preto skutočný záujem prispieť k medzinárodnej ochrane námornej dopravy;

B.  keďže európske rybolovné činnosti v regióne sú regulované na základe niekoľkých dvojstranných a viacstranných dohôd o rybolove uzavretých so susednými krajinami;

C. keďže pirátstvo na otvorenom mori je naďalej nevyriešenou otázkou, pričom však predstavuje rýchlo sa šíriaci problém v západnej časti Indického oceánu, najmä vo vodách pri pobreží Somálska a Afrického rohu, ale aj v niektorých ďalších oblastiach vrátane juhovýchodnej Ázie a západnej Afriky, a teda znamená čoraz väčšie nebezpečenstvo pre ľudské životy a bezpečnosť námorníkov a iných osôb, ako aj pre regionálny rozvoj a stabilitu, morské prostredie, svetový obchod a všetky formy námornej dopravy a prepravy vrátane rybárskych plavidiel, ako aj pre dodávku humanitárnej pomoci;

D. keďže každý rok sa v nebezpečných morských oblastiach plaví 10 000 európskych lodí, a teda odhliadnuc od ľudských životov a hľadiska bezpečnosti pirátstvo predstavuje aj ekonomický problém, keďže ohrozuje medzinárodné obchodné námorné trasy a má výrazný negatívny vplyv na medzinárodný obchod;

E.  keďže počet pokusov o útok na plavidlá je v roku 2011 naďalej veľmi vysoký: bolo oznámených 28 únosov plavidiel, 470 únosov námorníkov a 15 vrážd a asi 191 námorníkov zo 7 lodí je v súčasnosti čoraz dlhšie držaných v Somálsku v pozícii rukojemníkov v hrozných a neľudských podmienkach;

F.  keďže piráti neustále rozvíjajú svoju taktiku a metódy a rozšírili svoj priestor pôsobnosti tým, že používajú väčšie unesené lode ako tzv. materské lode;

G. keďže pokračujúca politická nestabilita v Somálsku je jednou z príčin problému pirátstva a prispieva k zväčšovaniu tohto problému, pričom niektorí Somálčania pirátstvo naďalej považujú za výnosný a realizovateľný zdroj príjmov;

H. keďže boj proti pirátstvu nemožno vyhrať iba vojenskými prostriedkami, ale závisí predovšetkým od úspechu podpory mieru, rozvoja a budovania štátu v Somálsku;

I.   keďže Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA) má k dispozícii nástroje a údaje, ktoré môžu pomôcť v rámci operácie EU NAVFOR pod názvom ATALANTA zlepšiť bezpečnosť lodí a námorníkov v oblasti;

J.   keďže problém pirátstva má tiež negatívny vplyv na celý región, kde sa rybolov stal nebezpečnou činnosťou, a to nielen v prípade plavidiel EÚ, ktoré lovia napríklad v seychelských vodách na základe Dohody o partnerstve v oblasti rybolovu medzi EÚ a Seychelskou republikou, ale aj v prípade miestnych rybárov, ktorým poskytujeme odvetvovú pomoc, a tým preberáme sociálnu zodpovednosť; zohľadňuje skutočnosť, že miestni rybári nemajú rovnaké prostriedky, a to finančné prostriedky ani prostriedky v oblasti ľudských kapacít, aby sa mohli chrániť pred pirátstvom ako traulery EÚ;

K. keďže EÚ je pre Somálsko najväčším darcom, pričom doteraz poskytla 215,4 milióna EUR na rozvojovú pomoc prostredníctvom Európskeho rozvojového fondu (ERF) na roky 2008 – 2013; keďže hlavným cieľom tohto financovania je vyslobodiť ľudí z chudoby, pomôcť im k sebestačnému ekonomickému rastu a poskytnúť trvalé riešenie na dosiahnutie stability v krajine tým, že pozornosť sa venuje základným príčinám pirátstva financovaním projektov na zlepšenie správy vecí verejných, vzdelávania, hospodárskeho rastu a na podporu odvetví, ktoré nie sú kľúčové (zdravotníctva, životného prostredia, vodného hospodárstva a hygieny);

L.  keďže podľa odhadov Organizácie Spojených národov sa 40 % príjmov z pirátstva v Somálsku v roku 2010 použilo na financovanie miestnej zamestnanosti a do istej miery prispelo k lepšiemu prerozdeleniu a investíciám do infraštruktúry, čo poukazuje na vážnosť hospodárskej situácie v Somálsku;

M. keďže aj keď úsilie EÚ zamerané na boj proti pirátstvu viedlo k ochrane všetkých dodávok v rámci Svetového potravinového programu, hrozí, že v budúcnosti bude oslabené pre nedostatok námorných síl a právne problémy, ktoré často bránia zatýkaniu pirátov a ich postaveniu pred súd;

N. keďže každý členský štát v súčasnosti vyvíja svoje vlastné pravidlá pre rozmiestňovanie ozbrojených hliadok na palube obchodných lodí;

1.  opakuje svoje vážne znepokojenie nad neustále rastúcou hrozbou, ktorú pirátstvo a ozbrojené lúpeže na mori zamerané proti medzinárodným rybárskym, obchodným a osobným lodiam a rybárskym, obchodným a osobným lodiam EÚ v Indickom oceáne neďaleko afrického pobrežia, najmä vo vodách pri pobreží Somálska a Afrického rohu, predstavuje pre bezpečnosť námorníkov a ďalších osôb, regionálnu stabilitu a všetky formy námornej dopravy a prepravy vrátane rybolovných činností;

2.  vyzýva vysokú predstaviteľku a členské štáty, aby urýchlene zvážili spôsoby oslobodenia stoviek námorníkov, ktorí sú v súčasnosti držaní ako rukojemníci, a tým ukončili ich dlhodobé väznenie v hrozných podmienkach v rukách ich zajatcov a umožnili týmto námorníkom návrat do ich domovov a súčasne ukončili zadržiavanie unesených plavidiel;

3.  víta prínos operácie EU NAVFOR pod názvom ATALANTA pre ochranu námornej dopravy pri pobreží Somálska zaistením ochrany pre plavidlá v rámci Svetového potravinového programu, ktoré zabezpečujú dodávky pomoci do Somálska, a pre ďalšie nechránené plavidlá;

4.  víta rozhodnutie Rady 2010/766/SZBP o vojenskej operácii Európskej únie, ktorou sa predlžuje trvanie operácie EU NAVFOR ATALANTA do 12. decembra 2012 a poskytuje sa právna istota pre trestné konanie po zajatí pirátov a odovzdaní osobných údajov týkajúcich sa podozrivých osôb; preto víta závery Rady pre zahraničné veci z 27. februára 2012, ktoré obsahujú výzvu na predĺženie mandátu EU NAVFOR ATALANTA do decembra 2014;

5.  vyzýva na ďalšie predĺženie trvania operácie EU NAVFOR ATALANTA aj na obdobie po roku 2012 s cieľom lepšie zabezpečiť účinnosť reakcie EÚ na námorné pirátstvo, ktoré má negatívny vplyv na námornú dopravu a takisto rybolovné činnosti, ktoré vykonávajú plavidlá EÚ, ako aj miestne rybárske plavidlá v dotknutom regióne;

6.  zdôrazňuje, že ďalšia beztrestnosť pirátstva odporuje odstrašujúcemu účinku; vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že napriek dohodám EÚ s tretími krajinami (Keňa, Seychely, Maurícius, Puntland a Somaliland, Somálsko) a medzinárodným právnym rámcom neboli mnohí piráti a iní zločinci vôbec zatknutí, alebo ak aj boli, často boli prepustení pre nedostatočne pevný právny základ; zároveň niektoré členské štáty EÚ disponujú v oblasti trestného práva nepostačujúcimi zárukami proti pirátstvu na otvorenom mori;

7.  naliehavo zdôrazňuje, aby sa v Somálsku a ostatných štátoch v tomto regióne vytvoril špecializovaný súd zameraný proti pirátstvu s výraznou medzinárodnou účasťou a/alebo podporou;

8.  v tejto súvislosti vyzýva na okamžité a účinné opatrenia na stíhanie a trestanie osôb podozrivých z pirátskych aktivít a nalieha na tretie krajiny a členské štáty EÚ, ktoré tak zatiaľ neurobili, aby do svojho vnútroštátneho práva transponovali všetky ustanovenia uvedené v Dohovore Organizácie Spojených národov o morskom práve a Dohovore Organizácie Spojených národov o potláčaní protiprávnych činov proti bezpečnosti námornej plavby s cieľom zaoberať sa otázkou beztrestnosti pirátov, a vyzýva Radu a Komisiu, aby pracovali na možnosti vytvorenia medzinárodného súdu, ktorý by sa špecializoval na pirátstvo;

9.  naliehavo vyzýva členské štáty, aby v spolupráci s organizáciami Europol a INTERPOL skúmali a sledovali peňažné toky a konfiškovali finančné prostriedky, ktoré sa pirátom vyplácajú ako výkupné, keďže existujú známky toho, že tieto prostriedky smerujú na bankové účty po celom svete vrátane bánk v Európe, a takisto aby identifikovali a odstránili siete organizovanej trestnej činnosti, pre ktoré sú takéto aktivity zdrojom zisku;

10. vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že počet plavidiel, ktoré členské štáty dodali na operáciu EU NAVFOR ATALANTA, klesol (z 35 na 10) iba na 2 – 3 začiatkom roka 2012, a preto vyzýva členské štáty, aby poskytli viac námorných lodí, ktoré by umožnili, aby bola operácia ATALANTA úspešná;

11. zdôrazňuje úlohu EU NAVFOR, NATO a koaličných námorných síl (CMF) pri účinnom riešení zvýšeného využívania obchodných lodí, ktoré obsadili piráti, ako tzv. materských lodí, pričom ide o vývoj, ktorý znamená značné posilnenie operačnej kapacity pirátov a umožňuje im uskutočňovať ich útoky s väčšou silou, rozhodnosťou a pružnosťou v celej severozápadnej časti Indického oceánu;

12. zároveň zdôrazňuje, že je potrebné posilniť strategickú koordináciu medzi operáciou EU NAVFOR ATALANTA, EUTM Somálsko a ďalšími opatreniami v rámci SBOP v širšom regióne Afrického rohu; v tejto súvislosti víta rozhodnutie Rady z 23. januára 2012 uviesť do prevádzky operačné centrum EÚ a so záujmom očakáva súvisiace rozhodnutie Rady, ktoré sa má prijať čo najskôr;

13. vyzýva na lepšiu koordináciu EÚ, NATO a tretích krajín, pokiaľ ide o rôzne medzinárodné námorné sily, ktoré v regióne vykonávajú tri hlavné námorné misie zamerané proti pirátstvu (EU NAVFOR, CTF-150/151 a TF-508 v rámci operácie NATO pod názvom Ocean Shield), s cieľom zamedziť zbytočnému zdvojeniu, keďže obidve organizácie, EÚ i NATO, pôsobia na základe svojej príslušnej rozhodovacej nezávislosti v rovnakej oblasti, majú rovnaké záujmy a do značnej miery zahŕňajú rovnaké európske štáty; v tejto súvislosti s potešením víta londýnsku konferenciu o Somálsku, ktorá sa konala 23. februára 2012;

14. vyzýva Európsku námornú bezpečnostnú agentúru (EMSA), aby pokračovala v spolupráci s EU NAVFOR ATALANTA tým, že na základe súhlasu vlajkového štátu poskytne na túto operáciu podrobné údaje týkajúce sa identifikácie a sledovania lodí na veľké vzdialenosti (LRIT) a satelitné snímky plavidiel plaviacich sa pod vlajkou EÚ, ktoré prechádzajú danou oblasťou; preto je potrebné, aby mali členské štáty povinnosť udeliť agentúre povolenie poskytnúť tieto údaje a informácie na účely operácie EU NAVFOR;

15. nabáda spoločnosti v oblasti námornej dopravy, aby dodržiavali a v plnej miere uplatňovali „najlepšie postupy riadenia na ochranu pred pirátstvom pochádzajúcim zo Somálska“ (BMP-4), ktoré všetkým zúčastneným stranám poskytujú dostatočné informácie o spôsoboch zabezpečenia pomoci pre lode s cieľom zamedziť pirátskym útokom pri pobreží Somálska, odrádzať od nich alebo ich oddialiť; opakuje svoju výzvu všetkým plavidlám plaviacim sa v oblasti, aby sa zaregistrovali u príslušných orgánov pre koordináciu ochrany námornej dopravy a dodržiavali odporúčania v rámci EU NAVFOR ATALANTA; vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, aby všetky ich plavidlá boli registrované;

16. naliehavo vyzýva Radu a Komisiu v spolupráci s OSN a Africkou úniou, aby v nadväznosti na niekoľko žiadostí dočasnej federálnej vlády Somálska o medzinárodnú pomoc v boji proti pirátstvu pri pobreží Somálska pokračovali v spolupráci a podporovali túto vládu v boji proti pirátstvu a páchateľom, ktorí musia byť postavení pred súd, a aby poskytli Somálsku a regiónu pomoc pri posilňovaní jeho kapacít;

17. víta rozhodnutie Rady pre zahraničné veci z 12. decembra 2011 o príprave regionálnej výcvikovej misie v rámci budovania regionálnych námorných kapacít, ktorej cieľom je posilnenie námorných kapacít a príprava jednotiek pobrežnej polície a sudcov v ôsmich krajinách Afrického rohu a západnej časti Indického oceánu;

18. berie na vedomie džibutský proces pre mier a zmierenie; žiada komplexný prístup k situácii v Somálsku, v rámci ktorého by sa prepojila bezpečnosť s rozvojom, zásadou právneho štátu a dodržiavaním ľudských práv a medzinárodným humanitárnym právom;

19. víta rozhodnutie Komisie poskytnúť ďalšiu finančnú podporu EÚ vo výške 50 miliónov EUR na misiu Africkej únie v Somálsku (AMISOM) a vyzýva členské štáty a medzinárodné spoločenstvo, aby pomohli pri presadzovaní mieru, hospodárskeho rozvoja a budovaní stabilného demokratického režimu v Somálsku, ktorý by z dlhodobého hľadiska uľahčil bezpečnosť a boj proti pirátstvu; víta vymenovanie osobitného zástupcu EÚ pre Africký roh;

20. vyjadruje znepokojenie nad neustále sa zhoršujúcou humanitárnou situáciou v Africkom rohu a vyzýva medzinárodné spoločenstvo a najmä EÚ, aby posilnili svoje dodávky humanitárnej pomoci pre ľudí v núdzi a splnili tak rastúce humanitárne potreby a zamedzili akémukoľvek ďalšiemu zhoršovaniu situácie;

21. víta projekt EÚ Marsic v rámci programu kľúčových námorných trás nástroja stability, ktorého cieľom je posilniť ochranu námornej dopravy a námornú bezpečnosť v západnej časti Indického oceánu a Adenskom zálive prostredníctvom výmeny informácií a budovania kapacít s dôrazom na regionálnu spoluprácu medzi krajinami regiónu a očakáva predĺženie jeho trvania na obdobie po roku 2013;

22. nabáda na uskutočnenie protipirátskych iniciatív v krajinách východnej a južnej Afriky a Indického oceánu, ako je nový protipirátsky projekt MASE (námorný a bezpečnostný program), ktorý získal od EÚ počiatočný grant vo výške 2 milióny USD;

23. opakuje, že pirátstvo pri pobreží Somálska je prejavom neexistencie verejného poriadku v tejto krajine, a preto by medzinárodné spoločenstvo malo poskytnúť potrebnú technickú a finančnú podporu s cieľom pomôcť dočasnej federálne vláde pri rozvíjaní kapacít na vykonávanie kontroly nad jej teritoriálnymi vodami a výhradnou hospodárskou zónou;

24. obhajuje formálnejšiu koordináciu komplexnej stratégie proti pirátstvu medzi rôznymi zúčastnenými stranami v EÚ; nabáda na zriadenie oficiálnej akčnej skupiny, napríklad pod záštitou Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), so všetkými zúčastnenými orgánmi; navrhuje, aby sa koncepcia akčnej skupiny EÚ presadzovala v rámci Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov so zreteľom na vytvorenie globálnej akčnej skupiny, ktorá bude úzko spolupracovať s Medzinárodnou námornou organizáciou (IMO);

25. opakuje, že táto komplexná stratégia by mala zohľadňovať skutočnosť, že značná časť somálskeho obyvateľstva má z tejto praxe úžitok a že všetky výrazné stimuly pre somálske obyvateľstvo, ktorých cieľom je priviesť ich k tomu, aby zanechali pirátstvo, by mali byť zamerané na zamestnanosť mládeže;

26. zdôrazňuje, že využívanie súkromných ozbrojených hliadok na palube lodí je opatrením, ktoré nemôže nahradiť potrebné komplexné riešenie hrozby pirátstva, ktorá sa vyznačuje množstvom aspektov; zohľadňuje skutočnosť, že niektoré členské štáty zaviedli príslušné právne predpisy; v tejto súvislosti vyzýva členské štáty, aby v prípade možnosti vykonali na palubách lodí potrebné bezpečnostné opatrenia, ako aj Komisiu a Radu, aby vyvíjali úsilie smerujúce k vytvoreniu prístupu EÚ zameranému na využívanie kvalifikovaného ozbrojeného personálu na palube s cieľom zabezpečiť primerané vykonávanie iniciatív IMO v tejto oblasti;

27. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii, členským štátom, generálnym tajomníkom Africkej únie, OSN a Medzivládneho úradu pre rozvoj (IGAD), predsedovi dočasnej federálnej vlády Somálska a Panafrickému parlamentu.

(1)

Prijaté texty, P6_TA(2008)0213.

(2)

Prijaté texty, P6_TA(2008)0519.

(3)

Prijaté texty, P7_TA(2009)0099.

(4)

Ú. v. EÚ L 252, 20.9.2008, s. 39.

(5)

Ú. v. EÚ L 301, 12.11.2008, s. 33.

(6)

Ú. v. EÚ L 327, 11.12.2010, s. 49.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia