Forslag til beslutning - B7-0224/2012Forslag til beslutning
B7-0224/2012

FORSLAG TIL BESLUTNING om piratvirksomhed til søs

2.5.2012 - (2011/2962(RSP))

på baggrund af Kommissionens redegørelse
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

Roberts Zīle, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Oldřich Vlasák, Paweł Robert Kowal, Jacqueline Foster for ECR-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0223/2012

Procedure : 2011/2962(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0224/2012
Indgivne tekster :
B7-0224/2012
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B7‑0224/2012

Europa-Parlamentets beslutning om piratvirksomhed til søs

(2011/2962(RSP))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til sin beslutning af 20. maj 2008 om en integreret EU-havpolitik[1],

–   der henviser til sine beslutninger om sørøveri, især beslutningen af 23. oktober 2008 om piratvirksomhed til søs[2] og beslutningen af 26. november 2009 om en politisk løsning på problemet med piratvirksomhed ud for Somalias kyst[3],

–   der henviser til FN's havretskonvention (UNCLOS) af 10. december 1982,

–   der henviser til FN's konvention fra 1988 til bekæmpelse af ulovlige handlinger mod søfartssikkerheden,

–   der henviser til FN’s Sikkerhedsråds resolutioner 1814(2008) af 15. maj 2008, 1816(2008) af 2. juni 2008, 1838(2008) af 7. oktober 2008, 1851(2008) af 16. december 2008, 1863(2009) af 16. januar 2009, 1897(2009) af 30. november 2009, 1918(2010) af 27. april 2010, 1950(2010) af 23. november 2010, 1976(2011) af 11. april 2011, 2010(2011) af 30. september 2011, 2015(2011) af 24. oktober 2011 og 2020(2011) af 22. november 2011, såvel som til 2036(2012) af 22. februar 2012 om situationen i Somalia,

–   der henviser til Rådets fælles aktion 2008/749/FUSP af 19. september 2008 vedrørende Den Europæiske Unions militære koordineringsaktion til støtte for FN’s Sikkerhedsråds resolution 1816 (2008) (EU NAVCO)[4],

–   der henviser til Rådets fælles aktion 2008/851/FUSP af 10. november 2008[5] og til Rådets beslutning 2010/766/FUSP af 7. december 2010 om EU’s militæroperation ATALANTA[6],

–   der henviser til Rådets beslutning af 23. marts 2012 om forlængelse af mandatet til EU-NAVFOR ATALANTA frem til december 2014 og om udvidelse af flådestyrkens operationsområde,

–   der henviser til Rådets beslutning 2010/96/FUSP af 15. februar og til Rådets beslutning 2010/197/FUSP af 31. marts 2010 om EU’s militærmission EUTM Somalia,

–   der henviser til det krisestyringskoncept, som Rådet (udenrigsanliggender) vedtog den 16. december 2011 for missionen vedrørende den regionale flådekapacitetsopbygning,

–   der henviser til de strategiske rammer for Afrikas Horn, der er vejledende for EU's indsats i området, vedtaget af Rådet den 14. november 2011,

–   der henviser til, at der blev indgået en magtdelingsaftale i Djibouti den 9. juni 2008 med det formål at tilvejebringe en omfattende national forsoning og skabe en stærk og bredtfavnende politisk alliance, som vil være i stand til at sikre freden, forsone landet og genskabe en central statsmagt,

–   der henviser til konklusionerne fra Londonkonferencen om Somalia den 23. februar 2012,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at transport af søvejen har været et af de essentielle afsæt for økonomisk vækst og velstand gennem hele Europas historie og til, at over 80 % af verdenshandelen foregår via søvejen;

B.  der henviser til, at piratvirksomhed og væbnede røverier til søs nødvendiggør en samordnet indsats inden for de overordnede rammer, der er fastlagt i UNCLOS; der henviser til artikel 100 i konventionen, hvorefter alle stater er forpligtede til at samarbejde om bekæmpelsen af pirater;

C. der henviser til, at sørøveri på verdenshavene endnu ikke er blevet holdt i ave, men tværtimod er et hastigt voksende problem i det vestlige Indiske Ocean, navnlig i farvandene ud for Somalia og Afrikas Horn, men også i visse andre områder, bl.a. Sydøstasien og Vestafrika, og derfor udgør en voksende trussel mod både søfolks og andre personers liv og sikkerhed, såvel som mod regional udvikling og stabilitet, havmiljøet, verdenshandelen, alle former for søtransport og søfart, herunder fiskerfartøjer, samt for fremførslen af humanitær bistand;

D. der henviser til, at 1000 europæiske skibe hvert år sejler gennem farlige farvande, og at sørøveriet udover at medføre en fare for menneskers liv og sikkerhed også udgør et økonomisk problem, idet det truer de internationale handelsforbindelser og øver en betydelig negativ indvirkning på international handel;

E.  der henviser til, at antallet af angrebsforsøg på fartøjer er voksende; der blev i 2011 rapporteret 28 kapringer, 470 bortførte søfolk og 15 myrdet, og på nuværende tidspunkt tilbageholdes mere end syv skibe med krav om løsepenge, med samt 190 søfolk der holdes som gidsler i Somalia under forfærdelige og umenneskelige forhold i stadig længere perioder;

F.  der henviser til, at piraterne hele tiden fornyer deres taktik og metoder og har udvidet deres aktionsradius ved at anvende store, kaprede skibe som flydende baser;

G. der henviser til, at den aktuelle politiske ustabilitet i Somalia er en af årsagerne til piratproblemet og bidrager til problemerne forbundet hermed, og at piratvirksomhed fortsat anses af nogle somaliere for en givtig og solid indkomstkilde;

H. der henviser til, at bekæmpelsen af piratvirksomhed ikke kan vindes ved udelukkende at anvende militære midler, men hovedsagelig afhænger af, om det lykkes af fremme fred, udvikling og statsopbygning i Somalia;

I.   der henviser til, at piratproblemet også har negative følger for hele regionen, idet fiskeri er blevet et farligt erhverv, endda ikke blot for EU-fiskerfartøjer, f.eks. i farvandene omkring Seychellerne, jf. fiskeripartnerskabsaftalen mellem EU og Republikken Seychellerne, men også for lokale fiskere, som EU yder sektorstøtte til; der henviser til, at de lokale fiskere ikke råder over de samme midler, hverken finansielt eller i form af menneskelig kapacitet, til at beskytte sig mod pirater, som EU-baserede trawlere;

J.   der henviser til, at EU er den største donor til Somalia og foreløbigt har forpligtet 215,4 mio. EUR til udviklingshjælp gennem Den Europæiske Udviklingsfond for perioden 2008-2013; der henviser til, at denne hjælp fortrinsvist koncentreres om at løfte mennesker ud af fattigdom og indsætte dem i en selvopretholdende økonomisk vækst og om at sikre varige løsninger til gavn for stabilitet i landet ved at håndtere de grundlæggende årsager til piratvirksomhed ved at finansiere projekter til forbedring af regeringsførelse, uddannelse, økonomisk vækst og ved at støtte ikke-målrettede sektorer (sundhed, miljø, vand og hygiejneforhold);

K. der henviser til, at mange medlemsstater for tiden opstiller deres egne regler for postering af bevæbnede sikkerhedsfolk om bord på handelsskibe;

1.  gentager sin store bekymring over den aktuelle og stigende trussel, som piratvirksomhed og væbnede røveri til søs udgør for internationale og EU-baserede fiskerfartøjer, for handels- og passagerskibe i Det Indiske Ocean ud for den afrikanske kyst, særligt i farvandene ud for Somalia og Afrikas Horn, for søfolks og andre mennesker sikkerhed, for den regionale stabilitet og for alle former for søtransport og skibsfart, herunder fiskeri;

2.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til øjeblikkeligt at overveje, hvorledes de hundreder af søfolk, der i øjeblikket holdes som gidsler, kan befries for den langvarige og forfærdelige indespærring, deres bortførere udsætter dem for, således at de kan vende hjem, og til samtidig at tage kontrol over de kaprede fartøjer;

3.  tager notits af, at EU’s medlemsstaters, NATO’s og USA’s internationale flådestyrker har bidraget til søfartssikkerheden ud for Somalias kyst gennem tre større flådemissioner mod piraterne i regionen (EU NAVFOR, CTF-150/151 og TF-508 inden for rammerne af NATO’s operation Ocean Shield);

4.  understreger behovet for et tættere samarbejde på alle niveauer for at undgå unødvendige overlapninger mellem EU’s og NATO’s missioner, idet begge disse organisationer på basis af deres respektive beslutningsmæssige autonomi opererer i samme område, har de samme interesser og i vid udstrækning trækker på de samme europæiske landes ressourcer;

5.  glæder sig såre over Londonkonferencen om Somalia den 23. februar 2012 i Lancaster House og over meddelelsen fra konferencen, der bl.a. fastslår, at det internationale samfund er fast besluttet på at komme sørøveriet til livs, der henviser til industripartnernes indsats mod piraterne og opfordrer til en øget efterfølgelse af bedste forvaltningspraksis om bord på skibe samt indeholder tilkendegivelse af, at sørøveri ikke vil gå ustraffet hen; og opfordrer til øget opbygning af den retslige kapacitet til at retsforfølge og tilbageholde piratbagmændene, både i Somalia og i regionen som helhed;

6.  noterer sig Rådets beslutning (udenrigsanliggender) af 27. februar 2012 om forlængelse af mandatet til EU-NAVFOR’s operation ATALANTA frem til december 2014;

7.  noterer sig Rådets beslutning (udenrigsanliggender) af 12. december 2011 om etablering af en regional oplæringsmission i den regionale flådekapacitetsopbygnings regi til uddannelse af en kystvagtstyrke og af dommere; er betænkelig ved denne mission under indtryk af svaghederne ved tidligere EU-oplæringsmissioner, navnlig EUPOL-missionen i Afghanistan;

8.  betoner, at de fortsatte straffrie tilstande for piraterne ikke har nogen afskrækkende virkning; beklager dybt, at pirater på trods af EU-aftaler med tredjelande (Kenya, Seychellerne, Mauritius, Puntland, Somaliland, Somalia) og folkerettens retlige rammer, fortsat ikke pågribes eller, hvis de pågribes, frigives på grund af manglende bevismateriale, samt at nogle EU-medlemsstater har utilstrækkelige strafferetlige mekanismer vedrørende sørøveri på verdenshavene;

9.  opfordrer i denne forbindelse til øjeblikkelige og virkningsfulde foranstaltninger til retsforfølgelse og straf af personer mistænkt for piratvirksomhed og tilskynder de tredjelande og de af EU’s medlemsstater, der endnu ikke har gjort det, til i deres nationale ret at gennemføre alle de bestemmelser, der er fastlagt i FN’s havretskonvention og FN’s konvention til bekæmpelse af ulovlige handlinger mod søfartssikkerheden, med det formål at imødegå straffriheden omkring sørøveri;

10. opfordrer medlemsstaterne til i samarbejde med Europol og Interpol at efterforske og spore pengestrømmene og beslaglægge de penge, der betales som løsesum til piraterne, da der er indikationer af, at disse midler måske indsættes på bankkonti rundt om i verden, herunder banker i Europa, såvel som til at indkredse og optrevle de organiserede kriminelle netværk, der profiterer af disse aktiviteter;

11. opfordrer de internationale styrker til konkret at imødegå piraternes stigende brug af handelsskibe som flydende baser, idet denne tendens betyder en kraftig udvidelse af piraternes operationelle rækkevidde og sætter dem i stand til at gennemføre deres angreb med større styrke, beslutsomhed og fleksibilitet i hele den nordvestlige del af Det Indiske Ocean;

12. bemærker, at bestræbelserne på at udvirke en landbaseret løsning på piratproblemet bør intensiveres og at NATO- og EU-operationerne bør modificeres med henblik på at gøre det juridisk muligt gennem kystbaserede missioner mod piraterne at angribe deres kystbaser og piratfartøjernes anløbssteder og dermed reelt reducere piraternes evne til at angribe skibe;

13. tilskynder shippingselskaber til i fuldt omfang at efterleve retningslinjerne om ”bedste ledelsespraksis til beskyttelse mod piratvirksomhed fra Somalia” (BMP-4), der giver tilstrækkelige oplysninger til alle berørte parter om, hvordan skibe bedst kan bistås med at undgå, forhindre eller forsinke piratangreb ud for Somalias kyst; gentager sin opfordring til alle fartøjer, der besejler området, om at lade sig registrere hos de relevante koordinerende søfartssikkerhedsmyndigheder og til at følge EU-NAVFOR ATALANTA’s anbefalinger; opfordrer medlemsstaterne til at drage omsorg for, at alle deres skibe er registrerede;

14. understreger, at bekæmpelsen af piratvirksomhed kun kan lykkes, hvis der tages virkningsfulde, velkoordinerede skridt på internationalt plan med sammenknytning af udvikling, retsstatsprincippet og respekt for menneskerettighederne og den humanitære folkeret; der bør derfor vies øget opmærksomhed til den ustabile og ofte anarkistiske politiske situation på land, der forværres af savnet af økonomisk udvikling;

15. opfordrer indtrængende Rådet og Kommissionen til i samarbejde med FN og Den Afrikanske Union og efter flere anmodninger fra Somalias føderale overgangsregering om international bistand til imødegåelse af sørøveri i dets farvande at fortsætte med at samarbejde med og støtte den somaliske overgangsregering i den kamp mod piraterne, Al Shabab og andre gerningsmænd, der skal stilles til ansvar, og til at hjælpe Somalia og regionen med at styrke deres kapacitet;

16. glæder sig over, at etiopiske tropper for nylig befriede store somaliske landområder og deres befolkninger for Al Shababs kontrol; tager til efterretning, at kenyanske styrker for nylig har foretaget strejftog ind i Somalia som legitimt selvforsvar mod bortførelser af turister, herunder britiske, begået af Al Shabab-terrorister;

17. glæder sig over den gavnlige rolle, som Somaliland har spillet, og de fremskridt Somaliland har gjort i bekæmpelsen af sørøveri; udtrykker sin taknemmelighed til de lande, der har ydet materiel assistance og oplæring til Somalilands kystvagt, så det kunne påtage sig en større rolle for effektivt at bekæmpe piratvirksomhed ved at indkredse mistænkelige fartøjer og rapportere dem til flådepatruljerne i området;

18. er bekymret over den fortsat forværrende humanitære situation på Afrikas Horn og opfordrer det internationale samfund, og navnlig EU, til at øge deres humanitære bistand til de nødlidende for at imødekomme det voksende behov for humanitær hjælp og forebygge en yderligere forværring af situationen;

19. glæder sig over Kommissionens beslutning om at yde yderligere 50 mio. EUR i finansiel bistand til Den Afrikanske Unions mission i Somalia (AMISOM) og opfordrer medlemsstaterne og det internationale samfund til at bidrage til at fremme freden, den økonomiske udvikling og opbygningen af et stabilt, demokratiske styre i Somalia, der vil kunne være befordrende for sikkerheden og bekæmpe piratfænomenet på lang sig, og glæder sig over udnævnelsen af EU's særlige repræsentant for Afrikas Horn;

20. understreger det presserende behov for opførelsen i Somaliland, Somalia og Puntland af detentionslejre, der overholder alle internationale normer, beregnet på pirater; opfordrer til en løsning, der vil muliggøre international finansiel bistand i denne henseende;

21. glæder sig over EU Marsic-projektet under stabilitetsinstrumentets program for vigtige sejlruter, der har til formål at forhøje søfartssikkerheden i det vestlige Indiske Ocean og Adenbugten gennem informationsdeling og kapacitetsopbygning, og fremhæver herunder det regionale samarbejde mellem landene i regionen og forventer dette forlænget ud over 2013;

22. tilslutter sig piratbekæmpelsesinitiativer i landene i det østlige og sydlige Afrika og Det Indiske Ocean, såsom det nye piratbekæmpelsesprojekt MASE (Maritime and Security Programme), der har modtaget en opstartsbevilling fra EU på 2 mio. EUR;

23. opfordrer medlemsstaterne til at træffe de fornødne sikkerhedsforanstaltninger på skibe i overensstemmelse med deres suveræne rettigheder, og understreger, at indsættelsen af private sikkerhedsfolk på skibe ikke er en løsning på piratproblemet, men kun en midlertidig forholdsregel, som skibsrederne er tvunget til at træffe for at beskytte søfolk, og opfordrer endvidere Kommissionen og Rådet til at arbejde sammen om at udforme en EU-tilgang til anvendelsen af certificeret bevæbnet mandskab om bord på skibe med henblik på at sikre hensigtsmæssig anvendelse af IMO’s retningslinjer på området;

24. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaterne, generalsekretærerne for Den Afrikanske Union, FN og Den Mellemstatslige Organisation for Udvikling (IGAD), og til præsidenten for Somalias føderale overgangsregering og Det Panafrikanske Parlament.