Resolutsiooni ettepanek - B7-0224/2012Resolutsiooni ettepanek
B7-0224/2012

  RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Merepiraatlus

  2.5.2012 - (2011/2962(RSP))

  komisjoni avalduse alusel
  vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2

  Roberts Zīle, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Oldřich Vlasák, Paweł Robert Kowal, Jacqueline Foster fraktsiooni ECR nimel

  Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0223/2012

  Menetlus : 2011/2962(RSP)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  B7-0224/2012
  Esitatud tekstid :
  B7-0224/2012
  Arutelud :
  Vastuvõetud tekstid :

  B7‑0224/2012

  Euroopa Parlamendi resolutsioon merepiraatluse kohta

  (2011/2962(RSP))

  Euroopa Parlament,

  –   võttes arvesse oma 20. mai 2008. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu integreeritud merenduspoliitika kohta[1],

  –   võttes arvesse oma merepiraatlust käsitlevaid resolutsioone, eelkõige oma 23. oktoobri 2008. aasta resolutsiooni merepiraatluse kohta[2] ning 26. novembri 2009. aasta resolutsiooni Somaalia rannikuvetes toimuva piraatluse poliitilise lahenduse kohta[3],

  –   võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 10. detsembri 1982. aasta mereõiguse konventsiooni,

  –   võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 1988. aasta meresõitu ohustava ebaseadusliku tegevuse tõkestamise konventsiooni,

  –   võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu 15. mai 2008. aasta resolutsiooni 1814(2008), 2. juuni 2008. aasta resolutsiooni 1816(2008), 7. oktoobri 2008. aasta resolutsiooni 1838(2008), 16. detsembri 2008. aasta resolutsiooni 1851(2008), 16. jaanuari 2009. aasta resolutsiooni 1863(2009), 30. novembri 2009. aasta resolutsiooni 1897(2009), 27. aprilli 2010. aasta resolutsiooni 1918(2010), 23. novembri 2010. aasta resolutsiooni 1950(2010), 11. aprilli 2011. aasta resolutsiooni 1976(2011), 30. septembri 2011. aasta resolutsiooni 2010(2011), 24. oktoobri 2011. aasta resolutsiooni 2015(2011) ja 22. novembri 2011. aasta resolutsiooni 2020(2011) ning 22. veebruari 2012. aasta resolutsiooni 2036(2012) olukorra kohta Somaalias,

  –   võttes arvesse nõukogu 19. septembri 2008. aasta ühismeedet 2008/749/ÜVJP, mis käsitleb Euroopa Liidu sõjalist koordinatsioonimeedet ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1816(2008) toetuseks (EU NAVCO)[4],

  –   võttes arvesse nõukogu 10. novembri 2008. aasta ühismeedet 2008/851/ÜVJP[5] ja nõukogu 7. detsembri 2010. aasta otsust 2010/766/ÜVJP Euroopa Liidu sõjalise operatsiooni ATALANTA kohta[6],

  –   võttes arvesse nõukogu 23. märtsi 2012. aasta otsust pikendada operatsiooni EU NAVFOR ATALANTA mandaati 2014. aasta detsembrini ja laiendada operatsiooni tegevuspiirkonda,

   

  –   võttes arvesse nõukogu 15. veebruari 2010. aasta otsust 2010/96/ÜVJP ja nõukogu 31. märtsi 2010. aasta otsust 2010/197/ÜVJP Euroopa Liidu sõjalise missiooni (EUTM Somalia) kohta,

  –   võttes arvesse välisasjade nõukogu poolt 16. detsembril 2011 kokku lepitud kriisiohjamise kontseptsiooni nõukogu piirkondliku merendusalase suutlikkuse suurendamise missiooni jaoks,

  –   võttes arvesse Aafrika Sarve jaoks kavandatud strateegilist raamistikku, mille eesmärk on suunata ELi tegevust kõnealuses piirkonnas ja mille nõukogu võttis vastu 14. novembril 2011. aastal,

  –   võttes arvesse Djiboutis 9. juunil 2008. aastal allkirjastatud võimujagamislepet, mille eesmärk oli algatada laiapõhjaline riigisisene leppimine ning luua tugev ja kõikehõlmav poliitiline liit, mis oleks võimeline tagama rahu, lepitama riiki ja taastama riigi keskvõimu,

  –   võttes arvesse Somaalia küsimusi käsitlenud 23. veebruari 2012. aasta Londoni konverentsi järeldusi,

  –   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

  A. arvestades, et meretransport on olnud läbi ajaloo Euroopa majanduskasvu ja heaolu nurgakivi ning et rohkem kui 80% kogu maailmakaubandusest toimub meritsi;

  B.  arvestades, et võitlus piraatluse ja merel toimuvate relvastatud röövide vastu nõuab kooskõlastatud tegutsemist vastavalt ÜRO mereõiguse konventsioonis sätestatud üldisele õigusraamistikule; arvestades, et nimetatud konventsiooni artiklis 100 on sätestatud, et kõik riigid on kohustatud tegema piraatluse tõkestamiseks koostööd;

  C. arvestades, et piraatluse probleem avamerel ei ole endiselt lahendatud, vaid on hoopis kiiresti leviv probleem nii India ookeani lääneosas ja esmajoones Somaalia ja Aafrika Sarve rannikuvetes, aga ka teatavates muudes piirkondades, nagu Kagu-Aasia ja Lääne-Aafrika, ohustades järjest tõsisemalt meremeeste ja muude isikute elu ja ohutust, aga ka piirkonna arengut ja stabiilsust, merekeskkonda, maailmakaubandust, meretranspordi ja -laevanduse kõiki liike, sh kalalaevu ning humanitaarabi transporti;

  D. arvestades, et igal aastal läbib ohtlikke meresõidupiirkondi 1000 Euroopa laeva ning seega ohustab piraatlus lisaks inimeludele ja ohutusele ka majandust, kuna see ohustab rahvusvahelisi kaubandusmarsruute ja avaldab rahvusvahelisele kaubandusele olulist kahjulikku mõju;

  E.  arvestades laevade vastu toimuvate rünnakute sagenemist – 2011. aastal anti teada 28 kaaperdamisjuhtumist, rööviti 470 meremeest, 15 meremeest tapeti ja hetkel nõutakse lunaraha vähemalt 7 laeva ja ligikaudu 190 meremehe eest, keda hoitakse Somaalias juba pikka aega kohutavates ja ebainimlikes tingimustes vangistuses;

  F.  arvestades, et piraadid arendavad pidevalt oma taktikaid ja meetodeid ning on laiendanud oma tegevusraadiust, kasutades suuremaid kaaperdatud laevu nn emalaevadena;

  G. arvestades, et Somaalia jätkuv poliitiline ebastabiilsus on piraatluse üks põhjustest ja süvendab nimetatud probleemi ning et mõned somaallased peavad piraatlust jätkuvalt kasumlikuks ja elujõuliseks sissetulekuallikaks;

  H. arvestades, et piraatlusega ei ole võimalik võidelda üksnes sõjaliste vahendite abil, vaid Somaalias tuleb ennekõike edendada edukalt rahu, arengu ja riigi ülesehitamist;

  I.   arvestades, et piraatlus kahjustab kogu piirkonda, kuna sealsed püügioperatsioonid on kujunenud ohtlikeks ettevõtmisteks ning probleeme ei ole ainult ELi kalalaevadel, kes kalastavad näiteks ELi ja Seišelli Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu kohaselt Seišellidele kuuluvates vetes, vaid ka ELi valdkondlikke toetusi saavatel kohalikel kaluritel; pidades meeles, et kohalikel kaluritel ei ole ei rahaliste ega inimressursside osas samasuguseid vahendeid nagu ELi traaleritel, et kaitsta end piraatluse eest;

  J.   arvestades, et EL on Somaalia kõige suurem abistaja, olles eraldanud ajavahemikuks 2008–2013 Euroopa Arengufondi kaudu 215,4 miljonit eurot arenguabi; arvestades, et arenguabi peamine eesmärk on aidata inimestel pääseda vaesusest, saavutada jätkusuutlik majanduskasv ja leida püsiv lahendus riigi stabiilsuse probleemile ning selleks tuleb tegeleda piraatluse algpõhjustega, rahastades projekte, millega edendatakse valitsemistavasid, haridust, majanduskasvu ja mittekeskseid valdkondi (tervishoid, keskkond, veevarustus ja kanalisatsioon);

  K. arvestades, et paljud liikmesriigid töötavad parajasti välja oma eeskirju relvastatud valve kasutamise kohta kaubalaevadel;

  1.  väljendab veel kord sügavat muret seoses nii rahvusvaheliste kui ka ELi kala-, kauba- ja reisilaevade vastu suunatud piraatlusjuhtumite ja merel aset leidvate relvastatud röövide jätkuva ja tõsineva ohuga Aafrika ranniku lähedastes India ookeani vetes ning ennekõike Somaalia ja Aafrika Sarve rannikuvetes, kuna see ohustab meremehi ja muid isikuid, piirkondlikku stabiilsust ning igasugust meretransporti ja -laevandust, sh kalapüüki;

  2.  kutsub Euroopa Komisjoni ja liikmesriike üles otsima kiiresti võimalusi, kuidas vabastada kaaperdatud laevad ning mitusada pantvangis hoitavat meremeest, et lõpetada nende pikk ja raske vangistus piraatide juures ning võimaldada neil koju naasta;

  3.  märgib, et Somaalia rannikuvetes tegelevad meresõidu turvalisusega ELi liikmesriigid, NATO ja USA rahvusvahelised mereväejõud, kelle juhtida on piirkonna kolm kõige tähtsamat piraatlusevastast mereväemissiooni (EU NAVFOR ning CTF-150/151 ja TF-508, mida korraldatakse NATO operatsiooni Ocean Shield raames);

  4.  rõhutab vajadust teha kõikidel tasanditel tihedamat koostööd, et vältida tarbetut kattuvust ELi ja NATO missioonide vahel, kuna mõlemad organisatsioonid (nii EL kui ka NATO) tegutsevad oma otsustamisvabaduse kohaselt samas piirkonnas, samade huvidega ning suurelt jaolt samade Euroopa riikide vahendite abil;

  5.  väljendab suurt heameelt 23. veebruaril 2012. aastal Londonis Lancaster House'is toimunud Somaaliat käsitleva konverentsi üle ning konverentsi kommünikee üle, milles väljendatakse muu hulgas rahvusvahelise üldsuse kindlat kavatsust piraatlus kaotada, tööstuspartnerite jõupingutusi piraatlusevastases võitluses, nõuet järgida korralikumalt parimaid juhtimistavasid laevadel ning kinnitust, et piraatlus ei jää karistamata; nõuab õigussuutlikkuse suuremat arendamist seoses piraatlusega tegelevate isikute kohtu alla andmise ja kinnipidamisega nii Somaalias kui ka selles piirkonnas laiemalt;

  6.  võtab teadmiseks välisasjade nõukogu 27. veebruari 2012. aasta otsuse EU NAVFOR ATALANTA mandaadi pikendamise kohta detsembrini 2014;

  7.  võtab teadmiseks välisasjade nõukogu 12. detsembri 2011. aasta otsuse piirkondliku merendusalase suutlikkuse suurendamise piirkondliku väljaõppemissiooni ettevalmistamise kohta, mille eesmärk on rannikualade politseiteenistuse ja kohtunike koolitamine; tunneb eelmiste ELi väljaõppemissioonide ja eeskätt ELi Afganistani politseimissiooni puudujääkide valguses nimetatud missiooni pärast muret;

  8.  rõhutab, et piraatide jätkuv karistatamatus vaid suurendab probleemi; mõistab hukka asjaolu, et kolmandate riikidega (Keenia, Seišellid, Mauritius, Puntland, Somaalimaa, Somaalia) sõlmitud ELi lepingutest ja rahvusvahelistest õigusraamistikest hoolimata jäävad paljud piraadid või muud kurjategijad vahistamata või kui nad ka vahistatakse, vabastatakse nad kindlate juriidiliste tõendite puudumisel sageli ruttu, lisaks on mitme ELi liikmesriigi kriminaalõiguse kaitsemeetmed ebapiisavad võitluseks piraatluse vastu avamerel;

  9.  nõuab seetõttu kiireid ja tõhusaid meetmeid piraatluses kahtlustavate kohtu alla andmiseks ja karistamiseks ning nõuab tungivalt, et kolmandad riigid ja ELi liikmesriigid võtaksid siseriiklikku õigusesse üle kõik ÜRO mereõiguse konventsiooni ja ÜRO meresõitu ohustava ebaseadusliku tegevuse tõkestamise konventsiooni sätted, kui nad ei ole seda veel teinud, et teha lõpp piraatide karistamatusele;

  10. nõuab tungivalt, et liikmesriigid uuriksid ja jälgiksid koostöös Europoli ja Interpoliga rahavoogude liikumist ning konfiskeeriksid piraatidele lunarahana makstud rahasummad, kuna on viiteid, et see raha jõuab maailma eri paigus asuvatele pangakontodele, sh Euroopa pankadesse, samuti tuleks tuvastada ja kaotada organiseeritud kuritegevuse võrgustikud, mis niisugusest tegutsemisest kasumit saavad;

  11. ergutab rahvusvahelisi jõude käsitlema tulemuslikult piraatide ohvriks langenud kaubalaevade ulatuslikumat kasutamist nn emalaevadena – areng, mis kujutab endast piraatide tegevusvõime olulist suurenemist ja võimaldab neil alustada tugevamaid, sihikindlamaid ja paindlikumaid rünnakuid kogu India ookeani loodeosas;

  12. märgib, et ka maismaal tuleks piraatlusevastast võitlust intensiivistada ning NATO ja ELi operatsioone tuleks kohandada nii, et piraatide vastu võitlemisega tegelevatel maismaamissioonidel oleks seaduslik õigus rünnata ka rannikul asuvaid keskusi ning piraadilaevade ankrukohti, et aidata tulemuslikult kahandada piraatide suutlikkust laevu rünnata;

  13. julgustab laevandusettevõtjaid järgima ja täiel määral kohaldama parimaid juhtimistavasid Somaalia piraatlusega võitlemiseks (BMP-4), milles antakse kõikidele asjaomastele pooltele piisavalt teavet, kuidas aidata laevadel Somaalia vetes piraatide rünnakuid vältida, ennetada ja ohjata; kordab oma üleskutset, et kõik piirkonnas tegutsevad laevad registreeritaks asjaomaste meresõiduohutuse koordineerimiskeskuste juures ja et järgitaks EU NAVFOR ATALANTA soovitusi; kutsub liikmesriike üles tagama selle, et kõik nende laevad oleksid registreeritud;

  14. rõhutab, et piraatluse vastu võitlemine saab olla edukas ainult siis, kui võetakse tõhusad ja hästi kooskõlastatud rahvusvahelised meetmed, mis lisavad arengu, õigusriigi põhimõtete ning inimõiguste ja rahvusvahelise humanitaarõiguse austamisele julgeoleku aspekti; seetõttu tuleks pöörata rohkem tähelepanu rannikul valitsevale ebastabiilsele, sageli anarhilisele poliitilisele olukorrale, mida teeb veelgi keerulisemaks majandusliku arengu puudumine;

  15. nõuab tungivalt, et nõukogu ja komisjon teeksid (vastuseks Somaalia föderaalse üleminekuvalitsuse mitmetele abipalvetele seoses rahvusvahelise abiga võitluseks piraatluse vastu Somaalia rannikuvetes) jätkuvalt ÜRO ja Aafrika Liiduga koostööd ning toetaksid Somaalia föderaalset üleminekuvalitsust võitluses piraatluse, Al Shababi ja muude kurjategijate vastu, kes tuleb kohtu alla anda, aidates samas Somaalial ja kogu piirkonnal oma suutlikkust suurendada;

  16. väljendab heameelt asjaolu üle, et Etioopia väed vabastasid hiljuti Al Shababi võimu alt suure somaallastega asustatud territooriumi; võtab teadmiseks Keenia sõdurite hiljutised sissetungid Somaalia territooriumile, mille ajendiks oli õiguspärane enesekaitse turistide, muu hulgas Ühendkuningriigist pärit turistide röövimise eest Al Shababi terroristide poolt;

  17. väljendab heameelt Somaalimaa positiivse eeskuju üle ning edu üle, mida Somaalimaa on saavutanud võitluses piraatluse vastu; väljendab tänu nendele riikidele, kes on pakkunud Somaalimaa rannavalvele materiaalset abi ja väljaõpet, et suurendada Somaalimaa rannavalve osatähtsust tõhusas piraatlusevastases võitluses kahtlaste laevade tuvastamise ja neist mereväejõududele teatamise näol;

  18. tunneb muret endiselt tõsineva humanitaarolukorra üle Aafrika Sarve piirkonnas ning kutsub rahvusvahelist üldsust ja eeskätt ELi üles eraldama abivajajatele rohkem humanitaarabi, et rahuldada üha kasvavaid humanitaarvajadusi ning takistada olukorra jätkuvat halvenemist;

  19. väljendab heameelt komisjoni otsuse üle eraldada Aafrika Liidu missioonile Somaalias (AMISOM) täiendavalt 50 miljonit eurot ELi finantstoetust ning kutsub liikmesriike ja rahvusvahelist üldsust üles aitama kaasa rahu edendamisele, majanduse arengule ning stabiilse demokraatliku režiimi rajamisele Somaalias, mis hõlbustaks pikemas perspektiivis julgeoleku tagamist ja võitlust piraatluse vastu; kiidab heaks ELi eriesindaja ametissenimetamise Aafrika Sarve piirkonnas;

  20. rõhutab kohest vajadust rajada Somaalimaale, Somaaliasse ja Puntlandi piraatide jaoks rahvusvahelistele standarditele vastavad kinnipidamisasutused; nõuab sellise lahenduse väljatöötamist, mis võimaldaks anda nimetatud küsimuses rahvusvahelist finantsabi;

  21. tunneb heameelt stabiliseerimisvahendi alla kuuluva kriitilise tähtsusega mereteede programmi raames korraldatava MARSIC-projekti üle, mille eesmärk on suurendada teabe jagamise ja suutlikkuse suurendamise abil meresõidu turvalisust ja ohutust India ookeani lääneosas ja Adeni lahes, rõhutades piirkondlikku koostööd piirkonna riikide vahel; ootab selle pikendamist pärast 2013. aastat;

  22. ergutab nii Ida- kui ka Lõuna-Aafrikas ja India ookeaniga piirnevates riikides piraatlusevastase võitluse algatusi, nagu uus piraatlusevastane projekt MASE (merejulgeolekuprogramm), millele EL eraldas 2 miljonit eurot starditoetust;

  23. palub, et liikmesriigid võtaksid oma suveräänsete õiguste kohaselt laevade pardal vajalikud julgeolekumeetmed, rõhutab, et erasektoris töötavate relvastatud valvurite laevadele võtmine ei lahenda piraatluse probleemi, vaid kujutab endast ainult ajutist meedet, mida laevaomanikud on sunnitud oma meremeeste kaitsmiseks võtma, palub samuti, et komisjon ja nõukogu teeksid jõupingutusi ELi seisukoha väljatöötamiseks litsentseeritud relvastatud meeskonnaliikmete pardalelubamise küsimuses, et tagada Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni suuniste hea rakendamine nimetatud küsimuses;

  24. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile, liikmesriikidele, Aafrika Liidu, ÜRO ja valitsustevahelise arenguameti (IGAD) peasekretäridele, Somaalia föderaalse üleminekuvalitsuse juhile ning Üleaafrikalisele Parlamendile.