Postup : 2011/2962(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0224/2012

Predkladané texty :

B7-0224/2012

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 10/05/2012 - 12.56
CRE 10/05/2012 - 12.56

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0203

NÁVRH UZNESENIA
PDF 143kWORD 112k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0223/2012
2.5.2012
PE486.790v01-00
 
B7-0224/2012

predložený na základe vyhlásenia Komisie

v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku


o námornom pirátstve (2011/2962(RSP))


Roberts Zīle, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Oldřich Vlasák, Paweł Robert Kowal, Jacqueline Foster v mene skupiny ECR

Uznesenie Európskeho parlamentu o námornom pirátstve (2011/2962(RSP))  
B7‑0224/2012

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 20. mája 2008 o integrovanej námornej politike Európskej únie(1),

–   so zreteľom na svoje uznesenia o pirátstve na mori, najmä uznesenie z 23. októbra 2008 o pirátstve na mori(2) a uznesenie z 26. novembra 2009 o politickom riešení problému pirátstva pri somálskom pobreží(3),

–   so zreteľom na Dohovor Organizácie Spojených národov o morskom práve (UNCLOS) z 10. decembra 1982,

–   so zreteľom na Dohovor Organizácie Spojených národov o potláčaní protiprávnych činov proti bezpečnosti námornej plavby z roku 1988,

–   so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1814(2008) z 15. mája 2008, č. 1816(2008) z 2. júna 2008, č. 1838(2008) zo 7. októbra 2008, č. 1851(2008) zo 16. decembra 2008, č. 1863(2009) zo 16. januára 2009,č. 1897(2009) z 30. novembra 2009, č. 1918(2010) z 27. apríla 2010, č. 1950(2010) z 23. novembra 2010, č. 1976(2011) z 11. apríla 2011, č. 2010(2011) z 30. septembra 2011, č. 2015(2011) z 24. októbra 2011 a č. 2020(2011) z 22. novembra 2011, ako aj č. 2036(2012) z 22. februára 2012 o situácii v Somálsku,

–   so zreteľom na jednotnú akciu Rady 2008/749/SZBP z 19. septembra 2008 o vojenskej koordinačnej činnosti Európskej únie na podporu rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1816(2008) (EU NAVCO)(4),

–   so zreteľom na jednotnú akciu Rady 2008/851/SZBP z 10. novembra 2008 a rozhodnutie Rady 2010/766/SZBP zo 7. decembra 2010 o vojenskej operácii Európskej únie pod názvom ATALANTA(5),

–   so zreteľom na rozhodnutie Rady z 23. marca 2012 o predĺžení mandátu operácie EÚ – NAVFOR ATALANTA do decembra 2014 a o rozšírení operačného priestoru vojenských síl,

–   so zreteľom na rozhodnutie Rady 2010/96/SZBP z 15. februára 2010 a rozhodnutie Rady 2010/197/SZBP z  31. marca 2010 o vojenskej misii Európskej únie na podporu výcviku bezpečnostných síl Somálska (EUTM Somalia),

–   so zreteľom na koncepciu krízového riadenia schválenú Radou pre zahraničné veci 16. decembra 2011 pre misiu Rady na budovanie regionálnych námorných kapacít,

–   so zreteľom na strategický rámec pre Africký roh, ktorý prijala Rada 14. novembra 2011 a ktorého cieľom je usmerniť pôsobenie EÚ v tomto regióne,

–   so zreteľom na dohodu o rozdelení právomocí, ktorá bola podpísaná 9. júna 2008 v Džibuti a ktorej cieľom bolo iniciovať rozsiahle národné zmierenie a vytvoriť silné politické spojenectvo otvorené pre všetkých, ktoré by bolo schopné zabezpečiť mier, nastoliť v krajine porozumenie a obnoviť ústrednú štátnu moc,

–   so zreteľom na závery londýnskej konferencie o Somálsku z 23. februára 2012,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže námorná doprava bola jedným z kľúčových odrazových mostíkov hospodárskeho rastu a prosperity v Európe počas celej jej histórie a keďže viac ako 80 % svetového obchodu prebieha na mori;

B.  keďže pirátstvo a ozbrojené lúpeže na mori vyžadujú koordinovanú reakciu v rámci všeobecného právneho rámca, ktorý poskytuje UNCLOS; keďže článok 10 dohovoru určuje, že všetky štáty majú povinnosť spolupracovať pri potlačovaní pirátstva;

C. keďže pirátstvo na otvorenom mori stále nie je vyriešené, ale je aj rýchlo sa šíriaci problém v západnej časti Indického oceánu, a to najmä v moriach Somálska a Afrického rohu, ale aj v niektorých ďalších oblastiach vrátane juhovýchodnej Ázie a západnej Afriky, čím sa stáva rastúcou hrozbou pre ľudský život a bezpečnosť námorníkov a ďalších osôb, ako aj pre regionálny rozvoj a stabilitu, morské prostredie, svetový obchod, všetky formy námornej dopravy a prepravy vrátane rybárskych plavidiel, a tiež pre poskytovanie humanitárnej pomoci;

D. keďže každý rok 1 000 európskych lodí sa plaví v nebezpečných morských oblastiach, a preto, na rozdiel od ľudského života a bezpečnostného aspektu, pirátstvo taktiež predstavuje ekonomický problém, pretože ohrozuje medzinárodné obchodné námorné linky a zanecháva výrazný negatívny vplyv na medzinárodný obchod;

E.  keďže počet pokusov o útoky na plavidlá sa zvyšuje, v roku 2011 bolo nahlásených 28 únosom, 470 námorníkov bolo unesených, 15 bolo zavraždených, a v súčasnej dobe je viac ako 7 lodí zadržiavaných kvôli výkupnému a okolo 190 námorníkov je zadržiavaných ako rukojemníkov v Somálsku v hrozných a neľudských podmienkach počas dlhého obdobia;

F.  keďže piráti neustále rozvíjajú svoju taktiku a metódy a rozšírili územie, na ktorom operujú, používaním väčších unesených lodí ako tzv. materských lodí;

G. keďže pokračujúca politická nestabilita v Somálsku je jednou z príčin problému pirátstva a prispieva k zväčšovaniu tohto problému, pričom niektorí Somálčania pirátstvo naďalej považujú za ziskový a životaschopný zdroj príjmov;

H. keďže boj proti pirátstvu nemožno vyhrať iba vojenskými prostriedkami, ale závisí predovšetkým od úspechu podpory mieru, rozvoja a budovania štátnych štruktúr v Somálsku;

I.   keďže problém pirátstva má tiež negatívny vplyv na celý región, kde sa rybolov stal nebezpečným podnikom, a to nielen pre plavidlá EÚ, ktoré lovia napr. v seychelských vodách na základe Dohody o partnerstve medzi EÚ a Seychelskou republikou, ale aj pre miestnych rybárov, ktorým Európska únia poskytuje odvetvovú pomoc; zohľadňujúc skutočnosť, že miestni rybári nemajú rovnaké prostriedky, ani finančné, ani ľudské kapacity, aby sa chránili pred pirátstvom rovnako ako rybárske lode EÚ;

J.   keďže EÚ je najväčším darcom pre Somálsko, pretože poskytlo 215,4 milióna EUR na rozvojovú pomoc prostredníctvom Európskeho rozvojového fondu (ERF) na roky 2008 až 2013; keďže hlavným cieľom tohto financovania je pomôcť ľuďom vymaniť sa z chudoby a dosiahnuť sebestačný ekonomický rast a zabezpečiť trvalé riešenie pre stabilitu v krajine tým, že sa budú riešiť základné príčiny pirátstva financovaním projektov na zlepšenie správy vecí verejných, vzdelávania, hospodárskeho rastu a na podporu mimo-kľúčových odvetví (zdravotníctva, životného prostredia, vodného hospodárstva a hygieny);

K. keďže veľa členských štátov v súčasnosti vytvára svoje vlastné pravidlá pre rozmiestňovanie ozbrojených hliadok na obchodných lodiach;

1.  znovu opakuje svoje vážne znepokojenie nad pokračujúcou rastúcou hrozbou, ktorú pirátstvo a ozbrojené lúpeže na mori zamerané na medzinárodné rybárske, obchodné a osobné lode a rybárske, obchodné a osobné lode EÚ v Indickom oceáne neďaleko afrických brehov, najmä v moriach Somálska a Afrického rohu, predstavujú pre bezpečnosť námorníkov a ďalších osôb, regionálnu stabilitu a všetky formy námornej dopravy a prepravy vrátane rybárskych činností;

2.  vyzýva Európsku komisiu a členské štáty, aby urýchlene zvážili možnosti oslobodenia stoviek námorníkov v súčasnosti zadržiavaných ako rukojemníkov, čo by ukončilo ich dlhodobé a hrozné väznenie v rukách väzniteľov a umožnilo týmto námorníkom vrátiť sa domov a súčasne ukončilo zadržiavanie unesených plavidiel;

3.  berie na vedomie, že tri hlavné námorné misie boja proti pirátstvu v regióne (EU NAVFOR, CTF-150/151 a TF – 508 v rámci operácie NATO s názvom Ocean Shield), ktoré uskutočnili medzinárodné námorné sily členských štátov EÚ, NATO a US, sú prínosom pre námornú bezpečnosť pri pobreží Somálska;

4.  zdôrazňuje potrebu užšej spolupráce na všetkých úrovniach, aby nedochádzalo k zbytočnej duplicite medzi misiami EÚ a NATO, keďže obe organizácie, EÚ a NATO, na základe svojej samostatnosti v rozhodovaní pôsobia v rovnakej oblasti, majú rovnaké záujmy a do značnej miery sú financované rovnakými európskymi krajinami;

5.  víta londýnsku konferenciu o Somálsku z 23. februára 2012 v Lancaster House a záverečné komuniké z konferencie, v ktorom sa okrem iného odkazuje aj na odhodlanie medzinárodného spoločenstva vykoreniť pirátstvo, úsilie priemyselných partnerov v boji proti pirátstvu, výzvu na väčšie využívanie najlepších postupov riadenia na lodiach a vyhlásenie, že pirátstvo nezostane nepotrestané; víta tiež výzvu na ďalšie rozšírenie súdnej kapacity potrebnej na trestné stíhanie a zadržanie tých osôb, ktoré stoja za pirátstvom v Somálsku a v širšom regióne;

6.  berie na vedomie rozhodnutie Rady pre zahraničné veci z 27. februára 2012 o predĺžení mandátu EÚ – NAVFOR pre operáciu ATALANTA do decembra 2014;

7.  berie na vedomie rozhodnutie Rady pre zahraničné veci z 12. decembra 2011 o príprave regionálnej výcvikovej misie v rámci budovania regionálnych námorných kapacít, ktorá bude zabezpečovať výcvik jednotiek pobrežnej polície a sudcov; je znepokojený nad touto misiou vzhľadom na nedostatky predchádzajúcich výcvikových misií EÚ, najmä misie EUPOL v Afganistane;

8.  zdôrazňuje, že ďalšia beztrestnosť pirátstva znižuje odstrašujúci účinok; vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že napriek dohodám EÚ s tretími krajinami (Keňa, Seychely, Maurícius, Puntland, Somaliland, Somálsko) a medzinárodným právnym rámcom neboli mnohí piráti a iní zločinci vôbec zatknutí alebo ak aj boli, neraz boli prepustení pre nedostatok presvedčivých dôkazov, a zároveň niektoré členské štáty EÚ nemajú dostatočné záruky v oblasti trestného práva v boji proti pirátstvu v medzinárodných vodách;

9.  v tejto súvislosti vyzýva na prijatie okamžitých a účinných opatrení na stíhanie a trestanie osôb podozrivých z aktov pirátstva a nalieha na tretie krajiny a členské štáty EÚ, ktoré tak zatiaľ neurobili, aby do svojho vnútroštátneho práva transponovali všetky ustanovenia uvedené v Dohovore Organizácie Spojených národov o morskom práve a Dohovore Organizácie Spojených národov o potláčaní protiprávnych činov proti bezpečnosti námornej plavby s cieľom zaoberať sa otázkou beztrestnosti pirátov;

10. naliehavo vyzýva členské štáty, aby v spolupráci s organizáciami Europol a INTERPOL skúmali a sledovali peňažné toky a konfiškovali finančné prostriedky, ktoré sa pirátom vyplácajú ako výkupné, keďže existujú známky toho, že tieto prostriedky smerujú na bankové účty po celom svete vrátane bánk v Európe, a takisto aby identifikovali a odstránili siete organizovanej trestnej činnosti, pre ktoré sú takéto činnosti zdrojom zisku;

11. nabáda medzinárodné sily, aby účinne riešili zvýšené používanie obchodných lodí, ktoré uniesli piráti, ako tzv. materských lodí, pričom ide o vývoj, ktorý znamená značné posilnenie operačnej spôsobilosti pirátov a umožňuje im uskutočňovať ich útoky s väčšou silou, rozhodnosťou a pružnosťou v celej severozápadnej časti Indického oceánu;

12. konštatuje, že úsilie o zabezpečenie pozemných zariadení na riešenie problému pirátstva by sa malo posilniť a že operácie NATO a EÚ by sa mali zmeniť, aby umožnili protipirátskym misiám so základňou na pobreží legálne zaútočiť na pobrežné zariadenia a prístaviská plavidiel pirátov, a tým prispieť k účinnému znižovaniu schopnosti pirátov podnikať útoky proti lodiam;

13. nabáda spoločnosti v oblasti lodnej dopravy, aby dodržiavali a v plnej miere uplatňovali „najlepšie postupy riadenia na ochranu pred pirátstvom pochádzajúcim zo Somálska“ (BMP-4), ktoré všetkým zúčastneným stranám poskytujú dostatočné informácie o spôsoboch zabezpečenia pomoci lodiam s cieľom zamedziť pirátskym útokom pri pobreží Somálska, odrádzať od nich alebo ich oddialiť; opakuje svoju výzvu všetkým plavidlám plaviacim sa v oblasti, aby sa zaregistrovali u príslušných orgánov pre koordináciu námornej bezpečnosti a dodržiavali odporúčania EU – NAVFOR ATALANTA; vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, aby všetky ich plavidlá boli registrované;

14. zdôrazňuje, že úspešný boj proti pirátstvu bude možný iba na základe účinných, dobre koordinovaných medzinárodných opatrení, v rámci ktorých by sa prepojila bezpečnosť s rozvojom, zásadou právneho štátu a dodržiavaním ľudských práv a medzinárodným humanitárnym právom; preto by sa mala venovať väčšia pozornosť nestabilnej a často anarchickej politickej situácii na pevnine, umocnenej nedostatkom ekonomického rozvoja;

15. naliehavo vyzýva Radu a Komisiu k spolupráci s OSN a Africkou úniou, aby v nadväznosti na niekoľko žiadostí somálskej dočasnej federálnej vlády o medzinárodnú pomoc v boji proti pirátstvu pri pobreží Somálska pokračovali v spolupráci a podporovali túto vládu v boji proti pirátstvu, skupine aš-Šabáb a páchateľom, ktorí musia byť postavení pred súd, a poskytli Somálsku a regiónu pomoc pri posilňovaní jeho kapacít;

16. víta skutočnosť, že etiópske jednotky nedávno oslobodili veľké územia so somálskym obyvateľstvom spod kontroly skupiny aš-Šabáb; berie na vedomie nedávne prieniky kenských vojakov do Somálska v dôsledku legitímnej vlastnej obrany v boji proti únosom turistov (aj zo Spojeného kráľovstva), ktorých sa dopúšťali teroristi zo skupiny aš-Šabáb;

17. víta pozitívnu úlohu, ktorú zohrával Somaliland, a pokrok, ktorý Somaliland dosiahol v boji proti pirátstvu; vyjadruje vďačnosť tým krajinám, ktoré poskytli materiálnu pomoc a výcvik somalilandskej pobrežnej stráže, aby mohla zohrávať väčšiu úlohu v účinnom boji proti pirátstvu prostredníctvom identifikácie podozrivých plavidiel pre námorné sily hliadkujúce v regióne;

18. vyjadruje znepokojenie nad neustále sa zhoršujúcou humanitárnou situáciou v Africkom rohu a vyzýva medzinárodné spoločenstvo a najmä EÚ, aby posilnili svoje dodávky humanitárnej pomoci pre ľudí v núdzi a uspokojili tak rastúce humanitárne potreby a zamedzili akémukoľvek ďalšiemu zhoršovaniu situácie;

19. víta rozhodnutie Komisie poskytnúť ďalšiu finančnú podporu EÚ vo výške 50 miliónov EUR na misiu Africkej únie v Somálsku (AMISOM) a vyzýva členské štáty a medzinárodné spoločenstvo, aby pomohli pri presadzovaní mieru, hospodárskeho rozvoja a budovaní stabilného demokratického režimu v Somálsku, ktorý by z dlhodobého hľadiska uľahčil bezpečnosť a boj proti pirátstvu; víta vymenovanie osobitného zástupcu EÚ pre Africký roh;

20. zdôrazňuje okamžitú potrebu výstavby väzenských zariadení pre pirátov v súlade s medzinárodnými štandardmi v Somalilande, Somálsku a Puntlande; žiada, aby sa našlo riešenie, ktoré umožní poskytnúť medzinárodnú finančnú pomoc na tento účel;

21. víta projekt EÚ Marsic v rámci programu kľúčových námorných trás nástroja stability, ktorého cieľom je posilniť ochranu námornej dopravy a námornú bezpečnosť v západnej časti Indického oceánu a Adenskom zálive prostredníctvom výmeny informácií a budovania kapacít s dôrazom na regionálnu spoluprácu medzi krajinami regiónu, a očakáva predĺženie jeho trvania na obdobie po roku 2013;

22. nabáda na uskutočnenie protipirátskych iniciatív v krajinách východnej a južnej Afriky a Indického oceánu, ako je nový protipirátsky projekt MASE (námorný a bezpečnostný program), ktorý získal od EÚ počiatočný grant vo výške 2 miliónov EUR;

23. vyzýva členské štáty, aby v súlade so svojimi zvrchovanými právami vykonali na palubách lodí potrebné bezpečnostné opatrenia, zdôrazňuje, že využívanie súkromných ozbrojených hliadok sprevádzajúcich plavidlá nie je riešením problému pirátstva, ale iba dočasným opatrením, ktoré boli majitelia lodí nútení prijať v snahe ochrániť námorníkov, a vyzýva tiež Komisiu a Radu, aby vyvíjali úsilie na vypracovanie prístupu EÚ, pokiaľ ide o využívanie kvalifikovaného ozbrojeného personálu na palube s cieľom zabezpečiť primerané vykonávanie iniciatív IMO v tejto oblasti;

24. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, členským štátom, generálnym tajomníkom Africkej únie, OSN a Medzivládneho úradu pre rozvoj (IGAD), predsedovi dočasnej federálnej vlády Somálska a Panafrickému parlamentu.

(1)

Prijaté texty, P6_TA(2008)0213.

(2)

Prijaté texty, P6_TA(2008)0519.

(3)

Prijaté texty, P7_TA(2009)0099.

(4)

Ú. v. EÚ L 252, 20.9.2008, s. 39.

(5)

Ú. v. EÚ L 301, 12.11.2008, s. 33.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia