Postup : 2011/2962(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0225/2012

Předložené texty :

B7-0225/2012

Rozpravy :

Hlasování :

PV 10/05/2012 - 12.56
CRE 10/05/2012 - 12.56

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0203

NÁVRH USNESENÍ
PDF 144kWORD 100k
Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0223/2012
2. 5. 2012
PE486.791v01-00
 
B7-0255/2012

předložený na základě prohlášení Komise

v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu


o politickém řešení v souvislosti s námořním pirátstvím (2011/2962(RSP))


Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Maria Eleni Koppa, Ricardo Cortés Lastra, Ulrike Rodust za skupinu S&D

Usensení Evropského parlamentu o politickém řešení v souvislosti s námořním pirátstvím (2011/2962(RSP))  
B7‑0255/2012

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá usnesení, zejména na usnesení o integrované námořní politice EU ze dne 20. května 2008 a o námořním pirátství ze dne 23. října 2008 o politickém řešení problému pirátství u somálského pobřeží ze dne 26. listopadu 2009,

–   s ohledem na Úmluvu Organizace spojených národů o mořském právu (UNCLOS) ze dne 10. prosince 1982,

–   s ohledem na Úmluvu OSN o potlačování protiprávních činů proti bezpečnosti námořní plavby z roku 1988,

–   s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN, a zejména na rezoluci č. 2020(2011) ze dne 22. listopadu 2011 o situaci v Somálsku,

–   s ohledem na zprávy generálního tajemníka OSN Radě bezpečnosti, a zejména na zprávu o Somálsku ze dne 9. prosince 2011,

–   s ohledem na společnou akci Rady 2008/749/SZBP ze dne 19. září 2008 o vojenské koordinační akci Evropské unie na podporu rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1816(2008) (EU NAVCO),

–   s ohledem na společnou akci Rady 2008/851/SZBP ze dne 10. listopadu 2008 a rozhodnutí Rady 2010/766/SZBP o vojenské operaci Evropské unie (EUNAFOR Atalanta),

–   s ohledem na rozhodnutí Rady 2010/96/SZBP ze dne 15. února 2010 a na rozhodnutí Rady 2010/197/SZBP ze dne 31. března 2010 o vojenské misi Evropské unie, která má přispět k výcviku somálských bezpečnostních sil (EUTM Somalia),

–   s ohledem na rozhodnutí Rady ze dne 23. března 2012 o operačním středisku EU na podporu mise SBOP v Africkém rohu a s ohledem na rozšíření protipirátské operace EU Atalanta,

–   s ohledem na rozhodnutí Rady 2011/819/SZBP ze dne 8. prosince 2011, kterým se jmenuje zvláštní zástupce Evropské unie pro oblast Afrického rohu, který má přispět k rozvíjení a provádění koherentního přístupu EU k pirátství a směrovat veškeré prvky akcí EU,

–   s ohledem na koncepci řešení krize, kterou přijala Rada ve složení pro zahraniční věci dne 16. prosince 2011 pro misi Rady na budování regionálních námořních kapacit (RMCB), která je civilní misí v rámci SBOP se zapojením vojenských odborníků,

–   s ohledem na strategický rámec pro oblast Afrického rohu, který přijala Rada dne 14. listopadu 2011 a jímž se má řídit zapojení EU v regionu,

–   s ohledem na dohodu o rozdělení pravomocí podepsanou dne 9. června 2008 v Džibuti, jejímž cílem bylo iniciovat národní usmíření na širokém základě a vytvořit silné a všem otevřené politické spojenectví schopné zabezpečit mír, usmířit zemi a znovu nastolit ústřední státní moc v Somálsku,

–   s ohledem na prohlášení vysoké zástupkyně EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, a zejména na prohlášení, které jménem EU přednesl pan Thomas Mayr-Harting, vedoucí delegace EU v OSN, v otevřené rozpravě v Radě bezpečnosti o situaci v Somálsku dne 5. března 2012,

–   s ohledem na závěry konference o Somálsku konané v Londýně dne 23. února 2012,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

A. vzhledem k tomu, že námořní doprava je jedním z hlavních opor hospodářského růstu a prosperity v Evropě po celou její historii a že více než 80 % světového obchodu probíhá po moři; vzhledem k tomu, že pirátství představuje hrozbu námořní bezpečnosti a regionální stabilitě a boj proti pirátství a jeho hlavním příčinám je jednou z priorit akcí EU;

B.  vzhledem k tomu, že se ve věci pirátství na volném moři stále nedospělo k řešení a pirátství se dále rychlým tempem rozmáhá v západní části Indického oceánu, zejména při pobřeží Somálska a v oblasti Afrického rohu, ale také v některých dalších oblastech, včetně jihovýchodní Asie a západní Afriky, a stává se tak stále vážnější hrozbou pro lidské životy a bezpečnost námořníků a jiných osob, ale i pro rozvoj a stabilitu regionu, mořské životní prostředí, světový obchod, všechny formy námořní dopravy a přepravy, včetně rybářských plavidel, a pro dodávky humanitární pomoci;

C. vzhledem k tomu, že námořní pirátství je příznakem mnohem širšího problému v Somálsku a v Africkém rohu, který vyplývá ze selhání státu, nedostatečného rozvoje a bídy;

D. vzhledem k tomu, že počet útoků podniknutých na plavidla stále roste a v roce 2001 bylo oznámeno 28 únosů lodí, při nichž bylo zajato 470 námořníků a 15 z nich bylo zavražděno, a že v současnosti je drženo pro výkupné nejméně 7 lodí a 191 námořníků je drženo v Somálsku jako rukojmí, často v ponižujících a nelidských podmínkách po stále delší dobu;

E.  vzhledem k tomu, že piráti stále rozvíjejí svoji taktiku a metody a rozšířili svůj operační rádius tím, že používají větší unesená plavidla jako tzv. „mateřské lodě“;

F.  vzhledem k tomu, že se Rada rozhodla prodloužit operaci EU proti pirátům s názvem Atalanta o další dva roky až do prosince 2014, aby přispěla k odstrašování od aktů pirátství a ozbrojeného lupičství mimo somálské pobřeží a k jejich prevenci a potlačování, a rovněž k ochraně plavidel světového potravinového programu, který dodává potravinovou pomoc přesídleným osobám v Somálsku; k ochraně lodních nákladů mise Africké unie v Somálsku (AMISOM) i k ochraně zranitelné přepravy při pobřeží; kromě toho operace EUNAVFOR Atalanta dále přispívá k monitorování rybolovných činností u pobřeží Somálska;

G. vzhledem k tomu, že Rada aktivovala operační středisko EU na podporu misí společné bezpečnostní a obranné politiky v Africkém rohu; vzhledem k tomu, že operační středisko bude koordinovat a zvýší vzájemnou součinnost mezi třemi akcemi SZBP v Africkém rohu, a to EUNAVFOR Atalanta, EUTM Somalia a RMCB, operačním plánováním pro civilní mise na posílení námořních kapacit v tomto regionu;

H. vzhledem k tomu, že Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA) má k dispozici nástroje a údaje, které mohou při námořní operaci EUNAVFOR ATALANTA přispět ke zvýšení bezpečnosti lodí a námořníků v této oblasti;

I.   vzhledem k tomu, že evropské rybářské aktivity v této oblasti jsou regulovány několika bilaterálními a multilaterálními dohodami o rybolovu se sousedními zeměmi;

J.   vzhledem k tomu, že problém pirátství má rovněž negativní dopady na celou oblast, v níž se rybolovné činnosti staly nebezpečnými nejenom pro plavidla EU provozující rybolov např. v seychelských výsostných vodách na základě dohody o partnerství v oblasti rybolovu mezi EU a Seychelskou republikou, ale také pro místní rybáře, jimž zabezpečujeme odvětvovou podporu a tím na sebe bereme sociální odpovědnost; je třeba mít na mysli, že místní rybáři nemají takové prostředky ani finanční, ani pokud jde o lidské kapacity, sami se chránit před piráty, jako mají rybářské lodě EU;

K. vzhledem k tomu, že EU podepsala memorandum o porozumění se Seychelami a Mauritiem o předání pirátů zatčených silami EUNAVFOR a v současnosti jedná o těchto dohodách s dalšími zeměmi v oblasti; vzhledem k tomu, že na Seychelách bylo zřízeno regionální výzvědné koordinační středisko pro boj proti pirátství;

L.  vzhledem k tomu, že generální tajemník OSN stanovil sedm možností pro Radu bezpečnosti s cílem stíhat a uvěznit osoby odpovědné za činy pirátství a ozbrojené loupeže na moři při somálském pobřeží;

M. vzhledem k tomu, že EU vítá pokrok, který tzv. Garoweovy zásady představují v provádění Kampalské dohody a plánu na ukončení přechodného období; vzhledem k tomu, že hodně termínů pro plnění úkolů tohoto pracovního plánu nebylo dodrženo, což může zpozdit plné provedení plánu;

N. vzhledem k tomu, že strategickým zájmem EU je přispět ke stabilizaci a správě Afrického rohu, zejména v Somálsku;

O. vzhledem k tomu, že EU je největším světovým dárcem rozvojové pomoci v Somálsku a že se zavázala poskytnout pomoc ve výši 215,4 milionu EUR prostřednictvím Evropského rozvojového fondu na období 2008–2013; vzhledem k tomu, že tyto prostředky mají zejména za cíl pozvednout somálský národ z chudoby, nastartovat udržitelný hospodářský růst a najít trvalé řešení pokud jde o stabilitu země tím, že se zaměří na hlavní příčiny pirátství a na financování projektů v oblastech správy, vzdělávání, hospodářského růstu a podpory jiným než hlavních odvětví (zdravotnictví, životní prostředí, voda a hygiena); vzhledem k tomu, že tato pomoc nemůže proběhnout bez vládních institucí;

P.  vzhledem k tomu, že se mnoho Somálců obrací k námořnímu pirátství v důsledku nedostatku udržitelných hospodářských alternativ zejména v oblasti rybolovu; vzhledem k tomu, že námořní pirátství představuje skutečnou hospodářskou činnost pro mnoho osob, jež je praktikují, a nadále na ně někteří Somálci nahlížejí jako na ziskový a hodnotný zdroj příjmů; vzhledem k tomu, že účinný přístup k boji s námořním pirátstvím v sobě musí zahrnovat širší a komplexní strategii na povznesení Somálska a celé oblasti Afrického rohu z chudoby a selhání státu; vzhledem k tomu, že OSN odhaduje, že 40 % příjmů somálských pirátů v roce 2010 bylo využito na financování místní zaměstnanosti a přispělo k lepší redistribuci a investicím do infrastruktury, ale že v absolutních číslech nedošlo ke zmírnění chudoby;

Q. vzhledem k tomu, že mnoho členských států v současnosti vyvíjí svá vlastní pravidla pro rozmisťování ozbrojených hlídek na obchodních lodích;

R.  vzhledem k tomu, že i když díky úsilí EU o boj proti pirátství umožnilo chránit všechna plavidla světového potravinového programu, existuje zde riziko, že tato plavidla budou v budoucnosti ohrožena kvůli chybějícím námořním silám a právnímu podkladu;

1.  znovu vyjadřuje své vážné znepokojení nad vzrůstající hrozbou pirátství a ozbrojeného lupičství na moři vůči mezinárodním plavidlům poskytujícím pomoc Somálsku a rybářským obchodním a osobním lodím EU v Indickém oceánu poblíž afrického pobřeží, zejména při pobřeží Somálska a Afrického rohu;

2.  vyzývá vysokou zástupkyni a členské státy, aby urychleně zvážily možnosti osvobození stovek námořníků v současnosti držených jako rukojmí, jež by těmto námořníkům umožnily vrátit se domů, a současně ukončily zadržování sedmi unesených plavidel;

3.  vítá skutečnost, že poskytováním ochrany plavidlům přepravujícím pomoc v rámci Světového potravinového programu a dalším nechráněným plavidlům přispěla operace EUNAVFOR Atalanta k námořní bezpečnosti u somálského pobřeží; rovněž tato operace zajistila odpověď EU na námořní pirátství, jež má negativní dopady na humanitární pomoc, námořní dopravu i na rybářské operace vedené plavidly EU a na místní rybolov v dotyčném regionu;

4.  důrazně vítá rozhodnutí Rady rozšířit oblast působnosti operace Atalanta tak, aby zahrnovala pobřežní oblasti Somálska i jeho teritoriální vody a mezinárodní vody, což umožní operaci Atalanta přímo spolupracovat s prozatímní federální vládou a dalšími somálskými subjekty při podpoře jejich boje proti pirátství vedenému z pobřežních oblastí;

5.  vyzývá vysokou představitelku, místopředsedkyni Komise, aby vybavila misi EUSR do Afrického rohu odpovídajícími nástroji pro plnění jejího mandátu, zahrnujícího účast na snahách o stabilizaci tohoto regionu;

6.  lituje skutečnosti, že na počátku roku 2012 poklesl počet plavidel, které členské státy dodaly pro operaci EUNAVFOR Atalanta, a vyzývá proto členské státy, aby poskytly více plavidel a umožnily tak operaci Atalanta uspět;

7.  vítá výsledky Londýnské konference o Somálsku ze dne 23. února 2012, jež prokazují odhodlání mezinárodního společenství vykořenit pirátství;

8.  vyzývá k okamžitému přijetí účinných opatření, na jejichž základě budou stíhány a trestány osoby podezřelé z pirátství, a naléhavě žádá třetí země a členské státy EU, které tak dosud neučinily, aby do svého vnitrostátního práva provedly veškerá ustanovení obsažená v Úmluvě OSN o mořském právu a v Úmluvě o potlačování protiprávních činů proti bezpečnosti námořní plavby s cílem odstranit problém beztrestnosti pirátů, a vyzývá Radu a Komisi, aby usilovaly o v posuzování možností týkajících se soudního řízení v zemích tohoto regionu a usilovaly o vytvoření případného specializovaného soudu se zaměřením na případy pirátství;

9.  podporuje doporučení generálního tajemníka OSN Radě bezpečnosti usnadnit zadržení a stíhání osob podezřelých z pirátství, zejména možnost vytvoření zvláštních domácích soudů s případnou mezinárodní účastí, regionálního soudu nebo mezinárodního soudu a odpovídajících úprav pro uvěznění pirátů, a zohledňuje přitom práci kontaktní skupiny pro pirátství při somálském pobřeží, stávající praxi při sestavování mezinárodních a smíšených soudů a nezbytný čas a zdroje pro dosažení a udržení hmatatelných výsledků;

10. současně zdůrazňuje, že je třeba zajistit spravedlivé a účinné procesy u místních soudů i humánní a bezpečné věznění v regionálních centrech;

11. konstatuje, že na devátém plenárním zasedání kontaktní skupiny pro pirátství u pobřeží Somálska dne 14. července 2011 byla dosažena shoda ohledně zřízení formální pracovní skupiny 5 pro „nezákonné finanční toky spojené s pirátstvím u somálského pobřeží“; vyzývá v tomto smyslu naléhavě k tomu, aby členské státy ve spolupráci s Europolem a Interpolem vyšetřily a zmapovaly peněžní toky a zkonfiskovaly peníze pocházející z plateb výkupného pirátům, protože se ukazuje že tyto peníze mohou být vloženy na bankovní účty po celém světě, včetně bank v Evropě, a rovněž aby rozkryly a rozbily sítě organizovaného zločinu těžící z takových činů;

12. vybízí EUNAVFOR, NATO a koaliční námořní síly (CMF), aby účinně řešily zvyšující se používání obchodních lodí piráty jakožto mateřských lodí, neboť tento vývoj přináší značné zvýšení operační kapacity pirátů a umožňuje jim útočit silněji, odhodlaněji a pružněji v celé severozápadní části Indického oceánu;

13. zároveň zdůrazňuje, že je třeba posílit strategickou koordinaci mezi silami EUNAVFOR Atalanta, EUTM Somalia a dalšími akcemi SBOP, zejména RMCB po jejím rozmístění, a to v celém širším regionu Afrického rohu; vítá v této souvislosti rozhodnutí Rady ze dne 23. března 2012 aktivovat operační středisko EU na podporu misí společné bezpečnostní a obranné politiky v Africkém rohu; vyzývá v tomto ohledu ke sloučení řízení operací NAVFOR Atalanta a EUTM Somalia v operačním středisku EU;

14. naléhavě vyzývá vysokou představitelku, místopředsedkyni Komise, ke zvýšení koordinace a spolupráce mezi všemi mezinárodními aktéry v Somálsku a širším Africkém roku, zejména EU, NATO, USA, OSN a příslušných zemí, jako prostředku k dosažení skutečného a cíleného komplexního přístupu k boji proti pirátství a, což je důležitější, proti hlavním příčinám a dopadům pirátství na celé řadě úrovní; v této souvislosti důrazně vítá Londýnskou konferenci o Somálsku, která se konala dne 23. února 2012;

15. zdůrazňuje, že Evropská agentura pro námořní bezpečnost by měla pokračovat ve spolupráci s EUNAVFOR Atalanta v případě potřeby tím, že poskytne pro tuto operaci, na základě souhlasu států, pod nichž se lodě plaví, podrobné údaje systémů identifikace a sledování lodí na velké vzdálenosti (LRIT) a satelitní snímky lodí pod vlajkou EU plujících danou oblastí; za tímto účelem by bylo třeba požádat členské státy , aby povolily agentuře tyto údaje a informace poskytovat pro operaci EUNAVFOR;

16. vybízí společnosti námořní dopravy, aby se připojily k nejlepším postupům řízení pro ochranu před pirátstvím vedeným ze somálského pobřeží (BMP-4), které poskytují všem zúčastněným stranám dostatek informací o tom, jak by lodě mohly napadení piráty u pobřeží Somálska předejít, jak jim zabránit či jak je odvrátit; znovu vyzývá všechna plavidla operující v dané oblasti, aby se zaregistrovala u příslušných subjektů koordinujících námořní bezpečnost a držela se doporučení EUNAVFOR Atalanta; vyzývá členské státy, aby zajistily registraci všech svých plavidel;

17. vítá rozhodnutí Rady ve složení pro zahraniční věci ze dne 12. prosince 2011 o přípravě regionální výcvikové mise na budování regionálních mezinárodních námořních kapacit (RMCB), jejímž cílem je posílit námořní kapacity a výcvik pobřežních policejních sil a vzdělávání soudců v osmi zemích Afrického rohu a západní části Indického oceánu; vyzývá proto Radu a evropskou službu pro vnější činnost, aby vyvinuly veškeré úsilí k tomu, aby bylo budování regionálních námořních kapacit bylo rozvinuto v tomto regionu v nadcházejícím létě;

18. důrazně podporuje Kampalský proces pro mír a usmíření; vyzývá ke komplexnímu přístupu k situaci v Somálsku, který spojí bezpečnost s rozvojem, právním státem a dodržováním lidských práv a mezinárodního humanitárního práva;

19. vítá rozhodnutí Komise týkající se další finanční podpory ve výši 50 milionů EUR, která by měla být poskytnuta v rámci mise Africké unie v Somálsku (AMISOM), a vyzývá členské státy a mezinárodní společenství, aby pomáhaly prosazovat v Somálsku mír, hospodářský a sociální rozvoj a budování stabilního demokratického režimu, což by v dlouhodobém měřítku pomohlo zajistit bezpečnost a usnadnilo boj proti pirátství; vítá jmenování zvláštního zástupce EU pro oblast Afrického rohu;

20. je dosud znepokojen zhoršováním humanitární situace v Africkém rohu a vyzývá mezinárodní společenství a zejména EU, aby zvýšila své poskytování humanitární pomoci potřebným, aby reagovala na rostoucí potřebu humanitární pomoci a předešla jakémukoli budoucímu zhoršování situace;

21. znovu opakuje, že u somálských břehů je důsledkem absence práva a pořádku v této zemi a že by proto mělo mezinárodní společenství poskytnout nezbytnou technickou a finanční pomoc prozatímní federální vládě při rozvíjení schopnosti vykonávat kontrolu nad svými teritoriálními vodami a výlučnou oblastí hospodářství;

22. znovu opakuje, že jakákoli protipirátská strategie by měla zohledňovat skutečnost, že velká část somálského obyvatelstva z těchto praktik těží a že jakékoli silné pobídky pro somálské obyvatelstvo, aby se samo vypořádalo s pirátstvím, musí být zacíleny na zaměstnanost mladých lidí;

23. vítá projekt EU Marsic, který vznikl v rámci programu pro důležité námořní trasy nástroje stability s cílem zvýšit námořní bezpečnost v západní části Indického oceánu a Adenského zálivu prostřednictvím sdílení informací a budování kapacit, přičemž zdůrazňuje spolupráci mezi zeměmi v tomto regionu a očekává prodloužení projektu na období po roce 2013;

24. podporuje protipirátské iniciativy východní a jižní Afriky a zemí regionu Indického oceánu, jako je nový protipirátský projekt MASE (Námořní a bezpečnostní program), který obdržel od EU počáteční finanční podporu ve výši 2 milionů eur;

25. přimlouvá se za méně formální koordinaci komplexní strategie boje proti pirátství mezi různými zúčastněnými stranami v EU; vybízí ke zřízení formální pracovní skupiny, případně v rámce evropské služby pro vnější činnost (EEAS), do níž by byl zapojeny všechny orgány; navrhuje, a aby byl koncept pracovní skupiny EU prosazován v Radě bezpečnosti OSN s cílem zřídit celosvětovou pracovní skupinu, která by úzce spolupracovala s IMO;

26. zdůrazňuje, že používání soukromých ozbrojených hlídek na palubě je opatřením, které nemůže nahradit potřebné komplexní řešení mnohostranné hrozby pirátství; bere v úvahu, že některé členské státy zavedly odpovídající právní předpisy; v této souvislosti vyzývá členské státy, aby v příslušných případech učinily na lodích nezbytná bezpečnostní opatření, a zároveň vyzývá Komisi a Radu, aby usilovaly o utváření přístupu EU týkajícího se přítomnosti autorizovaného ozbrojeného personálu na palubě plavidel s cílem zajistit řádné prosazování iniciativ IMO v tomto ohledu;

27. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, členským státům, generálním tajemníkům Africké unie, OSN a Mezivládnímu úřadu pro rozvoj (IGAD), prezidentovi prozatímní federální vlády Somálska a Panafrickému parlamentu.

Právní upozornění - Ochrana soukromí