Forslag til beslutning - B7-0225/2012Forslag til beslutning
B7-0225/2012

  FORSLAG TIL BESLUTNING om en politisk løsning vedrørende piratvirksomhed til søs

  2.5.2012 - (2011/2962(RSP))

  på baggrund af Kommissionens redegørelse
  jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

  Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Maria Eleni Koppa, Ricardo Cortés Lastra, Ulrike Rodust for S&D-Gruppen

  Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0223/2012

  Procedure : 2011/2962(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  B7-0225/2012
  Indgivne tekster :
  B7-0225/2012
  Forhandlinger :
  Vedtagne tekster :

  B7‑0225/2012

  Europa-Parlamentets beslutning om piratvirksomhed til søs

  (2011/2962(RSP))

  Europa-Parlamentet,

  –   der henviser til sine beslutninger, navnlig beslutning af 20. maj 2008 om en integreret EU-havpolitik, beslutning af 23. oktober 2008 om piratvirksomhed til søs og beslutning af 26. november 2009 om en politisk løsning på problemet med piratvirksomhed ud for Somalias kyst,

  –   der henviser til FN's havretskonvention (UNCLOS) af 10. december 1982,

  –   der henviser til FN's konvention fra 1988 til bekæmpelse af ulovlige handlinger mod søfartssikkerheden,

  –   der henviser til FN's Sikkerhedsråd resolutioner, navnlig resolution 2020(2011) af 22. november 2011 om situationen i Somalia,

  –   der henviser til FN's generalsekretærs rapporter til Sikkerhedsrådet, navnlig rapporten af 9. december 2011 om Somalia,

  –   der henviser til Rådets fælles aktion 2008/749/FUSP af 19. september 2008 vedrørende Den Europæiske Unions militære koordineringsaktion til støtte for FN’s Sikkerhedsråds resolution 1816 (2008) (EU NAVCO),

  –   der henviser til Rådets fælles aktion 2008/851/FUSP af 10. november 2008 og Rådets afgørelse 2010/766/FUSP om EU's militæroperation (EUNAFOR Atalanta),

  –   der henviser til Rådets afgørelse 2010/96/FUSP af 15. februar 2010 og Rådets afgørelse 2010/197/FUSP af 31. marts 2010 om iværksættelse af Den Europæiske Unions militærmission for at bidrage til uddannelsen af somaliske sikkerhedsstyrker (EUTM Somalia),

  –   der henviser til Rådets afgørelse af 23. marts 2012 om et EU-operationscenter til støtte for FSFP-missionen på Afrikas Horn og om at forlænge EU’s operation Atalanta til bekæmpelse af piratvirksomhed,

  –   Der henviser til Rådets afgørelse 2011/819/FUSP af 8. december 2011 om udnævnelse af Den Europæiske Unions særlige repræsentant for Afrikas Horn, der skal bidrage til at udvikle og gennemføre en sammenhængende EU-tilgang til piratvirksomhed, som omfatter alle dele af EU’s indsats,

  –   der henviser til det krisestyringskoncept, der blev godkendt af Udenrigsrådet den 16. december 2011, for missionen vedrørende den regionale flådekapacitetsopbygning, en civil FSFP-mission med militær ekspertise, der er under forberedelse,

  –   der henviser til strategirammen for Afrikas Horn vedtaget af Rådet den 14. november 2011, der skal udstikke retningslinjer for EU's indsats i regionen,

  –   der henviser til, at der blev indgået en magtdelingsaftale i Djibouti den 9. juni 2008 med det formål at tilvejebringe en omfattende national forsoning og skabe en stærk og bredtfavnende politisk alliance, som vil være i stand til at sikre freden, forsone landet og genskabe en central statsmagt i Somalia,

  –   Der henviser til udtalelserne fra EU's højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og navnlig udtalelsen af 5. marts fra Thomas Mayr-Harting, leder af EU’s delegation til FN, på vegne af EU under den åbne debat i Sikkerhedsrådet om situationen i Somalia,

  –   der henviser til konklusionerne fra Londonkonferencen om Somalia den 23. februar 2012,

  –   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

  A. der henviser til, at søtransport har været et af de vigtigste springbrætter til økonomisk vækst og velstand i Europa i hele regionens historie, og at over 80 % af verdenshandelen foregår ad søvejen; der henviser til, at piratvirksomhed udgør en trussel mod den internationale sikkerhed og den regionale stabilitet, og at bekæmpelse af piratvirksomhed og de grundlæggende årsager hertil er en prioritet for EU,

  B.  der henviser til, at problemet med piratvirksomhed på åbent hav stadig ikke er løst, men endda er et problem, der spreder sig hastigt i det vestlige Indiske Ocean, især ud for Somalia og Afrikas Horn, men også i andre områder, herunder Sydøstasien og Vestafrika, og således er i færd med at blive en voksende og alvorlig trussel mod både menneskeliv og mod sikkerheden for søfolk og andre personer samt mod den regionale udvikling og stabilitet, havmiljøet, verdenshandelen, alle former for søtransport og shipping, herunder fiskerfartøjer samt forsendelse af humanitær bistand;

  C. der henviser til, at piratvirksomhed til søs er et symptom på et meget bredere problem i Somalia og på Afrikas Horn, der har sin rod i statens opløsning, i underudvikling og fattigdom;

  D. der henviser til, at antallet af angrebsforsøg mod fartøjer er stigende, at der i 2011 blev rapporteret om 28 kapringer, 470 kidnapninger af søfolk og 15 mord, og at der i øjeblikket tilbageholdes mere end 7 skibe med henblik på løsepenge samt at omkring 191 søfolk holdes som gidsler i Somalia, undertiden under ydmygende og umenneskelige forhold og i stadig længere perioder;

  E.  der henviser til, at pirater konstant udvikler deres taktik og metoder, og at de har udvidet den operationelle radius ved brug af større kaprede skibe, de såkaldte moderskibe;

  F.  der henviser til, at Rådet har besluttet at forlænge EU’s operation Atalanta til bekæmpelse af piraterivirksomhed med yderligere to år indtil december 2014 med henblik på at bidrage til at afskrække, forebygge og undertrykke piratvirksomhed og væbnede røverier ud for Somalias kyst, sørge for beskyttelse af fartøjer fra Verdensfødevareprogrammet (WFP), som yder fødevarehjælp til fordrevne personer i Somalia, beskyttelse af Den Afrikanske Unions mission i Somalia (AMISON), af skibsfarten samt beskyttelse af sårbar skibsfart ud for kysten, og at EU NAVFOR - Atalanta derudover også skal bidrage til overvågning af fiskeriet ud for Somalias kyst;

  G. der henviser til, at Rådets har oprettet et EU-operationscenter til støtte for missioner under den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP) på Afrikas Horn; der henviser til, at operationscentret skal koordinere og øge synergien mellem de tre FSFP-aktioner på Afrikas Horn, nemlig EU NAVFOR Atalanta, EUTM Somalia og missionen vedrørende den regionale flådekapacitetsopbygning, den operative planlægning for en civil mission, der skal styrke den maritime kapacitet i regionen;

  H. der henviser til, at EMSA råder over instrumenter og data, som kan hjælpe EU NAVFOR Atalanta til at forbedre sikkerheden for skibe og søfolk i området;

  I.   der henviser til, at europæisk fiskeri i området er reguleret af adskillige bilaterale og multilaterale fiskeriaftaler med nabolandene;

  J.   der henviser til, at problemet med piratvirksomhed også har negative indvirkninger på hele regionen, hvor fiskeri er blevet en farlig virksomhed, ikke kun for EU-fartøjer, som fisker f.eks. i Seychellernes farvande på grundlag af en fiskeripartnerskabsaftale mellem EU og Republikken Seychellerne, men også for de lokale fiskere, som vi yder sektorstøtte til og dermed har et socialt ansvar over for; der henleder opmærksomheden på, at de lokale fiskere ikke har de samme midler, hverken økonomisk eller i form at menneskelig kapacitet, til at beskytte sig mod piratvirksomhed, som EU-trawlere har;

  K. der henviser til, at EU har indgået et aftalememorandum med Seychellerne og Mauritius om at overføre pirater, der arresteres af EUNAVFOR, og i øjeblikket forhandler om sådanne aftaler med andre lande i regionen, der henviser til, at der er blevet oprettet et regionalt efterretningscenter på Seychellerne til retsforfølgelse af pirater;

  L.  der henviser til, at FN’s generalsekretær har udpeget syv muligheder, som Sikkerhedsrådet kan overveje med henblik på yderligere at fremme målet om at retsforfølge og fængsle de personer, der er ansvarlige for piratvirksomhed og væbnede røverier på havet ud for Somalias kyst;

  M. der henviser til, at EU glæder sig over de fremskridt, som Garowe-principperne udgør i forbindelse med gennemførelsen af Kampala-aftalen og køreplanen for afslutning af overgangsperioden; der henviser til, at mange af fristerne for færdiggørelse af opgaver i henhold til køreplanen er blevet overskredet, hvilket kan forsinke dens fulde gennemførelse;

  N. der henviser til, at EU har en strategisk interesse i at bidrage til stabilisering og styring på Afrikas Horn, i særdeleshed i Somalia;

  O. der henviser til, at EU er verdens største yder af udviklingsbistand til Somalia, som indtil videre har indgået forpligtelser for 215,4 mio. EUR via Den Europæiske Udviklingsfond (EUF) for perioden 2008 til 2013; det henviser til, at hovedfokus for denne finansiering har været lagt på at hjælpe befolkningen ud af fattigdom og til at opnå en selvbærende økonomisk vækst og tilvejebringe varige løsninger for stabilitet i landet ved at tage fat om de grundlæggende årsager til piratvirksomhed og finansiere projekter til forbedring af regeringsførelse, uddannelse, økonomisk vækst og støtte til ikkefokussektorer (sundhed, miljø, vand og sanitet), men at ingen af disse tiltag kan gennemføres uden forvaltningsinstitutioner;

  P.  der henviser til, at mange somaliere griber til piratvirksomhed på grund af manglende bæredygtige økonomiske alternativer, navnlig inden for fiskeri, at piratvirksomhed er en faktuel økonomisk aktivitet for mange af dem, der praktiserer den, og at piratvirksomhed fortsat af nogle somaliere anses for en fordelagtig og rentabel indtægtskilde; der henviser til, at en effektiv tilgang til imødegåelse af piratvirksomhed skal kobles sammen med en bredere og omfattende strategi for at løfte Somalia og hele regionen Afrikas Horn ud af fattigdom og statsopløsning; der henviser til, at FN anslår, at 40 % af omsætningen fra Somalias pirateri i 2010 blev anvendt til at finansiere den lokale beskæftigelse og har bidraget til en bedre omfordeling og til investeringer i infrastruktur, men at de fattige ikke er blevet bedre stillet i absolutte tal;

  Q. der henviser til, at mange medlemsstater er i gang med at udvikle deres egne regler om indsættelse af bevæbnede vagter om bord på handelsskibe;

  R.  der henviser til, at EU's indsats for at bekæmpe piratvirksomhed har formået at beskytte leverancer fra Verdensfødevareprogrammet (WFP), men at den risikerer i fremtiden at blive undergravet af manglen på flådestyrker og af juridiske problemer;

  1.  gentager sin alvorlige bekymring over den stigende trussel, som piratvirksomhed og væbnet røveri til søs udgør mod internationale fartøjer, der yder bistand til Somalia, samt mod EU-fiskerfartøjer, handelsskibe og passagerskibe i Det Indiske Ocean nær de afrikanske kyster, navnlig på havet ud for Somalia og Afrikas Horn;

  2.  opfordrer den højtstående repræsentant og medlemsstaterne til omgående at overveje, hvordan de kan befri de hundreder af søfolk, der i øjeblikket holdes som gidsler, og give disse søfolk mulighed for at vende tilbage til deres hjem og samtidig bringe tilbageholdelsen af 7 kaprede fartøjer til ophør;

  3.  glæder sig over det bidrag, som EU-NAVFOR Atalanta yder til søfartssikkerheden ud for Somalias kyst ved at beskytte Verdensfødevareprogrammets fartøjer, der leverer bistand til Somalia, og andre sårbare fartøjer samt ved at være med til at sikre, at effektiviteten af EU’s indsats mod piratvirksomhed til søs, som har negative konsekvenser for den humanitære bistand og søtransporten, fordeles ligeligt på fiskeri udført af EU-fartøjer og lokalt fiskeri i den pågældende region;

  4.  bifalder kraftigt Rådets beslutning om at udvide Atalanta-operationens virkeområde til også at omfatte somaliske kystområder samt landets territoriale og internationale farvande, hvilket vil gøre det muligt for operationen at arbejde direkte med den føderale overgangsregering og andre somaliske enheder om at støtte deres kamp mod piratvirksomhed fra kysten;

  5.  opfordrer den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik/næstformanden i Kommissionen til at udstyre EU's særlige repræsentant for Afrikas Horn med passende instrumenter og værktøjer til at leve op til sit mandat, som omfatter deltagelse i bestræbelserne på at stabilisere regionen;

  6.  beklager, at antallet af fartøjer, som medlemsstaterne har leveret til EU NAVFOR Atalantas operationer er faldet i begyndelsen af 2012, og appellerer derfor til medlemsstaterne om at tilvejebring flere flådefartøjer for at give Atalanta-operationen en chance for at lykkes;

  7.  glæder sig over resultaterne af Londonkonferencen om Somalia den 23. februar 2012, viser det internationale samfunds vilje til at udrydde piratvirksomhed;

  8.  kræver omgående og effektive foranstaltninger til at retsforfølge og straffe personer, der mistænkes for piratvirksomhed, og opfordrer tredjelande og de EU-medlemsstater, der endnu ikke har gjort det, til i deres nationale lovgivning at implementere alle de bestemmelser, der er fastlagt i FN's havretskonvention og FN's konvention til bekæmpelse af ulovlige handlinger mod søfartssikkerheden, med henblik på at løse problemet med straffrihed for pirater, og opfordrer Rådet og Kommissionen til at arbejde på at få oprettet en specialiseret anti-piratvirksomhedsdomstol;

  9.  støtter de henstillinger, som FN’s generalsekretær har givet til Sikkerhedsrådet, om at gøre det lettere at pågribe og retsforfølge mistænkte pirater, nemlig muligheden for at oprette særlige indenlandske dommerkontorer eventuelt med internationale elementer, en regional domstol eller en international domstol og tilsvarende fængselsfaciliteter, idet der tages hensyn til arbejdet i kontaktgruppen om pirateri ud for Somalias kyst, den eksisterende praksis med at etablere internationale og blandede domstole og den tid og de ressourcer, der er nødvendige for at opnå og fastholde væsentlige resultater;

  10. understreger samtidig behovet for at sikre retfærdige og effektive retssager ved lokale domstole, såvel som human og sikker fængsling i regionale centre;

  11. noterer sig konsensussen på det niende plenarmøde i CGPCS den 14. juli 2011 om at etablere en formel arbejdsgruppe 5 om ulovlige pengestrømme knyttet til pirateri ud for Somalias kyst; opfordrer i den forbindelse indtrængende medlemsstaterne til, i samarbejde med Europol og Interpol, at undersøge og spore pengestrømme og konfiskere de penge, der udbetales som løsepenge til pirater, da der er tegn på, at disse penge muligvis ender på bankkonti over hele verden, herunder banker i Europa, samt til at identificere og opløse de organiserede kriminelle netværk, der høster udbyttet af disse handlinger;

  12. opfordrer EUNAVFOR, NATO og koalitionens flådestyrker til effektivt at imødegå den øgede anvendelse af kaprede handelsskibe som moderskibe – en udvikling, som har ført til en betydelig stigning i piraternes operationelle kapacitet, og som gør dem i stand til at iværksætte deres angreb med større styrke, beslutsomhed og fleksibilitet i hele det nordvestlige Indiske Ocean;

  13. understreger samtidig behovet for at forbedre den strategiske koordinering mellem EUNAVFOR Atalanta, EUTM Somalia og andre FSFP-tiltag, navnlig missionen vedrørende den regionale flådekapacitetsopbygning, i hele regionen omkring Afrikas Horn; glæder sig i denne forbindelse over Rådets beslutning af 23. marts 2012 om at starte et EU-operationscenter til støtte for missioner under den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP) på Afrikas Horn; opfordrer i denne forbindelse til at fusionere kommandoen over NAVFOR Atalanta og EUTM Somalia i EU-operationscentret;

  14. opfordrer indtrængende den højtstående repræsentant/næstformanden for Kommissionen til at anspore til øget koordinering og samarbejde mellem alle de internationale aktører i Somalia og hele regionen omkring Afrikas Horn, nemlig EU, NATO, USA, FN og de relevante lande, som et middel til at opnå en reel og målrettet samlet tilgang til bekæmpelsen af piratvirksomhed og, vigtigst af alt, de bagvedliggende årsager og konsekvenser på en lang række niveauer, glæder sig i denne sammenhæng meget over Londonkonferencen om Somalia den 23. februar 2012;

  15. understreger, at EMSA bør fortsætte samarbejdet med EU-NAVFOR Atalanta, hvor dette er relevant, ved med samtykke fra flagstaten at forsyne operationen med detaljerede LRIT-data for og satellitbilleder af fartøjer under EU-flag i transit gennem området; mener derfor, at medlemsstaterne bør være forpligtede til at bemyndige agenturet til at udlevere disse data og oplysninger til EU-NAVFOR-operationen;

  16. opfordrer rederierne til at overholde og fuldt ud anvende den bedste ledelsespraksis til beskyttelse mod piratvirksomhed fra Somalia (BMP-4), der giver tilstrækkelige oplysninger til alle berørte parter om, hvordan man kan hjælpe skibe med henblik på at undgå, forhindre eller forsinke piratangreb ud for Somalias kyst; gentager sin opfordring til alle fartøjer, der opererer i området, til at lade sig registrere hos de relevante maritime sikkerhedskoordineringsorganer og følge EU-NAVFOR Atalantas anbefalinger; opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at alle deres fartøjer er registreret;

  17. glæder sig over Udenrigsrådets afgørelse af 12. december 2011 om at iværksætte missionen vedrørende den regionale flådekapacitetsopbygning, som sigtet mod at styrke den maritime kapacitet og uddanne kystpoliti og dommere i otte lande på Afrikas Horn og i det vestlige Indiske Ocean; opfordrer derfor indtrængende Rådet og EU-Udenrigstjenesten til at gøre alt, hvad de kan, for at sikre, at missionen vedrørende den regionale flådekapacitetsopbygning bliver bragt i anvendelse i denne region til næste sommer;

  18. støtter kraftigt Kampala-processen for fred og forsoning; opfordrer til en vidtfavnende tilgang til situationen i Somalia, der knytter sikkerhed sammen med udvikling, retstilstande og respekt for menneskerettighederne og den humanitære folkeret;

  19. glæder sig over Kommissionens beslutning om at yde yderligere 50 mio. EUR i finansiel EU-støtte til Den Afrikanske Unions Mission i Somalia (Amisom) og opfordrer medlemsstaterne og det internationale samfund til at bidrage til at fremme fred, økonomisk og samfundsmæssig udvikling og opbygning af et stabilt demokratisk styre i Somalia, der vil lette sikkerheden og kampen mod piratvirksomhed på lang sigt, og glæder sig over udnævnelsen af en særlig EU-repræsentant for Afrikas Horn;

  20. er fortsat bekymret over den stadig forværrede humanitære situation på Afrikas Horn og opfordrer det internationale samfund, og EU i særdeleshed, til at øge sin humanitære bistand til mennesker i nød, så den opfylder de voksende humanitære behov og forhindrer en yderligere forværring af situationen;

  21. gentager, at piratvirksomhed ud for Somalias kyst udgør en forlængelse af den manglende lov og orden i landet, og at det internationale samfund derfor bør yde den nødvendige tekniske og finansielle støtte med henblik på at bistå den somaliske føderale overgangsregering i at udvikle kapacitet til at udøve kontrol over landet territoriale farvande og eksklusive økonomiske zone;

  22. gentager, at enhver anti-piratstrategi skal tage højde for, at en stor del af befolkningen i Somalia drager fordel af denne praksis, og at eventuelle stærke incitamenter, der skal få den somaliske befolkning til at vænne sig fra piratvirksomhed, skal have specifik fokus på ungdomsbeskæftigelse;

  23. bifalder EU’s Marsic-projekt under EU's program for vigtige sejlruter, som er en del af stabilitetsinstrumentet, og som har til formål at styrke sikkerheden til søs i det vestlige Indiske Ocean og Adenbugten gennem informationsdeling og kapacitetsopbygning, der lægger vægt på regionalt samarbejde mellem landene i regionen, og forventer en forlængelse af projektet udover 2013;

  24. tilskynder til initiativer til bekæmpelse af piratvirksomhed fra landene i det østlige og sydlige Afrika og lande omkring Det Indiske Ocean, som f.eks. det nye antipiratprojekt MASE (maritimt sikkerhedsprogram), der har modtaget et opstartstilskud på 2 mio. EUR fra EU;

  25. går ind for en mere formel koordinering af den overordnede strategi mod piratvirksomhed mellem de forskellige involverede parter i EU; tilskynder til etablering af en formel taskforce, eventuelt i regi af Den Europæiske Optræden Udadtil (EEAS), med alle involverede myndigheder; foreslår, at begrebet en EU-taskforce fremmes inden for De Forenede Nationers Sikkerhedsråd med henblik på oprettelse af en global taskforce, der arbejder i tæt samarbejde med IMO;

  26. understreger, at brugen af private bevæbnede vagter ombord er en foranstaltning, der ikke kan erstatte den nødvendige bredtfavnende løsning på den mangeartede trussel fra piraterivirksomhed; tager hensyn til, at nogle medlemsstater har indført relevant lovgivning; opfordrer i denne forbindelse medlemsstaterne til at gennemføre de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger om bord, når det er muligt, samt Kommissionen og Rådet til at arbejde hen imod udformningen af en EU-strategi vedrørende anvendelse af certificeret væbnet personale om bord for at sikre en tilfredsstillende gennemførelse af IMO-retningslinjerne på dette område;

  27. pålægger sin formand at sende den beslutning til Rådet og Kommissionen, medlemsstaterne, generalsekretærerne for Den Afrikanske Union, FN og Den Mellemstatslige Organisation for Udvikling (IGAD) samt formanden for Somalias føderale overgangsregering og for Det Panafrikanske Parlament.