Πρόταση ψηφίσματος - B7-0225/2012Πρόταση ψηφίσματος
B7-0225/2012

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με μια πολιτική λύση όσον αφορά τη θαλάσσια πειρατεία

  2.5.2012 - (2011/2962(RSP))

  εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
  σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού

  Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Μαρία-Ελένη Κοππά, Ricardo Cortés Lastra, Ulrike Rodust εξ ονόματος της Ομάδας S&D

  Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0223/2012

  Διαδικασία : 2011/2962(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  B7-0225/2012
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  B7-0225/2012
  Συζήτηση :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  B7‑0225/2012

  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με μια πολιτική λύση όσον αφορά τη θαλάσσια πειρατεία

  (2011/2962(RSP))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του και ιδιαίτερα εκείνα της 20ής Μαΐου 2008 για μια ολοκληρωμένη πολιτική ναυτιλίας της ΕΕ , της 23ης Οκτωβρίου 2008 για τη θαλάσσια πειρατεία και της 26ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με μια πολιτική λύση στο πρόβλημα της πειρατείας στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας,

  –   έχοντας υπόψη τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας (UNCLOS), της 10ης Δεκεμβρίου 1982,

  –   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του1988 για την Καταστολή Παράνομων Πράξεων σε βάρος της Ασφάλειας της Ναυτιλίας,

  –   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και ιδιαίτερα το 2020(2011) της 22ας Νοεμβρίου 2011 για την κατάσταση στη Σομαλία,

  –   έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ προς το Συμβούλιο Ασφαλείας και ιδιαίτερα εκείνη για τη Σομαλία της 9ης Δεκεμβρίου 2011,

  –   έχοντας υπόψη την Κοινή δράση 2008/749/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 19ης Σεπτεμβρίου 2008 , για τη δράση στρατιωτικού συντονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς στήριξη της απόφασης 1816 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (EU NAVCO)

  –   έχοντας υπόψη την Κοινή Δράση του Συμβουλίου 2008/851/ΚΕΠΠΑ, της 10ης Νοεμβρίου 2008 και την απόφαση του Συμβουλίου 2010/766/ΚΕΠΠΑ της 7ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με μια στρατιωτική επιχείρηση της ΕΕ (EUNAFOR Atalanta),

  –   έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου 2010/96/ΚΕΠΠΑ της 15ης Φεβρουαρίου 2010 και την απόφαση του Συμβουλίου 2010/197/ΚΕΠΠΑ της 31ης Μαρτίου 2010 σχετικά με τη στρατιωτική αποστολή της ΕΕ προκειμένου να συμβάλει στην εκπαίδευση των σομαλικών δυνάμεων ασφαλείας (EUTM Σομαλία),

  –   έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου της 23ης Μαρτίου 2012 σχετικά με το Κέντρο Επιχειρήσεων της ΕΕ για την υποστήριξη της αποστολής CSDP στο Κέρας της Αφρικής και την επέκταση της επιχείρησης της ΕΕ κατά της πειρατείας,

  –   έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου 2011/819/ΚΕΠΠΑ της 8ης Δεκεμβρίου 2011 για το διορισμό του Ειδικού Εκπροσώπου της ΕΕ για το Κέρας της Αφρικής ο οποίος θα συμβάλει στην ανάπτυξη και την εφαρμογή μιας συνεπούς προσέγγισης της ΕΕ στο θέμα της πειρατείας περιλαμβάνοντας όλα τα φάσματα της δράσης της ΕΕ,

  –   έχοντας υπόψη την Προσέγγιση για τη Διαχείριση της Κρίσης που συμφωνήθηκε στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της 16ης Δεκεμβρίου 2011 για την Αποστολή του Συμβουλίου για Οικοδόμηση Περιφερειακών Ναυτικών Ικανοτήτων (RMCB), ως πολιτική αποστολή CSDP με στρατιωτική εμπειρογνωμοσύνη στο στάδιο της προετοιμασίας,

  –   έχοντας υπόψη το Στρατηγικό Πλαίσιο για το Κέρας της Αφρικής με σκοπό την καθοδήγηση της δέσμευσης της ΕΕ στην περιοχή που ενεκρίθη από το Συμβούλιο στις 14 Νοεμβρίου 2011,

  –   λαμβάνοντας υπόψη την υπογραφή συμφωνίας καταμερισμού της εξουσίας στο Τζιμπουτί στις 9 Ιουνίου 2008 με στόχο τη δρομολόγηση μιας ευρείας εθνικής συμφιλίωσης και τη δημιουργία μιας ισχυρής και συνεκτικής πολιτικής συμμαχίας, ικανής να διασφαλίσει την ειρήνη, τη συμφιλίωση στη χώρα και την αποκατάσταση της κεντρικής κρατικής εξουσίας,

  –   έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφαλείας και ιδιαίτερα εξ ονόματος της ΕΕ από την Α.Ε. Thomas Mayr-Harting, Επικεφαλή της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στον ΟΗΕ, κατά την Ανοικτή Συζήτηση του Συμβουλίου Ασφαλείας για την κατάσταση στη Σομαλία στις 5 Μαρτίου 2012,

  –   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της διάσκεψης του Λονδίνου για τη Σομαλία στις 23 Φεβρουαρίου 2012,

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

  A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θαλάσσιες μεταφορές απετέλεσαν έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους για την οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία στην Ευρώπη σε όλη την ιστορία τους και ότι άνω του 80% του παγκοσμίου εμπορίου πραγματοποιείται δια της θαλασσίας οδού· ότι η πειρατεία αποτελεί απειλή για τη διεθνή ασφάλεια και την περιφερειακή σταθερότητα και ότι η καταπολέμηση της πειρατείας στις ρίζες της αποτελεί προτεραιότητα για δράση της ΕΕ·

  B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόβλημα της πειρατείας στην ανοιχτή θάλασσα δεν έχει ακόμη επιλυθεί και ότι αντίθετα εξαπλώνεται ταχέως στο Δυτικό Ινδικό Ωκεανό, ιδίως στις θάλασσες ανοιχτά της Σομαλίας και του Κέρατος της Αφρικής, αλλά και σε ορισμένες άλλες περιοχές, περιλαμβανομένης της Νοτιοανατολικής Ασίας και της Δυτικής Αφρικής με αποτέλεσμα να καθίσταται μια ογκούμενη απειλή τόσο για την ανθρώπινη ζωή και την ασφάλεια των ναυτικών όσο και άλλων ατόμων καθώς και για την περιφερειακή ανάπτυξη και τη σταθερότητα, το θαλάσσιο περιβάλλον, το παγκόσμιο εμπόριο, όλες τις μορφές θαλασσίων μεταφορών και ναυτιλίας, περιλαμβανομένων των αλιευτικών σκαφών καθώς και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας·

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η θαλάσσια πειρατεία αποτελεί σύμπτωμα ενός πολύ ευρύτερου προβλήματος στη Σομαλία και το Κέρας της Αφρικής που πηγάζει από την κρατική ανικανότητα, την υποανάπτυξη και τη φτώχεια·

  Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των επιθέσεων σε πλοία παρουσιάζει αύξηση στο βαθμό που το 2011 αναφέρθηκαν 28 περιπτώσεις πειρατείας με την απαγωγή 470 ναυτικών εκ των οποίων 15 δολοφονήθηκαν και σήμερα άνω των 7 πλοίων κρατούνται για την καταβολή λύτρων και 190 περίπου ναυτικοί κρατούνται ως όμηροι στη Σομαλία κάτω από τρομακτικές και απάνθρωπες συνθήκες για όλο και πιο παρατεταμένο χρονικό διάστημα·

  E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πειρατές αναπτύσσουν σταθερά τις τακτικές και μεθόδους τους και ότι έχουν επεκτείνει την ακτίνα δράσης τους με τη χρήση μεγαλύτερων πειρατικών σκαφών που αποκαλούνται «βοηθητικά σκάφη»·

  ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο αποφάσισε να παρατείνει την επιχείρηση Atalanta κατά της πειρατείας για δύο ακόμη έτη έως τον Δεκέμβριο του 2014, προκειμένου να συμβάλει στην αποτροπή, πρόληψη και καταστολή των πράξεων πειρατείας και ένοπλης ληστείας στα ανοικτά της Σομαλίας, στην προστασία των πλοίων το Παγκοσμίου Επισιτιστικού Προγράμματος (WFP) που παρέχει επισιτιστική βοήθεια στους εκτοπισμένους στη Σομαλία στην προστασία των πλοίων της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (AMISON) καθώς και στην προστασία της ναυτιλίας στην ανοικτή θάλασσα· επιπλέον, η «Atalanta» συμβάλλει στην παρακολούθηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας,».

  Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο ενεργοποίησε το Κέντρο Επιχειρήσεων της ΕΕ για τη στήριξη των αποστολών στο πλαίσιο της Κοινής Αμυντικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (CSDP) στο Κέρας της Αφρικής· ·ότι το Κέντρο αυτό θα συντονίζει και θα αυξήσει τις συνέργειες μεταξύ των τριών δράσεων της CSDP στο Κέρας της Αφρικής και συγκεκριμένα EU NAVFOR Atalanta, EUTM Σομαλία και RMCB, καθώς και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό για μια πολιτική αποστολή με σκοπό την ενίσχυση των ναυτικών ικανοτήτων στην περιοχή·

  H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η EMSA διαθέτει μέσα και δεδομένα που μπορούν να βοηθήσουν την επιχείρηση ΕΕ-NAVFOR Atalanta να βελτιώσει την ασφάλεια των πλοίων και των ναυτικών στην περιοχή·

  Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αλιευτικές δραστηριότητες στην περιοχή ρυθμίζονται με διάφορες διμερείς και πολυμερείς αλιευτικές συμφωνίες με τις γειτονικές χώρες·

  Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόβλημα της πειρατείας έχει επίσης αρνητικές συνέπειες για το σύνολο της περιοχής όπου οι αλιευτικές δραστηριότητες έχουν καταστεί επικίνδυνο εγχείρημα όχι μόνο για τα αλιευτικά της ΕΕ, επί παραδείγματι στα ύδατα των Σεϋχελλών βάσει της Αλιευτικής Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών, αλλά και για τους τοπικούς αλιείας στους οποίους η ΕΕ χορηγεί τομεακή στήριξη· έχοντας υπόψη ότι οι τοπικοί αλιείες δεν διαθέτουν τα ίδια μέσα, ούτε από οικονομικής πλευράς ούτε από ανθρώπινης ικανότητας, να προστατεύσουν τους εαυτούς τους από την πειρατεία σε σύγκριση με τα αλιευτικά της ΕΕ·

  ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει υπογράψει Μνημόνιο Συνεννόησης με τις Σεϋχέλλες και τα νησιά Μαουρίτιους για τη μεταφορά των πειρατών που συλλαμβάνει η EUNAVFOR και ότι διαπραγματεύεται σήμερα παρόμοιες συμφωνίες με άλλες χώρες της περιοχής· ότι έχει εγκατασταθεί στις Σεϋχέλλες ένα Περιφερειακό Κέντρο Συντονισμού και Πληροφοριών για τη Δίωξη της Πειρατείας·

  ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ έχει εντοπίσει 7 επιλογές για το Συμβούλιο Ασφαλείας προκειμένου να διώκονται περαιτέρω και να φυλακίζονται τα άτομα που ευθύνονται για πράξεις πειρατείας και ένοπλης ληστείας στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας·

  ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ χαιρετίζει την πρόοδο που αποτελούν οι ‘αρχές Garowe’ στην εφαρμογή της Συμφωνίας της Kampala και του Χάρτη Πορείας προκειμένου να τερματιστεί η μετάβαση· ότι πολλές από τις προθεσμίες για την ολοκλήρωση των καθηκόντων που προβλέπονται στο Χάρτη Πορείας δεν έχουν τηρηθεί, γεγονός που ενδέχεται να καθυστερήσει την πλήρη εφαρμογή του·

  ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει στρατηγικό συμφέρον να συμβάλει στη σταθεροποίηση και τη διακυβέρνηση στο Κέρας της Αφρικής και ιδιαίτερα στη Σομαλία·

  ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος δωρητής στη Σομαλία έχοντας δεσμεύσει 215,4 εκατομμύρια ευρώ μέχρι σήμερα για αναπτυξιακή βοήθεια μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ) για την περίοδο 2008-2013· ότι κύριος στόχος της χρηματοδότησης αυτής είναι η καταπολέμηση της φτώχειας και η επίτευξη αυτοδύναμης οικονομικής ανάπτυξης καθώς και η παροχή διαρκούς λύσης στο πρόβλημα της σταθερότητας της χώρας αντιμετωπίζοντας τις βασικές αιτίες της πειρατείας με τη χρηματοδότηση προγραμμάτων για τη βελτίωση της διακυβέρνησης, της παιδείας, της οικονομικής ανάπτυξης και της στήριξης των παράπλευρων τομέων (υγεία, περιβάλλον, νερό και αποχετεύσεις)·ότι τίποτε από τα παραπάνω δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθεί χωρίς κυβερνητικούς θεσμούς·

  ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί Σομαλοί στρέφονται στη θαλάσσια πειρατεία από έλλειψη βιώσιμων εναλλακτικών οικονομικών λύσεων, ιδίως στον τομέα της αλιείας· ότι η θαλάσσια πειρατεία αποτελεί εκ των πραγμάτων οικονομική δραστηριότητα γι όσους την ασκούν και ότι εξακολουθεί να θεωρείται από ορισμένους Σομαλούς προσοδοφόρο και βιώσιμη πηγή εισοδήματος· ότι μια ουσιαστική προσέγγιση στην αντιμετώπιση της θαλάσσιας πειρατείας πρέπει να περιλαμβάνει μια ευρύτερη και περιεκτική στρατηγική προκειμένου να ξεφύγει η Σομαλία και το σύνολο της περιοχής του Κέρατος της Αφρικής από τη φτώχεια και την κρατική χρεοκοπία·· ότι ο ΟΗΕ υπολογίζει πως το 40% των εσόδων της πειρατείας στη Σομαλία το 2010 χρησιμοποιήθηκε για τη χρηματοδότηση της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο και συνέβαλε στην καλύτερη κατανομή και τις επενδύσεις σε υποδομές, η θέση όμως των φτωχών δεν βελτιώθηκε σε απόλυτους όρους·

  ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά κράτη μέλη αναπτύσσουν σήμερα ίδιους κανόνες σχετικά με τη χρησιμοποίηση ενόπλων φρουρών στα εμπορικά πλοία·

  ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αν και οι προσπάθειες της ΕΕ συνέβαλαν στην προστασία των φορτίων στου Παγκοσμίου επισιτιστικού προγράμματος (WFP), υπάρχει κίνδυνος να υπονομευθούν στο μέλλον από την έλλειψη ναυτικών δυνάμεων και νομικών επιχειρημάτων·

  1.  επαναλαμβάνει τη σοβαρή του ανησυχία σχετικά με τη συνεχιζόμενη και αυξανόμενη απειλή που συνιστά η πειρατεία και η ένοπλη ληστεία στη θάλασσα για τα διεθνή πλοία που μεταφέρουν βοήθεια στη Σομαλία, για τη διεθνή αλιεία και την αλιεία της ΕΕ, τα εμπορικά και επιβατηγά πλοία στον Ινδικό Ωκεανό κοντά στις αφρικανικές ακτές, ιδίως στις θάλασσες ανοιχτά της Σομαλίας και του Κέρατος της Αφρικής·

  2.  καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο και τα κράτη μέλη να εξετάσουν επειγόντως τρόπους ελευθέρωσης των εκατοντάδων ναυτικών που σήμερα κρατούνται ως όμηροι, δίνοντας έτσι ένα τέλος στην παρατεταμένη και φρικιαστική φυλάκισή τους στα χέρια των ληστών και επιτρέποντας στους ναυτικούς αυτούς να επανέλθουν στις εστίες τους και ταυτόχρονα να τερματιστεί η κράτη των σκαφών που έχουν πέσει θύματα πειρατείας·

  3.  χαιρετίζει τη συμβολή της επιχείρησης Atalanta EU-NAVFOR στην ασφάλεια στη θάλασσα στα ανοικτά της Σομαλίας προστατεύοντας τα ναυλωμένα από το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα σκάφη που μεταφέρουν βοήθεια στη Σομαλία και τα άλλα ευάλωτα σκάφη, δίνοντας επίσης την απάντηση της ΕΕ στη θαλάσσια πειρατεία που έχει αρνητικές συνέπειες στην ανθρωπιστική βοήθεια, τις θαλάσσιες μεταφορές και την αλιεία εκ μέρους αλιευτικών της ΕΕ καθώς και την τοπική αλιεία στην περιοχή·

  4.  χαιρετίζει την απόφαση του Συμβουλίου να επεκταθεί το πεδίο δράσης της επιχείρησης Atalanta εις τρόπον ώστε να περιλαμβάνει τις ακτές της Σομαλίας καθώς και τα χωρικά της και διεθνή ύδατα, γεγονός που θα επιτρέψει στην επιχείρηση να συνεργαστεί με τη μεταβατική ομοσπονδιακή κυβέρνηση και άλλες οντότητες στηρίζοντας τις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση της πειρατείας από την ξηρά·

  5.  καλεί την ΥΕ/Α να παράσχει στην EUSR στο Κέρας της Αφρικής τα δέοντα μέσα και εργαλεία για την εκπλήρωση της αποστολής της, κάτι που συνεπάγεται συμμετοχή στις προσπάθειες σταθεροποίησης της περιοχής·

  6.  εκφράζει τη λύπη του γιατί ο αριθμός των σκαφών που τα κράτη μέλη έδωσαν στην επιχείρηση EU-NAVFOR Atalanta μειώθηκε στις αρχές του 2012 και απευθύνει έκκληση στα κράτη μέλη να παράσχουν περισσότερα σκάφη προκειμένου η επιχείρηση να επιτύχει·

  7.  χαιρετίζει τα αποτελέσματα της Διάσκεψης του Λονδίνου για τη Σομαλία στις 23 Φεβρουαρίου 2012 που δείχνουν την αποφασιστικότητα της διεθνούς κοινότητας για την εκρίζωση της πειρατείας·

  8.  ζητεί άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα προκειμένου να διώκονται και να τιμωρούνται οι ύποπτοι για πράξεις πειρατείας και παροτρύνει τις τρίτες χώρες και τα κράτη μέλη της ΕΕ που δεν το έχουν ακόμη πράξει να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο όλες τις διατάξεις της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με το δίκαιο της θάλασσας και της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την καταστολή των παρανόμων πράξεων σε βάρος της ασφάλειας της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ατιμωρησία των πειρατών και καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εργαστούν για τη συγκρότηση ενός δικαστηρίου ειδικά για την πειρατεία·

  9.  υποστηρίζει τις συστάσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ προς το Συμβούλιο Ασφαλείας προκειμένου να διευκολύνεται η δίωξη των υπόπτων για πειρατεία και ιδιαίτερα τις επιλογές για τη δημιουργία ειδικών τοπικών δικαστηρίων, πιθανώς με τη συμμετοχή διεθνών δικαστών, περιφερειακού δικαστηρίου ή διεθνούς δικαστηρίου μα τις αντίστοιχες ρυθμίσεις κράτησης, λαμβάνοντας υπόψη το έργο της Ομάδας Επαφής για την Πειρατεία στα Ανοικτά της Σομαλίας, την ισχύουσα πρακτική για στ σύσταση διεθνών και μεικτών δικαστηρίων και το χρόνο καθώς και τους πόρους που χρειάζονται για την επίτευξη διαρκών και ουσιαστικών αποτελεσμάτων·

  10. τονίζει ταυτόχρονα την ανάγκη να εξασφαλίζονται δίκαιες δίκες από τα τοπικά δικαστήρια καθώς και ανθρώπινες και ασφαλείς συνθήκες κράτησης στα περιφερειακά κέντρα·

  11. επισημαίνει τη συναίνεση στο πλαίσιο της 9ης ολομελείας της CGPCS στις 14 Ιουλίου 2011 για τη σύσταση μιας Επίσημης Ομάδας Εργασίας 5 για τις "παράνομες ροές χρήματος που συνδέονται με την πειρατεία στα ανοικτά της Σομαλίας"· παροτρύνει σχετικά τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την Europol και την INTERPOL, να διερευνήσουν τις ροές χρήματος και να κατάσχουν τα χρήματα που κατεβλήθησαν ως λύτρα στους πειρατές, δεδομένου ότι υπάρχουν ενδείξεις πως τα χρήματα αυτά ενδέχεται να έχουν διοχετευθεί σε τραπεζικούς λογαριασμούς παγκοσμίως, περιλαμβανομένων τραπεζών στην Ευρώπη, καθώς και να εντοπίσουν και να εξαρθρώσουν τα δίκτυα του οργανωμένου εγκλήματος που λυμαίνονται τα κέρδη από τις ενέργειες αυτές·

  12. ενθαρρύνει τις δυνάμεις EUNAVFOR, NATO και τις Συμμαχικές Ναυτικές Δυνάμεις (CMF) να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την αυξανόμενη χρήση των καταληφθέντων εμπορικών πλοίων ως «βοηθητικών πλοίων» - εξέλιξη που αποτελεί σημαντική αύξηση της επιχειρησιακής ικανότητας των πειρατών και τους επιτρέπει να εξαπολύουν τις επιθέσεις τους με μεγαλύτερη δύναμη, αποφασιστικότητα και ελαστικότητα στο σύνολο του νοτιοδυτικού Ινδικού Ωκεανού·

  13. υπογραμμίζει ταυτόχρονα την ανάγκη ενίσχυσης του στρατηγικού συντονισμού μεταξύ EU-NAVFOR Atalanta, EUTM Σομαλία και άλλων δράσεων CSDP, ιδίως την RMCB το νωρίτερο στην ευρεία περιοχή του Κέρατος της Αφρικής· χαιρετίζει σχετικά την απόφαση του Συμβουλίου στις 23 Μαρτίου 2012 να ενεργοποιήσει το Κέντρο Επιχειρήσεων της ΕΕ για τη στήριξη των αποστολών στο πλαίσιο της Κοινής Αμυντικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (CSDP) στο Κέρας της Αφρικής· ζητεί σχετικά την ένταξη της διοίκησης της NAVFOR Atalanta και της EUTM Σομαλία στο Κέντρο αυτό·

  14. καλεί επειγόντως την ΥΕ/Α να ζητήσει την αύξηση του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ των διεθνών παραγόντων στη Σομαλία και την ευρεία περιοχή του Κέρατος της Αφρικής, ιδίως της ΕΕ, του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ, του ΟΗΕ και των σχετικών χωρών προκειμένου να επιτευχθεί μια πραγματική και συνεκτική προσέγγιση σε σχέση με την καταπολέμηση της πειρατείας και το σημαντικότερο, των ριζών και των συνεπειών της σε πολλαπλά επίπεδα· χαιρετίζει στο πλαίσιο αυτό τη Διάσκεψη του Λονδίνου για τη Σομαλία στις 23 Φεβρουαρίου 2012·

  15. τονίζει ότι η EMSA θα έπρεπε να συνεχίσει τη συνεργασία με την EU-NAVFOR Atalanta όπου χρειάζεται, παρέχοντας, με τη συναίνεση του κράτους σημαίας, λεπτομερή δεδομένα LRIT των πλοίων με σημαία ΕΕ που διαπλέουν την περιοχή· για το σκοπό αυτό, θα ζητηθεί από τα κράτη μέλη να εξουσιοδοτήσουν την Υπηρεσία να παρέχει τα δεδομένα αυτά και τις πληροφορίες στην επιχείρηση EU-NAVFOR·

  16. ενθαρρύνει τις ναυτιλιακές εταιρείες να προσχωρήσουν και να εφαρμόσουν πλήρως τις «Βέλτιστες Πρακτικές Διαχείρισης για την Προστασία από την Πειρατεία με Βάση τη Σομαλία» (BMP-4) που παρέχουν επαρκείς πληροφορίες σε όλους τους ενδιαφερόμενους για τους τρόπους βοηθείας των πλοίων προκειμένου να αποφεύγουν, να αποτρέπουν ή να καθυστερούν πειρατικές επιθέσεις στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας· επαναλαμβάνει την έκκλησή του σε όλα τα σκάφη που λειτουργούν στην περιοχή να καταγράφονται στις σχετικές υπηρεσίες συντονισμού θαλάσσιας ασφάλειας και να ακολουθούν τις συστάσεις της NAVFOR ATALANTA· καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την καταγραφή του συνόλου των σκαφών τους·

  17. την απόφαση του Συμβουλίου Εξωτερικών της 12ης Δεκεμβρίου 2011 για την προπαρασκευή της Οικοδόμησης Περιφερειακής Ναυτικής Ικανότητας (RMCB) για περιφερειακή εκπαιδευτική αποστολή με σκοπό την ενίσχυση της ναυτικής ικανότητας και την εκπαίδευση των δυνάμεων ακτοφυλακής και των δικαστών σε 8 χώρες του Κέρατος της Αφρικής και του Δυτικού Ινδικού ωκεανού· καλεί ως εκ τούτου το Συμβούλιο και την EEAS να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ανάπτυξη της RMCB στην περιοχή το επόμενο θέρος·

  18. υποστηρίζει σθεναρά τη διαδικασία της Kampala για ειρήνη και συμφιλίωση· ζητεί μια συνεκτική προσέγγιση για την κατάσταση στη Σομαλία που θα συνδέει την ασφάλεια με την ανάπτυξη, το κράτος δικαίου και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου·

  19. χαιρετίζει την απόφαση της Επιτροπής να παράσχει 50 ακόμη εκατομμύρια ευρώ για την οικονομική στήριξη της αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (AMISOM) και καλεί τα κράτη μέλη και τη διεθνή κοινότητα να συμβάλουν στην προώθηση της ειρήνης, της οικονομικής ανάπτυξης και στην οικοδόμηση ενός σταθερού δημοκρατικού καθεστώτος στη Σομαλία που θα διευκολύνει την ασφάλεια και την καταπολέμηση της πειρατείας μακροπρόθεσμα· χαιρετίζει το διορισμό ενός ειδικού εκπροσώπου της ΕΕ για το Κέρας της Αφρικής·

  20. εξακολουθεί να ανησυχεί για τη συνεχιζόμενη χειροτέρευση της ανθρωπιστικής κατάστασης στο Κέρας της Αφρικής και καλεί τη διεθνή κοινότητα και ιδιαίτερα την ΕΕ να αυξήσουν την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στον πληθυσμό σε ανέχεια εις τρόπον ώστε να αντιμετωπιστούν οι αυξανόμενες ανθρωπιστικές ανάγκες και να αποφευχθεί η περαιτέρω χειροτέρευση της κατάστασης·

  21. επαναλαμβάνει ότι η πειρατεία στα ανοικτά της Σομαλίας αποτελεί επέκταση της απουσίας της έννομης τάξης στη χώρα αυτή και ότι η διεθνής κοινότητα θα έπρεπε ως εκ τούτου να παράσχει την αναγκαία τεχνική και οικονομική στήριξη για την ενίσχυση της TFG προκειμένου να αναπτύξει την ικανότητα να ασκεί έλεγχο στα χωρικά της ύδατα και την αποκλειστική οικονομική της ζώνη·

  22. επαναλαμβάνει ότι η οποιαδήποτε στρατηγική κατά της πειρατείας θα έπρεπε να λαμβάνει υπόψη ότι μεγάλο τμήμα του πληθυσμού της Σομαλίας επωφελείται της πρακτικής αυτής και ότι τα όποια ισχυρά κίνητρα για να απομακρυνθεί ο πληθυσμός αυτός από την πειρατεία πρέπει να έχουν ως στόχο την απασχόληση των μέσων·

  23. χαιρετίζει το πρόγραμμα Marsic της ΕΕ στο πλαίσιο του «Προγράμματος Κρισίμων Ναυτικών Οδών» του Μέσου Σταθερότητας με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας στη θάλασσα και της ασφάλεια στο δυτικό Ινδικό Ωκεανό και στον Κόλπο του Aden με την ανταλλαγή πληροφοριών και την οικοδόμηση ικανοτήτων με έμφαση στην περιφερειακή συνεργασία μεταξύ των χωρών της περιοχής και αναμένει την παράτασή του πέραν του 2013·

  24. ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες κατά της πειρατείας των χωρών της Ανατολικής και Νότιας Αφρικής και του Ινδικού Ωκεανού όπως το νέο σχέδιο MASE κατά της πειρατείας (Πρόγραμμα για την Ναυτιλία και την Ασφάλεια), για το οποίο χορηγήθηκε αρχική βοήθεια ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ από την ΕΕ·

  25. υποστηρίζει τον περισσότερο επίσημο συντονισμό της γενικής στρατηγικής κατά της πειρατείας μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων μερών στην ΕΕ· ενθαρρύνει τη συγκρότηση Ομάδας Δράσης, πιθανώς υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (EEAS), με όλες τις ενδιαφερόμενες αρχές· προτείνει να προωθηθεί η έννοια μιας Ομάδας Δράσης της ΕΕ στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ με προοπτική τη δημιουργία μιας Παγκόσμιας Ομάδας Δράσης που θα λειτουργεί σε στενή συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Ναυτιλίας·

  26. υπογραμμίζει ότι η χρήση ιδιωτικής ένοπλης φρουράς στα πλοία αποτελεί μέτρο που δεν μπορεί να υποκαταστήσει την αναγκαία συνολική λύση της απειλής της πειρατείας· λαμβάνει υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν δημιουργήσει τη σχετική νομοθεσία· καλεί στο πλαίσιο αυτό τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας επί του σκάφους όπου τούτο είναι δυνατόν , καθώς και την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εργαστούν για τη διαμόρφωση μιας προσέγγισης της ΕΕ σχετικά με τη χρήση πιστοποιημένου ένοπλου προσωπικού στο πλοίο προκειμένου να εξασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών του Παγκοσμίου Οργανισμού Ναυτιλίας σχετικά·

  27. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τους γενικούς γραμματείς της Αφρικανικής Ένωσης και των ΗΕ και τη Διακυβερνητική Αρχή για την Ανάπτυξη (IGAD), τον Πρόεδρο της Μεταβατικής Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας, την κυβέρνηση της Αιθιοπίας και το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο.