Menetlus : 2011/2962(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B7-0225/2012

Esitatud tekstid :

B7-0225/2012

Arutelud :

Hääletused :

PV 10/05/2012 - 12.56
CRE 10/05/2012 - 12.56

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0203

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 135kWORD 81k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0223/2012
2.5.2012
PE486.791v01-00
 
B7-0225/2012

komisjoni avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2


Merepiraatluse poliitiline lahendus (2011/2962(RSP))


Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Maria Eleni Koppa, Ricardo Cortés Lastra, Ulrike Rodust fraktsiooni S&D nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon merepiraatluse poliitilise lahenduse kohta (2011/2962(RSP))  
B7‑0225/2012

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma resolutsioone, eelkõige oma 20. mai 2008. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu integreeritud merenduspoliitika kohta ja 23. oktoobri 2008. aasta resolutsiooni merepiraatluse kohta ning 26. novembri 2009. aasta resolutsiooni Somaalia rannikuvetes toimuva piraatluse poliitilise lahenduse kohta,

–   võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 10. detsembri 1982. aasta mereõiguse konventsiooni,

–   võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 1988. aasta meresõitu ohustava ebaseadusliku tegevuse tõkestamise konventsiooni,

–   võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone, eelkõige 22. novembri 2011. aasta resolutsiooni 2020(2011) olukorra kohta Somaalias,

–   võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretäri aruandeid Julgeolekunõukogule, eelkõige 9. detsembri 2011. aasta aruannet Somaalia kohta,

–   võttes arvesse nõukogu 19. septembri 2008. aasta ühismeedet 2008/749/ÜVJP, mis käsitleb Euroopa Liidu sõjalist koordinatsioonimeedet ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1816(2008) toetuseks (EU NAVCO),

–   võttes arvesse nõukogu 10. novembri 2008. aasta ühismeedet 2008/851/ÜVJP ja nõukogu otsust 2010/766/ÜVJP Euroopa Liidu sõjalise operatsiooni kohta (EUNAFOR Atalanta),

–   võttes arvesse nõukogu 15. veebruari 2010. aasta otsust 2010/96/ÜVJP ja nõukogu 31. märtsi 2010. aasta otsust 2010/197/ÜVJP Somaalia julgeolekujõudude väljaõppe toetamiseks läbiviidava Euroopa Liidu sõjalise missiooni (EUTM Somalia) kohta,

–   võttes arvesse nõukogu 23. märtsi 2012. aasta otsuseid ELi operatsioonide keskuse kohta Aafrika Sarvel läbi viidava ÜJKP missiooni toetuseks ja ELi piraatlusvastase operatsiooni Atalanta laiendamiseks,

–   võttes arvesse nõukogu 8. detsembri 2011. aasta otsust 2011/819/ÜVJP, millega nimetatakse ametisse Euroopa Liidu eriesindaja Aafrika Sarve piirkonnas, kes aitab kaasa piraatluse suhtes sellise tervikliku ELi lähenemisviisi arendamisele ja rakendamisele, mis hõlmab kõiki ELi tegevusliine,

–   võttes arvesse välisasjade nõukogus 16. detsembril 2011. aastal kokku lepitud kriisiohjamise kontseptsiooni nõukogu piirkondliku merendusalase suutlikkuse suurendamise missiooni kui ettevalmistamisel oleva ÜJKP sõjaliste ekspertteadmistega tsiviilmissiooni jaoks,

–   võttes arvesse Aafrika Sarve jaoks kavandatud strateegilist raamistikku, mille eesmärk on suunata ELi tegevust kõnealuses piirkonnas ja mille nõukogu võttis vastu 14. novembril 2011. aastal,

–   võttes arvesse Djiboutis 9. juunil 2008. aastal allkirjastatud võimujagamislepet, mille eesmärk oli algatada laiapõhjaline riigisisene leppimine ning luua tugev ja kõikehõlmav poliitiline liit, mis on võimeline tagama rahu, lepitama riiki ja taastama riigi keskvõimu Somaalias,

–   võttes arvesse ELi välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldusi, eelkõige 5. märtsil 2012. aastal Julgeolekunõukogu avatud arutelu käigus ÜRO juures tegutseva ELi delegatsiooni juhi Tema Kõrgeausus Thomas Mayr-Hartingu poolt ELi nimel esitatud avaldust olukorra kohta Somaalias,

–   võttes arvesse 23. veebruari 2012. aasta Somaalia küsimusi käsitlenud Londoni konverentsi järeldusi,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et meretransport on olnud läbi ajaloo üks Euroopa majanduskasvu ja heaolu nurgakivi ning et rohkem kui 80% maailmakaubandusest toimub meritsi; arvestades, et piraatlus kujutab endast ohtu rahvusvahelisele julgeolekule ja piirkondlikule stabiilsusele ning piraatluse ja selle algpõhjuste vastu võitlemine on ELi esmatähtis tegevus;

B.  arvestades, et piraatlus avamerel ei ole endiselt lahendatud, vaid on hoopis kiiresti leviv probleem India ookeani lääneosas, eelkõige Somaalia ja Aafrika Sarve rannikuvetes, kuid ka mõnes muus piirkonnas, sh Kagu-Aasias ja Lääne-Aafrikas, muutudes seega üha suurenevaks tõsiseks ohuks nii meremeeste ja muude isikute elule ja ohutusele kui ka piirkondlikule arengule ja stabiilsusele, merekeskkonnale, maailmakaubandusele ning kõikidele meretranspordi ja -laevanduse liikidele, sh nii kalalaevadele kui ka humanitaarabi kohaletoimetamisele;

C. arvestades, et merepiraatlus on Somaalia ja Aafrika Sarve niisuguse palju ulatuslikuma probleemi sümptom, mis tuleneb riigi kokkuvarisemisest, alaarengust ja vaesusest;

D. arvestades laevade ründamise katsete sagenemist – 2011. aastal teatati 28 kaaperdamisest, rööviti 470 meremeest, tapeti 15 meremeest ning praegu hoitakse Somaalias kinni rohkem kui 7 laeva ja pantvangis umbes 191 meremeest, kohati alandavates ja ebainimlikes tingimustes juba pikka aega;

E.  arvestades, et piraadid arendavad pidevalt oma taktikaid ja meetodeid ning on laiendanud oma tegevusraadiust, kasutades suuremaid kaaperdatud laevu nn emalaevadena;

F.  arvestades, et nõukogu otsustas pikendada ELi piraatlusvastast operatsiooni Atalanta veel kahe aasta võrra 2014. aasta detsembrini, et aidata kaasa Somaalia ranniku lähedal aset leidvate piraatlusjuhtumite ja relvastatud röövimiste tõkestamisele, ennetamisele ja ohjamisele ning Somaalias põgenikele toiduabi kättetoimetavate Maailma Toitlusprogrammi laevade kaitsmisele, Somaalias tegutseva Aafrika Liidu missiooni (AMISON) laevade kaitsmisele ning muude ohustatud laevade kaitsmisele rannikuvetes; lisaks aitab operatsioon EU NAVFOR – Atalanta kaasa ka püügitegevuse jälgimisele Somaalia ranniku lähedal;

G. arvestades, et nõukogu võttis kasutusele ELi operatsioonide keskuse Aafrika Sarvel läbi viidavate ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika (ÜJKP) missioonide toetuseks; arvestades, et operatsioonide keskus kooskõlastab ja suurendab Aafrika Sarve kolme ÜJKP meetme, nimelt EU NAVFOR Atalanta, EUTM Somalia ja piirkondliku merendusalase suutlikkuse suurendamise sünergilist toimet ning korraldab tsiviilmissiooni tegevuse planeerimist, mille eesmärk on suurendada merendusalast suutlikkust piirkonnas;

H. arvestades, et EMSA käsutuses on vahendid ja andmed, mis võivad aidata EU-NAVFORi operatsioonil Atalanta parandada laevade ja meremeeste ohutust kõnealuses piirkonnas;

I.   arvestades, et Euroopa püügitegevus selles piirkonnas on reguleeritud naaberriikidega sõlmitud mitmete kahepoolsete ja mitmepoolsete kalanduskokkulepetega;

J.   arvestades, et piraatluse probleemil on ka kahjulik mõju kogu piirkonnale, kuna sealsed püügioperatsioonid on muutunud ohtlikuks ettevõtmiseks ja seda mitte üksnes ELi laevadele, kes kalastavad nt Seišellide vetes ELi ja Seišelli Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu alusel, vaid ka kohalikele kaluritele, kes saavad meilt valdkondlikku toetust ja on seega seotud sotsiaalse vastutusega; pidades meeles, et kohalikel kaluritel ei ole samasuguseid vahendeid nagu ELi traaleritel, ei rahaliste ega inimressursside osas, et kaitsta end piraatluse eest;

K. arvestades, et EL on allkirjastanud Seišellide ja Mauritiusega vastastikuse mõistmise memorandumid EUNAVFORi vahistatud piraatide üleandmiseks ning peab praegu läbirääkimisi piirkonna muude riikidega niisuguste kokkulepete sõlmimiseks; arvestades, et Seišellidel loodi piirkondlik piraatlusevastane piraatlusalaste süüdistuste ja neid käsitleva teabe koordineerimisega tegelev keskus;

L.  arvestades, et ÜRO peasekretär määras kindlaks seitse valikuvõimalust, mida Julgeolekunõukogu peaks kaaluma niisuguse eesmärgi edendamiseks, mis seisneb Somaalia rannikuvetes aset leidvate piraatlusjuhtumite ja relvastatud röövimiste eest vastutavate isikute vastutuselevõtmises ja vangistamises;

M. arvestades, et EL tunneb heameelt edusammude üle, mida kujutavad endast nn Garowe põhimõtted Kampala lepingu ja tegevuskava rakendamisel ülemineku lõpuleviimiseks; arvestades, et paljusid tegevuskavas ettenähtud ülesannete täitmise tähtaegu on ületatud, mistõttu võib viibida tegevuskava täielik rakendamine;

N. arvestades, et EL tunneb strateegilist huvi Aafrika Sarve, eelkõige Somaalia stabiliseerimisele ja valitsemisele kaasaaitamise vastu;

O. arvestades, et EL on maailma suurim Somaaliale arenguabi andja, olles eraldanud seni 215,4 miljonit eurot Euroopa Arengufondi kaudu ajavahemikuks 2008–2013; arvestades, et kõnealuse rahastamise peamine eesmärk on suunata inimesed vaesusest isetoimiva majanduskasvu poole ning leida püsiv lahendus riigi stabiilsusele, tegeledes piraatluse algpõhjustega, rahastades selliste valdkondade projekte nagu valitsemine, haridus, majanduskasv ja mittekesksete sektorite (tervis, keskkond, vesi ja kanalisatsioon) toetamine; arvestades, et ühtki neist ei ole võimalik valitsusasutusteta teostada;

P.  arvestades, et paljud somaallased hakkavad merepiraatlusega tegelema jätkusuutlike majanduslike alternatiivide puudumise tõttu, eelkõige kalanduse valdkonnas; arvestades, et merepiraatlus kujutab endast faktilist majandustegevust paljude nende jaoks, kes sellega tegelevad, ning et mõned somaallased peavad piraatlust jätkuvalt kasumlikuks ja elujõuliseks sissetulekuallikaks; arvestades, et merepiraatluse vastu võitlemise tulemuslik lähenemisviis peab hõlmama laiemat ja terviklikumat strateegiat Somaalia ja kogu Aafrika Sarve piirkonna vaesusest ja riigi kokkuvarisemisest päästmiseks; arvestades, et Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni hinnangul kasutati 2010. aastal 40% Somaalia piraatluse tuludest kohaliku tööhõive rahastamiseks ning see aitas parandada ümberjaotamist ja infrastruktuuriinvesteeringuid, kuid vaeste olukord ei ole üldiselt paranenud;

Q. arvestades, et paljud liikmesriigid töötavad praegu välja oma endi eeskirju relvastatud valve kasutamise kohta kaubalaevade pardal;

R.  arvestades, et ehkki ELi piraatluse vastu võitlemise jõupingutustega on suudetud kaitsta kõiki Maailma Toitlusprogrammi saadetisi, võivad neid tulevikus kahjustada merevägede puudumine ja õiguslikud küsimused;

1.  kordab oma sügavat muret suureneva ohu pärast, mis seisneb merel aset leidvates piraatlusjuhtumites ja relvastatud röövimistes, mis on suunatud niisuguste rahvusvaheliste laevade vastu, millega toimetatakse Somaaliasse abi, ning ELi kala-, kauba- ja reisilaevade vastu India ookeanis Aafrika ranniku lähistel, eelkõige Somaalia ja Aafrika Sarve rannikuvetes;

2.  kutsub kõrget esindajat ja liikmesriike üles kaaluma kiiresti võimalusi, kuidas vabastada sajad praegu pantvangis hoitavad meremehed, võimaldades neil meremeestel koju tagasi pöörduda, ja vabastada samal ajal ka seitse kaaperdatud laeva;

3.  tunneb heameelt EU-NAVFORi operatsiooni Atalanta panuse üle meresõidu turvalisusesse Somaalia rannikuvetes, kaitstes Maailma Toitlusprogrammi laevu, millega toimetatakse Somaaliasse abi, ja muid ohustatud laevu, samuti selle tagamisse, et EL reageeriks tulemuslikult merepiraatlusele, millel on kahjulik mõju humanitaarabile, meretranspordile ning samuti ELi laevade püügitegevusele ja kohalikule kalandusele asjaomases piirkonnas;

4.  väljendab suurt heameelt nõukogu otsuse üle laiendada operatsiooni Atalanta tegevusala, et hõlmata ka Somaalia rannikualad ning selle territoriaal- ja rahvusvahelised veed, mis võimaldab operatsioonil teha vahetut koostööd föderaalse üleminekuvalitsuse ja muude Somaalia üksustega, toetamaks nende võitlust piraatluse vastu rannikualadel;

5.  kutsub kõrget esindajat ja asepresidenti üles andma ELi eriesindajale Aafrika Sarve piirkonnas asjakohased vahendid oma mandaadi täitmiseks, mis hõlmab osalemist piirkonna stabiliseerimise alastes jõupingutustes;

6.  peab kahetsusväärseks asjaolu, et laevade arv, mille liikmesriigid on andnud EU-NAVFORi Atalanta operatsioonile, on 2012. aasta alguses vähenenud, ning kutsub seetõttu liikmesriike üles andma rohkem sõjalaevu, et operatsioon Atalanta oleks edukas;

7.  tunneb heameelt 23. veebruari 2012. aasta Somaalia küsimusi käsitlenud Londoni konverentsi tulemuste üle, mis näitab rahvusvahelise üldsuse otsustuskindlust kaotada piraatlus;

8.  nõuab kiireid ja tõhusaid meetmeid, et tuua piraatlusjuhtumites kahtlustatavad kohtu ette ja neid karistada, ning nõuab tungivalt, et kolmandad riigid ja ELi liikmesriigid võtaksid siseriiklikku õigusesse üle kõik ÜRO mereõiguse konventsiooni ja ÜRO meresõitu ohustava ebaseadusliku tegevuse tõkestamise konventsiooni sätted, kui nad ei ole seda veel teinud, et teha lõpp piraatide karistamatusele, ning kutsub nõukogu ja komisjoni üles tegelema piraatluse vastase erikohtu loomisega;

9.  toetab ÜRO peasekretäri Julgeolekunõukogule esitatud soovitusi piraatluses kahtlustatavate isikute kinnipidamise ja vastutuselevõtmise hõlbustamiseks, nimelt võimalusi luua siseriiklikud erikojad võimaluse korral rahvusvaheliste komponentidega, piirkondlik kohus või rahvusvaheline kohus ja vastav vangistuskord, võttes arvesse Somaalia ranniku lähedal toimuvat piraatlust käsitleva kontaktrühma tööd, olemasolevat tava rahvusvaheliste ja segakoosseisuliste kohtute loomisel, samuti aega ja vahendeid, mis on vajalikud sisuliste tulemuste saavutamiseks ja säilitamiseks;

10. rõhutab samal ajal vajadust tagada õiglased ja tõhusad menetlused kohalikes kohtutes ning inimlik ja turvaline vangistus piirkondlikes keskustes;

11. märgib Somaalia ranniku lähedal toimuvat piraatlust käsitleva kontaktrühma 14. juulil 2011. aastal toimunud üheksandal täiskogu istungil saavutatud konsensust luua ametlik Somaalia rannikuvetes toimuva piraatlusega seotud ebaseaduslikke rahavoogusid käsitlev töörühm nr 5; nõuab sellega seoses tungivalt, et liikmesriigid uuriksid ja jälgiksid koostöös Europoli ja INTERPOLiga rahavoogude liikumist ning konfiskeeriksid piraatidele lunarahana makstud rahasummad, kuna on viiteid, et see raha võib olla jõudnud pangaarvetele kogu maailmas, kaasa arvatud Euroopa pankades, samuti tuleb tuvastada ja likvideerida organiseeritud kuritegelikud võrgustikud, mis niisugusest tegutsemisest kasumit saavad;

12. ergutab EUNAVFORi, NATOt ja ühiseid merejõudusid (Coalition Maritime Forces) käsitlema tulemuslikult piraatide ohvriks langenud kaubalaevade ulatuslikumat kasutamist nn emalaevadena – areng, mis kujutab endast piraatide tegevusvõime olulist suurenemist ja mis võimaldab neil alustada tugevamaid, sihikindlamaid ja paindlikumaid rünnakuid kogu India ookeani loodeosas;

13. rõhutab samal ajal vajadust edendada Aafrika Sarve piirkonnas laiemalt strateegilist koordineerimist EU-NAVFOR Atalanta, EUTM Somalia ja muude ÜJKP meetmete, nt piirkondliku merendusalase suutlikkuse suurendamise missiooni vahel kohe, kui see on oma tegevust alustanud; tunneb sellega seoses heameelt nõukogu 23. märtsi 2012. aasta otsuse üle võtta kasutusele ELi operatsioonide keskus Aafrika Sarvel läbi viidavate ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika (ÜJKP) missioonide toetuseks; palub sellega seoses, et NAVFOR Atalanta ja EUTM Somalia juhtimine koondataks ELi operatsioonide keskuse alla;

14. nõuab väga tungivalt, et kõrge esindaja ja asepresident nõuaks suuremat kooskõlastatust ja koostööd kõigi rahvusvaheliste osaliste vahel Somaalias ja Aafrika Sarve piirkonnas laiemalt, nimelt ELi, NATO, USA, ÜRO ja asjaomaste riikide vahel, vahendina saavutada tõeline ja eesmärgipärane terviklik lähenemisviis piraatlusvastase ning eelkõige selle algpõhjuste ja tagajärgede vastase võitluse suhtes eri tasanditel; tunneb sellega seoses suurt heameelt 23. veebruaril 2012. aastal toimunud Somaalia küsimusi käsitlenud Londoni konverentsi üle;

15. rõhutab, et EMSA peaks jätkama koostööd EU-NAVFOR ATALANTAga, andes vajaduse korral operatsioonile lipuriigi nõusoleku järel üksikasjalikud LRIT-andmed ja satelliidikujutised piirkonda ELi lipu all läbivatest laevadest; selleks tuleks liikmesriikidelt nõuda, et nad annaksid ametile loa kõnealuste andmete ja kõnealuse teabe EU-NAVFORi operatsioonile esitamiseks;

16. ergutab laevandusettevõtjaid järgima ja kohaldama täielikult parimaid juhtimistavasid kaitseks Somaalia piraatluse vastu (Best Management Practices for protection against Somalia Based Piracy­ – BMP-4), millega antakse kõikidele asjaosalistele piisavat teavet selle kohta, kuidas aidata laevadel vältida, ennetada või ohjata piraatlikke rünnakuid Somaalia rannikuvetes; kordab oma üleskutset, et kõik piirkonnas tegutsevad laevad registreeriksid end asjaomaste meresõiduohutuse koordineerimiskeskuste juures ja järgiksid EU-NAVFOR Atalanta soovitusi; kutsub liikmesriike üles tagama selle, et kõik nende laevad oleksid registreeritud;

17. kiidab heaks välisasjade nõukogu 12. detsembri 2011. aasta otsuse piirkondliku merendusalase suutlikkuse suurendamise (RMCB) piirkondliku koolitusmissiooni ettevalmistamise kohta, mille eesmärk on tugevdada merendusalast suutlikkust ja koolitada rannikualade politseiteenistust ja kohtunikke kaheksas Aafrika Sarve ja India ookeani lääneosa riigis; kutsub seega nõukogu ja Euroopa välisteenistust üles tegema kõik endast oleneva, et piirkondliku merendusalase suutlikkuse suurendamise missioon alustaks kõnealuses piirkonnas tegevust järgmisel suvel;

18. toetab tugevalt Kampala rahu- ja lepitusprotsessi; nõuab, et olukorrale Somaalias lähenetaks laiapõhjaliselt, sidudes julgeoleku arengu, õigusriigi põhimõtete ning inimõiguste ja rahvusvahelise humanitaarõiguse austamisega;

19. väljendab heameelt komisjoni otsuse üle eraldada Aafrika Liidu missioonile Somaalias (AMISOM) täiendavalt 50 miljonit eurot ELi rahalist toetust ning kutsub liikmesriike ja rahvusvahelist üldsust üles aitama kaasa rahu edendamisele, majandus- ja sotsiaalsele arengule ning stabiilse demokraatliku režiimi rajamisele Somaalias, mis lihtsustaks julgeoleku tagamist ja võitlust piraatluse vastu pikas perspektiivis, tervitab ELi eriesindaja ametissenimetamist Aafrika Sarve piirkonnas;

20. tunneb jätkuvalt muret halveneva humanitaarolukorra pärast Aafrika Sarvel ja palub rahvusvahelisel üldsusel ning eriti ELil suurendada humanitaarabi andmist abivajajatele, et rahuldada üha kasvavaid humanitaarvajadusi ja hoida ära olukorra edasine halvenemine;

21. kordab, et Somaalia rannikuvetes toimuv piraatlus tuleneb avaliku korra puudumisest selles riigis ning seepärast peaks rahvusvaheline üldsus andma vajalikku tehnilist ja rahalist abi, et Somaalia föderaalne üleminekuvalitsus saaks piisavalt tugevaks, teostamaks kontrolli oma territoriaalvete ja majandusvööndi üle;

22. kordab, et mis tahes piraatlusvastases strateegias tuleks arvestada seda, et suur osa Somaalia elanikest saab sellest tegevusest kasu, ning igasugused tugevad stiimulid somaallaste võõrutamiseks piraatlusest peavad pakkuma noortele töövõimalusi;

23. tunneb heameelt ELi Marsicki projekti üle stabiliseerimisvahendi kriitilise tähtsusega mereteede programmi raames eesmärgiga suurendada meresõiduturvalisust ja -ohutust India ookeani lääneosas ja Adeni lahes teabe jagamise ja suutlikkuse suurendamise abil, rõhutades piirkondlikku koostööd piirkonna riikide vahel, ning ootab selle pikendamist pärast 2013. aastat;

24. toetab Ida- ja Lõuna-Aafrika ning India ookeani piirkonna riikide niisuguseid piraatlusvastaseid algatusi nagu uus piraatlusvastane projekt MASE (merejulgeolekuprogramm), millele EL eraldas 2 miljoni euro suuruse starditoetuse;

25. on seisukohal, et laiaulatuslikku piraatlusevastast strateegiat tuleks ELi eri osapoolte vahel ametlikumalt koordineerida; toetab ametliku rakkerühma loomist võimaluse korral Euroopa välisteenistuse egiidi all kõikide ametiasutuste osalemisel; soovitab, et ELi rakkerühma ideed edendataks ÜRO Julgeolekunõukogus, pidades silmas niisuguse ülemaailmse rakkerühma loomist, mis hakkab tegema tihedat koostööd IMOga;

26. toonitab, et relvastatud eravalve kasutamine pardal on meede, mis ei saa asenda mitmekülgse piraatluse ohu vajalikku terviklikku lahendust; võtab arvesse asjaolu, et mõni liikmesriik on võtnud vastu asjaomased õigusaktid; kutsub sellega seoses liikmesriike üles võtma võimaluse korral pardal vajalikud julgeolekumeetmed ning kutsub komisjoni ja nõukogu üles töötama ELi lähenemisviisi kujundamise suunas pardal sertifitseeritud relvastatud personali kasutamise suhtes, et tagada selles osas IMO algatuste hea rakendamine;

27. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile, liikmesriikidele, Aafrika Liidu, ÜRO ja Valitsustevahelise Arenguameti (IGAD) peasekretäridele, Somaalia föderaalse üleminekuvalitsuse juhile ning Üleaafrikalisele Parlamendile.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika