Procedūra : 2011/2962(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0225/2012

Pateikti tekstai :

B7-0225/2012

Debatai :

Balsavimas :

PV 10/05/2012 - 12.56
CRE 10/05/2012 - 12.56

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0203

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 146kWORD 104k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0223/2012
2.5.2012
PE486.791v01-00
 
B7-0225/2012

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį


dėl piratavimo jūroje problemos politinio sprendimo (2011/2962(RSP))


Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Maria Eleni Koppa, Ricardo Cortés Lastra, Ulrike Rodust S&D frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl piratavimo jūroje problemos politinio sprendimo (2011/2962(RSP))  
B7‑0225/2012

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo rezoliucijas, ypač į 2008 m. gegužės 20 d. rezoliuciją dėl ES integruotos jūrų politikos, 2008 m. spalio 23 d. rezoliuciją dėl piratavimo jūroje ir 2009 m. lapkričio 26 d. rezoliuciją dėl piratavimo prie Somalio krantų problemos politinio sprendimo,

–   atsižvelgdamas į 1982 m. gruodžio 10 d. Jungtinių Tautų jūrų teisės konvenciją (JTJTK),

–   atsižvelgdamas į 1988 m. Jungtinių Tautų konvenciją dėl kovos su neteisėtais veiksmais prieš saugią jūrų laivybą,

–   atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos rezoliucijas, ypač į 2011 m. lapkričio 22 d. rezoliuciją 2020(2011) dėl padėties Somalyje,

–   atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Generalinio Sekretoriaus pranešimus Saugumo Tarybai, ypač į 2011 m. gruodžio 9 d. pranešimą dėl Somalio,

–   atsižvelgdamas į 2008 m. rugsėjo 19 d. Tarybos bendruosius veiksmus 2008/749/BUSP dėl Europos Sąjungos karinių koordinavimo veiksmų, kuriais remiama JT Saugumo Tarybos rezoliucija 1816 (2008) (ES NAVCO),

–   atsižvelgdamas į 2008 m. lapkričio 10 d. Tarybos bendruosius veiksmus 2008/851/BUSP ir Tarybos sprendimą 2010/766/BUSP dėl Europos Sąjungos karinės operacijos (ES NAVFOR ATALANTA),

–   atsižvelgdamas į 2010 m. vasario 15 d. Tarybos sprendimą 2010/96/BUSP ir 2010 m. kovo 31 d. Tarybos sprendimą 2010/197/BUSP dėl Europos Sąjungos karinės misijos siekiant prisidėti prie Somalio saugumo pajėgų mokymo (EUTM Somalia),

–   atsižvelgdamas į 2012 m. kovo 23 d. Tarybos sprendimus dėl ES operacijų centro įsteigimo paremti BSGP misiją Somalio pusiasalyje ir pratęsti ES kovos su piratavimu operaciją ATALANTA,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. gruodžio 8 d. Tarybos sprendimą 2011/819/BUSP, kuriuo skiriamas Europos Sąjungos specialusis įgaliotinis Somalio pusiasalyje, padėsiantis rengti ir įgyvendinti nuoseklų ES požiūrį į piratavimą, apimant visus ES veiksmų aspektus,

–   atsižvelgdamas į krizių valdymo koncepciją, kuriai pritarė 2011 m. gruodžio 16 d. Užsienio reikalų taryba, taikomą Tarybos regioninių jūrinių pajėgumų stiprinimo misijai, kuri yra šiuo metu rengiama karinės kompetencijos turinti civilinė BSGP misija,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 14 d. Tarybos priimtą Somalio pusiasaliui skirtą strateginę programą, kuri yra ES veiksmų regione gairės,

–   atsižvelgdamas į 2008 m. birželio 9 d. Džibutyje pasirašytą įtakos pasidalijimo susitarimą, kuriuo siekiama pradėti plataus masto nacionalinį susitaikymą ir sukurti stiprią visapusišką politinę sąjungą, galinčią užtikrinti taiką, šalies sutaikinimą ir centrinės valstybinės valdžios atkūrimą Somalyje,

–   atsižvelgdamas į ES vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimus ir ypač į ES delegacijos JT pirmininko Thomaso Mayr-Hartingo pareiškimus ES vardu Saugumo Tarybos viešosiose diskusijose padėties Somalyje klausimu 2012 m. kovo 5 d.,

–   atsižvelgdamas į Londono konferencijos Somalio tema 2012 m. vasario 23 d. išvadas,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi jūrų transportas yra vienas svarbiausių Europos ekonomikos augimo ir klestėjimo veiksnių per visą Europos istoriją ir kadangi 80 proc. pasaulio prekybos vyksta pasinaudojant jūra; kadangi piratavimas kelia grėsmę tarptautiniam saugumui ir regioniniam stabilumui ir kadangi kova su piratavimu ir jo pagrindinėmis priežastimis yra ES veiksmų prioritetas;

B.  kadangi piratavimo atviroje jūroje problema vis dar neišspręsta, o netgi toliau sparčiai plinta vakarinėje Indijos vandenyno dalyje, ypač prie Somalio ir Somalio pusiasalio krantų, taip pat kai kuriuose kituose rajonuose, įskaitant pietryčių Aziją ir Vakarų Afriką, ir tampa augančia pavojinga grėsme jūrininkų ir kitų asmenų gyvybei ir saugumui, taip pat regiono vystymuisi ir stabilumui, jūrų aplinkai, pasaulio prekybai, visų rūšių jūrų transportui ir laivybai, įskaitant žvejybos laivus, taip pat humanitarinės pagalbos teikimui;

C. kadangi piratavimas jūroje yra daug didesnės problemos Somalyje ir Somalio pusiasalyje, kurios priežastis – valstybės neveiksnumas, neišsivystymas ir skurdas, simptomas;

D. kadangi bandymų užpulti laivus skaičius didėja – 2011 m. pranešta, kad užgrobti 28 laivai, pagrobti 470 jūrininkai, 15 nužudyta, o šiuo metu daugiau kaip 7 laivai laikomi dėl išpirkos ir maždaug 191 jūrininkas laikomi įkaitais Somalyje kartais pasibaisėtinomis ir nežmoniškomis sąlygomis vis ilgesnį laiką;

E.  kadangi piratai nuolatos tobulina savo taktiką ir metodus ir išplėtė veiklos zoną naudodami didesnius užgrobtus laivus, vadinamus bazėmis;

F.  Kadangi Taryba nusprendė pratęsti ES kovos su piratavimu operaciją ATALANTA dar dvejiems metams iki 2014 m. gruodžio mėn., siekiant prisidėti prie atgrasymo nuo piratavimo veiksmų ir ginkluotų plėšimų jūroje prie Somalio krantų ir jų prevencijos bei sustabdymo, taip pat prie laivų, gabenančių pagalbą maistu perkeltiems asmenims Somalyje pagal Pasaulio maisto programą, apsaugos, Afrikos Sąjungos misiją Somalyje (AMISOM) aprūpinančių laivų apsaugos ir pažeidžiamų laivų, plaukiančių prie Somalio krantų, apsaugos, be to, ES NAVFOR ATALANTA taip pat prisideda prie žvejybos veiklos priežiūros jūroje prie Somalio krantų;

G. kadangi Taryba aktyvavo ES operacijų centrą, siekiant paremti bendros saugumo ir gynybos politikos (BSGP) misijas Somalio pusiasalyje; kadangi operacijų centras koordinuos tris BSGP veiksmus Somalio pusiasalyje, t. y. ES NAVFOR ATALANTA, EUTM Somalia ir regioninių jūrinių pajėgumų stiprinimą, ir didins jų sinergiją vykdydamas civilinės misijos veiklos planavimą siekiant sustiprinti jūrinius pajėgumus regione;

H. kadangi EMSA disponuoja priemonėmis ir duomenimis, kurie gali padėti ES NAVFOR operacijai ATALANTA pagerinti laivų ir jūrininkų saugumą rajone;

I.   kadangi Europos žvejybos veiklą regione reglamentuoja keletas dvišalių ir daugiašalių žvejybos susitarimų su kaimyninėmis šalimis;

J.   kadangi piratavimo problema taip pat turi neigiamą poveikį visam regionui, kuriame žvejyba tapo pavojinga veikla ne tik ES laivams, žvejojantiems, pvz., Seišelių vandenyse pagal ES ir Seišelių Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimą, bet ir vietos žvejams, kuriems Sąjunga teikia sektorinę paramą, taigi prisiima socialinę atsakomybę; turint mintyje, kad vietos žvejai neturi nei tokių finansinių, nei žmogiškųjų išteklių, kokius turi ES žvejybos laivai, kad apsisaugotų nuo piratavimo;

K. kadangi ES pasirašė tarpusavio supratimo memorandumą su Seišeliais ir Mauricijumi, pagal kurį ES NAVFOR areštuoti piratai perduodami, ir šiuo metu derasi dėl tokių susitarimų su kitomis regiono šalimis; kadangi Seišeliuose įsteigtas Regioninis piratų baudžiamojo persekiojimo žvalgybos koordinacinis centras;

L.  kadangi JT Generalinis Sekretorius nurodė septynias galimybes, kurias gali apsvarstyti Saugumo Taryba, siekiant toliau persekioti ir į kalėjimą pasodinti asmenis, atsakingus už piratavimo veiksmus ir ginkluotus apiplėšimus jūroje prie Somalio krantų;

M. kadangi ES palankiai vertina pažangą – Garovė principus įgyvendinant Kampavos susitarimą ir veiksmų planą siekiant, kad pasibaigtų pereinamasis laikotarpis; kadangi praėjo daug veiksmų plane numatytų užduočių atlikimo terminų, o tai gali užvilkinti visišką veiksmų plano įgyvendinimą;

N. kadangi ES turi strateginį interesą prisidėti prie Somalio pusiasalio ir ypač Somalio stabilizavimo ir valdymo;

O. kadangi ES yra didžiausia pasaulyje vystymosi paramos Somaliui teikėja, iki šiol per Europos plėtros fondą (EPF) 2008–2013 m. laikotarpiui ji yra skyrusi 215,4 mln. EUR; kadangi šiuo finansavimu visų pirma siekiama išvaduoti gyventojus iš skurdo, sukurti savarankišką ekonomikos augimą ir surasti nuolatinį stabilumo šalyje problemos sprendimą, pašalinant pagrindines piratavimo priežastis, finansuojant valdymo, švietimo, ekonominio augimo sričių projektus ir remiant nepagrindinius sektorius (sveikatos, aplinkosaugos, vandens ir sanitarijos); kadangi visa tai negali būti įgyvendinta be valdymo institucijų;

P.  kadangi daug Somalio gyventojų griebiasi piratavimo jūroje dėl to, kad trūksta tvarių ekonominių alternatyvų, visų pirma, žuvininkystės srityje; kadangi daugeliui piratavimu užsiimančių asmenų piratavimas jūroje yra reali ekonominė veikla ir kai kurie Somalio gyventojai piratavimą ir toliau laiko pelningu ir perspektyviu pajamų šaltiniu; kadangi veiksmingas požiūris į kovą su piratavimu jūroje turi apimti platesnę ir visapusišką strategiją, kaip ištraukti Somalį ir visą Somalio pusiasalio regioną, iš skurdo ir panaikinti valstybės neveiksnumą; kadangi Jungtinių Tautų vertinimu, 2010 m. 40 proc. pajamų iš piratavimo prie Somalio krantų panaudota vietos užimtumui finansuoti ir prisidėjo prie geresnio lėšų perskirstymo ir investicijų į infrastruktūrą, bet vargingiesiems gyventojams apskritai dėl to nė kiek ne geriau;

Q. kadangi daugelis valstybių narių šiuo metu rengia savo taisykles dėl ginkluotų apsaugos padalinių dislokavimo prekybos laivuose;

R.  kadangi, nors ES pastangomis kovoti su piratavimu sugebėta apsaugoti visų Pasaulio maisto programos krovinių vežimą, jiems kyla grėsmė ateityje dėl jūrų pajėgų trūkumo ir teisinių klausimų;

1.  dar kartą išreiškia didelį susirūpinimą dėl nuolat augančios grėsmės, kurią kelia piratavimas ir ginkluoti išpuoliai jūroje prieš tarptautinius pagalbą Somaliui gabenančius laivus ir ES žvejybos, prekybinius ir keleivinius laivus Indijos vandenyne prie Afrikos krantų, ypač jūrose prie Somalio krantų ir Somalio pusiasalio;

2.  ragina vyriausiąją įgaliotinę ir valstybes nares skubiai apsvarstyti, kaip išlaisvinti šimtus šiuo metu įkaitais laikomų jūrininkų, kad jie galėtų grįžti namo ir kad sykiu būtų nutrauktas 7 pagrobtų laivų sulaikymas;

3.  palankiai vertina ES NAVFOR operacijos ATALANTA indėlį į laivybos saugumą prie Somalio krantų, apsaugant pagal Pasaulio maisto programą pagalbą Somaliui gabenančius laivus ir kitus pažeidžiamus laivus; taip pat reikia užtikrinti ES atsako į piratavimą jūroje, kuris turi neigiamą poveikį humanitarinei pagalbai, jūrų transportui ir ES laivų bei vietos žvejybos laivų žvejybai atitinkamame regione, veiksmingumą;

4.  labai palankiai vertina Tarybos sprendimą išplėsti operacijos ATALANTA rajoną ir įtraukti Somalio pakrantės teritoriją bei jo teritorinius ir tarptautinius vandenis, nes tai sudarys sąlygas operacijai tiesiogiai dirbti su pereinamojo laikotarpio federaline vyriausybe ir kitais Somalio subjektais, remiant jų kovą su piratavimo veiksmais pakrantės rajone;

5.  ragina vyriausiąją įgaliotinę ir Komisijos pirmininko pavaduotoją suteikti ES specialiajam įgaliotiniui Somalio pusiasalyje tinkamas priemones, kad jis galėtų vykdyti savo įgaliojimus, t. y. dalyvauti dedant pastangas stabilizuoti regioną;

6.  apgailestauja, kad laivų, kuriuos valstybės narės skyrė ES NAVFOR ATALANTA operacijai, skaičius 2012 m. pradžioje sumažėjo, todėl ragina valstybes nares skirti daugiau laivyno laivų, kad operacija ATALANTA būtų sėkminga;

7.  palankiai vertina 2012 m. vasario 23 d. Londono konferencijos Somalio tema rezultatus, kurie rodo tarptautinės bendruomenės pasiryžimą panaikinti piratavimą;

8.  ragina nedelsiant imtis veiksmingų priemonių ir vykdyti piratavimu įtariamų asmenų baudžiamąjį persekiojimą ir juos nubausti ir primygtinai ragina trečiąsias šalis ir ES valstybes nares, kurios dar nėra to padariusios, į savo nacionalinę teisę perkelti visas JT jūrų teisės konvencijos ir JT konvencijos dėl kovos su neteisėtais veiksmais prieš saugią jūrų laivybą nuostatas, kad būtų kovojama su piratų nebaudžiamumu, taip pat ragina Tarybą ir Komisiją siekti galimybės įsteigti piratavimo klausimais besispecializuojantį teismą;

9.  pritaria JT Generalinio Sekretoriaus Saugumo Tarybai pateiktoms rekomendacijoms sudaryti sąlygas įtariamų piratų areštui ir baudžiamajam persekiojimui, visų pirma, galimybes sukurti specialius vidaus rūmus, galbūt turinčius tarptautinių elementų, regioninį tribunolą arba tarptautinį tribunolą ir atitinkamą kalėjimo bausmės tvarką, atsižvelgiant į Kontaktinės grupės piratavimo prie Somalio krantų klausimais darbą, esamą tarptautinių ir mišrių tribunolų steigimo praktiką bei laiką ir išteklius, kurių reikia norint pasiekti tvarių esminių rezultatų;

10. sykiu pabrėžia, kad reikia užtikrinti sąžiningą ir veiksmingą vietos teismų vykdomą teismo procesą, taip pat humaniškas ir saugias įkalinimo sąlygas regioniniuose centruose;

11. atkreipia dėmesį į 2011 m. liepos 14 d. Kontaktinės grupės piratavimo prie Somalio krantų klausimais devintosios plenarinės sesijos konsensusą įsteigti oficialią darbo grupę Nr. 5 „neteisėtų finansinių srautų, susijusių su piratavimu prie Somalio krantų“ klausimais; primygtinai ragina, kad valstybės narės, bendradarbiaudamos su Europolu ir Interpolu, tirtų ir susektų pinigų srautus ir konfiskuotų pinigus, kurie mokami kaip išpirka piratams, nes yra požymių, kad šios lėšos gali būti pervedamos į bankų sąskaitas visame pasaulyje, įskaitant bankus Europoje, taip pat nustatytų ir išardytų organizuotus nusikaltėlių tinklus, kurie iš tokių veiksmų gauna pelną;

12. skatina ES NAVFOR, NATO ir koalicines jūrų pajėgas veiksmingai spręsti problemą, kai vis dažniau piratai naudojasi užgrobtais prekybiniais laivais kaip bazėmis, – dėl šios aplinkybės labai padidėja piratų veiklos pajėgumas ir ji sudaro jiems galimybes rengti išpuolius su didesne jėga, pasiryžimu ir lankstumu visame šiaurės vakarų Indijos vandenyne;

13. sykiu pabrėžia, kad reikia stiprinti strateginį ES NAVFOR ATALANTA, EUTM Somalia ir kitų BSGP veiksmų, visų pirma, regioninių jūrinių pajėgumų stiprinimo, kai tik misija bus dislokuota, platesniame Somalio pusiasalio regione koordinavimą; atsižvelgdamas į tai, palankiai vertina 2012 m. kovo 23 d. Tarybos sprendimą aktyvuoti ES operacijų centrą remiant bendros saugumo ir gynybos politikos (BSGP) misijas Somalio pusiasalyje; į tai atsižvelgdamas, ragina suvienyti NAVFOR ATALANTA ir EUTM Somalia vadovavimą ES operacijų centre;

14. primygtinai ragina vyriausiąją įgaliotinę ir Komisijos pirmininko pavaduotoją raginti visus tarptautinius veikėjus Somalyje ir platesniame Somalio pusiasalio regione, konkrečiai, ES, NATO, JAV, JT ir atitinkamas šalis, labiau koordinuoti veiksmus ir bendradarbiauti, nes taip galima pasiekti, kad būtų taikomas realus ir tikslingas visapusiškas požiūris į kovą su piratavimu ir, svarbiausia, jo pagrindines priežastis ir pasekmes visais aspektais ir lygiais; į tai atsižvelgdamas, labai palankiai vertina 2012 m. vasario 23 d. Londono konferenciją Somalio tema;

15. pabrėžia, kad EMSA turėtų ir toliau, kai tikslinga, bendradarbiauti su ES NAVFOR ATALANTA ir, gavusi vėliavos valstybės sutikimą, teikti operacijas vykdančioms pajėgoms išsamius rajoną kertančių ES šalių vėliavų laivų nuotolinio laivų identifikavimo ir sekimo duomenis ir palydovines nuotraukas; todėl turėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės leistų agentūrai teikti tuos duomenis ir informaciją ES NAVFOR operacijas vykdančioms pajėgoms;

16. ragina laivybos bendroves laikytis ir visapusiškai taikyti Geriausią valdymo praktiką siekiant apsisaugoti nuo piratavimo prie Somalio (BMP-4), kurioje pateikiama pakankamai informacijos visoms atitinkamoms šalims apie tai, kaip padėti laivams išvengti piratų išpuolių prie Somalio krantų, nuo jų atgrasyti ar jiems sutrukdyti; dar kartą ragina visus laivus, plaukiojančius rajone, registruotis atitinkamuose laivybos saugumo koordinacijos organuose ir laikytis ES NAVFOR ATALANTA rekomendacijų; ragina valstybes nares užtikrinti, kad visi jų laivai būtų prisiregistravę;

17. palankiai vertina Užsienio reikalų tarybos 2010 m. gruodžio 12 d. sprendimą rengti regioninių jūrinių pajėgumų stiprinimo regioninės mokymo misiją, kurios tikslas – aštuonių Somalio pusiasalio ir vakarų Indijos vandenyno šalių jūrinių pajėgumų stiprinimas bei pakrantės policijos pajėgų ir teisėjų mokymas; taigi ragina Tarybą ir EIVT, kad būtų dedamos visos pastangos, siekiant, kad regioninių jūrinių pajėgumų stiprinimo misija būtų dislokuota šiame regione kitą vasarą;

18. labai remia Kampalos taikos ir sutaikinimo procesą; ragina laikytis visapusiško požiūrio į padėtį Somalyje, saugumą siejant su vystymusi, teisinės valstybės principais ir pagarba žmogaus teisėms ir tarptautinei humanitarinei teisei;

19. palankiai vertina Komisijos sprendimą pasiūlyti papildomą 50 mln. EUR ES finansinę pagalbą Afrikos Sąjungos misijai Somalyje (AMISOM) ir ragina valstybes nares ir tarptautinę bendruomenę padėti skatinti taiką, ekonominį ir socialinį vystymąsi ir kurti stabilų demokratinį režimą Somalyje, nes tai ilgainiui padėtų užtikrinti saugumą ir kovą su piratavimu; palankiai vertina tai, kad paskirtas ES specialusis įgaliotinis Somalio pusiasalyje;

20. yra susirūpinęs dėl vis dar blogėjančios humanitarinės padėties Somalio pusiasalyje ir ragina tarptautinę bendruomenę, o ypač ES, didinti teikiamą humanitarinę pagalbą žmonėms, kuriems jos reikia, kad būtų patenkinti augantys humanitariniai poreikiai ir išvengta tolesnio padėties blogėjimo;

21. pakartoja, kad piratavimas prie Somalio krantų yra teisės ir tvarkos Somalyje nebuvimo pasekmė, todėl tarptautinė bendruomenė turėtų suteikti reikalingą techninę ir finansinę paramą siekdama padėti pereinamojo laikotarpio federalinei vyriausybei kurti pajėgumus, kad būtų galima vykdyti Somalio teritorinių vandenų ir išskirtinės ekonominės zonos kontrolę;

22. pakartoja, kad kovos su piratavimu strategijoje turėtų būti atsižvelgta į tai, kad didelei Somalio gyventojų daliai tokia praktika naudinga ir kad reikia stiprių jaunimo užimtumui skirtų paskatų Somalio gyventojams, kad jie atsisakytų piratavimo;

23. palankiai vertina ES projektą MARSIC pagal Stabilumo priemonės svarbiausių jūrinių kelių programą, kurio tikslas – stiprinti laivybos saugumą ir saugą vakarų Indijos vandenyne ir Adeno įlankoje keičiantis informacija ir kuriant pajėgumus, pabrėžiant regiono šalių regioninį bendradarbiavimą, ir tikisi, kad projektas bus pratęstas po 2013 m.;

24. skatina rytų ir pietų Afrikos ir Indijos vandenyno regiono šalių kovos su piratavimu iniciatyvas, pvz., naują kovos su piratavimu projektą MASE (Jūrinio saugumo programa), kuriam ES skyrė 2 mln. EUR projekto pradžios dotaciją;

25. skatina įvairias atitinkamas šalis ES oficialiau koordinuoti visapusišką kovos su piratavimu strategiją; ragina kartu su visomis dalyvaujančiomis institucijomis sukurti oficialią darbo grupę, galbūt vadovaujant Europos išorės veiksmų tarnybai (EIVT); siūlo, kad ES darbo grupės koncepcija būtų propaguojama Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje, siekiant įsteigti pasaulinę darbo grupę, kuri dirbtų glaudžiai bendradarbiaudama su TJO;

26. pabrėžia, kad privačios ginkluotos apsaugos laive samdymas yra priemonė, negalinti pakeisti reikalingo visapusiško daugialypės piratavimo grėsmės problemos sprendimo; atsižvelgia į tai, kad kai kurios valstybės narės priėmė atitinkamus teisės aktus; atsižvelgdamas į tai, ragina valstybes nares imtis, kai tai įmanoma, reikalingų laivų saugumo priemonių, taip pat ragina Komisiją ir Tarybą stengtis suformuoti ES požiūrį į sertifikuoto ginkluoto personalo laive samdymą, kad būtų užtikrintas geras TJO iniciatyvų įgyvendinimas šioje srityje;

27. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybėms narėms, Afrikos Sąjungos, JT ir Tarpvyriausybinės vystymo institucijos (IGAD) generaliniams sekretoriams, Somalio pereinamojo laikotarpio federalinės vyriausybės pirmininkui ir Panafrikos Parlamentui.

Teisinė informacija - Privatumo politika